پاسخ نامه امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی اردیبهشت 1390

پاسخ نامه امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی اردیبهشت 1390

دروس 6/7/8/9/10

باشرمندگی باید بگم که این پاسخ نامه رو وقتی گذاشتم فکر نمیکردم که بچه ها این همه مشکل داشته باشند تو پاسخ ها .

بنابراین پاسخ ها رو به شکل تشریحی کاملشون کردم براتون. خدا کنه که استفاده لازم رو ببرید .

1-       

الف ) شلوغ                      ب) الذهبیة

 

2-       

خوردن / خواب

 

3-      کدام گزینه از نظر مفهوم با بقیه گزینه ها ناهماهنگ است ؟ (0.5نمره)

ذاهب  / چون مابقی کلمات شغل هستند . کشاورز ، کفاش ، کارگر ولی ذاهب به معنی رونده است

الیسر  / چون مابقی کلمات به معنی سختی هستند اما یسر یعنی آسانی .

 

4-       

الف) عن  / جون گفته خدا توبه رو قبول میکنداز بندگانش

ب) ب   / چون معنی کسره داره اینجا یعنی مردم مشغول خریدن هستند

 

5-       

الف) یعمل الرجل بشدة .            ج ) هی تقرأ الکتاب .       

                                                                     

         

 

6-       

الف ) دوستانم لباس هایی نو می پوشند

ب) حق آمد و باطل از بین رفت

ج) دانش آموز احساس خواب آلودگی کرد

د) گویا تور سنگین شده است

 

7-       

الف ) لاتغضبوا   / چون الطلاب چمع است و باتوجه به مفردش ،مذکر و ایها هم که نشانه مخاطب است . پس فعل باید به شکل جمع مذکر مخاطب بیاید و بعد هم برای نهی کردنش ابتدا (لا) رابرسرش قرارداده وبعد (ن) را از آخرش حذف میکنیم .

ب) لاتغفلی   / چون ایتها نشان مخاطب است ومومنة مفرداست ومونث . بنابراین فعل باید به شکل مفرد مونث مخاطب میاید که میشود تغفلین و بعد برای نهی کردن ابتدا (لا) را آورده وبعد (ن) رااز آخرش حذف میکنیم .

 

8-       

انا   / چون فعل بعدش متکلم وحده است 

  الزوجة  / چون هم فعل تصبر و هم صفت الصالحة ، مونث هستند

 

9-       

ساخت فعل نهی : لا + فعل مضارع + ساکن کردن حرف آخر به جز در جمع مونث مخاطب

الف)  لاتنصرا             ب) لاتلعبن

 

10-   

ذهبت الطالبات الی المکتبة   / وقتی جمله اسمیه به فعلیه تبدیل میشه مبتدا به جای فاعل میشینه و بعد فعل میاد و فعل درابتدای جمله قرار میگیره . حالا که ماتوی جمله مون فاعل داریم پس فعل رو مفرد میاریم تا دوتا فاعل باهم دعواشون نشه .اما درجنس یعنی مذکر ومونث بودن مثل هم میاریم . یعنی اگر فاعلمون مونث بود فعلمون هم مونث میاید وبرعکس برای مذکر

الزارعون یعملون فی المزرعة   / اما تو این عبارت درست عکس عبارت بالا عمل کردیم . یعنی فاعل رو آوردیم جای مبتدا و حالا دیگر فاعلی نداریم . )میدونید که تو عربی ، فاعل همیشه بعد از فعل میاد) بنابراین فعلمون رو صرف میکنیم تا در جنس وتعداد بشه مثل مبتدا (درضمن قبلا یاد گرفتید که مبتدا با خبری که از نوع اسم یا فعل باشد باید مطابقت کنند) . پس نتیجه معلومه .

 

11-   

علامت فاعل  ٌ  یا  ُ است . یعنی مرفوع  / علامت مبتدا و خبر ازنوع اسم هم مانند فاعل است .

علامت مفعول  ً یا  َ است .یعنی منصوب

علامت مجرور به حرف و مضاف الیه هم مجرور است یعنی  ٍ یا  ِ

حالا به عبارت نگاه میکنیم . الصحة فاعل است پس باید مرفوع شود و چون دراولش (ال) دارد تنوین نمیگیرد .

المریض مجرور به حرف چر الی است که قبلش آمده . پس باید مجرور شود و باز هم چون (ال) دارد تنوین نمیگیرد .

الناس مبتدا است ومبتدا هم مرفوع می باشد همانند فاعل و باز هم چون (ال) دارد تنوین نمیگیرد .

واما آخرین مورد الصیاد است که مفعول میباشد . چون کلمه ای است که در جواب چه کسی را میاید . مفعول هم که منصوب است و باز چون (ال) دارد تنوین نمیگیرد .

الف) الصحة ُ / المریض ِ .        ب) الناسُ / الصیادَ .

 

12- 

مفعول کلمه ای است که در جواب چه کسی را و چه چیزی را میاید . از خودمان میپرسیم ، چه چیزی را پرداخت میکنم ؟ پاسخ : حقوق را . کلمه شهر که بعد از اجرة آمده است مضاف الیه است نه جزء مفعول . حقوق میتواند سالانه ،ماهانه ، روزانه یا.. پرداخت شود .

مبتدا اسمی است که در ابتدای جمله میاید معمولا و در جوای چی و کی میباشد . اول باید ببینیم جمله اسمیه هست یانه . چون تو جمله فعلیه دنبال مبتدا نمی گردیم مگر با شرایطی . پس می پرسیم کی احساس ضعف میکند ؟ پاسخ : برادران . نه برادران من . برادرها میتونند مال من یا تو یا اون باشند . پس (ی) به معنی من مضاف الیه است .

خبر کلمه ای است که جمله مون رو کامل میکند . ابر سیاهی .. ابرسیاهی چی ؟ در آسمان است . پس فی السماء جمله رو کامل کرده و میشه خبر از نوع حرف و اسم

فاعل کلمه ای است که در جواب چی و کی میاد اما همیشه بعد از فعل است . سکونت میکند ... می پرسیم : کی ؟ پاسخ : صیاد . بعد از فعل هم اومده پس میشه فاعل  

مفعول : اجرة          / مبتدا: اخوة   /  خبر : فی السماء  /    فاعل : الصیاد

 

 

13-   

الف) الصیاد عزم علی الذهاب

ب) انا سوف ارجع

 

14- 

گفتیم جمله فعلیه بسازید . پس حتما باید فعلتون که یئس است در اول جمله قرار بگیرد .

یئس اهل القریة من رجوع الصیاد

 

             

 

15-  درک مطلب :

الف) الطبیب                         ب) الی حانوت الحاج فاضل

ج) فی لیلة                            د) الحیاکة 

 

 

16-  دراسات قرآنیة

مبتدا : ویل     چون مبتدا یک اسم است نه حرف واسم

   حارومجرور : فی لیلة  چون حرف جر فی با اسم بعدش میشن جارومجرور . ولی القدر که بعد از لیلة اومده مضاف الیه است .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 12 اردیبهشت 1390 ] [ ساعت 19 و 48 دقیقه و 23 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]