تبلیغات
آموزش درس عربی - پاسخ نامه آزمون ترجمه دروس 6الی 8 و قواعد 1الی 8عربی پایه سوم . اسفند92

پاسخ نامه آزمون ترجمه دروس 6الی 8 و قواعد 1الی 8عربی پایه سوم . اسفند92

پاسخ نامه آزمون شماره یک 

1-الف) از تربیت کودکت خسته نمی شوی .  

 ب) کشاورز زکات اموالش را می پردازد . 

ج) حق را با باطل نپوشانید . 

د از رحمت خدا ناامید نشدند . 

سوال 2-

 الف ) کیف             /   ب) جعلن         / ج) ستصبر(سیصبرون)     / د) جالسون      / و) إسمعوا    / ه ) لاتأخذا          /  ی ) یزجعان           / ز) إرفعی 


سوال 3 :

الف )  یرجِعُ الانتصارُ الی المسلمینَ  .  

ب) الطبیبُ منع الحذّاء من العملِ . 

ج) مع العسر ِ یسرٌ . 

د) رجعت الصحةُ إلی أیوبَ . 

سوال 4: 

الف) فعلیه  / فعل یبحثون و فاعل آن ضمیر بارز واو 

ب) جمله فعلیه /  ترحم فعل و فاعل آن ضمیر مستترأنت َ 

ج) جمله اسمیه  / صدیقة : مبتدا  و لعبت : خبر 

د) جمله اسمیه  / البنتُ  مبتدا و جالسة خبر 

سوال 5: 

الف) رحلة ٌ     / ب) سحابة ٌ  سوداءُ         / ج) لسلیمانَ  جیشٌ  /   د) العمل ِ 


سوال 6: 

الف ) مفتعل   / ب ) عابد   / ج) س.خ .ر 

سوال 7: 

الف) لایشعرن    / ب ) مالعب  /  ج) رفعوا      /  د) لاتشربا  آزمون شماره دو 

سوال یک 

الف) درروزی طوفانی ؛ خانواده صیاد گرسنه اند . 

ب) گویا نهنگ در تور است . زیرا سنگین شده است . 

ج) راست بگو زیرا راستگویان در بهشتند . 

د) دزد درب را به آرامی باز میکند . 

سوال دو : 

الف) متی   / ب ) وجدوا   / ج) سیصبر  / د) إنهضن   /  و) لاتقربوا    / ه) تجهدان   /  ی ) أنصر  / ز) مشغولون 

سوال سه : 

الف) لسلیمانَ جبشٌ . 

ب) مسّ أیوبَ الضرُّ . 

ج) یقرأ التلمیدان الدرس َ فی الصّف ِ  . 

د) العاملون جالسون فی السیارتین ِ. 

سوال 4: 

الف) فعلیه  / تفقدون فعل و فاعل آن ضمیر بارز واو 

ب) اسمیه  / مبتدا انا . خبر احصل 

ج) فعلیه  / ارحم فعل و فاعل آن ضمیر مستتر انتَ 

د) اسمیه  / اهل مبتدا و جاؤوا خبر 

سوال 5: 

الف ) شبکةِ  . سمکة ٌ      / ب ) ابلیسُ    / ج) البستانُ . حقُّ . الاولاد ِ 

سوال 6: 

الف ) مفعّلات  / ب) معبود  / ج) فتح 

سوال 7: 

الف ) لایخرجن   / ب ) لاتسجدن   / ج) تضحک   / د) ماشربا 
موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 18 اسفند 1392 ] [ ساعت 18 و 11 دقیقه و 02 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]