تبلیغات
آموزش درس عربی - دوره دروس پایه اول

دوره دروس پایه اول

Smiley یادتان است سال قبل باچه کلماتی آشنا شدید /؟ انواع کلمه که عبارت بودند از اسم وفعل وحرف .

   اسم مثل: محفظة . قلم ٌ . الباب . الرجل

   فعل مثل : ذَهَبَ . جَلَسَ

   حرف مثل : فی .علی .

  ضمن اینکه باانواع اسمها هم آشنا شدید . می دانید آنها کدامها بودند؟ یک کمی فکر کنید تا دوباره بیایم پیشتان ودرباره اش توضیح بدهم.

موضوع: آموزش پایه اول راهنمایی،
[ شنبه 30 تیر 1386 ] [ ساعت 05 و 07 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]