پاسخ نامه آزمون درس یک تا سه عربی پایه سوم راهنمایی آبان 92

سوال یک : به ترتیب از راست به چپ 

زجاج  . برمی گردی . الکحول . راه 

سوال دوم : 
غالب : چیره  .  قادمون : درحال آمدن  . النعجة : میش  .  الاعشاب : گیاهان

سوال سوم : 
سخت  . تنبلی نکرد 

سوال چهارم : 

خانواده اش فقیرند و گرسنه  . 
درکلاس فریاد زدیم 
فرماندهان در چادر فرماندهی دشمن بودند 
سلیمان تخت حکومتی ملکه را از بزرگان خواست 
نحن سننظر الی السماء 
او به دقت کارخواهد کرد 
تو زکات را نمی پردازی 


سوال پنجم "

خرجتم  . سمعوا 

سوال ششم : 
یرجعون  . تجلسن 

سوال هفتم : 
هما . انتما  . نحن مجروحان  /  نحن نعبد / هنّ سیکتبن  / انتن . هن . نحن سیدات 

سوال هشتم :
ما کشفنا . کشف نکردیم  / لاتقدرین : نمی توانی / سأفقد : گم خواهم کرد  / أکلن : خوردند 

سوال نهم : 
تقابل : تفاعل . قبل . ت؛ ا 
استخدام . ا؛ س  ،  ت  ،  ا 
تفعّل . شکر . ت ؛ ک 

سوال دهم : 

أکتب واجباتی  /   أکلتُ    /  أنا طالب  /  نحن سمعنا 

سوال یازدهم :
أخواتی . یعملن  /  هؤلاء  . هم . یعملون 

سوال دوازدهم : 
مسرور . سریر 

سوال سیزدهم :
ما فی الحدیقة  ؟            کیف دخلت ؟             ألا تعلم ...... ؟             متی تسبحون ؟ 
موضوع: پاسخنامه،
[ سه شنبه 28 آبان 1392 ] [ ساعت 19 و 04 دقیقه و 27 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]