تبلیغات
آموزش درس عربی - پاسخ نامه آزمون سوم راهنمایی دی 91نوبت اول

پاسخ نامه آزمون سوم راهنمایی دی 91نوبت اول

آزمون نوبت اول عربی پایه سوم راهنمایی دی ماه 91

1-کلمات مشخص شده در هر عبارت را ترجمه نمایید . (0.5نمره)

الف ) رجعتْ الی القریة باکیة ً  .  .گریان....        ب) سألت المعلمة عن النبأ العظیم . ...خبر....

 

2- ترجمه های ناقص را کامل کنید. (0.5نمره)

الف ) فخرَجتْ من .....الکوخ               پس از کلبه خارج شد .

ب) لاحقَّ للآخـَرینَ فیه .                  .دیگران .... هیچ حقی درآن ندارند  .

 

3-  کدام گزینه ترجمه صحیح ( آیا زندانی کرد ) می باشد؟ (0.25نمره)

الف ) أسجــُـنُ             ب ) أسجـــُـنْ           چ) أسَجــَـنَ  ×          د ) هل یَسجــُـنُ

 

4- با توجه به مفهوم جملات جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید . (0.5نمره)

الف ) تحمـِلونَ لأسرتــکم..           (هم . کم . نا ) 

ب)یقرَأ  .هولاء .. الأبناءُ الدّرس . (تلک . ذلک . هؤلاء) 

 

5-  جملات زیر را از عربی به فارسی و بالعکس ترجمه نمایید . (3.5نمره)

الف ) یـَـمنـَـعُ عنهم الطـّـعامَ والشرابَ. ........غذا و نوشیدنی را از آنها منع میکند (دریغ میکند)

ب) رَجَعَ أحدُ الوشاة الی الخیمة . ..یکی از سخن چینان به چادر بازگشت .....

ج) سـَـرْحُ الاغنامِ صعبٌ . ...چراندن گوسفندان سخت است ........

د) نامه را خواندی .(مذکر) .....قرأتَ الرسالة (کتاباً).......

 

6- ازحروف اصلی  ( جـمـع  ) موارد خواسته شده را بنوریسید . (0.5نمره)

        صفت مطلق : ....جمیع ....              صفت فاعلی : ...جامع ......

 

7- جدول زیر را کامل کنید . (1.25نمره)

حروف زائد

حروف اصلی

وزن

کلمه

.ت . ی

.ق. د . ر

تفعیل

تقدیر

.م . ت

ک . ش . ف

مُفتــَـعِل

...مکتشف ..

 

8- درجاهای خالی کلمات استفهامی ( پرسشی ) مناسب قرار دهید . (1نمره)

الف ) متی  رجعتما ؟ مساء                  ب ) ..من  فی الغرفة ؟ الرّجل

 

9- انجام دادن هر کار را از صاحبان تصویر بخواهید . (1نمره )

جمع مذکر                                                                           مفرد مونث

بازی کردن :  ...العبوا.                                     گذاشتن : ....اِجعلی ...

 

10- باتوجه به افعال داخل پرانتز درجای خالی فعل ماضی یا مضارع مناسب را بنویسید . (1نمره)

الف) الراعیة ُ ..تترک. الاغنام . (یَترُکُ )              ب ) العاملونَ  ..جمعوا.. الفواکه . (جَمَعَ)

ج) أنتِ ..تغسلین. وجهکِ . (یَغسِلُ )                         د) هنّ ...سمعن. کلامَ الحقّ . ( سَمِعَ )

 

11- فعل جملات زیر را منفی کنید . (0.5نمره)

الف ) الطفلتان ِ سکــَـنــَـتا فی المدینة . ..ماسکنتا..               ب ) یدفــَـعونَ الزکاة .  ..لایدفعون..

 

12- فعل جملات زیر را به امر تبدیل کنید . (1نمره)

الف ) عزیزاتی ! تکتــُـبْنَ الواجبات . ..اُکتبن ..            ب) یا أبی ! ترجــِـعُ فی الوقت المحدّد . ...اِرجعْ..

 

13- موارد خواسته شده را ازداخل پرانز یافته ودرمقابل آن بنویسید . (0.75نمره)

                ( فـَـقــدَ   . رُعب  . میاه  . نحْــو  . قاهر )

الف) مترادف الی : ..نحو....    ب ) متضاد وَجَدَ  : ..فقد....         ج) جمع ماء : .میاه ......

14- فعل جمله زیر را به مستقبل تبدیل نمایید . (0.25نمره)

  الطالبان ذهبا الی المکتبة .   ..سیدهبان (سوف یذهبان )...

 

15- غلط های مشخص شده در هرعبارت را تصحیح نمایید . (0.5نمره)

الف) السـّـادة عالمانِ   .   ..عالمونَ.....                      ب) هنّ طلاّبٌ  . ....هم ...

 

16- پاسخ سوالات را کامل کنید . (0.5نمره)

الف ) هل فهـِمْتِ الدّرس ؟ نعم . ..فهمتُ.. الدّرس .

ب) الی أین یذهبونَ ؟ ....یذهبون ... الی المسجد .

 

17- باتوجه به آیه و ترجمه آن درجاهی خالی کلمات مناسب قراردهید . (0.5نمره)

الف ) و اِعلموا أنّ الله ربّ العالمینّ .       و ..بدانید .. که خداوند با تقوا پیشگان است .

ب) أفلا ینظرونَ الی الإبل .کیف .. خـُـلِقــَـتْ .   آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده  شده است؟

 

18- درک مطلب

متن را خوانده و به سوالات آن  پاسخ کوتاه  دهید . (1نمره )

فی یومٍ هَرَبَ جندیُ العدوّ و بدَأ بالانسحاب تمّ وَصَلَ الی کهفٍ . فی الکهفِ أغنامٌ کثیرة . الچندیُ جائعٌ ولکن خافَ من صاحبِ الأغنام  ..

الف) الی أین وصلَ جندیُ العدوّ  ؟ ..الی کهف .....              ب)ما کانَ فی الکهفِ ؟ ....الاغنام

ج) هل الجندیُ جائعٌ ؟ ..نعم ...                               د) ماذا فــَـعَـلَ بعد أن هرَبَ ؟ ....الانسحاب .......

 

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 9 دی 1391 ] [ ساعت 12 و 32 دقیقه و 12 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]