تبلیغات
آموزش درس عربی - پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه سوم راهنمایی اسفند91

پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه سوم راهنمایی اسفند91

پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه سوم راهنمایی اسفند 91

1-ترجمه لغات : 2.5نمره

چاه :..بئر        إنهضی : ....برخیز            نمی روید :.لاتذهبون      کفش : .حذاء

مجبور :.مضطر...      الباکر : .صبح زود..    عَزَمَ علی :تصمیم گرفت .. 

سنگین خواهد شد :..سیثقل (سوف یثقل)             تور :...شبکة       تناول :.خوردن

 

2- کدام گزینه  ترجمه صحیح عبارت (درخیابان بازی نکنید ) می باشد . (ترجمه افعال را در3گزینه دیگر بنویسید ) 1نمره

الف ) لاتلعبون فی الشارع   .بازی نمی کنید .       

  ب ) لایلعبانِ فی الشارع بازی نمی کنند

ج) لاتلعبنَ فی الشارع  ..بازی نکنید ×         

     د) إلعبا فی الشارع  .بازی  کنید

 

3- درجای خالی فعل نهی مناسب بنویسید . 1نمره

الف ) لاتغضبوا.. علی اصدقائکم . (یغضِبُ)

ب) ایتها الاخوات ! ..لاتجلسنَ.  علی الارض . ( یجلِسُ )

 

4- درجای خالی فعل امر مناسب بنویسید . 1نمره

الف) ..إسمعا .. کلام الحق . أیها العالمان ِ ! (یسمَعُ )

ب) .اُکتبی .. الدرس . یافاطمة ! (یکتـُبُ )

 

5- درعبارات زیر مبتدا ، خبر و نوع خبر را مشخص کنید . 1.5نمره

الف ) هم یعبدون َ الرّب .   مبتدا ....هم          خبر ..یعبدون ..     نوع خبر ..فعل

ب) مفتاح الغرفة فی المحفظة .  مبتدا..مفتاح ..      خبر ..فی المحفظة .       نوع خبر ...حرف و اسم .

 

6- درجملات زیر فقط مبتدا و خبر را اعراب کذاری کنید (حرکت حرف آخر ) 1نمره

الف ) مدیرة ُالمدرسة فی الصّفِ .               ب ) الوالد ُمشغول ٌبالعمل

 

7- جمله فعلیه زیر را به اسمیه تبدیل نمایید . 1نمره

تحملُ السّیدات الفواکه .     ..السیداتُ یحملن َ الفواکه ....

 

8- افعال جملات زیر را به موارد خواسته شده تبدیل نمایید . 1نمره

الف) أیتها الطفلة ! تقربین من الشارع . (فعل نهی )  ..لاتقرئی

ب) أیها الرجال ! تغرِسون الاشجار . (فعل امر ) ...إغرسوا ...

ج) إخوتی ینهضون من مکانهم . (فعل مستقبل ) ..سینهضون ....

د) الطبیبتان ِ تعبتا من العمل . (منفی ) ..ماتعبتا .......

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 5 اسفند 1391 ] [ ساعت 13 و 20 دقیقه و 45 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]