الدرس الرابع . درس چهارم

                                             فی الحدیقة : در باغ

مهدی ووالده فی الحدیقة . مهدی و پدرش در باغند . (درباغ هستند)

.. جمیل جدا . بسیار زیباست .

هل تلك فاكهة ؟ آیا آن  یك میوه است ؟

نعم .. ذلك رمان . ذلك تفاح  و ذلك عنب . بله . آن انار است . آن سیب است . آن انگور است .

هل تلك مائدة ؟ آیا آن  یك سفره است ؟

نعم . تلك مائدة . بله . آن یك سفره است .

و هل علی المائدة طعام ؟ و آیا روی سفره غذا ست ؟

نعم . ذلك طعام . ذلك لحم طیر . بله . آن غذاست . آن گوشت یك پرنده است .

وماذلك؟ وآن چیست ؟

ذلك اناء الماء . آن یك ظرف آب است .

وذلك نهر . وآن یك رودخانه است .

وماتلك ؟ تلك شجرة .  و آن چیست ؟ آن یك درخت است .