آموزش درس عربی متوسطه اول متوسطه دوم - مطالب نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه

آزمون بنیه علمی خرداد 89 . دوم راهنمایی

آزمون بنیه علمی خرداد 89 . پایه دوم

 

1-   كدام گزینه ضمیرهای مناسبی برای جمله (...... نشكر ربّ... ) می باشد ؟

                      الف ) انا . نا            ب ) انا . ی              ج) نحن . نا           د) نحن . ی

2-  كدام گزینه برای جای خالی مناسب نیست ؟

الف ) هما           ب ) انتما              ج) ایها الطالبان              د ) الطالبان

 

3-  ترجمه عربی پرسیدند (مثنی مذكر ) می نوشید (جمع مونث) كدام گزینه است ؟

الف ) سألا . تشربن                       ب ) یسألان . تشربن

ج)سألا . یشربن                           د ) یسألان . شربتن

 

4-  سوال مناسب برای (نحن طالبات نذهب الی الصف ) كدام گزینه می باشد ؟

الف ) من انتما ؟ این تذهبان ؟                 ب ) من انتن ؟ این تذهبن ؟

ج ) من انتم ؟ این تذهبون ؟                    د ) من انتن ؟ این ذهبتن ؟

 

5-   باتوجه به كلمه داخل پرانتز بازنویسی جمله زیر كدام گزینه می باشد ؟

                      ایها الطفل ! انتَ تلعبُ فیالحدیقة . (الطفلتان )

الف ) ایتها الطفلتان ! هما تلعبان فی الحدیقة .

ب ) ایها الطفلتان ! انتما تلعبان فی الحدیقة .

ج ) ایتها الطفلتان ! انتما تلعبان فی الحدیقة .

د) ایها الطفلان ! انتما تلعبان فی الحدیقة .

 

6-   (مجیدٌ نسی المعلم ولكن بعد ساعة ........ )

                  الف ) ذكرَ            ب ) بقیَ           ج ) عرفَ          د) قالت

7-   مفرد مونث ( ایها الرجال ! انتم تخرجون من بیتكم ) كدام گزینه است ؟

الف ) ایها الامرأة  انتَ تخرج من بیتكَ .

ب ) ایتها الإمرأة هی تخرج من بیتكِ .

ج ) ایتها الإمرأة  انتِ تخرجین من بیتكِ .

د ) ایتها الإمرأة انتِ تخرج من بیتكِ .

 

8- جمع مذكر ( هذه المعلمة هی رجعت الی صفها )كدام گزینه است ؟

الف ) هؤلاء المعلمات هن یرجعن الی صفهنّ .

ب ) هؤلاء المعلمون هم رجعوا الی صفهم .

ج ) هؤلاء المعلمون هم رجعا الی صفهم .

د ) هؤلاء الطالبات هنّ رجعن الی صفهنّ .

 

9-      ماضی فعل (تسجدین ) كدام گزینه می باشد ؟

الف ) سجدتِ           ب ) تسجد          ج ) سجدتَ             د ) یسجد

 

10-  دركدام گزینه فصل ها به ترتیب آمده اند ؟

                   الف ) الربیع . الخریف . الصیف . الشتاء

                   ب ) الربیع . الشتاء . الصیف . الخریف

                  ج ) الصیف . الربیع . الخریف . الشتاء

                  د ) الربیع . الصیف . الخریف . الشتاء

 

                                                              طراح سوال : گروه آموزشی عربی منطقه 2تهران

                          پاسخ نامه دوم :

                1- ج / 2- د / 3- الف / 4- ب / 5- ج / 6- الف / 7- ج / 8- ب / 9- الف / 10- د

طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1389 | ساعت 17 و 36 دقیقه و 38 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون بنیه علمی خرداد 89 اول راهنمایی

بنیه علمی خردادماه 89پایه اول

1-      جواب سوال (مَن انتِ ؟ )   

الف ) انتَ تلمیذ ٌ            ب ) أنا تلمیذ ٌ                ج ) انتِ تلمیذة ٌ            د ) أنا تلمیذة ٌ

 

2-       كدام گزینه از نظر معنی و مفهوم با بقیه فرق دارد ؟

الف ) والد            ب ) والدة           ج ) أمّ           د ) أمـّه

 

3-      مفرد (اولئك طالبات ) كدام گزینه است ؟

الف ) ذلك طالبة          ب ) تلك طالبة           ج ) تلك طالب                د) ذلك طالب

 

4-      نوع كلماتی كه زیر آنها خط كشیده شده است به ترتیب كدام گزینه می باشد؟

                 ( سقطت  هذه النملة علی  ورقة ٍ )

الف ) اسم . حرف . فعل            ب ) فعل . اسم . حرف

ج ) اسم . فعل . حرف              د) فعل . حرف . اسم

 

5-      كدام گزینه به ترتیب ترجمه لغات ( طرحت . أخذت . سقط . وصل ) است ؟

الف ) افتاد . برداشت . انداخت . رسید                     

ب ) انداخت . گرفت . رسید . افتاد

ج ) انداخت . گرفت . افتاد . رسید

د) انداخت . افتاد . رسید . گرفت

 

6-      مثنی مؤنث (هذا طالب ) كدام گزینه است ؟

الف ) هذه طالبة                         ب ) هاتان طالبتان

ج ) هذان طالبان                          د) هذین طالبین

 

7-      كدام پاسخ برای سوال (هل هؤلاء طالبون ) مناسب است ؟

الف ) لا . هذان طالبان                   ب ) نعم . هؤلاء طالبات

ج ) نعم . هذان طالبان                     د) لا . هؤلاء طالبتان

 

8-      برسركدام كلمه نمیتوان (ال) گذاشت ؟

الف ) كتاب            ب ) ذلك                 ج) انسان             د) لوح

 

9-      جمع (هذا ناصر) كدام گزینه می باشد ؟

الف ) هؤلاء ناصَرین        ب ) هؤلاء ناصرات            ج) ةولاء انصار          د) هذان ناصرون

 

10-  كدام گزینه مثنی می باشد؟

الف ) الاحسان         ب ) الامكان            ج) الایمان                 د) الجبلان

 

                           طراح سوال : گروه آموزشی عربی منطقه 2 تهران

 

پاسخنامه اول

 

1-  د / 2- الف / 3- ب / 4- د / 5-  ج / 6- ب / 7- الف / 8- ب / 9- ج / 10- د   

 
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1389 | ساعت 17 و 30 دقیقه و 10 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال بنیه علمی در ترجمه پایه سوم راهنمایی

نمونه سوال بنیه علمی درترجمه

1-      كدام ترجمه برای عبارت  (الملوكُ  اذا دخلوا قریة ً أفسدوها ) صحیح می باشد؟

الف ) پادشاهان چون به شهری در آمدند در آنجا فساد ایجاد كردند .

ب ) پادشاهان هنگامی كه به شهری درآیند در آنجا فساد ایجاد می كنند .

ج) پادشاهان  اگر وارد شهری شدید در آنجا فساد ایجاد كنید .

د) پادشاهان چون به روستایی در آمدند در آنجا فساد ایجادكردند .

 

2- كدام گزینه ترجمه صحیح عبارت (مَن عَمِلَ صالحاً فلنفسه) می باشد ؟

الف ) هركس كار نیكی انجام دادبرای خودش است .

ب) هركس كارنیكی انجام دادپس برای خودش است .

ج) هركس كارنیكی انجام دهد پس برای خودش است .

د) چه كسی كارنیكی رابرای خودش انجام داد؟

 

3- كدام گزینه ترجمه صحیح عبارت (تودروقت معین برنمی گردی ) میباشد؟

الف ) انتِ لاترجعی فی الوقت المحدّد .

ب ) انتِ مارجعتِ فی الوقت المحدّد .

ج) انتَ لاترجعُ فی الوقت المحدّد .

