تبلیغات
آموزش درس عربی - پاسخ نامه آزمون عربی پایه سوم راهنمایی 4درس آخر فروردین 92

پاسخ نامه آزمون عربی پایه سوم راهنمایی 4درس آخر فروردین 92

پاسخ نامه آزمون عربی پایه سوم نیم ترم فروردین  92 /4درس آخر

1 -ترجمه کنید : 4نمره


الف ) والد مریم شعَرَ بالنعاس .(0.75) ............

پدرمریم احساس خواب آلودگی کرد


ب) حذّاء مضطرّ . (0.5) ...............

کفاش درمانده (مجبور) است


ج) بعد فقدان اولاده حانت الفرصة الذهبیة لابلیس (1.25)..........

بعداز دست دادن فرزندانش (پسرانش ) فرصت طلایی برای شیطان فرارسید


د) لاتتعبُ الامّ من تربیة طفلها (0.75) ............

مادراز تربیت فرزندش (کودکش) خسته نمی شود


و) أبی مشغول بالحیاکة (0.75) ........

پدرم سرگرم بافندگی است .

 

2- معادل عربی افعال داخل کمانک را بنویسید (1.5)

الف ) أیتها الاخوات ! لاتعبرنَ. الشارع (عبور نکنید )

ب) أیها التلمیذان ! ..لاتلعبا ... فی الزقاق . (بازی نکنید )

ج) یا فاطمة ! ..لاتعبدی... الا ال.ّ.ه  . (عبادت نکن )

 

3- درعبارت زیر اعراب کدام کلمه به شکل صحیح به کار نرفته است (0.5)

              یطلبُ ولدٌ حمید ٍ کتابـــَهُ .

الف ) ولدٌ  ×                 ب ) حمید ٍ             ج) کتابَ       د) اعراب همه کلمات صحیح میباشد

 

4- ترجمه عربی عبارت (این دختران پاکدامنند ) را بنویسید . (0.75)

          .هؤلاء البناتُ عفیفاتٌ

 

5- درکدام جمله خبر به شکل صحیح به کار رفته است ؟ (0.25)


الف ) اولئک اخوة ً                         ب ) الرجالُ مسلمینَ

ج) الاشجارُفی الغابةِ   ×                     د) الامّ تعبٌ .


6- عبارت زیر را باتوجه به نقش هرکلمه اعراب گذاری نمایید (1نمره)


                الوالدُ ناهضٌ لأداءِ الصلاةِ

 

7- نقش های خواسته شده را درعبارت زیر پیداکرده ودرجای خالی بنویسید (1.5)

        یا اصدقائی !  انتم تأکلونَ الطعام فی الغرفة .


مبتدا  : ..انتم ..            خبر :..تاکلون.                   نوع خبر : .فعل.....

فاعل: ..واو درتاکلون ..              مفعول : .الطعام..             مجرور به حرف جر : ..الغرفة.


 

8- جارو مجرور و خبر را در عبارت زیر بیابید (0.5)


     العمل بوصیة الوالد واجب

جارو مجرور : بوصیة..                     خبر : .واجب...

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 26 فروردین 1392 ] [ ساعت 16 و 04 دقیقه و 16 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]