پاسخ نامه و سوال امتحان نهایی عربی سوم متوسطه رشته تجربی . ریاضی سال 89

درس رو باید مفهومی یاد بگیرید . مخصوصا در بخش ترجمه که 11نمره داره و قواعد 9نمره ای است . که البته از راه قواعد هم میتونید به ترجمه برسید به شرطی که درست یاد گرفته باشید و کاربرد اون رو بدونید .

1 - ترجمه :

الف ) لاتحرموا طیبات ما احلّ الله لکم .

           مربوط به درس 7/ چیزهای پاکیزه ای را که خدا برشما حلال کرده ، حرام نکنید (ندانید)

ب) کان النبی یبتسم للصغار ابتسامة الاب الحنون .

       مربوط به تمرین اول درس سوم

        پیامبر مانند پدر مهربان به کودکان لبخند میزند .

ج) تحولت الشاعرة و ربّت ابناءه علی القیم الاسلامیة

          درس 4/ بانوی شاعر متحول شد و فرزندانش رابراساس ارزش های اسلامی پرورش داد

د) افضل الناس ایماناً اکملهم عقلا

       درس 5/ باایمان ترین مردم خردمندترین آن هاست . ( برترین مردم از جهت ایمان کامل ترین ان هاست از جهت عقل )

ه) اعلموا أنّ من بادر الصید مع الفجر قنص

      درس 6/ اعلم به اعلموا تغییر یافته /

            بدانید که هرکس همراه سپیده دم به شکار اقدام کند ، شکار کرده است .

و) ربنا انطقنا بالهدی و وفقنا للتی هی ازکی

        درس 1/ ضمیر مفعولی از متکلم وحده به مع الغیر تغییر پیدا کرده

      پروردگارا زبانمان را به هدایت گویا کن و مارا به انچه که برتر است توفیق ده .

 

2- للمفردات

الف) یغشی (بالفارسیة ) : می پوشاند          ب) افسردگی (بالعربیة ) : الکآبة

ج) نقص ( المتضاد) : زاد                              د) خشی (للمرادف ) : خاف

 

3- اقرا ثم اجب :

اول من اکتشف أنّ ظاهرة « قوس قزح» تحدث بسبب انکسار ضوء الشمس فی قطرات المطر عند نزوله هو قطب الدین الشیرازی .بینما کان الرومیون یظنون أنها عذاب لعقاب الناس فکانوا یسجنون من یعتقد اعتقادا یخالف اعتقادهم .

الف ) ماکان اعتقاد الرومیون ؟ أنّ ظاهرة قوس قزح هی عذاب لعقاب الناس

ب) متی یحدث قوس قزح ؟  عندما ینکسر ضوء الشمس فی قطرات المطر عند نزوله

ج) ماذا کان یفعل الرومیون ؟ کانوا یسجنون من یخالف اعتقادهم

د) هل تعرف قطب الدین الشیرازی ؟ نعم . اعرفُه .

 

4- للتعریب :

داروی نادانی   ، جوهر و قلم است .

    درس اول . تمرین اول / دواء الجهل الحبر و القلم .

 

5- عیّن الصحیح فی الترجمة

الف) دعا نوح (ع) قومه دعاء المشفق

1- نوح مردومش را دلسوزانه دعوت کرد .        2- نوح قومش را همچون دلسوزان دعوت میکرد .

    جواب : 1 / چون دعا فعل ماضی ساده است نه ماضی استمراری و مشفق هم مفرد است نه جمع

ب) سمعتها تقول : ارجو منک أن تاتی

1- شنیدم می گفت : ازتو خواهش میکنم بیایی        

    2- شنیدم می گوید ازتو خواهشمندم که بیایی  

جواب : 1/ چون سمعت فعل ماضی است فعل مضارع بعد ان هم به شکل ماضی استمراری ترجمه میشود .  . در ضمن کلمه ارجو فعل است نه اسم .

ج) لم یفرق رسول الله (ص) بین البنین والبنات

1- چرا رسول خدا بین پسران و دختران فرق نمی گذاشت ؟

2- رسول خدا بین پسران و دختران فرق نگذاشت .

جواب : 2 / چون  لم + فعل مضارع = ماضی منفی در ترجمه  

 

6- عیّن الصحیح مما بین القوسین

الف ) انزعج النبی من فعل الرجل ( خسته شد . ناراحت شد . تعجب کرد )

         گزینه ص : ناراحت شد ( تربیة الاطفال درس اول در تمرینات)

ب) قد یضرّ الشیء ترجو نفعة ( زیان رساند . گاهی ضرر می رساند . قطعا ضرر دارد)

                گزینه ص : گاهی ضرر می رساند 

ج) عفوتُ عن المخطی کریماً ( بزرگواری . به خاطر بزرگواری . بزرگوارانه )

   گزینه ص : بزرگوارانه

د) نهی القرآن الانسان عن تحریم النعم علی نفسه ( ممنوع کردن . حرام شدن . حرام بودن )

       گزینه ص : ممنوع کردن / تحریم باب تفعیل است و متعدی میشود . یعنی می توانیم برای ان مفعول داشته باشیم . در حالی که نمیتوانیم از خودمان بپرسیم : چه چیزی را حرام شد یا حرام بود ؟

 

7- صحح الاخطا فی الترجمه

الف ) دُق ّ الجرس ، قالت المعلمة : یا سمیرة ! لاتنسی المراسیم .

غ: زنگ زدند . خانم معلم گفت : سمیره مراسم را فراموش نمیکند .

ص: زنگ زده شد . خانم معلم گفت  ای سمیرة ! مراسم را فراموش نکن

چون : دُقّ : فعل مجهول است . یاسمیرة : مخاطب است و منادا . لاتنسی : فعل نهی است برای مونث مخاطب ( للمخاطبة )

ب) هل یسمح القران للناس ان یترکوا الدنیا ؟

غ: آیا مردم به قران گوش می دهند که دنیا را ترک کرده اند ؟

ص: آیا قران به مردم اجازه می دهد که دنیا را ترک کنند (رها کنند) ؟

چون : القران فاعل است و للناس جار ومجرور . و یترکوا فعل مضارع منصوب است نه ماضی

ج) لماذا ترجون ان اقبل الهدایا ؟

  غ: چگونه می خواهی که هدیه ها را بپذیرم ؟

ص: چرا می خواهید که هدیه ها را بپذیرم ؟

جون لماذا به معنی چرا و برای چه می باشد . ترجون فعل جمع است .

 

8-میّز التمییز و المفعول فیه و المفعول المطلق ونوعه والحال و صاحبها و المعطوف و المستثنی منه و المنادی و نوعه و الفعل المضاعف

یفوز الشهداء یرزقون عند ربهم رزقاً طیباً فهُم افضل الناس شأناً . أنا و أمّی جلسنا فی مقدمة القاعة . یاعلماء الامّة ! لقد عدّکم الاسلام من المجاهدین . لایتمتع حیوان بقوة السمع الحادة الّا الخفاش .

 

- تمییز : اسم جامد منصوبی است که در جواب از چه جهت می اید . هم چنین اسم منصوبی که بعد از اسم تفضیل قرار بگیرد تمییز می باشد .

پس کلمه شأناً که منصوب است و بعد از اسم تفضیل افضل هم آمده : تمییز می باشد .

- مفعول فیه ، ظرف زمان یا مکان است .

پس کلمه عند : مفعول فیه می باشد .

- مفعول مطلق : مصدری است از جنس فعل و اگر بعد از آن صفت یا مضاف الیه بیاید از نوع بیانی یا نوعی می باشد .

پس کلمه رزقاً که مصدر یرزقون می باشد مفعول مطلق است .و چون بعد از آن صفت طیباً آمده است پس مفعول مطلق نوعی یا بیانی است .

- حال : اسمی است مشتق و منصوب . در ضمن حال می تواند به شکل جمله هم بیاید و آن زمانی است که بعد از واو حالیه قرار بگیرد یا بعد از یک اسم معرفه

پس کلمه یرزقون که فعل است و جمله فعلیه محسوب می شود و بعد از اسم معرفه الشهداء آمده حال می باشد و صاحب آن هم الشهداء است .