د) انتَ مارجعتَ فی الوقت المحدّد.

 

4- كدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( مؤمن زكات علمش را نپرداخت ) می باشد ؟

الف ) لایدفعُ المؤمن زكاة علمه .                    ب ) یدفعُ المؤمن زكاة علمه .

ج) مادفعَ المؤمن زكاة علمه .                        د) لادفعَ المؤمن زكاة علمه .

 

5- كدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( نعمت های پروردگارم را یاد می كنم ) می باشد؟

الف ) أذكرْ نِعمَ ربّی .                            ب ) اُذكرْ نِعَمَ ربّی .

ج) أذكُرُ نِعَمَ ربّی .                               د ) ذكرتُ نِعمَ ربّی .

 

6- ترجمه صحیح عبارت (آیا دوستان امیر به غار فرار نكردند )

الف ) ألایهربُ أصدقاء امیر الی الكهف ؟

ب) هل لا یهربُ أصدقاء امیر الی الكهف ؟

ج ) أماهرَبَ  أصدقاء امیر الی الكهف ؟

د) هل ما هرَبَ  أصدقاء امیر الی الكهف ؟

 

7- ترجمه صحیح عبارت ( أبدأ ُ الیوم بزیارة البؤساء )

الف ) روز را بادیدار بینوایان شروع می كنم .

ب ) روز رابادیدار بینوایان شروع كردم .

ج) روز رابادیدار بینوایان شروع كن .

د ) روز رابادیدار بینوایان شروع خواهم كرد.

 

8- ترجمه صحیح عبارت ( عزیزانم : میوه ها را جمع كنید وبرای خانواده ببرید )

الف ) یاعزیزاتی ! إجمعنَ الفاكهة وإحملنَ  للعائلة .

ب ) یا عزیزاتی ! إجمعنَ الفواكه وإحملنَ للعائلة .

ج) یا اعزائی ! إجمعوا الفواكه و إحملوا لأسرتكم .

د) أیها الأعزاء ! إجمعوا الفاكهة و إحملوا للأسرة .

 

9- ترجمه صحیح عبارت (لاحقَّ للآخـَرینَ فیه )

الف ) برای دیگران حقی در آن نیست .            ب ) دیگران در آن حقی ندارند .

ج) دیگران هیچ حقی در آن ندارند .                 د )  حق دیگران در آن نمی باشد .

 

10- ترجمه صحیح ( آقایان به سپاه دستور می دهند . )

الف ) الأمراء یأمرونَ الجنود .             ب ) السادة تأمرونَ الجنود .

ج) السادة یأمرونَ الجیش .                  د) الامراء تأمرونَ الجیش .

 

11- مفهوم (صاحب مغازه سوار ماشین شد) در كدام گزینه صحیح می باشد؟

الف ) ركبَتْ‌ السیارة ُصاحبَ  الحانوتِ  .

ب ) صاحبُ الحانوتِ ركبَ السیارة َ .

ج) صاحبُ حانوتٍ ركبَ سیارة ً‌.

د) ركبَ صاحبُ حانوتٍ السیارة َ .

 

12- ما معنی ( لا تغسِـلُ )

الف ) نمی شویی            ب ) نشوی          ج ) نمی شوید          د) الف و ج

 

13- ترجمه عبارت ( اینها درختانی میوه دار هستند )

الف ) هؤلاء الاشجار مثمرة ٌ .               ب ) هذه الاشجار مثمرة ٌ .

ج) هؤلاء اشجارٌ مثمرة ٌ .                    د ) هذه اشجارٌ مثمرة ٌ .

 

14- باتوجه به اعراب كدام مفهوم صحیح می باشد ؟

الف ) رأیتُ الطالبان ِ فی الشارع .                        ب ) بحثــْتُ عن الطالبان ِ .

ج ) فی الشارعِ  طالبان ِ .                                  د ) حمَلَ الطالبین ِ الكتب َ .

 

15- ترجمه صحیح ( راستی ودروغ را با هم میامیزید )  

الف ) لاتلبَسوا الصّدق والكذبَ .              ب ) لاتلبـِسوا الصّدق والكذبَ .

ج)لاتلبَسون الصّدق والكذبَ .                  د) لا تلبـِسون الصّدق والكذبَ .

 

16- مفهوم كدام جمله باتوجه به اعراب صحیح است؟

الف ) رأی الطالبان ِ الرجلین ِ فی الشارع . دانش آموزان دومرد رادرخیابان دیدند .

ب ) شاهدَتْ الطالبتین ِ الرجلان ِ فی الشارع . دانش آموزان دومردرادرخیابان مشاهده كردند .

ج) فی الزقاق سیّدتین ِ . دوخانم در كوچه هستند .

د)  هل رأیتَ المعلمونَ  فی الزقاق . آیا معلم ها را دركوچه دیدی ؟

 

17- ترجمه كدام گزینه صحیح است؟

الف ) أمامنا بحرٌ هائجٌ . دریایی طوفانی مقابل ماست .

ب ) البحرُ الهائجُ أمامنا .  دریایی طوفانی مقابل ماست .

ج) لاتقربُ من البحر الهائج . به دریای طوفانی نزدیك نشو .

د) لایقرُبْ من البحر الهائج . نزدیك دریای طوفانی نشو .

 

18- ترجمه صحیح عبارت ( برادرانم در زندگی ناامید نمی شوند )

الف ) أخواتی لا تیأسنَ فی الحیاة .                     ب ) إخوتی لاتقنطوا فی الحیاة .

ج) إخوانی لاییأسونَ فی الحیاة .                         د) أخواتی لایقنطنَ فی الحیاة .

 

19- ترجمه صحیح (پسرانم مجبور به بافندگی هستند)

الف ) أبنائی مضطرون بالحیاكة .                 ب ) أبنائه مضطرون بالحیاكة .

ج) الاولاد مضطرون بالحیاكة .                 د ) اولادنا مضطرون بالحیاكة .

 

20- ترجمه صحیح عبارت( ایها السادة ! ألایتعبُ القائد فی قیادته ؟ )

الف ) ای سرورانم ! آیا فرمانده نگران می شود در فرماندهی ؟

ب ) ای آقایان ! آیا فرمانده سپاه را خسته نمی بینید در فرماندهیش ؟

ج) ای آقایان ! آیا فرمانده  خسته نمیشود در فرماندهیش ؟

د) ای  سروران ! آیا فرمانده در فرماندهیش خسته  شده است ؟

 

21- ترجمه صحیح (باطل از بین رفت و خدا از بندگانش راضی شد )

الف ) زهق الباطل و رضی الله عن العباده .

ب ) زهق الباطل و رضی الله عن عباده .

ج) الباطل زهق و سیرضی الله عن عباده .

د) الباطل یزهق و رضی الله عن العباده .

 

22- ترجمه صحیح (مغازه كفاش امروز بسته است )

الف ) دكان الحـِذاء مغلق ٌ الیوم .           ب ) دكان الحَذاء مغلق ٌ الیوم .

ج) دكان الحـِذاء مغلق ٌ یوماً .               د) دكان الحَذاء مغلق ٌ یوماً .

