۱- ترجمه لغات : (1)

 ابر : .............              غصن : ..............        

 می پرسد: ..............           اُریدُ : ............

____________________________________________________

2- ترجمه عبارات از عربی به فارسی و بالعكس : (5)

 - رَسَمَ طائراً علی شجرةٍ باسقةٍ . .............................................................

 - طرَحَت الورقة فی الساقیة  . .....................................................

 - لسَعَتْ النحلة ید الفل  . .....................................................

 - شكارچی فریاد زد وكبوتر پرواز كرد . . ......................................................

 - این دانش آموزان در درس نمونه اند  . ...........................................................

_____________________________________________________

3- كدام گزینه غلط می باشد ؟ (5/.)

 هؤلاء اطفالٌ .        هؤلاء اوصیاءٌ .            هؤلاء ابوابٌ .                هؤلاء اعلامٌ .

______________________________________________________

4- اسم اشاره مناسب : (2)

 ........... نملتان ِ .(نزدیك )    ........... امتكم .(دور )   

........... انصارٌ.(دور)        ......... علماءٌ. (نزدیك) 

_______________________________________________

5- قراردادن جمله پرسشی مناسب: (2)

............................ ؟ تلمیذاتٌ .           ............................. ؟ نعم . هو كاتبٌ ٌ .

............................؟ نافذة ٌ .        ............................ ؟ القلم فی المحفظة .

___________________________________________________

6- جمع یا مفرد كلمات زیر رابنویسید . (2)

شهداء : ..............             نبی : .............          

      واقف : .............     صابرات  : ...............

__________________________________________________

 7- عبارت زیر را به موارد خواسته شده تغییر دهید .( 5/1)

                                           فَتَحَ هذا المعلم الباب .      (جمع مذكر )  

                                       ..................... الباب .     ( مثنای مونث )

                                       ..................... الباب  .

_____________________________________________________

 8- انواع كلمه را در عبارت زیر بنویسید . (1)

                                               كانَتْ الفراشة علی الوردة

                                                                                                      موفق باشید .