تبلیغات
آموزش درس عربی - اِعراب ( حركت حرف آخر كلمه با توجه به نقش آن )

اِعراب ( حركت حرف آخر كلمه با توجه به نقش آن )

اِعراب ( حركت حرف آخر كلمه با توجه به نقش آن )

جملات  اسمیه وفعلیه

جمله اسمیه : شروع با اسم  . اركان اصلی آن مبتدا و خبر

جمله فعلِه : شروع با فعل  . اركان اصلی آن فعل و فاعل

 جدول اعراب :

مرفوعات      ُ        ٌ

منصوبات          َ       ً

مجرورات      ِ         ٍ

مبتدا .  خبر  .  فاعل

مفعول

مجروربه حرف جر .

  مضاف الیه

دراسم های مثنی برای نشان دادن رفع از علامت (ان ِ ) ودراسم های جمع مذكر سالم برای نشان دادن رفع از علامت ( ونَ ) استفاده می كنیم

مثل :  الطفلان ِ مؤدبان ِ .

الطفلان : مبتدا و مرفوع به الف .  مؤدبان ِ خبر و مرفوع به الف .

غرَسَ الزارعونَ .

غرسَ : فعل  .

الزارعونَ : فاعل و مرفوع به واو

دراسم های مثنی برای نشان دادن نصب از علامت (ین ِ ) ودراسم های جمع مذكر سالم برای نشان دادن نصب  از علامت ( ینَ ) استفاده می كنیم

مثل : شاهَدَ المعلمونَ الطالبینَ .

المعلمونَ : فاعل و مرفوع به واو .

 الطالبین َ مفعول و منصوب به یا  

 

دراسم های مثنی برای نشان دادن جر از علامت (  ین ِ ) ودراسم های جمع مذكر سالم برای نشان دادن جر از علامت ( ینَ ) استفاده می كنیم .

مثل : وبالوالدَین ِ احساناً .

ب:‌حرف جر  . والدین ِ مجرور به حرف جر و مجروربه یا .

فقدتُ جوائزَ الطالبینَ .

فقدتُ : فعل و فاعل

جوائزَ : مفعول ومنصوب

الطالبین َ : مضاف الیه ومجروربه یا

دراسم ها و جملاتی كه حركت حرف آخر تغییر نمی كند بدون توجه به حركت و با در نظر گرفتن نقش می گوییم محلاً مرفوع . یعنی آن كلمه می بایست باتوجه به نقش خود مرفوع شود ولی نشده است . مثل هذا در عبارت :

هذا كتابٌ . هذا  مبتدا و محلاً مرفوع . كتابٌ خبرومرفوع

دراسم ها و جملاتی كه حركت حرف آخر تغییر نمی كند بدون توجه به حركت و با در نظر گرفتن نقش می گوییم محلاً منصوب . یعنی آن كلمه می بایست باتوجه به نقش خود منصوب شود ولی نشده است . مثل : أكـَلــَهُ الذئبُ .

أكل : فعل . الذئبُ : فاعل و مرفوع .  هُ  : مفعول و محلا منصوب

دراسم ها و جملاتی كه حركت حرف آخر تغییر نمی كند بدون توجه به حركت و با در نظر گرفتن نقش می گوییم محلاً مجرور . یعنی آن كلمه می بایست باتوجه به نقش خود مجرور شود ولی نشده است.

مثل : هَجَمتُ علیهِ .

هجمَ : فعل  . تُ :‌فاعل و محلا مرفوع . علی : حرف جر . ه: مجروربه حرف جر و محلا مجرور

 

1-      خبر میتواند به شكل های زیر بیاید :

خبر مفرد مثل هذان ِ معلمان ِ  .

خبر جمله مثل  الطالبُ ذهَبَ الی المدرسة .

خبر شبه جمله مثل الطالبُ فی المدرسة .  

 

2-      فاعل همیشه بعد از فعل میاید و به شكل های زیر است :

اسم ظاهر مثل : شاهَدَ الطالبُ  الحمامة َ .

ضمیر بارز مثل : ذهبْتُ  الی الصف .

ضمیر مستتر مثل ذهبَ الی الصف . (كی رفت ؟ او كه در فعل ذهب خودش رو مخفی كرده است . پس میشود ضمیر مستتر هو . در صیغه های متكلم وحده و متكلم مع الغیر و مفرد مذكر مخاطب مضارع فاعل همیشه مستتر است و فاعل آنها به ترتیب ضمایر أنا – نحن – انتَ می باشد .  )  

 

3-      بعضی از اسم ها تنوین نمی گیرند مثل :

    اسم اشخاص مونث مانند مریم  

    اسم هایی كه مضاف هستند یعنی قبل از مضاف الیه آمده اند مانند : قلم  الطالب

    اسم های خاص مثل یعقوب . یوسف  

موضوع: آموزش پایه سوم راهنمایی، آموزش عربی پایه اول دبیرستان، آموزش عربی پایه دوم دبیرستان،
[ یکشنبه 27 دی 1388 ] [ ساعت 19 و 30 دقیقه و 21 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]