پاسخ نامه آزمون عربی پایه دوم راهنمایی فروردین 92


پاسخ نامه آزمون عربی دوم راهنمایی فروردین 92

 

 

1 – ترجمه های ناقص را کامل کنید : ( 1 نمره )

 

الف ) هل لهذه السمکه أخوات  ؟  آیا این ماهی  خواهرانی دارد   ؟

 

ب ) بَدَا بالبُکاء قربَ البئر .  نزدیک چاه  شروع به گریه کرد.

 

 

2 – فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید : ( 1 نمره )

 

 

الف ) رجع المولودُ الی حضن اُمه  . نوزاد / آغوش

 

ب ) هذه البنت وحیده ٌ . جائعه ٌ . تنها / گرسنه

 

 

 

3 – فقط کلمات مشخص شده را با توجه به حروف اصلی آن ها ترجمه کنید : (  5/0  نمره )

الف ) مادرم ! چرا رفتی  ؟ ذهبتِ

                                   

  ب ) سعید و کوروش و علی از مدرسه باز می گردند . یرجعون

 

 

 

 

4 – در جاهای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید : ( با حرکت گذاری ) ( 5/0 نمره )

 

 

الف ) الزارعان یسقیانِ.. الشجره . ( ( یَسقی  ) 

 

 

   ب ) اولئک …یشکرنَ… ربهُنّ علی نعمه  ( شکر )

 

 

 

5 – ترجمه ی عربی فعل های زیر را با توجه به جمله در جای خالی قرار دهید : ( 5/1 نمره )

 

                             ( می خوانَد ) ( ق ر أ )    

                    

                            ( ظلم می کنید )  ( ظ ل م )     

                

                           ( داخل می شوم ) (  د خ ل  )

 

 

الف ) أنا …أدخلُ…. من الحدیقه .

 

 

ب ) أیها الجاهلونَ أنتم …تظلمونَ…… .

 

 

ج ) هو  یقرأ…… الدروس .

 

 

 

 

6– کلمات متضاد و مترادف را معلوم کنید : ( 1 نمره )

 

 

الف ) أبو / والِدة  (   متضاد  )   ب ) خافَ / فَزعَ  (  مترادف  )     

 

   ج ) ذَنب / معصیة  (    مترادف )     د ) سیّدی /  مولاتی  (   متضاد   ) 

 

 

7– غلط جمله های زیر را اصلاح کنید : ( 1 نمره )

 

الف ) تِلک  الرجل تَغسِلُ سیارته .  ذلک/ یغسل

                                              

   ب ) أیتها الاولاد أنتنّ تَقدرونَ .ایها/انتم

 

 

8 – با توجه به پرانتزها جمله ها را تغییر دهید : ( 5/1 نمره )

 

الف ) هم الأبناء یدخلون الحدیقه . ( به جمع مونث غایب )


      هنّ البنات یدخلن الحدیقة

 

ب ) هذان المعلمان ینظرانِ الی التلامیذ . ( به مثنی مذکر مخاطب )

     

      هاتان المعلمتان تنظران الی التلامیذ

 

 

 

9 – فعلهای زیررااز ماضی به مضارع واز مضارع به ماضی تبدیل کنید :( 5/0 نمره )

الف ) جَلَسَتا  (  تجلسان                 )      

               

   ب ) تعبُدینَ  (            عبدتِ        )

 

 

10 – نوع و صیغه ی افعال زیر را معلوم کنید : ( 1 نمره )

 

الف ) یخشَعانِ       نوع : (  مضارع   ) صیغه :  ( مثنی مذکر غایب )

 

 ب ) غَرَسوا      نوع : (   ماضی ) صیغه :  (  جمع مذکر غایب  )

 

 

11– کدام پاسخ مناسب سوال مطرح شده است :   ( ماذا تقران )  ( 25/0 نمره )

  

الف ) نقراُ الرساله    ×                ب ) أقراُ القصه     

 

 ج ) تقرانَ الرساله                     د)  یقرانَ القصه  

 

 

12 – کدام یک از ضمایر زیر مناسب جای خالی است ؟  ( اِنـّح… اُحِبُکَ کثیراً )( 25/0 نمره )   

 

الف ) کَ    ب ) ی ×   ج ) نا     د )  بـه موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 26 فروردین 1392 ] [ ساعت 19 و 33 دقیقه و 31 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]