آزمون بنیه علمی خرداد 89 اول راهنمایی

بنیه علمی خردادماه 89پایه اول

1-      جواب سوال (مَن انتِ ؟ )   

الف ) انتَ تلمیذ ٌ            ب ) أنا تلمیذ ٌ                ج ) انتِ تلمیذة ٌ            د ) أنا تلمیذة ٌ

 

2-       كدام گزینه از نظر معنی و مفهوم با بقیه فرق دارد ؟

الف ) والد            ب ) والدة           ج ) أمّ           د ) أمـّه

 

3-      مفرد (اولئك طالبات ) كدام گزینه است ؟

الف ) ذلك طالبة          ب ) تلك طالبة           ج ) تلك طالب                د) ذلك طالب

 

4-      نوع كلماتی كه زیر آنها خط كشیده شده است به ترتیب كدام گزینه می باشد؟

                 ( سقطت  هذه النملة علی  ورقة ٍ )

الف ) اسم . حرف . فعل            ب ) فعل . اسم . حرف

ج ) اسم . فعل . حرف              د) فعل . حرف . اسم

 

5-      كدام گزینه به ترتیب ترجمه لغات ( طرحت . أخذت . سقط . وصل ) است ؟

الف ) افتاد . برداشت . انداخت . رسید                     

ب ) انداخت . گرفت . رسید . افتاد

ج ) انداخت . گرفت . افتاد . رسید

د) انداخت . افتاد . رسید . گرفت

 

6-      مثنی مؤنث (هذا طالب ) كدام گزینه است ؟

الف ) هذه طالبة                         ب ) هاتان طالبتان

ج ) هذان طالبان                          د) هذین طالبین

 

7-      كدام پاسخ برای سوال (هل هؤلاء طالبون ) مناسب است ؟

الف ) لا . هذان طالبان                   ب ) نعم . هؤلاء طالبات

ج ) نعم . هذان طالبان                     د) لا . هؤلاء طالبتان

 

8-      برسركدام كلمه نمیتوان (ال) گذاشت ؟

الف ) كتاب            ب ) ذلك                 ج) انسان             د) لوح

 

9-      جمع (هذا ناصر) كدام گزینه می باشد ؟

الف ) هؤلاء ناصَرین        ب ) هؤلاء ناصرات            ج) ةولاء انصار          د) هذان ناصرون

 

10-  كدام گزینه مثنی می باشد؟

الف ) الاحسان         ب ) الامكان            ج) الایمان                 د) الجبلان

 

                           طراح سوال : گروه آموزشی عربی منطقه 2 تهران

 

پاسخنامه اول

 

1-  د / 2- الف / 3- ب / 4- د / 5-  ج / 6- ب / 7- الف / 8- ب / 9- ج / 10- د   

 

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ سه شنبه 21 اردیبهشت 1389 ] [ ساعت 17 و 30 دقیقه و 10 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic