تبلیغات
آموزش درس عربی - آزمون پیشرفت تحصیلی پایه سوم راهنمایی مرحله دوم بهمن ماه 91همراه پاسخ نامه

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه سوم راهنمایی مرحله دوم بهمن ماه 91همراه پاسخ نامه

سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم بهمن ماه 91همراه با پاسخ نامه

 

1- مترادف کدام کلمه غلط است ؟

الف ) قالب =قاهر ×        ب) تالی =مستقبل           ج) نحو=الی       د)کشف=وجد

 

2- ترجمه عبارت < الامیر و اصدقائه یهربون من السجن بمساعدة ابنة الملک > کدام است ؟

الف) امیرو دوستش با همکاری دختر شاه از زندان می گریزند .

ب) فرمانده و دوستانش بایاری دختر پادشاه اززندان فرار کردند .

ج) دحترسلطان به امیرو دوستانش کمک کرد تا از زندان بگریزند .

د) امیرو دوستانش با کمک دخترپادشاه از زندان فرار می کنند ×

 

3- ترجمه کدام عبارت غلط است ؟

الف ) الاب طلب ابناءه وقال  . پدرپسرانش را خواست و گفت

ب) یااولادی ! ارحموا الضعفاء . ای فرزندانم به ضعیفان رحم کنید .

ج) فیعلم الله سوء نیتهما . پس خداوند به بدی نیتشان پی برد ×

د) ولکن ماعملا بوصیة الوالد . اما به وصیت پدر عمل نکردند .

 

4- کدام گزینه برگردان عربی جمله <چراپرستش بت ها را ترک نکردید > می باشد ؟

الف) لماذا انتم لاتترکون عبادة الاصنام ؟

ب) لماذا انتم ماترکتم عبادة الصنم ؟

ج) لماذا انتنّ ماترکتنّ عبادة الاصنام ؟×

د) لماذا انتنّ لاتترکن عبادة الاصنام ؟

 

5- کدام گزینه از لحاظ کاربرد اسم اشاره صحیح است؟

الف) وصل اولئک الاخوة الی المقر ×

ب) الجنة تحت رجل هذا الام

ج) ذهبت الی هاتین الحانوتین

د) تسجن هولاء المتمردین ِ

 

6- کدام گزینه برای جای خالی مناسب نیست <.....مشغولون بمطالعة الدروس و.... تعملان >

الف ) هم . انتما           ب) هن. انتما ×           ح) انتم .هما          د) نحن . هما

 

7- مفرد کدام کلمه بروزن فعیل نیست ؟

الف) اغنیاء          ب) فقراء            ج) بؤساء   ×       د) امراء

 

8- کدام دسته از کلمات باهم هم وزن هستند؟

الف) انتقم . انتخب. انترک                 ب) مشرق . موضع . مؤمن

ج) باکی . غائب . آخر×                     د) اعشاب. غیاب . اعناب

 

9- کدام کلمه پرسشی برای جای خالی مناسب نیست ؟

    .........  ذهبت ؟ ذهبت اختی الی غرفة والدتی مسرورة

الف) کیف           ب) این           ج) ماذا×        د) من

 

10- فعل خواسته شده ی کدام گزینه غلط است ؟

الف) فعل مستقبل از اخذن :‌سیاخذن               ب) فعل امر از شربتِ : اشربی

ج) مضارع منفی از نصرتِ : لاننصر ×                  د) فعل ماضی از انظرن : نظرتن

 

 

موضوع: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد،
[ پنجشنبه 19 بهمن 1391 ] [ ساعت 01 و 47 دقیقه و 41 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]