تبلیغات
آموزش درس عربی - سوالات نوبت اول پایه اول دی 88

سوالات نوبت اول پایه اول دی 88

سوالات نوبت اول پایه اول نوبت اول دی

ردیف

به توانایی خویش ایمان داشتن نیمی از موفقیت است .            ژان ژاك روسو

 

1

لغات زیر رااز عربی به فارسی وبرعكس ترجمه كنید .

غزالة : ........                   لاشكّ : ...........                  ظرف : ............

مائدة : .........                    غذا : ...........                    ابر: .............

 

2

درجمله های زیر فقط كلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه نمایید.

الف ) لَیْسَ  هذا كنزاً . .............                  خَلْفَ الجبال ِ صحراءُ . ............                

 

3

مناسب ترین گزینه را انتخاب كرده ودرجای خالی بنویسید .

الف ) هل هذه ........... ؟ ( نجمة ٌ . صفٌ . طیرٌ )

ب ) الاسدُ فی .......... ؟ ( البیت ِ . البحر ِ . الغابة ِ )

 

4

ترجمه زیر را كامل كنید .

هی فراشة ٌ . هی جمیلة ٌ جداً . 

 او ........... است . او واقعاً ......... است .

 

5

جمله های عربی زیر را به فارسی ترجمه كنید .

الف ) الأفضلُ صاحبُ الصّفاتِ الحسنةِ.   .........................................................

ب ) نعم . هو زارعٌ . ...................................

ج ) الوردة ُ فی المحفظةِ .  ...............................

د ) إذن ، الكنزُ تحتَ الخربة . ...............................................

 

 

6

باتوجه به دوری یا نزدیكی تصویر در جاهای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید .                                                                                                    

 الف ) ......... ثوبٌ .     دور                                                                

 ب ) ........... نافذة ٌ .      نزدیک

 ج )  .......... نحلة ٌ .               دور                  

 

 

 7

جاهای خالی را با یكی از كلمات داده شده پر كنید .

الف ) ......... هذا بحرٌ ؟  ( مَن . هل . ما )

ب ) .......... الحمامة ُ علی الغصن ِ . ( ذلك . تلك . هذا ) 

 

8

جمله های فارسی زیر را به عربی ترجمه كنید .

الف ) آن چیست ؟ آن ماه است . ..............................................

ب ) مادر كجاست ؟ مادرجلو در است . ..........................................

 

ردیف

به توانایی خویش ایمان داشتن نیمی از موفقیت است .            ژان ژاك روسو

بارم

 

 9

در هر عبارت كدام كلمه با كلمات دیگر ناهماهنگ است ؟ زیر آن خط بكشید .

الف ) المسلم    .   الرّجل    .   الإمرأة     .   العامل

ب ) أین     .    هل    .     مَن      .   فی  

 

 

1

 

 

10

با توجه به تصاویر به سؤالات پاسخ دهید.                                                             

                                                                                                                   

الف ) من هو ؟ (عکس سرباز)                ب ) أین الطائرة ؟  (هواپیما بالای درخت                       

    

        ......................                                      ..................... 

                                                                                                         

 

 

 

75/.

 

 11

 

غلط های مشخص شده را تصحیح نمایید .

الف ) ما هی ؟ هی معلمة ٌ .  ...........                

 ب ) هل هی  رجل ٌ ؟ .........

 

5/.

 

12

جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید .

الف ) ..................... ؟                                     ب ) هل هذا رمّانٌ ؟

          هذا شارعٌ .                                                    .......  ......... تفاحٌ  .

 

1

 

13

جمله زیر را با كلمات داده شده تغییر دهید .

                  هذا الطّالبُ فی المدرسة ِ .

         الف ) .......................................... (هذه )

         ب )  .......................................... (الصّف ) 

 

 

75/.

 

 

14

با توجه به معنی آیات در جاهای خالی كلمات مناسب بنویسید .

الف ) جنّة ٌ مِن نخیل ٍ و ......     ( باغی از خرما و انگور )

ب ) ........ هذا إلاّ بشرٌ مثلكم . ( آیا این بشری مثل شماست ؟ )

 

 

5/.

 

15

هم خانواده كلمات خواسته شده را در آیات زیر پیداكرده وزیر آنها خط بكشید .

ثمرة

                فیها مِن كلّ الثـّمرات ِ .

جنة

 


                 إنّ المتـّقینَ فی جناتٍ .

 

                                                                                              موفق باشید.                                                 

 

 

 5/.

 

 

 

 

 

 


موضوع: نمونه سوال پایه اول راهمنمایی،
[ شنبه 12 دی 1388 ] [ ساعت 13 و 04 دقیقه و 45 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]