 

23- مترادف كدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف ) مساء. غد            ب ) حانوت . دكان            ج) هرب . هتف           د) جاء . ذهب

 

24- باتوجه به مفهوم كدام گزینه كامل كننده جمله (....... الی المكتب امس ) می باشد؟

الف ) إذهبی            ب ) لاتذهبنَ            ج) لا تذهبی           د) ماذهبنَ  

 

25- مامعنی (قنط )

الف ) ییئس      ب ) یئس         ج) الیأس         د) قلق ٌ

 

 

پاسخ نامه آزمون بنیه علمی ترجمه پایه سوم

1-ب  / 2- ج / 3- ج / 4- ج / 5- ج / 6- ج / 7- الف / 8- ب / 9- ج / 10- ج / 11- ب / 12- د / 13- د /

14- ج / 15- ب / 16- الف / 17- الف / 18- ج / 19- الف / 20- ج / 21- ب / 22- ب / 23- ب /

 24- د/ 25- ب
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1389 | ساعت 16 و 32 دقیقه و 21 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوالات بنیه علمی . كل كتاب . پایه سوم

نمونه سوالات بنیه علمی . كل كتاب . پایه سوم

1-كدام گزینه جمله ( ماذا تفعلان ِ أیّها ..... ) را كامل میكند؟

الف ) الإمرأتان          ب ) الأخـَوان         ج ) الأختان         د) الإخوان 

 

2- كدام دسته از افعال برای جمله (یا إخوتی ! ..... ) صحیح میباشد ؟

الف ) اُنظروا . لا تسمعوا . ستجلسونَ

ب ) اِفتحی . لاتسمعینَ . لاتسمعی

ج ) اِجلسنَ . لاتسمعنَ . ستجلسنَ

د ) اِسمعْ . تسمعُ . لاتسمعُ

 

3- كدام گزینه برای نقش فاعل مناسب می باشد؟

الف ) فاطمة ٌ            ب ) محمدٌ         ج ) الطالبٌ           د) صدیقًٌ محمد

 

4- كدام گزینه شامل فعل وفاعل ومفعول میباشد؟

الف ) صنعتُ         ب ) اخی جلسَ علی الكرسی          ج ) جلسَ اخی علی الكرسی        د) منحتـَهُ

 

5-  كدام جمله فعلیه می باشد؟      

الف ) ما تأكلان ؟                 ب ) مَن تجلسان ؟

ج) ماذا بیدكما؟                       د ) ما هذه؟

 

6- درجمله (العنب فاكهة لذیذة ) مبتداوخبربااعراب صحیح كدام گزینه می باشد؟

الف ) العنبُ . لذیذة ٌ            ب ) العنبٌ . لذیذة ٌ

ج ) العنبُ . فاكهة ٌ              د) العنبُ . فاكهة ُ

 

7- كدام گزینه مفهوم جمله ( یا بنیّتی ! ...... مِن البئر . ) را كامل میكند؟

الف ) اُقرُبی        ب ) لاتقرُبی         ج) لاتجلسی       د) اِشربْ

 

8- چند صیغه از فعل مضارع علامت صیغه ( فاعل ) ندارد؟

الف ) 3تا          ب ) 2تا        ج) 4تا        د) 5تا

 

9- مفعول در عبارت (رأیَ والد محمد والدتها ) كدام گزینه است ؟

الف ) والدُ               ب) محمدٍ            ج) والدة َ           د) ها

 

10-  مجرور به حرف جر ومفعول در عبارت ( شاهدتـُهُ فی الحدیقة ) كدامن گزینه است ؟

الف ) الحدیقةِ . ه ُ          ب ) الحدیقةِ . تُ         ج) فی الحدیقةِ . هُ           د) فی الحدیقةِ .تُ

 

11-   كدام فعل جمله ( اعزائی ........ الآخـَرینَ  دائماً ) را كامل میكند ؟

الف ) نصروا         ب ) نصرتم         ج) ینصرونَ          د) تنصرونَ

 

12-  كدام گزینه برای جمله ( تجلس ...... فی مكانهنّ ) صحیح می باشد؟

الف ) الطالبُ        ب ) الطالبتان ِ        ج ) الطالباتُ             د) الطالبتین ِ

 

13-  كدام گزینه برای جمله ( سمعَ ........ اصواتاً جمیلة ً ) صحیح نمیباشد ؟

الف ) الرجل          ب ) الرجلان         ج ) الامّ         د) التلامیذ

 

14-  كدام گزینه جمله ( النساء ....... ) را كامل میكند؟

الف ) محترمٌ         ب ) محترماتٌ          ج ) محترمة ٌ         د ) محترمونَ

 

15-  كامل كننده جمله  (التلامیذُ ........ ) كدام گزینه است؟

الف ) مؤدبینَ           ب ) مؤدبونَ         ج) مؤدباتٌ           د) الف وب

 

16-  كدام فعل جمله ( ......... الاولادُ الی الغرفة ) را كامل میكند ؟

الف ) دخلوا          ب ) دخلتم            ج ) دخلَ         د) تدخلونَ

 

17-  كدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( خواهردوستم را در كوچه دیدم ) میباشد؟

الف ) رأیتُ الاختَ صدیقی فی الشارع

ب ) نظرتُ اختَ الصدیقی فی الزقاق

ج ) رأیتُ اختَ صدیقی فی الزقاق

د ) نظرتُ اختَ صدیقی فی الشارع

 

18-  ترجمه صحیح عبارت ( بعدازخوردن شام برای خواب رفتیم) كدام گزینه است؟

الف ) بعد تناول العشاء نذهبُ للنوم .

ب) ذهبنا للنوم بعد تناول العشاء

ج) بعد مِن تناول العشاء ذهبنا للنوم

د) بعد مِن تناول العشاء نذهبُ للنوم

 

19-  كدام كلمه به معنی یاری شده است ؟

الف ) ناصر          ب ) منصور        ج) نصیر        د) انتصار

 

20-  ترجمه (برنخاستید . برنمی خیزید . برنخیزید ) به ترتیب در كدام گزینه آمده است؟

الف ) مانهضتِ . لاتنهضینَ . لاتنهضی

ب ) مانهضتم . لاتنهضونَ . لاتنهضوا

ج ) مانهضتم . لا تنهضوا . لاتنهضونَ

د) ما نهضتنّ . لاتنهضنَ . لاتنهضی

 

21-  كدام جمله پرسشی غلط می باشد؟

الف ) هل تكتب الواجبات؟

ب ) هل لاتكتب الواجبات ؟

ج ) هل هذه نافذة ؟

د) هل الطالبة تكتب الواجبات ؟

 

پاسخ نامه پایه سوم

1-      ب / 2- الف / 3- ب / 4- د / 5- الف / 6- ج / 7- ب / 8- د / 9- ج / 10 – الف / 11- ج /

12- ج / 13- ج / 14- ب / 15- ب / 16- ج / 17- ج / 18- ب / 19- ب / 20- ب / 21-  ب    
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : چهارشنبه 11 فروردین 1389 | ساعت 11 و 19 دقیقه و 42 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوالات بنیه علمی . كل كتاب . پایه دوم راهنمایی

نمونه سوالات بنیه علمی . كل كتاب . پایه دوم  

1- كدام گزینه ترجمه صحیح (خسته  میشوم وبه اتاقم برمیگردم ) می باشد ؟

الف ) تعبتُ ورجعتُ ال غرفتی         ب ) اتعبُ وارجعُ الی غرفتی

ج) تعبتُ ورجعتُ الی صفّی             د ) اتعبُ و ارجع ُ الی صفّی

 

2- كدام گزینه  عبارت (........ المؤمنات الی المسجد.) راكامل میكند؟

الف ) ذهبتْ       ب ) یذهبنَ           ج) ذهبنَ         د) ذهبتنَّ

 

3-  كدام فعل عبارت (أنا وأختی ...... الله دائماً ) را كامل می كند؟

الف ) شكرنا         ب ) شكرتُ          ج) نشكرُ        د) اشكرُ

 

4- جمع عبارت (تلك المرأة أكلتْ طعامها)  درمضارع كدام گزینه است؟

الف ) هؤلاء النساء أكلنَ طعامهنّ          ب ) اولئك النساء یأكلنَ طعامهنّ

 ج ) هؤلاء النساء یأكلنَ طعامهنّ           د  ) اولئك النساء أكلنَ طعامهنّ    

 

5-كدام گزینه جمع نمیباشد ؟

الف ) مصابیح       ب ) والدَین ِ       ج ) اولاد         د ) تلمیذات

 

6-كدام گزینه برای پاسخ ( نعم . ننهض ) صحیح نمیباشد ؟

الف ) هل تنهضان ِ ؟          ب ) هل تنهضونَ ؟

ج ) هل تنهضنَ ؟               د ) هل نهضتم ؟

 

7- كدام گزینه عبارت (أصدقائی ........ الوطن الاسلامی بالعلم ) راكامل میكند؟

الف ) یقرؤونَ         ب ) ینهضونَ         ج) یغسلونَ        د) یحرسونَ

 

8- فصلٌ حارٌ جداً :

الف ) الصیف       ب ) الشتاء           ج ) الربیع            د) الخریف

 

9- ترجمه صحیح عبارت (من از كارهای زشتم پشیمانم ) كدام گزینه میباشد؟

الف ) أنا ندمتُ من اعمالی السیئة .          ب ) انا اندمُ من اعمالی السیئة .

