نکاتی از لمّا

کلمه لمّا برسرفعل ماضی و مضارع هردو می اید . اما : 

لمّا اگر برسر فعل ماضی بیاید ، اسم است . 

واگر برسرفعل مضارع بیاید حرف است و عامل جزم (سکون) . ضمن اینکه معنای فعل مضارع را به ماضی نقلی منفی تغییر می دهد . 

لمّا ذهب : هنگامی که رفت          

لمّا یذهب : هنوز نرفته است . 

موضوع: دانش افزایی دبیران عربی، آموزش عربی پایه سوم دبیرستان،
[ دوشنبه 22 تیر 1394 ] [ ساعت 12 و 25 دقیقه و 11 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]