پاسخ نامه آزمون پایه سوم راهنمایی . نوبت اول . دی ماه 92

سوال یک :   الف ) میشی          ب ) به سوی 

سوال دو : الف ) راست میگویی  . سرور           ب) میوه ها . نیازمندان (فقرا)

سوال سه : 
الف ) به اسانی وارد اینجا شدی . قطعا خدا همراه ما است (با ما است ) 
ب) ازپروردگارتان سپاسگزاری خواهید کرد . (پروردگارتان را شکر گزاری خواهید کرد) 
ج) خدایا من بندی ناتوان تو هستم 
د) من گرسنه ام و خانواده ام فقیرند 
و) کتبتُ رسالة (کتابة)

سوال چهار : الف ) شاهد       ب ) إحسان 

سوال پنج :  الف) سمعوا           ب) کسبنا

سوال شش ) الف) تنظرین               ب) یرجعان 

سوال هفت:  الف ) انتنّ             ب ) هما 

سوال هشت : الف) مستقبل . متکلم وحده            ب ) ماضی . مفرد مؤنث غایب 

سوال نه : الف) أولئک    ب) فعلتُ             ج) الطالبة           د) هم 

سوال ده : إحمل المحفظة                  . إشربی الماء 

سوال یازده : الف ) إذهبنَ              ب ) إنهضوا 

سوال دوازده : الف ) سمع . ات ا      ب ) فصل . م ّ (ص) 

سوال سیزده : الف ) من      ب ) کیف            ج) أین           د) متی 

سوال چهارده : مفاتح 

سوال پانزده : الف ) باکیة         ب) لاتدخلین           ج) موضع 

سوال 16:  الف ) غ               ب) هدیة . لباسا جمیلا             ج) لا 
             
موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 21 دی 1392 ] [ ساعت 10 و 05 دقیقه و 37 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]