ج ) انا نائمة ٌ من اعمالی السیئة .             د ) انا نادمة ٌ من اعمالی السیئة .

 

10-  كدام گزینه جمله ( ...... ترجعُ ؟ غداً ) را كامل میكند .

الف ) مَن       ب ) متی          ج ) ماذا           د) لماذا

 

11-  جمله ( ...... طلابٌ ویقرؤونَ الدروس ) را كدام گزینه كامل میكند؟

الف ) انتم             ب ) اولئك             ج) هم            د) ب وج

 

12-  ترجمه صحیح عبارت (دوستانم می گریزند ومن احساس ترس میكنم) كدام گزینه است؟

الف ) صدیقاتی هربنَ و انا اشعرُ بالخوف .

 ب ) صدیقاتی هربنَ و انا شعرتُ بالخوف .

 ج ) اصدقائی هربوا و انا شعرتُ بالخوف .

 د ) اصدقائی یهربونَ و انا اشعرُ بالخوف .

 

13-  كدام گزینه پاسخ صحیحی برای سوال (مَن انتم ؟‌) میباشد؟

الف ) نحن عالمونَ .                         ب )  نحن عالماتٌ .

ج ) نحن عالمان ِ .                            د) گزینه الف وب  

 

14-  چند صیغه در مضارع علامت فعل ندارند؟

الف ) 3تا          ب ) 8تا           ج) 4تا            د) 5تا

 

15-  كدام گزینه مناسب جای خالی عبارت ( ...........  تسجدان ِ اللهَ . )  نمیباشد؟

الف ) الامرأتان ِ         ب ) ایها الرجلان ِ !             ج ) ایتها الامراتان ِ !               د ) الرجلان ِ

 

16-  كدام ضمیر عبارت (الامر بالمعروف ....  عبادة مهمة ) را كامل میكند ؟

الف ) هو          ب ) هی          ج ) ذلك          د ) تلك

 

17-  مثنای عبارت ( العفیفونَ الصالحونَ یدخلونَ الجنة ) كدام گزینه است ؟

الف ) العفیفاتُ الصالحاتُ یدخلنَ الجنة .

 ب ) العفیفتان ِ الصالحتان ِ تدخلان ِ الجنة .

 ج ) العفیفات ُ الصالحاتُ دخلنَ الجنة .

 د ) العفیفان ِ الصالحان ِ یدخلان ِ الجنة .  

 

پاسخ نامه پایه دوم

1-   ب  / 2- الف  / 3- ج /  4- ب  / 5- ب   / 6- د  /  7- د  /  8- الف   / 9- د   /

10- ب  / 11- د  / 12- د  / 13-  الف /  14-  د / 15-  د / 16- الف  / 17- د 

طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : چهارشنبه 11 فروردین 1389 | ساعت 09 و 01 دقیقه و 10 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرشما؟

نمونه سوالات بنیه علمی . كل كتاب . پایه اول راهنمایی

نمونه سوالات بنیه علمی . كل كتاب . پایه اول

1-  كدام كلمه پرسشی  جمله ( ...... هؤلاء ؟ امهّاتٌ . ) را كامل می كند ؟

الف ) ما          ب) مَن           ج) ماذا            د) هل

 

2-   كدام پاسخ برای سوال ( مَن انتَ ؟ ..... ) صحیح می باشد ؟                

الف ) أنا طالبة             ب ) أنا طالبٌ           ج ) هوطالبٌ       د) هی طالبة

 

3-  مفرد كلمات ( أعلام ، علوم ، عالمونَ ) به ترتیب در كدام گزینه آمده است ؟

الف ) عِلم . عَلـَم . عالم                 ب ) عالم . عـِلم . عَلـَم

ج ) عـِلم . عالم . عَلـَم                    د ) عَلـَم . عـِلم . عالم

 

4-  مفرد مذكر (تحملُ أختی محفظتها ) كدام گزینه میباشد ؟

الف ) حمَلَ أخی محفظتها                 ب ) یحملُ أخی محفظتها

ج ) حمـَلَ أخی محفظته                     د) یحملُ أخی محفظته

 

5-  ترجمه صحیح عبارت (زنبوری دستم را نیش زد ومادرم فریاد زد) كدام گزینه می باشد ؟

الف) لسعتْ النحلة یدك و أمّی صرخَ             ب ) لسعتْ النحلة یدی و أمّی صرختْ

ج ) لسعتْ نحلة ٌ یدی ووالدتی صرختْ           د) لسعتْ النحلة یدك ووالدتی صرختْ

 

6- كدام گزینه برای جای خالی ( هؤلاء ....... ) مناسب نمیباشد؟

الف ) رجالٌ          ب ) صالحونَ             ج) صالحینَ        د) صالحاتٌ

 

7- مؤنث مفرد عبارت ( دخلَ هؤلاء التلامیذ فی المدرسة ) كدام گزینه است ؟

الف ) دخلتْ تلك التلمیذة فی المدرسة                  ب ) دخلتْ هذه التلمیذة فی المدرسة

ج) دخلتْ هؤلاء التلمیذات فی المدرسة                د) دخلتْ اولئك التلمیذات فی المدرسة

 

8- اسم وفعل وحرف در عبارت(هی رسمتْ فراشاتٍ فی السماء) به ترتیب دركدام گزینه آمده است؟

الف) هی . رسمت . فی                 ب) رسمت . فراشات . فی

ج) فی . رسمت . فراشات               د) فراشات . رسمت . هی

 

9- كدام گزینه پاسخ صحیحی برای سوال (ماهاتان ؟ ) میباشد؟

الف) رجلان ِ       ب ) إمرأتان ِ        ج) نجمتان ِ        د) قلمان ِ

 

10-  جمع مذكر عبارت (تعملُ تلك الزارعة فی المزرعة ) كدام گزینه است؟

الف) تعملُ اولئك الزارعات فی المزرعة           ب ) تعملُ اولئك الزارعونَ فی المزرعة

ج) یعملُ اولئك الزارعونَ فی المزرعة                د) یعملَ هؤلاء الزارعونَ فی المزرعة

 

11-  كدام جمله صحیح می باشد ؟

الف ) هؤلاء اقلامٌ         ب ) هذه اقلامٌ         ج) هاتان ِ رجلان ِ             د) اولئك اقلامٌ

 

12-  كدام یك از گزینه های زیر جمله (هی ..... ) را كامل میكند ؟

الف) زینبُ               ب ) أمّ           ج) والدٌ            د) الف وب

 

13-  كدام گروه از كلمات زیر همه اسم هستند؟

الف ) هو. أین . نافذة                  ب ) هذا . مَن . فی

ج) ما . هل . محفظة                 د) هؤلاء . هو . مِـِن

 

14-  ترجمه صحیح عبارت (آن كارگران نشسته اند ) كدام گزینه است ؟

الف ) ذلك العاملونَ جالسونَ          ب ) اولئك العاملونَ جالسونَ

ج ) ذلك العاملونَ واقفونَ                د) اولئك العاملونَ واقفونَ

 

پاسخ نامه پایه اول

1.ب   / 2.ب    /3.د       / 4. د     / 5. ج       / 6. ج       / 7. ب

8. الف   / 9. ج   / 10. ج     / 11. ب   /   12. د    / 13. الف /  14. ب
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : چهارشنبه 11 فروردین 1389 | ساعت 07 و 13 دقیقه و 32 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرشما؟

چكار میكنه بااین سوالا ؟

سوالات درحد تیم ملی

میدونید چیه ؟ بالاخره ما نفهمیدیم تو این آموزش وپرورش باید چكار كنیم . بلد نباشی میگن سواد نداره . بلدباشی میگن سطح بالا درس میده . كارنكنی میگن هیچی بهمون یاد نداد . كار كنی میگن زیادی ازمون كار میكشه . خلاصه اش كه همینه كه هست .

