سلام


آمنه آقایی نعمتی

دبیر منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران

مدرک کارشناسی ارشد

مؤلف کتب کار عربی نهم . دهم . یازدهم 

طراح سوالات ....

مقام اول کشوری در طراحی سوالات پایه هشتم و دوم کشوری در طراحی سوالات پایه هفتم 

همکاری با دفتر تألیف دراعتبارسنجی کتب درسی عربی هفتم تا یازدهم