سوالات بنیه علمی پایه دوم . مرحله سوم . 1388

سوالات بنیه علمی پایه دوم مرحله سوم . ۱۳۸۸

۱- ترجمه کلمات ( آب داد . شست . کاشت ) به ترتیب در کدام گزینه صحیح می باشد ؟

 الف ) غـَرَسَ . غـَسَلَ . سَقی                ب) سَقی . غـَرَسَ  . غـسَلَ 

 ج) سَقی . غـسَلَ . غـَرَسَ                    د) غـَسَلَ . غـَرَسَ . سَقی

 

۲- کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( دوستان باادبم در مأموریتشان مؤفق شدند . ) می باشد؟

 الف ) صدیقاتی المؤدبات  ینجَحـْنَ فی مهمّتهنّ .

ب ) أصدقائی المؤدبونَ نـَجَحوا فی مهمّتهم .

ج) أصدقائی المؤدبونَ  ینجَحـونَ فی مهمّتهم .

 د) صدیقاتی المؤدبات ناجحاتٌ فی مهمّتهنّ. 

 

۳-  مفرد کلمه ( أشداء . ازهار . قوافل ) در کدام گزینه صحیح می باشد ؟

  الف ) شدة . زهرة . قافلة                      ب ) شدید . زهر . قافل

  ج) شدة . زهرة . قفل                           د) شدید . زهرة . قافلة

 

۴- کدام گزینه کامل کننده عبارت ( ........... تذکرونَ الله فی کل الاحوال . ) می باشد ؟

الف ) إخوتی             ب ) أخواتی              ج) یا إخوتی               د) یا أخواتی

 

۵- کدام گزینه برای عبارت ( ................ مجتمعونَ . ) مناسب می باشد ؟

 الف ) هؤلاء           ب ) انتم             ج) اولئک             د) همه موارد

 

۶- کدام پاسخ برای سوال ( هل نحن صادقات ٌ ؟ ) صحیح می باشد ؟

الف ) نعم . انتنّ صادقات ٌ .                ب ) نعم . انتم صادقونَ .

ج) نعم . انتم تصدقونَ .                      د) نعم . انتنّ تصدقن َ .

 

۷- در کدام گزینه فعل به شکل صحیح به کار رفته است ؟

الف ) اولئک یدخلان ِ الصف .                       ب ) أنا و أبی أذکُرُ الربّ دائماً .

ج) تجعَلُ السیّدات یوسفَ فی السلة .               د) السیّدات  تجعلـْنَ یوسفَ فی السلة . 

 

۸- کدام گزینه برای فعل ( تخرُجان ِ )  غلط می باشد ؟

الف ) أیها الرجلان ِ            ب ) أیتها الإمرأتان ِ   

ج )  الرجلان ِ                   د ) الإمرأتان ِ 

 

۹-   مضارع مذکر عبارت ( أمس النساء رجعـْنَ مـِـن المعبد . ) کدام گزینه می باشد ؟

الف ) أمس الرجال یرجعونَ من المعبد .                 

   ب ) فی الیوم الآتی الرجال یرجعون َ من المعبد .

ج) فی الیوم الآتی النساء یرجعـْنَ من المعبد .           

   د) أمس  النساء یرجعـْنَ من المعبد .  

 

۱۰- کدام یک از گزینه های زیر عبارت ( قرُبَتْ ........ البرکة و شعَرَ العدوّ ..... وجودی . )

را کامل می کند ؟

الف ) عن . مـِـن            ب ) مِـن . ب            ج) عن . ب               د) مِـن . عن  

۱۱-  کدام پرسش و پاسخ صحیح می باشد ؟

الف ) هل انتم تضحکونَ ؟ نعم . نحن ضحکنا .

ب ) هل انتما تضحکان ؟ نعم . انتما تضحکان .

ج) هل انتما ضاحکتان ؟ نعم . نحن ضحکنا .

د) هل انتن تضحکنَ ؟ نعم . نحن نضحک .

 

۱۲- کدام گزینه عبارت ( البنتان  و الامّ ............  الآخـَرینَ . ) را کامل می کند ؟

الف ) تنصران ِ              ب ) ینصرْنَ            ج) نصرتا            د) تنصرْنَ

 

۱۳- کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( این دختران از جایشان برخاستند . ) می باشد ؟

الف ) هؤلاء البنات نهضـْنَ من مکانهنّ .                ب ) هذه البنات نهضـْنَ من مکانهنّ .

ج) هؤلاء البنات ینهضـْنَ من مکانهنّ .                  د )  هذه البنات ینهضـْنَ من مکانهنّ . 

۱۴- کدام جمله ترجمه عبارت ( یفزعُ الجمیعُ بالانذار و یهربونَ . ) می باشد ؟

الف ) همگی از هشدار ترسیدند و فرار کردند .                 

   ب ) همگی با هشدار ترسیدند و فریاد زدند .

ج) همگی از هشدار می ترسند و فرار می کنند .            

   د ) همگی با هشدار می ترسند  و فریاد می زنند  . 

 

۱۵- مضارع مفرد مؤنث مخاطب عبارت ( التلامیذ قرؤوا  الدرس للامتحانات . ) کدام گزینه است ؟

 الف ) التلمیذة قرأتْ الدرس للامتحانات .                       ب ) التلمیذة تقرأ الدرس للامتحانات .

ج) ایتها التلمیذة ! تقرئین الدرس للامتحانات .               د ) أیتها التلمیذة ! قرأت ِ الدرس للامتحانات .

 

 

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 ] [ ساعت 19 و 47 دقیقه و 06 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic