پاسخ نامه آزمون درس یک تا 5 عربی پایه هفتم

سوال اول : به ترتیب از راست به چپ 

    بنت  .  مفتاح . جندی . حجر 


سوال دوم : 

بعید : دور    /     سائق : راننده    /  الحقائب : کیف ها   /   جوال : تلفن همراه 


سوال سوم : 

اینها برادرانی موفقند  .     /    آن شمشیر مال چه کسی است ؟ 


سوال چهارم : 

عبارت اول : همانا خوش پیمانی و دوست داشتن وطن از ایمان است . 

عبارت دوم :  خواهر بازیکن در کتابخانه نشسته است . 

عبارت سوم : دشمنی دانا بهتر از دوستی نادان است . 

عبارت چهارم : روزی از روزگار به نفع تو است و روزی بر علیه تو 


سوال پنجم : 

زمان طویل : السنة   /  نعمة مجهولة  : الصحة  /  آفة العلم : النسیان   / الوقت منه : الذهب 


سوال ششم : 

اولئک مدرسات   /  هذان جندیان   /  هاتان الحدیقتان .....  / تلک ماهرة ..... 

سوال هفتم :

عالمتان   /  جمیل  /  الجنود  /  صابرات  

سوال هشتم :

من انت ؟                هل هو کاتب ؟ 


سوال نهم : 

أصدقاء  . ضیوف  . أحیاء  . حجارة 

سوال دهم :
هو استاذ اللغة العربیة    /  هذه اللوحة لتلک السیدة  

سوال یازدهم :
دوگزینه سوالی با هل یا أ : پاسخ  نعم یا لا صحیح است . 
لمن ............. ؟ ل + اسم یا شغل یا صفت مثل طالب . مریم . سعید . عالمة و.....
من ........... ؟ نام دبیر عربی خانم باشد 


سوال دوازدهم : 

طالبات : طلاب  / إمرأة : رجل  / هذه : هذا  / صدیقة : صدیق / بنت : ولد / تلک : ذلک 

سوال سیزدهم :
کبیر: صغیر  /  صداقة : عداوة   /  بعید : قریب  / قلیل : کثیر 


سوال چهاردهم :
من ..... ؟ أخ مریم           أ مریم .....................؟ لا . هی فی الصف الثالث 
لمن الجوال ..........؟ لمدیرة یا سیدة انصاری             
هل مریم طالبة ................؟ نعم 
موضوع: پاسخ نامه نمونه سوال عربی هفتم،
[ سه شنبه 28 آبان 1392 ] [ ساعت 18 و 43 دقیقه و 46 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]