نمونه سوال بنیه علمی در ترجمه پایه سوم راهنمایی

نمونه سوال بنیه علمی درترجمه

1-      كدام ترجمه برای عبارت  (الملوكُ  اذا دخلوا قریة ً أفسدوها ) صحیح می باشد؟

الف ) پادشاهان چون به شهری در آمدند در آنجا فساد ایجاد كردند .

ب ) پادشاهان هنگامی كه به شهری درآیند در آنجا فساد ایجاد می كنند .

ج) پادشاهان  اگر وارد شهری شدید در آنجا فساد ایجاد كنید .

د) پادشاهان چون به روستایی در آمدند در آنجا فساد ایجادكردند .

 

2- كدام گزینه ترجمه صحیح عبارت (مَن عَمِلَ صالحاً فلنفسه) می باشد ؟

الف ) هركس كار نیكی انجام دادبرای خودش است .

ب) هركس كارنیكی انجام دادپس برای خودش است .

ج) هركس كارنیكی انجام دهد پس برای خودش است .

د) چه كسی كارنیكی رابرای خودش انجام داد؟

 

3- كدام گزینه ترجمه صحیح عبارت (تودروقت معین برنمی گردی ) میباشد؟

الف ) انتِ لاترجعی فی الوقت المحدّد .

ب ) انتِ مارجعتِ فی الوقت المحدّد .

ج) انتَ لاترجعُ فی الوقت المحدّد .

د) انتَ مارجعتَ فی الوقت المحدّد.

 

4- كدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( مؤمن زكات علمش را نپرداخت ) می باشد ؟

الف ) لایدفعُ المؤمن زكاة علمه .                    ب ) یدفعُ المؤمن زكاة علمه .

ج) مادفعَ المؤمن زكاة علمه .                        د) لادفعَ المؤمن زكاة علمه .

 

5- كدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( نعمت های پروردگارم را یاد می كنم ) می باشد؟

الف ) أذكرْ نِعمَ ربّی .                            ب ) اُذكرْ نِعَمَ ربّی .

ج) أذكُرُ نِعَمَ ربّی .                               د ) ذكرتُ نِعمَ ربّی .

 

6- ترجمه صحیح عبارت (آیا دوستان امیر به غار فرار نكردند )

الف ) ألایهربُ أصدقاء امیر الی الكهف ؟

ب) هل لا یهربُ أصدقاء امیر الی الكهف ؟

ج ) أماهرَبَ  أصدقاء امیر الی الكهف ؟

د) هل ما هرَبَ  أصدقاء امیر الی الكهف ؟

 

7- ترجمه صحیح عبارت ( أبدأ ُ الیوم بزیارة البؤساء )

الف ) روز را بادیدار بینوایان شروع می كنم .

ب ) روز رابادیدار بینوایان شروع كردم .

ج) روز رابادیدار بینوایان شروع كن .

د ) روز رابادیدار بینوایان شروع خواهم كرد.

 

8- ترجمه صحیح عبارت ( عزیزانم : میوه ها را جمع كنید وبرای خانواده ببرید )

الف ) یاعزیزاتی ! إجمعنَ الفاكهة وإحملنَ  للعائلة .

ب ) یا عزیزاتی ! إجمعنَ الفواكه وإحملنَ للعائلة .

ج) یا اعزائی ! إجمعوا الفواكه و إحملوا لأسرتكم .

د) أیها الأعزاء ! إجمعوا الفاكهة و إحملوا للأسرة .

 

9- ترجمه صحیح عبارت (لاحقَّ للآخـَرینَ فیه )

الف ) برای دیگران حقی در آن نیست .            ب ) دیگران در آن حقی ندارند .

ج) دیگران هیچ حقی در آن ندارند .                 د )  حق دیگران در آن نمی باشد .

 

10- ترجمه صحیح ( آقایان به سپاه دستور می دهند . )

الف ) الأمراء یأمرونَ الجنود .             ب ) السادة تأمرونَ الجنود .

ج) السادة یأمرونَ الجیش .                  د) الامراء تأمرونَ الجیش .

 

11- مفهوم (صاحب مغازه سوار ماشین شد) در كدام گزینه صحیح می باشد؟

الف ) ركبَتْ‌ السیارة ُصاحبَ  الحانوتِ  .

ب ) صاحبُ الحانوتِ ركبَ السیارة َ .

ج) صاحبُ حانوتٍ ركبَ سیارة ً‌.

د) ركبَ صاحبُ حانوتٍ السیارة َ .

 

12- ما معنی ( لا تغسِـلُ )

الف ) نمی شویی            ب ) نشوی          ج ) نمی شوید          د) الف و ج

 

13- ترجمه عبارت ( اینها درختانی میوه دار هستند )

الف ) هؤلاء الاشجار مثمرة ٌ .               ب ) هذه الاشجار مثمرة ٌ .