اما سوالات :

قراردادن فعل ماضی به شكل های متفاوت  درسه تا جمله مؤنث . فقط شكل فعل رو ببینید وتوكفش بمونید . اگر گفتید چرااینطوری شد؟

جلسَتْ  الطالبة فی مكانها . (جلَسَ)

جَلسَتْ  الطالبتان ِفی مكانهما . (جلَسَ)

جَلسَتْ الطالباتُ فی مكانهنّ . (جَلسَ )

حالا شكل دوم :

جَلسَتْ  فی مكانها . (جَلسَ )

جلسَتا  فی مكانهما . (جَلسَ )

جَلسْنَ فی مكانهنّ . (جَلسَ )

حالا شكل سومی :

الطالبة جَلسَتْ  فی مكانها . (جلَسَ)

 الطالبتان ِ جَلسَتا فی مكانهما . (جلَسَ)

 الطالباتُ  جَلسْنَ فی مكانهنّ . (جَلسَ )

كه البته این قانون برای آوردن فعل های مضارع ومستقبل و ماضی ومضارع منفی هم صدق پیدا میكند . حالا قانون چیه ؟ اگر تونستید جواب بدید .

 

سوال دومی تو ترجمه (كل )  :

ترجمه صحیح عبارت (یحمِلُ الطفل كلَّ شیءٍ من الارض ) كدام گزینه است ؟

الف ) كودك همه چیز را از روی زمین برمیدارد .

ب ) كودك همه چیز راازروی زمین برداشت .

ج ) كودك هرچیزی راازروی زمین برمیدارد . +

د ) كودك هرچیزی راازروی زمین برداشت .

 

سوال بعد : ترجمه صحیح عربی (كشاورزان درختان راقطع كردند )

الف ) قطَعَ الزارع الشجرتـَیْن ِ .

ب ) الزارعینَ قطعوا الشجرتـَیْن ِ .

ج ) قطعَ الزارعونَ الشجرة .

د ) قطَعَ الزارعونَ الشجرتـَیْن ِ . +

 

تواین سوال : كدوم جمله غلط دستوری دارد .

الف ) هؤلاء معلمونَ .               ب ) اولئك تلامیذٌ .

ج ) اولئك اقلامٌ . +                  د ) تلك امتكم .

 

وسوال بعد: فعل كدوم جمله مفردمونث غایب است ؟

الف ) كتبتِ الطالبة الواجبات . +

ب ) كتبتِ الواجبات .

ج ) تكتبُ واجباتك .

د ) هی طالبة ٌ .

طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،  نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : جمعه 9 بهمن 1388 | ساعت 09 و 47 دقیقه و 26 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | محبت كنید...

سوالات آزمون بنیه علمی دی ماه 88 پایه اول

سوالات آزمون بنیه علمی دی ماه 88 پایه اول

1-  املاء كدام گزینه اشتباه است ؟

الف ) ثوب : جامه              ب ) نحلة : زنبورعسل      

ج ) صلات : نماز                د ) ولدُهُ : پسرش

 

2- كدام گزینه ترجمه « ضلّ » می باشد ؟

الف ) لغزید           ب ) گمراه شد         ج ) آشكار         د ) گمراهی

 

3- ترجمه فارسی عبارت « هذه الشجرة جمیلة جداً » كدام گزینه است ؟

الف ) این درخت خیلی زیباست .                ب ) این درخت واقعا زیباست .

ج ) این درخت خیلی بلند است .                  د ) این درخت واقعا بلند است .

 

4-      اسم اشاره به دور برای ........ بابُ المدرسة كدام است ؟

الف ) تلك         ب ) هذه           ج ) هذا            د ) ذلك

 

5-  سوال مناسب برای « الطالبة فی المدرسة » كدام است ؟

الف ) أین الطالبة ؟                 ب ) هل هذه الطالبة ؟

ج ) مَن هی ؟                        د ) ماهذه ؟

 

6-   مؤنث « ذلك الرجلُ المؤمن هو فی المسجد» كدام گزینه است ؟

الف ) تلك الرجلة  مؤمن وهی  فی المسجد .

ب ) تلك الرجلُ  مؤمنة وهی فی المسجد .

ج ) تلك الإمرأة مؤمنة وهی فی المسجد . 

د ) ذلك الإمرأة مؤمن وهی فی المسجد .

 

7-  هم خانواده كدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف ) وسیع : واسع             ب ) عالمة : علوم

ج ) شهید : شهداء                 د) ظلّ : ضالّین

 

8-  جواب مناسب برای سوال « مَن تلك » كدام گزینه است ؟

الف ) تلك نافذة            ب ) تلك والدة             ج ) تلك والدی             د) تلك مائدة

 

9- كدام گزینه با بقیه ناهماهنگ است ؟

الف ) مریم         ب ) نافذة            ج ) سفینة            د) سعید

 

10-  ترجمه عربی « پدرم گنج دردست تو نیست » كدام گزینه است ؟

الف ) والدی لیس كنز فی یدك .

ب ) والدك لیس كنز فی ید.

ج ) والدی لیس كنز فی جنبك .

 د ) والدی لیس كنز فی جنبی .

                                              طراح سوال : آقای خیری . دبیرعربی منطقه 2

 

پاسخ نامه  آزمون

 

1-      ج              2- ب              3- الف            4- د                   5- الف

6- ج                7- د                 8- ب            9- د                  10- الف

 
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : دوشنبه 28 دی 1388 | ساعت 17 و 24 دقیقه و 46 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | محبت شما

آزمون بنیه علمی پایه دوم همراه پاسخ نامه . دی ماه 88

آزمون بنیه علمی پایه دوم راهنمایی همراه پاسخ نامه . دی 88

1-  ترجمه عربی (برگشتند . مثنی مؤنث ) كدام گزینه است ؟

الف ) ذهبتا       ب ) رجعتـُما          ج) رجعتا         د ) ذهبتـُما

2-   صحیح این جمله كدام گزینه می باشد ؟

    (ایتّها الاخ ! لماذا تركتْ ید الامّ‌)

الف ) ایها . الاخ               ب ) الاخت . تركتِ     

ج) الاخت . تركتَ             د) الاخ . تركتَ

 

3- مذكر ( هؤلاء تلمیذاتٌ هنَّ خرجنَ من المدرسة ) كدام گزینه است ؟

الف ) هؤلاء تلمیذان ِ هنَّ خرجنَ من المدرسة .

ب ) اولئك تلمیذاتٌ هم خرجوا من المدرسة .

ج) اولئك تلامیذٌ هم خرجوا من المدرسة .

د ) هؤلاء تلامیذٌ هم خرجوا من المدرسة .

 

4-   ترجمه عربی ( كلاغ از آهو سپاسگزاری كرد) كدام گزینه است ؟

الف ) الغرابُ شكرتْ من الغزالة .              ب ) الغرابُ شكر الغزالة .

ج) شكر الغرابُ من الغزالة .                     د) الغرابُ شكرتْ الغزالة .  

 

5- كدام گزینه برای جای خالی (مَن ............. ؟ نحن تلمیذان ِ .) مناسب است؟

الف ) انتما          ب ) انتنّ             ج) انتم          د) انتِ

 

6- با توجه به ضمیر داخل پرانتز بازنویسی جمله (هل انتِ كتبتِ الدرس ایتها الطالبة (انتم) ) كدام گزینه می باشد ؟

الف ) هل انتما كتبتما الدرس ایتها الطالبتان ِ ؟

ب ) هل انتم كتبتم الدرس ایها الطالبونَ ؟

ج ) هل انتم كتبتم الدرس ایتها الطالبتان ِ‌؟

د) هل انتنّ كتبتنّ الدرس ایتها الطالبات ؟

 

7-      مثنی جمله (هذه مؤمنة هی ذهبتْ الی المسجد) ؟

الف ) هذان مؤمنان ِ هما ذهبا الی المسجد.           ب ) هاتان مؤمنان ِ هما ذهبا الی المسجد .

ج) هاتان مؤمنتان ِ هما ذهبتا الی المسجد .             د) هذان مؤمنتان ِ هما ذهبتا الی المسجد .

 

8-  كدام گزینه برای جای خالی ( التلمیذ و اصدقائه ............ فی الامتحان .) مناسب است ؟

الف ) نجحوا          ب ) نجحنَ            ج) نجحا            د) نجح

 

9- كدام گزینه با بقیه ناهماهنگ است ؟

الف ) سجدتُ             ب ) ركعتُ            ج) عبدتُ             د) غفلتُ

 

10-  كدام گزینه بر مفرد مؤنث مخاطب دلالت دارد ؟

الف ) هل طالبة یا مریم ؟               ب ) الطالبة كتبتْ التمرینات .

ج) انتَ كتبتَ التمرینات .                د) هل خرجتَ من البیت یا سعید؟

                                                        طراح سوال : آقای خیری . دبیر عربی . منطقه 2

پاسخ نامه آزمون

1-      الف                 2- ب            3- د              4- ب             5- الف

6- ب                     7- ج            8- الف           9- د              10- الف  
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : یکشنبه 20 دی 1388 | ساعت 11 و 54 دقیقه و 02 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرشما؟

آزمون بنیه علمی پایه سوم همراه پاسخ نامه . دی ماه 88

سوالات آزمون بنیه علمی پایه سوم راهنمایی . دی ماه 88

1-  فعل جمله « ذهَبَتِ الطالبات ُ الی المدرسةِ » كدام صیغه است ؟

الف ) مفرد مؤنث مخاطب            ب ) مفرد مذكر مخاطب

ج ) مفرد مؤنث غایب                 د ) مفرد مذكر غایب

 

2-  صحیح غلطِ مشخص شده در جمله « هل هو طالبة یا مریم؟ » كدام گزینه می باشد؟

الف ) انتَ              ب) هی            ج) نحن            د) انتِ

 

3- كدام گزینه هم خانواده هستند ؟

الف ) محسن . احسان . نحس            ب ) استعمال . عمّال . معمول

ج) مواضع . واضع . تعویض            د) رازق . مرزوق . زورق

 

4- ماجاء مجیدٌ الی المدرسة مُنذمدةٍ ،‌............... صحیح ترین گزینه درادامه جمله كدام است؟

الف) كأنّهُ مریضٌ         ب) لأنّهُ مریضٌ          ج) أنّهُ مریضٌ          د) لابأس مریضٌ

 

5-  .......... باب البیت یا اخی الصّغیر

الف) اِفتحْ          ب) اِفتحی          ج) اِفتحا         د) اِفتحنَ

 

6-  مضارع منفی «شربتِ » كدام گزینه است ؟

الف) ماشربتِ           ب) لاشربتِ          ج) لا تشربینَ        د) ماتشربُ

 

7- ترجمه جمله « جاءتْ الطفلة ُ و آثار الدّموع علی عینها » كدام گزینه است ؟

الف) كودك آمد و اشك می ریخت .             

 ب ) كودك آمد و نشانه اشكها بر چشمانش است(بود)

ج) كودك آمد درحالیكه نشانه های اشك در چشمش است(بود)

د) كودك آمددرحالیكه نشانه های اشك هابرچشمش است(بود)

 

8- هل هما ذهبتا الی المدرسة ؟ لا، .......... ذهبتا الی المدرسة .

الف ) هما        ب) ما          ج) لا            د) انتما

 

9- الاطفال ............ الی البیت غداً .

الف) رجعوا         ب) ترجعونَ          ج) یرجعونَ          د) رجعتم

 

10-  كدام گزینه از نظر معنی با بقیه ناهماهنگ است؟

الف ) عملیات      ب ) جنود          ج) جیش             د) مقاتلینَ

 

                                                                طراح سوال . آقای خیری. دبیرعربی . منطقه ۲

پاسخنامه آزمون

1-ج              2-د            3- ب          4- ب               5- الف

6- ج             7- د           8- ب          9- ج                10- ج                    


طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : یکشنبه 20 دی 1388 | ساعت 11 و 02 دقیقه و 08 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرشما؟

پاسخ نامه بنیه علمی پایه اول . مرحله سوم . 1388

پاسخ نامه بنیه علمی پایه اول . مرحله سوم . ۱۳۸۸

۱-د      ۲- ج       ۳- الف          ۴- ج            ۵- ج           ۶- ب          ۷- ج             ۸- ج

۹- الف          ۱۰- د        ۱۱- د          ۱۲- ب            ۱۳- ب           ۱۴- د          ۱۵- الف
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 | ساعت 19 و 51 دقیقه و 02 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوالات بنیه علمی پایه اول . مرحله سوم . 1388

سوالات بنیه علمی پایه اول . مرحله سوم . سال ۱۳۸۸

۱- کدام گزینه ترجمه صحیح کلمات ( بازگشت . نیش زد . قرارداد ) می باشد ؟

   الف ) جََعَلَ . لسَعَتْ . طرَحَتْ                ب ) رَجَعَتْ  . جَعَلَ . سَقطَتْ

   ج) جَعَلَ . صَرَخَ . لسَعَتْ                     د) رجَعَتْ . لسَعَتْ . جَعَلَ

 

۲- کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( فرزندم کلید را از پدرش گرفت ) می باشد ؟

 الف) والدی أخذَ المفتاحَ مِن ولده .               ب ) ولدُه أخذَ المفتاحَ مِن والدی .

 ج) ولدی أخذَ المفتاحَ مِن والده .                  د) والدتی أخذَتْ المفتاحَ مِن والدی .

 

۳- اسم اشاره در کدام گزینه به شکل صحیح به کار رفته است ؟

  الف ) نظَرَ الی اولئک المحسنینَ .             ب ) نظَرَ الی اولئک المحسنَیـْن ِ .

  ج) نظَرَ الی اولئک القصص .                  د) نظَرَ الی ذلک اخته .

 

۴- کدام جمله پرسشی برای پاسخ ( ............ ؟ فائزونَ . ) صحیح می باشد ؟

 الف ) ما هؤلاء ؟                  ب ) ما اولئک ؟             

    ج) مَن هؤلاء؟                 د) گزینه های الف وب

 

۵- جمع مذکر عبارت ( تلک عفیفة ٌ . ) کدام گزینه می باشد ؟

 الف ) هؤلاء عفیفونَ .                     ب ) هؤلاء عفیفاتٌ .

 ج) اولئک عفیفونَ .                        د) اولئک عفیفات ٌ .

 

۶- کدام گزینه ترجمه عبارت ( خواهرم لباس رادر جوی انداخت . ) می باشد ؟

 الف ) أخی طرَحَ الثوبَ فی الساقیة .                 ب ) أختی طرَحَتْ الثوبَ فی الساقیة .

