لغت نامه

كلمه

معنی

كلمه

معنی

كلمه

معنی

ذهَبَ

رفت

مكـّار

حیله گر

ساذَج

ساده لوح

كسَبَ

به دست آورد

كسَبا

به دست آوردند

اموال

پول ها

كثیرة

بسیار

نـَأخـُذ ُ

می گیریم

قسماً

بخشی . قسمتی

نـَدفِنُ

دفن می كنیم

ف

پس

قـَبِلَ

پذیرفت

صَدیق

دوست

صَدیقـُهُ

دوستش

أیـّام

روزها

أخـَذ َ

گرفت

جاءَ

آمد

محتاجٌ

نیازمند

ذهَبا

رفتند

معاً

باهم

عندَما

هنگامی كه

تلك

آن

وَصَلَ

رسید

وصَلا

رسیدند

وجَدا

یافتند

ماوجَدا

نیافتند

انتَ

تو

سرَقـْتَ

دزدیدی

كلاّ

هرگز

السّارقونَ

دزدان

هَكذا

این چنین

مَن

چه كسی

عندَك

داری

تعَِجَّبَ

تعجب كرد

بعد یومٍ

روزبعد

أیَّـتـُها

ای

سَمِعَ

شنید

صوتاً

صدایی

عَلِمَ أنَّ

دانست كه

أمَرَ

دستورداد

الحَطـَب

هیزم

أشعَلَ

برافروخت

النـّار

آتش

حَول

اطراف

خافَ

ترسید

فزَعَ

ترسید

ظهَرَ

آشكارشد

إفتـَضَحَ

رسواشد

لاتقرَبا

نزدیك نشوید

فضل

لطف

سامعینَ

شنوندگان

یدخـُلونَ

داخل می شوند

أفواجاً

گروه گروه

نصْر

یاری

نصَرَ

یاری كرد

سَبّـِحْ

تسبیح بگوی

سَبَحَ

شناكرد

شـَرِبَتْ

نوشید

وقـَفـَت

ایستاد

قلیلاً

اندكی .كمی

نظرَتْ

نگاه كرد

هُوَ  - هِیَ

او

غـُراب

كلاغ

حَمامة

كبوتر

لیْسَ

نیست

قرُبَتْ مِن

نزدیك شد

النـّجدَة

كمك

ماذا

چه چیزی

حَدَثَ

رخ داد

مساعَدَة

كمك

بمساعَدَة

به كمك

شكـَرَ

تشكركرد

ثـُمَّ

سپس

نظرُهُ

نگاهش

قصَدَ

تصمیم گرفت

حَمَلَ

برداشت

حجارَة

سنگ ها

سجّیل

گلوله گلی

قذَفَ

پرت كرد. انداخت

رأس

سر

رأسِه

سرش

صَرَخَ

فریادزد

هَرَبَ

فراركرد

هرَبَتْ

فراركرد

كتَبَ

نوشت

جَلَسَ

نشست

ضحِكَ

خندید

خرَجَ

بیرون رفت

فَرِحَ

خوشحال شد

عَجِلَ

شتاب كرد

بارداً

سرد

الجوّ

هوا

كُتـُب

كتاب ها

صغیر

كوچك

جائع

گرسنه

المحفظة

كیف

جَعَلَ

گذاشت

فـَتـَحَ

بازكرد. گشود

ید

دست

المرأة

زن

المرأتانِ

دوزن

النساء

زنان

قرأ

خواند

الإحسان

نیكی

جزاء

پاداش

الشتاء

زمستان

أیـُّها

ای

الأصدقاء

دوستان

صدیقات

دوستان (مونث)

صدیقة

دوست (مونث)

الغابة

جنگل

الیَوم

امروز

ضیافة ٌ

مهمانی

بیت

خانه

بنت

دختر

الاسَد

شیر

الطریق

راه

البومة

جغد

وصَلَتا

رسیدند

الحِمار

الاغ

الثـّعلَب

روباه

الذّئب

گرگ

هُم

ایشان . آنها

عَجبوا

تعجب كردند

قالوا

گفتند

جمیع

همه

جلسا

نشستند

قـُرْب

نزدیك

أكلا

خوردند

الفواكِه

میوه ها

الفاكهة

میوه

الأطعِمَة

غذاها

الطّعام

غذا

مَعَ

با . همراه

معَهُما

همراه آن دو

أیضاً

هم چنین . هم

نـَهَضَ

برخاست . بلندشد

مرحباً

آفرین

كـَیـْفَ

چگونه

جَمَعَ

جمع كرد

هذه

این

قویٌّ

نیرومند

فهِمَ

فهمید

جُهـْد

تلاش

جَهَدَ

تلاش كرد

مُجتهِد

كوشا

اجتهاد

كوشش

الفـَأرَة

موش

النـّملـَة

مورچه

النـّحلـَة

زنبور

هنَّ

ایشان . آنها

جهَدْنَ

تلاش كردند

جمَعْنَ

جمع كردند

ضـَرَبَ

زد

الوالِدَین ِ

پدرومادر

وَقـَفَ

ایستاد

وقفوا

ایستادند

وقعوا

افتادند

البنتان ِ

دودختر

البنات

دختران

الرّبیع

بهار

الصّیف

تابستان

الخـَریف

پاییز

الرجال

مردان

رجُل

مرد

حینـَما

هنگامی كه

هُنا

اینجا

هـُناكَ

آنجا

مُغلَقاً

بسته

سفرَة علمیة

گردش علمی

العودَة

برگشتن

عادَ

برگشت

رجَعَ

برگشت

ضـَلَّ

گم كرد

ضلـّوا

گم كردند

ضلـَلْنَ

گم كردند .(مونث)

حانوت

مغازه

سراجاً

چراغی

ذكـَروا

یادكردند

اُذكـُروا

یادكنید

طلـَبَتْ

خواست

قراءة

خواندن

احتراق

آتش گرفتن

الكـُحُول

الكل

المِلح

نمك

اختِبار

آزمایش

الحریق

آتش

حزنـَتْ

ناراحت شد

الأب . الوالد

پدر

الأمّ . الوالدة

مادر

الی

به

الیهِما

به آن دو

برروی ادامه لغت نامه کلیک کرده و مابقی لغات را مشاهده نمایید .