ترجمه الدرس السابع (درس هفتم) پایه دوم راهنمایی

                               الدرس السابع : درس هفتم
                            السمکة السعیدة : ماهی خوشبخت

نجحَ سعید فی الامتحان                 سعید در امتحان موفق شد .

منَحَهُ والده هدیة ... سمکة صغیرة حمراء      
                    پدرش هدیه ای به او بخشید (داد) ... ماهی قرمز کوچکی را

تلعبُ فی وعاء زجاجی .             در ظرف شیشه ای بازی می کند

تسبحُ بسرعة ... تفتح فمها .. تذهب من جانب الی جانب و تلعب فی الماء 

  به سرعت شنا می کند ... دهانش را باز می کند . از سویی به سویی می رود و در آب بازی می کند .

ینظر سعید الی السمکة و تنظر السمکة الیه
             سعید به ماهی نگاه می کند و ماهی به او

یجلس سعید قرب السمکة و یسأل نفسه
                 سعید نزدیک ماهی می نشیند و از خودش می پرسد

این أمّ هذه السمکة ؟             مادر این ماهی کجاست ؟

هل لهذه السمکة اخوات مثلها ؟ آیا این ماهی خواهرانی مثل خودش دارد؟ (برای این ماهی خواهرانی مثل خودش است)

هل لها صدیقات ؟ آیا دوستانی دارد؟

لماذا أخذها الصیادون ؟ چرا شکارچیان(ماهیگیران) او را گرفتند؟

و لماذا حبسوا السمکة فی هذا الوعاء ؟
            وبرای چه ماهی را در این ظرف زندانی کردند ؟ (حبس کردند)

ذکر سعید یوماً .                سعید روزی را به یاد آورد

منعته امّه من الخروج و اللعب مع اصدقائه
             مادرش اورا از خارج شدن (بیرون رفتن) و بازی کردن با دوستانش منع کرد

فبقی وحده فی الغرفة و حزن کثیرا
        پس به تنهایی در اتاق ماند و بسیار ناراحت شد

إنّ سمکتی حزینة              قطعا ماهی من اندوهگین است

هی وحیدة فی هذا الوعاء            او در این ظرف تنهاست

آه... نعم .... مکان السمکة فی النهر       آه ... بله .. جای ماهی در رودخانه است

یأخذ سعید الوعاء و یذهب الی النهر         سعید ظرف را برمیدارد و به سوی رودخانه میرود

و یترک السمکة فی النهر                    وماهیرا در رودخانه رها می کند

فتسبح السمکة فی الماء بسرعة            پس ماهی به سرعت در اب شنا میکند

و تفرح بحریّتها و ترجع عند اخواتها         
    و برای آزادیش خوشحال میشود و نزد خواهرانش بازمیگردد .

و یفرح سعید ایضاً و یرجع الی البیت 
               و سعید هم خوشحال میشود و به خانه برمیگردد .

دیگر باید دقتتون رو بیشتر کنید و. با یاد گرفتن فعل مضارع اون ها رو با ماضی قاطی می کنید . پس مواظب باشید.
مورد دیگه ای که اکثر بچه ها اشکال دارند این است که فعل مضارع رو به جای اینکه به زمان حال ترجمه اش بکنند به شکل ماضی استمراری ترجمه می کنند . مثلا در فعل ینهض : به جای اینکه بگن " بر می خیزد ، میگویند : بر می خاست

اما سوالات :
اخوات جمع چه کلمه ای است ؟ میدونید متضادش چی میشه و جمع اون چی هست ؟

عبارت منحه والده هدیه رو یک بار با کلمه ام به جای والد و یک بار هم با کلمه ها به جای ه ، تغییر بدید و اتفاقات رو ببینید . البته من جوابش رو نمیارم براتون. اما اگر تمایل داشتید که بدونید درست گفتید یانه میتونید جوابتون رو برام ارسال کنید .

سوال بعد : در عبارت لماذا اخذها الصیادون ؟ چرا الصیاون با ( ون) اومده نه با (ین)

سوال سوم : عبارت منعته امه من الخروج رو به مضارع تبدیل کنید و بعد هم به جای ام کلمه والد رو بذارید و یک بار به شکل ماضی و بار دوم به شکل مضارع بیارید .

و مورد آخر اینکه : فعل سبَح : یعنی شنا کرد و فعل سبّحَ : یعنی تسبیح کرد 

 

موضوع: ترجمه دروس پایه دوم راهنمایی،
[ سه شنبه 31 خرداد 1390 ] [ ساعت 14 و 05 دقیقه و 03 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]