 ج) أخی طرَحَ الثوبَ فی النهر .                       د) أختی طرَحَتْ الثوبَ فی النهر .

 

۷- کدام اسم اشاره عبارت ( .......... زینبُ و سعیدة ُ . ) راکامل می کند ؟

الف) هذان ِ            ب) هؤلاء              ج) هاتان ِ               د) اولئک

 

۸- کدام گزینه برای ترجمه عبارت ( ما دانش آموزانی کوشا هستیم . ) غلط می باشد ؟

 الف ) نحن تلمیذان ِ مجتهدان ِ .                ب ) نحن تلمیذات ٌ مجتهدات ٌ .

 ج) نحن تلامیذ ٌ مجتهدٌ .                         د) نحن تلامیذ ٌ مجتهدونَ .

 

۹- کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف ) هی أمّی .                ب ) هو أمّی .             ج) هی أبی .             د) هو والدتی .

 

۱۰- کلمات کدام گزینه همگی اسم هستند ؟

 الف ) هل . هو . هی                        ب ) الطالب . سعیدٌ . وقعَتْ

ج) هؤلاء . هذه . علی                       د) هؤلاء . سعیدٌ . أنا

 

۱۱- جمع کدام کلمه صحیح می باشد ؟

الف ) عَلـَم : علوم                  ب ) باب : بابونَ

ج) طائر : طائرات                 د) عنب : أعناب

 

۱۲- کلمات کدام گزینه همگی مؤنث هستند ؟

الف ) هؤلاء . صغیرة . ملک                      ب ) هؤلاء . صغیرة . اُخت

ج) حدیقة . هو . تلک                                 د) حدیقة . بیت . هذه

 

۱۳- کدام پاسخ برای سوال ( مَن انتَ ؟ ) صحیح می باشد ؟

الف ) أنا طالبة  ٌ .                    ب ) أنا طالبٌ .          

    ج) انتَ طالبٌ .                 د) أنا اُمٌّ .

۱۴- کدام گزینه ترجمه عبارت ( این سربازان ایستاده اند . ) می باشد ؟

الف ) ذلک الجنودُ واقفونَ .                    ب ) هذا الجنودُ واقفونَ .

ج) اولئک الجنودُ واقفونَ .                      د) هؤلاء الجنودُ واقفونَ .

 

۱۵- کلمات کدام گزینه به ترتیب ( فعل . اسم . حرف ) می باشند ؟

الف ) جَعَلَ . هذا . الی                     ب ) جَعَلَ . الی . الطالب 

ج) رجلٌ . جَعَلَ . مِـن                      د) مَن . مـِـن . جَعَلَ   

 
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 | ساعت 19 و 49 دقیقه و 38 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

پاسخ نامه بنیه علمی پایه دوم . مرحله سوم . 1388

پاسخ نامه بنیه علمی مرحله سوم . پایه دوم . ۱۳۸۸

۱- ج      ۲- ب        ۳- د        ۴- ج           ۵- د           ۶- الف            ۷- ج           ۸- ج  

۹- ب         ۱۰- ب           ۱۱- د           ۱۲- ب           ۱۳- الف          ۱۴- ج         ۱۵- ج
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 | ساعت 19 و 48 دقیقه و 34 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوالات بنیه علمی پایه دوم . مرحله سوم . 1388

سوالات بنیه علمی پایه دوم مرحله سوم . ۱۳۸۸

۱- ترجمه کلمات ( آب داد . شست . کاشت ) به ترتیب در کدام گزینه صحیح می باشد ؟

 الف ) غـَرَسَ . غـَسَلَ . سَقی                ب) سَقی . غـَرَسَ  . غـسَلَ 

 ج) سَقی . غـسَلَ . غـَرَسَ                    د) غـَسَلَ . غـَرَسَ . سَقی

 

۲- کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( دوستان باادبم در مأموریتشان مؤفق شدند . ) می باشد؟

 الف ) صدیقاتی المؤدبات  ینجَحـْنَ فی مهمّتهنّ .

ب ) أصدقائی المؤدبونَ نـَجَحوا فی مهمّتهم .

ج) أصدقائی المؤدبونَ  ینجَحـونَ فی مهمّتهم .

 د) صدیقاتی المؤدبات ناجحاتٌ فی مهمّتهنّ. 

 

۳-  مفرد کلمه ( أشداء . ازهار . قوافل ) در کدام گزینه صحیح می باشد ؟

  الف ) شدة . زهرة . قافلة                      ب ) شدید . زهر . قافل

  ج) شدة . زهرة . قفل                           د) شدید . زهرة . قافلة

 

۴- کدام گزینه کامل کننده عبارت ( ........... تذکرونَ الله فی کل الاحوال . ) می باشد ؟

الف ) إخوتی             ب ) أخواتی              ج) یا إخوتی               د) یا أخواتی

 

۵- کدام گزینه برای عبارت ( ................ مجتمعونَ . ) مناسب می باشد ؟

 الف ) هؤلاء           ب ) انتم             ج) اولئک             د) همه موارد

 

۶- کدام پاسخ برای سوال ( هل نحن صادقات ٌ ؟ ) صحیح می باشد ؟

الف ) نعم . انتنّ صادقات ٌ .                ب ) نعم . انتم صادقونَ .

ج) نعم . انتم تصدقونَ .                      د) نعم . انتنّ تصدقن َ .

 

۷- در کدام گزینه فعل به شکل صحیح به کار رفته است ؟

الف ) اولئک یدخلان ِ الصف .                       ب ) أنا و أبی أذکُرُ الربّ دائماً .

ج) تجعَلُ السیّدات یوسفَ فی السلة .               د) السیّدات  تجعلـْنَ یوسفَ فی السلة . 

 

۸- کدام گزینه برای فعل ( تخرُجان ِ )  غلط می باشد ؟

الف ) أیها الرجلان ِ            ب ) أیتها الإمرأتان ِ   

ج )  الرجلان ِ                   د ) الإمرأتان ِ 

 

۹-   مضارع مذکر عبارت ( أمس النساء رجعـْنَ مـِـن المعبد . ) کدام گزینه می باشد ؟

الف ) أمس الرجال یرجعونَ من المعبد .                 

   ب ) فی الیوم الآتی الرجال یرجعون َ من المعبد .

ج) فی الیوم الآتی النساء یرجعـْنَ من المعبد .           

   د) أمس  النساء یرجعـْنَ من المعبد .  

 

۱۰- کدام یک از گزینه های زیر عبارت ( قرُبَتْ ........ البرکة و شعَرَ العدوّ ..... وجودی . )

را کامل می کند ؟

الف ) عن . مـِـن            ب ) مِـن . ب            ج) عن . ب               د) مِـن . عن  

۱۱-  کدام پرسش و پاسخ صحیح می باشد ؟

الف ) هل انتم تضحکونَ ؟ نعم . نحن ضحکنا .

ب ) هل انتما تضحکان ؟ نعم . انتما تضحکان .

ج) هل انتما ضاحکتان ؟ نعم . نحن ضحکنا .

د) هل انتن تضحکنَ ؟ نعم . نحن نضحک .

 

۱۲- کدام گزینه عبارت ( البنتان  و الامّ ............  الآخـَرینَ . ) را کامل می کند ؟

الف ) تنصران ِ              ب ) ینصرْنَ            ج) نصرتا            د) تنصرْنَ

 

۱۳- کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( این دختران از جایشان برخاستند . ) می باشد ؟

الف ) هؤلاء البنات نهضـْنَ من مکانهنّ .                ب ) هذه البنات نهضـْنَ من مکانهنّ .

ج) هؤلاء البنات ینهضـْنَ من مکانهنّ .                  د )  هذه البنات ینهضـْنَ من مکانهنّ . 