ج) هؤلاء اشجارٌ مثمرة ٌ .                    د ) هذه اشجارٌ مثمرة ٌ .

 

14- باتوجه به اعراب كدام مفهوم صحیح می باشد ؟

الف ) رأیتُ الطالبان ِ فی الشارع .                        ب ) بحثــْتُ عن الطالبان ِ .

ج ) فی الشارعِ  طالبان ِ .                                  د ) حمَلَ الطالبین ِ الكتب َ .

 

15- ترجمه صحیح ( راستی ودروغ را با هم میامیزید )  

الف ) لاتلبَسوا الصّدق والكذبَ .              ب ) لاتلبـِسوا الصّدق والكذبَ .

ج)لاتلبَسون الصّدق والكذبَ .                  د) لا تلبـِسون الصّدق والكذبَ .

 

16- مفهوم كدام جمله باتوجه به اعراب صحیح است؟

الف ) رأی الطالبان ِ الرجلین ِ فی الشارع . دانش آموزان دومرد رادرخیابان دیدند .

ب ) شاهدَتْ الطالبتین ِ الرجلان ِ فی الشارع . دانش آموزان دومردرادرخیابان مشاهده كردند .

ج) فی الزقاق سیّدتین ِ . دوخانم در كوچه هستند .

د)  هل رأیتَ المعلمونَ  فی الزقاق . آیا معلم ها را دركوچه دیدی ؟

 

17- ترجمه كدام گزینه صحیح است؟

الف ) أمامنا بحرٌ هائجٌ . دریایی طوفانی مقابل ماست .

ب ) البحرُ الهائجُ أمامنا .  دریایی طوفانی مقابل ماست .

ج) لاتقربُ من البحر الهائج . به دریای طوفانی نزدیك نشو .

د) لایقرُبْ من البحر الهائج . نزدیك دریای طوفانی نشو .

 

18- ترجمه صحیح عبارت ( برادرانم در زندگی ناامید نمی شوند )

الف ) أخواتی لا تیأسنَ فی الحیاة .                     ب ) إخوتی لاتقنطوا فی الحیاة .

ج) إخوانی لاییأسونَ فی الحیاة .                         د) أخواتی لایقنطنَ فی الحیاة .

 

19- ترجمه صحیح (پسرانم مجبور به بافندگی هستند)

الف ) أبنائی مضطرون بالحیاكة .                 ب ) أبنائه مضطرون بالحیاكة .

ج) الاولاد مضطرون بالحیاكة .                 د ) اولادنا مضطرون بالحیاكة .

 

20- ترجمه صحیح عبارت( ایها السادة ! ألایتعبُ القائد فی قیادته ؟ )

الف ) ای سرورانم ! آیا فرمانده نگران می شود در فرماندهی ؟

ب ) ای آقایان ! آیا فرمانده سپاه را خسته نمی بینید در فرماندهیش ؟

ج) ای آقایان ! آیا فرمانده  خسته نمیشود در فرماندهیش ؟

د) ای  سروران ! آیا فرمانده در فرماندهیش خسته  شده است ؟

 

21- ترجمه صحیح (باطل از بین رفت و خدا از بندگانش راضی شد )

الف ) زهق الباطل و رضی الله عن العباده .

ب ) زهق الباطل و رضی الله عن عباده .

ج) الباطل زهق و سیرضی الله عن عباده .

د) الباطل یزهق و رضی الله عن العباده .

 

22- ترجمه صحیح (مغازه كفاش امروز بسته است )

الف ) دكان الحـِذاء مغلق ٌ الیوم .           ب ) دكان الحَذاء مغلق ٌ الیوم .

ج) دكان الحـِذاء مغلق ٌ یوماً .               د) دكان الحَذاء مغلق ٌ یوماً .

 

23- مترادف كدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف ) مساء. غد            ب ) حانوت . دكان            ج) هرب . هتف           د) جاء . ذهب

 

24- باتوجه به مفهوم كدام گزینه كامل كننده جمله (....... الی المكتب امس ) می باشد؟

الف ) إذهبی            ب ) لاتذهبنَ            ج) لا تذهبی           د) ماذهبنَ  

 

25- مامعنی (قنط )

الف ) ییئس      ب ) یئس         ج) الیأس         د) قلق ٌ

 

 

پاسخ نامه آزمون بنیه علمی ترجمه پایه سوم

1-ب  / 2- ج / 3- ج / 4- ج / 5- ج / 6- ج / 7- الف / 8- ب / 9- ج / 10- ج / 11- ب / 12- د / 13- د /

14- ج / 15- ب / 16- الف / 17- الف / 18- ج / 19- الف / 20- ج / 21- ب / 22- ب / 23- ب /

 24- د/ 25- ب

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ سه شنبه 21 اردیبهشت 1389 ] [ ساعت 16 و 32 دقیقه و 21 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic