پاسخ نامه آزمون عربی پایه سوم راهنمایی 4درس آخر فروردین 92

پاسخ نامه آزمون عربی پایه سوم نیم ترم فروردین  92 /4درس آخر

1 -ترجمه کنید : 4نمره


الف ) والد مریم شعَرَ بالنعاس .(0.75) ............

پدرمریم احساس خواب آلودگی کرد


ب) حذّاء مضطرّ . (0.5) ...............

کفاش درمانده (مجبور) است


ج) بعد فقدان اولاده حانت الفرصة الذهبیة لابلیس (1.25)..........

بعداز دست دادن فرزندانش (پسرانش ) فرصت طلایی برای شیطان فرارسید


د) لاتتعبُ الامّ من تربیة طفلها (0.75) ............

مادراز تربیت فرزندش (کودکش) خسته نمی شود


و) أبی مشغول بالحیاکة (0.75) ........

پدرم سرگرم بافندگی است .

 

2- معادل عربی افعال داخل کمانک را بنویسید (1.5)

الف ) أیتها الاخوات ! لاتعبرنَ. الشارع (عبور نکنید )

ب) أیها التلمیذان ! ..لاتلعبا ... فی الزقاق . (بازی نکنید )

ج) یا فاطمة ! ..لاتعبدی... الا ال.ّ.ه  . (عبادت نکن )

 

3- درعبارت زیر اعراب کدام کلمه به شکل صحیح به کار نرفته است (0.5)

              یطلبُ ولدٌ حمید ٍ کتابـــَهُ .

الف ) ولدٌ  ×                 ب ) حمید ٍ             ج) کتابَ       د) اعراب همه کلمات صحیح میباشد

 

4- ترجمه عربی عبارت (این دختران پاکدامنند ) را بنویسید . (0.75)

          .هؤلاء البناتُ عفیفاتٌ

 

5- درکدام جمله خبر به شکل صحیح به کار رفته است ؟ (0.25)


الف ) اولئک اخوة ً                         ب ) الرجالُ مسلمینَ

ج) الاشجارُفی الغابةِ   ×                     د) الامّ تعبٌ .


6- عبارت زیر را باتوجه به نقش هرکلمه اعراب گذاری نمایید (1نمره)


                الوالدُ ناهضٌ لأداءِ الصلاةِ

 

7- نقش های خواسته شده را درعبارت زیر پیداکرده ودرجای خالی بنویسید (1.5)

        یا اصدقائی !  انتم تأکلونَ الطعام فی الغرفة .


مبتدا  : ..انتم ..            خبر :..تاکلون.                   نوع خبر : .فعل.....

فاعل: ..واو درتاکلون ..              مفعول : .الطعام..             مجرور به حرف جر : ..الغرفة.


 

8- جارو مجرور و خبر را در عبارت زیر بیابید (0.5)


     العمل بوصیة الوالد واجب

جارو مجرور : بوصیة..                     خبر : .واجب...

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 26 فروردین 1392 ] [ ساعت 17 و 04 دقیقه و 16 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]