جدول صرف افعال مزیددر ماضی همراه با ترجمه (باب افعال . تفعّل . استفعال )

جدول صرف افعال مزید

سلام . در این بخش سعی کردم فعل هایی رو در باب های متفاوت بیارم که معنی داشته باشند . برای همین هم در بعضی از باب ها فعل تغییر کرده و در بعضی دیگر از یک ریشه فعل استفاده شده و اتفاقا نکته جالب در همین است که شما میتونید ببینید که باب های مزید با ریشه فعل ها چه غوغایی میکند .

باب افعال / تفعّل / استفعال از ریشه خرج به معنی بیرون رفت .

صرف فعل ماضی .

بیرون رفت یک فعل لازم است . یعنی به مفعول  نیاز نداره . اما وقتی میره به باب افعال میشه یک فعل متعدی . یعنی نیازمند مفعول . به معنی بیرون اورد . میتونی بگی چی رو ؟ واین یعنی متعدی بودن فعل .

 صیغه  باب افعال  ترجمه  باب تفعّل          ترجمه  باب استفعال  ترجمه
 للغائب  أخرجَ بیرون آورد  تخرّجَ  فارغ التحصیل شد  استخرجَ  استخراج کرد . از او خواست بیرون رود  
 للغائبین ِ أخرجا  بیرون آوردند  تخرّجا   فارغ التحصیل شدند استخرجا   از آن دو خواستند بیرون روند 
االغائبینَ  أخرجوا  بیرون اوردند  تخرّجوا  فارغ التحصیل شدند  استخرجوا  از انه خواستند بیرون روند 
للغائبة  أخرجت  بیرون آورد   تخرّجت فارغ التحصیل شد  استخرجت  از او خواست بیرون رود 
للغائبتین ِ  أخرجتا  بیرون آوردند  تخرّجتا  فارغ التحصیل شدند  استخرجتا  از آن دو خواستند بیرون روند 
للغائبات  أخرجنَ  بیرون آوردند  تخرّجنَ  فارغ التحصیل شدند  استخرجنَ  از آنها خواستند بیرون روند 
للمخاطب  أخرجتَ  بیرون آوردی  تخرّجتَ  فارغ التحصیل شدی  استخرجتَ  درخواست کردی بیرون روی 
للمخاطبین ِ   أخرجتما  بیرون آوردید  تخرّجتما  فارغ التحصیل شدید  استخرجتما  درخواست کردید بیرون روید 
للمخاطبین  أخرجتم  بیرون آوردید  تخرّجتم  فارغ التحصیل شدید  استخرجتم  درخواست بیرون رفتن کردید 
للمخاطبة أخرجتِ  بیرون آوردی  تخرّجتِ  فارغ التحصیل شدی  استخرجتِ  درخواست کردی بیرون روی 
 للمخاطبتین ِ  أخرجتما  بیرون آوردید تخرّجتما  فارغ التحصیل شدید  استخرجتما  درخواست کردید بیرون روید 
 للمخاطبات أخرجتنّ  بیرون آوردید  تخرّجتنّ  فارغ التحصیل شدید  استخرجتنّ  درخواست کردید بیرون روید 
للمتکلم الوحده   أخرجتُ  بیرون آوردم  تخرّجتُ  فارغ التحصیل شدم استخرجتُ  درخواست کردم بیرون روم 
للمتکلم مع الغیر  أخرجنا  بیرون آوردیم  تخرّجنا  فارغ التحصیل شدیم  استخرجنا  درخواست کردیم بیرون رویم  

مضارع این فعل ها در بخش بعد می آید .

 

موضوع: آموزش عربی پایه اول دبیرستان،
[ چهارشنبه 3 آذر 1389 ] [ ساعت 19 و 23 دقیقه و 31 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]