فعل ماضی

ترجمه

فعل ماضی

ترجمه

فعل ماضی

ترجمه

فعل ماضی

ترجمه

نَهَضً   

  (   ِ )  

برخاست

أمَرَ  

 ( ُ )

دستور داد

جَلسَ 

  (   ِ )

نشست

كَتَبَ 

(   ُ )

نوشت

صَرَخَ 

 (  ُ )

فریاد زد

هَرَبَ  

  (   ُ )

فراركرد

خاف  

(  َ‌  )

ترسید

فَزَعَ  

  (     ِ  )

ترسید

هَجَمَ 

(  ِ ) 

حمله كرد

قرَأ  

 (  َ   )

خواند

سَمِعَ 

  (   َ   )

شنید

ضحُكَ 

(  َ  )

خندید

فرُحَ  

(   َ  ) 

خوشحال شد

عَلِمَ

  (  َ   )

دانست

فَهِمَ 

  (   َ  )

فهمید

حَرَسَ 

 (   ُ   )

پاسداری كرد

جَهَدَ 

(  َ  )

تلاش كرد

حَزِنَ 

 (  ُ  )

ناراحت شد

نَدِمَ 

  (   ِ  )

پشیمان شد

لسَعَ 

 (  ِ  )

نیش زد

وَصَلَ  

 (   ِ  )

رسید

رَجَعَ 

(   ِ )

بازگشت

شَكرَ 

 (  ُ )

سپاس گذاری كرد

قَدِرَ   

 (   ِ )

توانست

أخَذَ   

 (   ُ )

گرفت

حَمَلَ  

( ِ )

برداشت

هَتَفَ 

(   ِ )

فریاد زد

جاء 

 (   ِ  )

آمد

كانَ   

 (   ُ    )

بود

قالَ  

 (   ُ   )

گفت

وَقَعَ  

 (   ِ  )

افتاد

حَدَثَ  

 (  ِ  )

رخ داد

سَكنَ 

 (  ُ   )

سكونت كرد

طَلَبَ  

 (  ُ )

خواست

عَجِبَ  

(  ِ  )

تعجب كرد

وَجَدَ 

  (   ِ  )

یافت

فَتَحَ   

 (   َ  )

باز كرد

خَرَجَ 

  (   ُ )

خارج شد

دَخلَ

   (  ُ  )

داخل شد

طَرَحَ 

  ( ُ )

انداخت

قَذَفَ 

 (  ِ )

پرتاب كرد

طارَ   

 (   ِ  )

پرواز كرد

سَرَقَ  

 (   ِ   )

دزدید

ذَهَبَ 

 (  َ   )

رفت

غَرَسَ  

(  ِ  )

كاشت

سقی

(   ِ   )

آب داد

ظهَرَ 

(   َ  )

آشكار شد

دَفَنَ  

 (  ِ  )

پنهان كرد

قَرُبَ مِن 

 ( ُ )

نزدیك شد

كَسَبَ

 (  ِ  )

به دست آورد

بَدَأ 

(  َ  )

شروع كرد

ضَلَّ   

(  ِ  )

گم كرد

فَقَدَ  

 (   ِ )

گم كرد

نَظَرَ 

(   ُ  )

نگاه كرد

نَصَرَ 

(  ُ   )

یاری كرد

عَجِلَ  

 (  ِ  )

شتاب كرد

أكَلَ 

 (   ُ  )

خورد

ضَرَبَ  

  (   ِ  )

زد

كَذِبَ  

 (  ِ  )

دروغ گقت

جَعَلَ  

(   َ )

گذاشت . قرارداد

لَعِبَ   

 (  َ  )

بازی كرد

مَلَأ 

(  َ  )

پركرد

أذِنَ  

 (   ِ  ) 

اجازه داد

بَلَغَ

(    ِ )

رسید

 (بالغ شد)

تَرَكَ 

 (  ُ  )

رها كرد

شَرِبَ

    (  ِ  )

نوشید

رَكَعَ  

(  ِ  )

ركوع كرد

رأیَ 

  (  َ  )

دید

نَسِی 

(  َ  )  

فراموش كرد

تَعِبَ 

 (  َ )

خسته شد

سألَ 

  (  َ  )

پرسید

عَبَرَ 

 (  ُ  )

عبوركرد

سَتَرَ 

 (  ُ )

مخفی كرد

حانَ

فرارسید

قَصَدَ 

 ( ِ  )

تصمیم گرفت

شَعَرَ ب

(  ُ  )

احساس كرد

أسَرَ 

 (  ِ  )

اسیر كرد

غَسَلَ 

 (  ِ )

شست

ظلَمَ 

 (  ِ )

ظلم كرد

مَنَعَ 

(   َ  )

منع كرد

مَنَحَ 

(  َ  )

بخشید

نَجَحَ  

(  َ  )

موفق شد

سَبَحَ  

 (  َ )

شنا كرد

ذكَرَ 

 (  ُ )

به یاد آورد

بقی

 (  َ )

باقی ماند

حَبَسَ

  (  ِ  )

زندانی كرد

خَسِرَ 

(  َ  )

زیان كرد

رَزَقَ  

 (  ُ )

روزی داد

عَبَدَ 

( ُ )

پرستید

نَفَعَ  

 (  َ  )

سودرساند

رَفَعَ 

 (  ِ )

بالا برد

غَفَرَ 

 (  ِ )

آمرزید

عَرَفَ

  (  ِ )

شناخت

لَبِسَ 

 (  َ  )

پوشید

خَشَعَ 

 ( َ )

تواضع  كرد

كَبُرَ 

(  ِ )

بزرگ شد

وَلَدَ 

 (  ِ )

به دنیا آورد

شاءَ 

 (  َ  )

خواست

قَبِلَ  

 (  َ )

پذیرفت

ماتَ 

 (  ُ  )

مرد

حَفِظَ 

(  َ  )

نگهداری كرد

حَسَدَ  

  ( ُ  )

حسادت كرد

صَبَرَ 

(  ِ  )

صبركرد

غَضِبَ 

(  ِ  )

خشمگین شد

كَشَفَ 

 (  ِ )

كشف كرد

غَرَقَ 

 (  ِ  )

غرق شد

غَفِلَ 

 (  ِ  )

غفلت كرد

كَسِلَ 

 (  ِ  )

تنبلی كرد

دَفَعَ 

(  ِ  )

پرداخت

بَحَثَ عن

  (  َ )

جستجو كرد

سَجَنَ 

 ( ُ )

زندانی كرد

صَلَبَ 

( ُ )

به دار آویخت

رَحِمَ 

(  َ )

رحم كرد

شَرَحَ 

(  َ  )

گشود. شرح داد

رَكِبَ 

( َ )

سوارشد

صَنَعَ 

(  َ )

ساخت

حَصَلَ علی

(  ُ)

به دست آورد

قَلِقَ  

 ( َ )

نگران شد

عَزَمَ علی

( ِ)

تصمیم گرفت

ثَقُلَ 

( ُ )

سنگین شد

عَصَفَ 

 ( ِ )

وزید

یئسَ

 ( َ )

ناامید شد

قَنَطَ 

( ُ )

ناامید شد

زَرَعَ

 ( َ )

كاشت