سوالات آزمون بنیه علمی دی ماه 88 پایه اول

سوالات آزمون بنیه علمی دی ماه 88 پایه اول

1-  املاء كدام گزینه اشتباه است ؟

الف ) ثوب : جامه              ب ) نحلة : زنبورعسل      

ج ) صلات : نماز                د ) ولدُهُ : پسرش

 

2- كدام گزینه ترجمه « ضلّ » می باشد ؟

الف ) لغزید           ب ) گمراه شد         ج ) آشكار         د ) گمراهی

 

3- ترجمه فارسی عبارت « هذه الشجرة جمیلة جداً » كدام گزینه است ؟

الف ) این درخت خیلی زیباست .                ب ) این درخت واقعا زیباست .

ج ) این درخت خیلی بلند است .                  د ) این درخت واقعا بلند است .

 

4-      اسم اشاره به دور برای ........ بابُ المدرسة كدام است ؟

الف ) تلك         ب ) هذه           ج ) هذا            د ) ذلك

 

5-  سوال مناسب برای « الطالبة فی المدرسة » كدام است ؟

الف ) أین الطالبة ؟                 ب ) هل هذه الطالبة ؟

ج ) مَن هی ؟                        د ) ماهذه ؟

 

6-   مؤنث « ذلك الرجلُ المؤمن هو فی المسجد» كدام گزینه است ؟

الف ) تلك الرجلة  مؤمن وهی  فی المسجد .

ب ) تلك الرجلُ  مؤمنة وهی فی المسجد .

ج ) تلك الإمرأة مؤمنة وهی فی المسجد . 

د ) ذلك الإمرأة مؤمن وهی فی المسجد .

 

7-  هم خانواده كدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف ) وسیع : واسع             ب ) عالمة : علوم

ج ) شهید : شهداء                 د) ظلّ : ضالّین

 

8-  جواب مناسب برای سوال « مَن تلك » كدام گزینه است ؟

الف ) تلك نافذة            ب ) تلك والدة             ج ) تلك والدی             د) تلك مائدة

 

9- كدام گزینه با بقیه ناهماهنگ است ؟

الف ) مریم         ب ) نافذة            ج ) سفینة            د) سعید

 

10-  ترجمه عربی « پدرم گنج دردست تو نیست » كدام گزینه است ؟

الف ) والدی لیس كنز فی یدك .

ب ) والدك لیس كنز فی ید.

ج ) والدی لیس كنز فی جنبك .

 د ) والدی لیس كنز فی جنبی .

                                              طراح سوال : آقای خیری . دبیرعربی منطقه 2

 

پاسخ نامه  آزمون

 

1-      ج              2- ب              3- الف            4- د                   5- الف

6- ج                7- د                 8- ب            9- د                  10- الف

 

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ دوشنبه 28 دی 1388 ] [ ساعت 18 و 24 دقیقه و 46 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic