تبلیغات
آموزش درس عربی - نظر سنجی شماره 1

نظر سنجی شماره 1

سوال و پاسخ نظر سنجی شماره 1

میدانید علامت (انِ) دراسم مثنی وعلامت (ونَ ) دراسم جمع مذکر سالم چه وقت به کار می روند؟ (فقط دانش آموزانی که امسال به پایه دوم راهنمایی می روند جواب دهند.

مفعول . بعدازحرف

33.9 درصد

(20 رای

فاعل . نهاد

66.1 درصد

 39ر  ای

شرکت کنندگان

59 نفر

 
پاسخ صحیح :
علامت (ان ) در مثنی و (ونَ) در جمع مذكر زمانی به كار می روند كه ما نیاز به علامت رفع یا ضمه در آخر كلمه داشته باشیم به خاطر نقش كلمه در جمله . پس جواب صحیح فاعل . نهاد (مبتدا) و گزاره به شكل اسم (خبر ) می باشد .
موضوع: نظر سنجی ها و پاسخ صحیح آن ها،
[ چهارشنبه 23 دی 1388 ] [ ساعت 18 و 50 دقیقه و 34 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]