- معطوف : اسمی است که بعد از واو عطف میاید . پس کلمه أمّ که بعد از واو عطف قرار گرفته و مادر را به آنا متصل کرده معطوف می باشد .

- مستثنی منه : اسمی است که قبل از ادات استثنا می اید و مستثنی از آن جدا می شود . پس کلمه حیوان که خفاش از آن جدا شده است مستثنی منه می باشد .

- منادی : اسمی است که بعد از حروف ندا می اید و به منادای مضاف . مفرد . نکره مقصوده . نکره غیر مقصوده . شبه مضاف تقسیم می شود .

پس کلمه علماء که بعد از حرف ندا آمده است منادی می باشد و چون بعد از علماء مضاف الیه قرار گرفته است پس منادای ما از نوع مضاف می باشد .

- فعل مضاعف فعلی است که دوحرف آن در هم ادغام شده و تشدید گرفته است .

پس کلمه عدّ ، فعل مضاعف می باشد .

در ضمن این عبارت ها از درس 7 و 5 انتخاب شده اند .

 

9- شکّل ما اشیرالیه بخط

     یا اله العالمین ! لاتردّ حاجاتنا

اله منادای مضاف است پس منصوب میشود . در ضمن اسم مضاف تنوین نمی گیرد . پس میشود : الهَ

لاتَرُدُّ  . فعل مضارع منفی

حاجات : مفعول است و مفعول هم منصوب است . اما می دانید که اسم جمع مونث در حالت نصب اعرابش فرعی است وبه جای فتحه ، کسره می گیرد .

پس میشود حاجاتِ

 

10- إملأ الفراغ : الف) انتخب الصحیح

1- یا اخی ! ........ منک . (معذرة ٌ . معذرة ً . معذرة ٍ )    گزینه ص : معذرة ٌ

2- ماکنتِ الّا ..... . ( خاشعاً . خاشعة ً . خاشعة ٌ )         گزینه ص : خاشعة ً

خاشعا غلط است چون کنتِ مونث است . پس میماند گزینه دوم و سوم . مستثنی از نوع مفرغ است . پس باید مستثنی را در جای مستثنی منه قرار داده و اعراب آن را بهش بدهیم . اصل جمله به این شکل میشود :

ماکنتِ خاشعة ً . یعنی خبر افعال ناقصه . پس همین را به عنوان مستثنی می گیریم .

3- المجدون یصلون الی المجد و........... (الشرفَ . الشرفِ . الشرفُ )  گزینه ص : الشرفِ

چون الشرف معطوف به المجد است و اعراب آن را می گیرد . و کلمه المجد هم که مجرور به حرف جر است  .

4- امتلأت قلوبنا ........ ( مسروراً . سروراً . السرورَ )          گزینه ص : سروراً

چون می گوید پرشد قلبهایمان . از چه جهت ؟ از جهت سرور و شادی . پس تمییز می خواهد و تمییز هم که می دانیم اسمی است جامد و منصوب و نکره  . مسروراً ، مشتق است پس حذف . السرور هم که معرفه است پس آن هم حذف . می ماند سروراً

ب) عیّن الخطأ للفراغ

1- تقدّمت الرّمیصاء الی المشرکین و هی .......... ( متربصة ً . متربصة ٌ . تتربّصُ )

               گزینه غلط : متربصة ً می باشد .

چرا که جمله حالیه است و اسمیه . پس نیاز به خبر دارد وخبر هم مرفوع است به شکل اسم و می تواند به شکل جمله فعلیه هم بیاید (خبر رو میگم) پس هم متربصة ٌ که خبر از نوع اسم میشود برای هی و مرفوع هم هست صحیح می باشد و هم خبر از نوع فعل یعنی تتربص

2- یا ... آتنا من عندک علما . (ربُنا . ربَنا . وهابُ )

گزینه غلط : ربُنامیباشد 

چرا که منادای مضاف می بایست منصوب باشد و منادای مفرد ، مرفوع می باشد . پس ربَنا که در آن رب منادا است باید منصوب بیاید و وهاب که منادای مفرد است باید مرفوع باشد که هستند .

