سوالات بنیه علمی پایه سوم . مرحله سوم . 1388

سوالات بنیه علمی پایه سوم . مرحله سوم . ۱۳۸۸

۱-  ترجمه عبارت ( لا یتعَبُ الوالد ُ مِن کثرة عمله . ) کدام گزینه می باشد ؟

 الف ) پدر از کار زیادش خسته نمی شود .                       ب ) پدررا از کار زیادش خسته نمی بینی .

 ج ) پدر از زیادی کارش خسته نمی شود .                        د ) پدر از زیادی کارش خسته نشد .

 

۲- مستقبل عبارت ( إذهبا الی الصف . ) کدام گزینه می باشد ؟

 الف ) سإذهبا الی الصف .                        ب ) سذهبتما الی الصف .

  ج ) ستذهبان الی الصف .                        د ) سذهبتا الی الصف .

 

۳-- کدام گزینه فعل نفی ونهی از ( ترجعینَ ) می باشد ؟

 الف ) إرجعی . لاترجعینَ                     ب ) لاترجعینَ . لاترجعی

 ج ) لاترجعی . إرجعی                         د ) مارجعتِ . لاترجعی

 

۴- کدام گزینه صفت فاعلی است ؟

الف ) سحران ِ              ب ) ساحران ِ                   ج ) مسحوران ِ                  د ) ساحری

 

۵- در کدام گزینه اعراب کلمات  به شکل صحیح به کار رفته است ؟

 الف ) ایوبُ  عبد ُُ الله ِ .                          ب ) ایوبٌ عبد ُ الله ِ .

ج ) فاطمة ٌ طالبة ٌ مجتهدة  ٌ .                    د ) الطفل ُ جائعاً .  

 

۶- در عبارت ( باب البستان مفتوح للبؤساء . ) کدام گزینه خبر می باشد ؟

الف ) للبؤساء ٍ              ب ) للبؤساء ِ                ج ) مفتوحا ً               د ) مفتوحٌ 

 

۷- ترجمه صحیح عبارت ( دیگران هیچ حقی در آن ندارند . ) کدام گزینه می باشد ؟

 الف ) عنده حقّ ٌ للآخـَـرین َ فیه .                      ب ) لا حق ّ َ للآخـَـرینَ فیه .

 ج ) عنده حق ّ ٌ للآخِـرینَ فیه .                          د ) لا حقَّ للآخِـرینَ فیه .

 

۸-  کدام گزینه جمله ( أیّها الناس ! ............... الحسناتِ فی الدّنیا . ) را کامل می کند ؟

الف ) ا ُحصدْنَ                  ب ) ا ُحصدا              ج ) ا ُحصدْ               د) ا ُحصدوا

۹-  در عبارت ( لا أعلمُ لِمَن هذه النقود ؟ ) کدام گزینه  مبتدا می باشد ؟

الف ) لا أعلمُ              ب ) هذه              ج ) لِمَن                 د ) مَن

 

۱۰- فعل در کدام گزینه غلط به کار رفته است ؟

 الف ) یذهبُ الرجل الی السوق .                      ب ) السیّداتُ رجعـْنَ من المعبد .

ج) الاخوة یسمعونَ کلام الوالد .                        د ) یذهبونَ الاطفال الی الزقاق .

 

۱۱- در جمله ( توکـّـُـلــُنا علی الله . ) چند اسم وجود دارد ؟

 الف ) یک اسم             ب ) دواسم               ج) سه اسم              د ) چهار اسم

 

۱۲- کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( ودر این روزها چیزی به دست نیاورد . ) می باشد ؟

الف ) و فی هذه الایام ماحَصَلَ علی شیء ٍ .            

      ب ) وفی هؤلاء الایام ماحَصَلَ علی شیء ٍ .

ج ) وفی هذه الایام  لا یحصُلُ علی شیء ٍ .                  

  د) وفی هؤلاء الایام لا یحصُلُ علی شیء ٍ .

 

۱۳- باتوجه به نقش کلمات در عبارت ( طلب الاولاد من والدهم الذهاب ) اعراب کلمات در کدام گزینه صحیح می باشد ؟

 الف ) الاولاد ُ . الذهاب ِ . والد ُ                         ب ) الاولاد ٌ . الذهاب َ . والد ٍ

 ج ) الاولاد ُ . والد ِ . الذهابَ                             د ) الاولادَ . والد ٍ . الذهابُ

 

۱۴- در عبارت ( ألاتعلمُ إنّ الله َ رحیم ٌ بالعباد ِ ) کدام کلمه مجرور به حرف جر می باشد ؟

الف ) بالعباد ِ                     ب ) العباد ِ                 ج ) الله َ               د ) إنّ الله َ

 

۱۵- ترجمه صحیح عبارت ( إدفعـْـنی اجرة شهور ٍ ) کدام گزینه می باشد ؟

الف ) حقوق چند ماه را می پردازم .               ب ) حقوق یک ماه را می پردازم .

ج ) حقوق  چند ماه را به من بپرداز .               د ) حقوق یک ماه را به من بپرداز .

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 ] [ ساعت 19 و 43 دقیقه و 09 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic