تبلیغات
آموزش درس عربی - شکل چیست . چگونه حرکت گذاری کنیم ؟

شکل چیست . چگونه حرکت گذاری کنیم ؟

سلام . این هم از شکل (تشکیل ) که شما s-rپرسیده بودید .

اما درمورد شکل :

یعنی اینکه شما با توجه به نقش کلمات حرکت حرف آخر کلمه رو مشخص کنید وبه اونها یکی از حرکات ____َ__ِ___ُ__ یا تنوین هرکدوم از این حرکات رو بدهید .

اما اسم هایی که ــــَـــ می گیرند(یعنی فتحه) مفاعیل هستند (مفعول به . مفعول مطلق . مفعول له و... ). همچنین خبر افعال ناقصه و افعال مقاربه و اسم لای نفی جنس و اسم حروف مشبهة بالفعل واما اسم هایی که حرکت فتحه را میگیرند به آنها منصوب میگوییم .

 

دوم : اسم هایی که ـــِــ میگیرند یعنی کسره و به این اسم ها مجرور میگوییم عبارتند از :

مضاف الیه و مجرور به حرف جر

 

سوم : اسم هایی که ــــُــ میگیرند یعنی ضمه و به این اسم ها مرفوع میگوییم . این اسم ها عبارتند از :

مبتدا . خبر . فاعل . اسم افعال ناقصه و افعال مقاربه . خبر حروف مشبهة بالفعل

 

و آن چه که مهم است اینکه بدانیم مضاف و موصوف برای ما نقش به حساب نمی آیند و درواقع موصوف یا مضاف یکی از نقش های بالا را دارند و به تناسب همان نقش هم حرکت می گیرند .

وبعد اینکه بدانیم که صفت در اعراب با موصوف خودش مطابقت میکند یعنی هر جرکتی را که موصوف بگیرد صفت هم دقیقا همان را میگیرد ولی مضاف الیه همیشه مجرور است .

وباز هم اینکه بداینم : اسم ها در چند حالت تنوین نمیگیرند :

1-اسم دارای ال

2_ اسم خاص

3- اسم شخص مونث حقیقی

4- اسمس که مضاف باشد (نه ال میگیرد و نه تنوین)

5- اسم غیرمنصرف

 

مطلب بعدی اینکه : بدانیم که بعضی از اعراب ها نیابی هستند و برخی دیگر محلی وبرخی هم تقدیری

نیابی اینکه مثلا شما در اسم جمع مذکر سالم با دوعلامت (ونَ . ینَ ) روبه رو هستید و باید بدانید که هرکجا شما نیاز به علامت رفع داشتید از (ونَ ) و هرکجا احتیاج به کسر یا نصب داشتید از علامت (ینَ ) استفاده می کنید . و به همین ترتیب اعراب های نیابی دیگر  

 

درمورد اعراب های محلی یعنی اینکه شما نیاز به یک حرکت دارید اما کلمه شما قبول حرکت نمیکند مانند ضمایر . اسم های اشاره (به جز مثنی)  . اسم های موصول (به جز مثنایشان) . دراینجا برای کلمه همان حرکتی را که خوانده میشود گذاشته و بعد میگوییم مثلا محلا مرفوع . محلا منصوب و..

 

ودراعراب تقدیری هم که کلمه ما یا اسم منقوص است یا مقصور و یا اضافه به یاء متکلم که تقدیرا منصوب یا تقدیرا مرفوع یا تقدیرا مجرور است و البته در مورد این اعراب ها در اعراب کلمات توضیح داده شده .

 

واما مثال :

جاء المعلمون َ الی الصف .

جاء : فعل   معلمون : فاعل و فاعل هم باید مرفوع باشد و چون گفتیم در جمع مذکر سالم علامت رفع را با (ون) نشان میدهیم پس با همان هم می اوریم و میگوییم مرفوع به واو. الصفِ : مجرور به حرف جر است

 

الطلاب مودبون فی هذه المدرسه

الطلابُ : مبتدا است و مبتداهم باید مرفوع باشد و چون ال دارد پس تنوین  ٌ نمیگیرد بلکه فقط  ُ میگیرد .

مودبون : خبر از نوع اسم است و خبر هم باید مرفوع باشد و رفع در حمع مذکر سالم با (ون ) است .

هذه : مجرور به حرف جر است ولی چون حرکتش همیشه ثابت است و در واقع  از کلمات مبنی می باشد پس میگوییم محلا مجرور

المدرسه : عطف بیان است و اعرابش را از اسم قبل خودش میگیرد .

دقت داشته باشید اسمی که بعد از اسم اشاره می اید اگر مشتق بود صفت میباشد و اگر جامد بود عطف بیان است .

 

رأیتَ والدَ صدیقی فی الشارع ِ .

رای : فعل و فاعل ان ضمیر بارز تَ .

تَ : فاعل است و فاعل باید مرفوع باشد اما ضمایر از کلمات مبنی می باشند بنابراین  محلا مرفوع

والد : (دیدی . چه کسی را؟ پدررا ) پس مفعول است و مفعول هم باید منصوب باشد و چون به اسم بعدی که صدیق

 است اضافه شده بنابراین نه ال میگیرد و نه تنوین   ً  بلکه فقط   َ میگیرد

صدیق : مضاف الیه است و باید کسره بگیرد در عین حال به اسم بعدی هم که ضمیر (ی ) می باشد اضافه شده است و اسمی که به یاء متکلم اضافه میشود اعرابش تقدیری است . پس میگوییم تقدیرا مجرور

 

ی : مضاف الیه است و مضاف الیه هم باید مجرور باشد ولی ضمایر همانطور که گفتیم مبنی هستند پس میگوییم محلا مجرور

الشارعِ : مجرور به حرف جر است و چون ال دارد بنابراین تنوین  ٍ نمیگیرد بلکه فقط  ِ میگیرد .

 

امیدوارم که همین مقدار کارتان را راه بیندازد و مطلب را برایتان قابل درک کند . اگر مشکلی بوددر همان نظرات برایم بنویسید .

 

موضوع: آموزش عربی پایه سوم دبیرستان، آموزش عربی پایه دوم دبیرستان، آموزش عربی پایه اول دبیرستان،
[ شنبه 19 فروردین 1391 ] [ ساعت 18 و 58 دقیقه و 31 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]