پاسخ نامه آزمون درس 1و2 پایه سوم

آزمون درس 1و2 پایه سوم پاسخ نامه  

1- عبارات زیرراترجمه کنید :

- قال وزیرٌ : نحن اقویاء ٌ ولاخوف علینا .

وزیر گفت : مانیرومندیم وترسی نداریم .

- أ یها الملأ ! أطلبُ منکم عرش الملکة قبلَ وصولها .

ای بزرگان ! تخت پادشاه راقبل از رسیدنش میخواهم .

- سمعتَ اخبار مهمة جداً . الهجوم ُ قریبٌ . الانسحاب .

خبرهای مهمی راشنیدی . حمله نزدیک است وعقب نشینی

- أمرَ سلیمان ببناء قصرٍ زجاجی ٍ فوق المیاه .

سلیمان دستور به ساختن قصری شیشه ای روی آبهای دریاداد.

- وصلَ الجندی الی خیمة قیادة العدو .

سرباز به چادر فرماندهی دشمن رسید .

2- لغات را ترجمه کنید .

بحاجة :    نیازمند              أفسدوها : آن رافاسد کردند         

     الاخوة : برادران                  خنادق :سنگرها

3- درجای خالی فعل ماضی یا مضارع مناسب بنویسید .

 هؤلاء الناس .یعبدون.. الشمس . ( یعبدُ )

 تلک البنتُ .نظرت الی صدیقتها . ( نظرَ )

 اختی .ترجع.. الی البیت . ( یرجِعُ )

 أنا و أخی نسأل.. سؤالاً . ( یسألُ )

4- عبارت زیر راباتوجه به موارد خواسته شده تغییر دهید .

                      هذان أخـَوان ِ . هما ِ یعبدان ربهما .

جمع مذکر غایب مضارع :

هؤلاء اخوة . هم یعبدون ربهم .

جمع مؤنث غایب ماضی :

هؤلاء اخوات . هن عبدن ربهن .

مثنای مؤنث غایب مضارع:

هاتان اختان . هما تعبدان ربهما .

5- وزن وحروف زائد کلمات زیررابنویسید .

 مساعدة : ..مفاعلة... ، ...م/ ا/ ة.         

    أحسنتَ : .افعلتَ... ، ...ا/ت....

ترحیم : .تفعیل.... ، ...ت / ی....           

   موضِع : ..مفعل. ، ......م....

6- از کلمه ( نصَرَ ) به ترتیب صفت فاعلی ، مطلق ومفعولی بسازید .

       .ناصر...            /   .نصیر......      /    ....منصور... 

7 – به سؤالات زیر پاسخ دهید .

  -  هل أنتَ کتبتَ الواجبات ؟ نعم ، .انا کتبتُ الواجبات

 -   هل انتنَ تسمعنَ کلام الحق ؟ نعم ، ..نحن نسمع کلام الحق. 

8- درجای خالی با توجه به پاسخ جمله پرسشی مناسب بنویسید .

 من هو.. ؟ زارعٌ .                       

  ماهذه ؟ منضدة ٌ .

این السیارة... ؟ فی الشارع .                 

متی تذهب؟ أذهبُ بعد طلوع الشمس .

9- کلمات زیررابه وزن های خواسته شده ببرید .

  سلَمَ ( مُفعِل ) : ..مسلم...         

   ندِمَ (فِعالة ) :ندامة

 رجَعَ (مَفعول ) : ..مرجوع...    

   کسَبَ ( افتِعال ) : ..اکتساب..[ دوشنبه 11 آذر 1387 ] [ ساعت 18 و 19 دقیقه و 06 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]