 

11- صحح الاخطاء

الف ) انتنّ تدعنَ المعصیة و تدعینَ الله .        تدعین میشود : تدعون  

تدعین از فعل دعو می باشد . یعنی ناقص است و فعل مضارع مخاطب است که می بایست برای ضمیر انتن بیاید و فعل ناقص در صیغه جمع مذکر و مونث غایب (للغائبینَ و للغائبات ) و هم چنین در جمع مذکر و مونث مخاطب (للمخاطبینَ و للمخاطبات ) مثل هم نوشته می شوند .

ب) یُحاسَب الانسانَ یوم القیامة حسابٌ .           الانسانُ   / حساباً

فعل یحاسب مجهول است پس الانسان نایب فاعل می باشد و می بایست مرفوع شود .

حساب مفعول مطلق است که از جنس فعل یحاسب می باشد و باید منصوب باشد .

 

12- اجعل فی الفراغ فعلا مناسبا

الف ) هی .... رحمة ربها . ( مضارع رجا ــــُـــ )         ترجو . / چون هی مونث است .

ب) ....... زمیلتکِ بما تحبّینَ . ( امر وصف . للمخاطبة )        صف

خوب است والله . تازه بهتون گفته للمخاطبة . من نمیدونم این چیش سخت بوده . نخواسته یک کم به خودتون زحمت بدیدو اون ک ِ رو نگاه کنید .

فعل مثال واوی وقتی به امر تبدیل میشه حرف عله اون حذف میشه و چون حرف بعدی حرکت داره نیازی به همزه هم نداره .

ج) انتم ....... الی العمل الصالح . ( الماضی من تعودون )     عدتم

ریشه فعل هست عاد(یعود) . خوب انتم مخاطب جمع است و فعل اجوف از صیغه 6به بعد حرف عله اون حذف میشه در ماضی . حالا که عاد رو پیدا کردیم همون رو صرف میکنیم که می رسیم به عدتم . چون از صیغه 6 یعنی عدنَ ، حرف عله حذف شد .

د) ...... المومنون احدا الاالله . ( المجزوم ب «لم» من یرضی )           لم یرضِ

اولا فعل در ابتدای جمله اومده وفاعل هم یه شکل اسم ظاهر بعدش اومده . پس فعل باید مفرد بیاید و در جنس با فاعل مطابقت کند . دوم اینکه در فعل های ناقص هرگاه خواستیم مجزومشون بکنیم حتما حرف عله حذف میشه در صیغه هایی که ضمیر در ان ها نیومده . مثل همین یرضی یا ترضی یا مثلا ارضی

 

13- للاعراب و التحلیل الصرفی

الف ) للاعراب :

لا یرتفع فی المدینة الّا صوت المؤذن و لیست عنده ذرة کبُراً . المترفونَ قاموا بتبجیل الامام جداً .

صوت : مستثنای مفرغ و مرفوع . الموذن : مضاف الیه و مجرور

ذرة : اسم لیست و مرفوع . کبرا : تمییز و منصوب

جداً: مفعول مطلق و منصوب

 

ب) للتحلیل الصرفی :

هَب لنا مِن لدنک رحمة إنّک انت الوهاب

هب : فعل امر . للمخاطب . ثلاثی مجرد . معتل (مثال) . مبنی للمعلوم . مبنی علی السکون

من : حرف جر . عامل . مبنی علی السکون 

ک : اسم (ضمیر متصل للنصب و الجر) . للمخاطب . معرفة . مبنی علی الفتح

الوهاب : اسم . مفرد . مذکر . مشتق (اسم مبالغه ) . معرفه به ال . معرب . منصرف . صحیح الآخر .

برای تحلیل می بایست برای اسم و فعل حداقل 4مورد و برای حرف هر سه مورد را نوشته باشید .

 

 آخیش . من که خسته شدم از تایپشون . کاش شفاهی میتونستم همه رو بگم . راحت تر بود هان . دیرتون نشه .

 

موضوع: سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه همراه با پاسخ و نمونه سوال ،
[ جمعه 20 خرداد 1390 ] [ ساعت 16 و 27 دقیقه و 13 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]