۱۴- کدام جمله ترجمه عبارت ( یفزعُ الجمیعُ بالانذار و یهربونَ . ) می باشد ؟

الف ) همگی از هشدار ترسیدند و فرار کردند .                 

   ب ) همگی با هشدار ترسیدند و فریاد زدند .

ج) همگی از هشدار می ترسند و فرار می کنند .            

   د ) همگی با هشدار می ترسند  و فریاد می زنند  . 

 

۱۵- مضارع مفرد مؤنث مخاطب عبارت ( التلامیذ قرؤوا  الدرس للامتحانات . ) کدام گزینه است ؟

 الف ) التلمیذة قرأتْ الدرس للامتحانات .                       ب ) التلمیذة تقرأ الدرس للامتحانات .

ج) ایتها التلمیذة ! تقرئین الدرس للامتحانات .               د ) أیتها التلمیذة ! قرأت ِ الدرس للامتحانات .

 

 
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 | ساعت 19 و 47 دقیقه و 06 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

پاسخ نامه بنیه علمی پایه سوم . مرحله سوم . 1388

پاسخ نامه بنیه علمی . مرحله سوم . پایه سوم . ۱۳۸۸

۱- ج      ۲- ج       ۳- ب         ۴- ب        ۵- الف            ۶- د           ۷- ب              ۸- د

۹- ب         ۱۰- د        ۱۱- ج          ۱۲- الف           ۱۳- ج           ۱۴- ب         ۱۵- ج
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 | ساعت 19 و 44 دقیقه و 56 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوالات بنیه علمی پایه سوم . مرحله سوم . 1388

سوالات بنیه علمی پایه سوم . مرحله سوم . ۱۳۸۸

۱-  ترجمه عبارت ( لا یتعَبُ الوالد ُ مِن کثرة عمله . ) کدام گزینه می باشد ؟

 الف ) پدر از کار زیادش خسته نمی شود .                       ب ) پدررا از کار زیادش خسته نمی بینی .

 ج ) پدر از زیادی کارش خسته نمی شود .                        د ) پدر از زیادی کارش خسته نشد .

 

۲- مستقبل عبارت ( إذهبا الی الصف . ) کدام گزینه می باشد ؟

 الف ) سإذهبا الی الصف .                        ب ) سذهبتما الی الصف .

  ج ) ستذهبان الی الصف .                        د ) سذهبتا الی الصف .

 

۳-- کدام گزینه فعل نفی ونهی از ( ترجعینَ ) می باشد ؟

 الف ) إرجعی . لاترجعینَ                     ب ) لاترجعینَ . لاترجعی

 ج ) لاترجعی . إرجعی                         د ) مارجعتِ . لاترجعی

 

۴- کدام گزینه صفت فاعلی است ؟

الف ) سحران ِ              ب ) ساحران ِ                   ج ) مسحوران ِ                  د ) ساحری

 

۵- در کدام گزینه اعراب کلمات  به شکل صحیح به کار رفته است ؟

 الف ) ایوبُ  عبد ُُ الله ِ .                          ب ) ایوبٌ عبد ُ الله ِ .

ج ) فاطمة ٌ طالبة ٌ مجتهدة  ٌ .                    د ) الطفل ُ جائعاً .  

 

۶- در عبارت ( باب البستان مفتوح للبؤساء . ) کدام گزینه خبر می باشد ؟

الف ) للبؤساء ٍ              ب ) للبؤساء ِ                ج ) مفتوحا ً               د ) مفتوحٌ 

 

۷- ترجمه صحیح عبارت ( دیگران هیچ حقی در آن ندارند . ) کدام گزینه می باشد ؟

 الف ) عنده حقّ ٌ للآخـَـرین َ فیه .                      ب ) لا حق ّ َ للآخـَـرینَ فیه .

 ج ) عنده حق ّ ٌ للآخِـرینَ فیه .                          د ) لا حقَّ للآخِـرینَ فیه .

 

۸-  کدام گزینه جمله ( أیّها الناس ! ............... الحسناتِ فی الدّنیا . ) را کامل می کند ؟

الف ) ا ُحصدْنَ                  ب ) ا ُحصدا              ج ) ا ُحصدْ               د) ا ُحصدوا

۹-  در عبارت ( لا أعلمُ لِمَن هذه النقود ؟ ) کدام گزینه  مبتدا می باشد ؟

الف ) لا أعلمُ              ب ) هذه              ج ) لِمَن                 د ) مَن

 

۱۰- فعل در کدام گزینه غلط به کار رفته است ؟

 الف ) یذهبُ الرجل الی السوق .                      ب ) السیّداتُ رجعـْنَ من المعبد .

ج) الاخوة یسمعونَ کلام الوالد .                        د ) یذهبونَ الاطفال الی الزقاق .

 

۱۱- در جمله ( توکـّـُـلــُنا علی الله . ) چند اسم وجود دارد ؟

 الف ) یک اسم             ب ) دواسم               ج) سه اسم              د ) چهار اسم

 

۱۲- کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( ودر این روزها چیزی به دست نیاورد . ) می باشد ؟

الف ) و فی هذه الایام ماحَصَلَ علی شیء ٍ .            

      ب ) وفی هؤلاء الایام ماحَصَلَ علی شیء ٍ .

ج ) وفی هذه الایام  لا یحصُلُ علی شیء ٍ .                  

  د) وفی هؤلاء الایام لا یحصُلُ علی شیء ٍ .

 

۱۳- باتوجه به نقش کلمات در عبارت ( طلب الاولاد من والدهم الذهاب ) اعراب کلمات در کدام گزینه صحیح می باشد ؟

 الف ) الاولاد ُ . الذهاب ِ . والد ُ                         ب ) الاولاد ٌ . الذهاب َ . والد ٍ

 ج ) الاولاد ُ . والد ِ . الذهابَ                             د ) الاولادَ . والد ٍ . الذهابُ

 

۱۴- در عبارت ( ألاتعلمُ إنّ الله َ رحیم ٌ بالعباد ِ ) کدام کلمه مجرور به حرف جر می باشد ؟

الف ) بالعباد ِ                     ب ) العباد ِ                 ج ) الله َ               د ) إنّ الله َ

 

۱۵- ترجمه صحیح عبارت ( إدفعـْـنی اجرة شهور ٍ ) کدام گزینه می باشد ؟

الف ) حقوق چند ماه را می پردازم .               ب ) حقوق یک ماه را می پردازم .

ج ) حقوق  چند ماه را به من بپرداز .               د ) حقوق یک ماه را به من بپرداز .
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 | ساعت 19 و 43 دقیقه و 09 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

پاسخ نامه سوالات بنیه علمی پایه سوم شماره2

۱-ج                ۲-ب                ۳-ب                  ۴-د                       ۵- د

۶- ب                ۷- د               ۸- الف               ۹- ج                    ۱۰- ج 

۱۱- الف          ۱۲- ب              ۱۳- د                 ۱۴ - ب                ۱۵- ب
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : چهارشنبه 5 فروردین 1388 | ساعت 23 و 34 دقیقه و 17 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

پاسخ نامه سوالات بنیه علمی پایه دوم شماره 3

1- ب                        ۲- ب                     ۳- الف                    ۴- د                  ۵- ج

۶- ب                         ۷- ب                     ۸- د                      ۹- الف               ۱۰- د

۱۱- د                        ۱۲- الف                 ۱۳- ج                    ۱۴- د                  ۱۵- ج
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : چهارشنبه 5 فروردین 1388 | ساعت 23 و 32 دقیقه و 37 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

پاسخ نامه سوالات بنیه علمی پایه اول شماره 1

۱- ج                 ۲- ب             ۳- د              ۴- د                ۵- الف

۶- ب                ۷- ج              ۸- الف           ۹- د               ۱۰- ب
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : سه شنبه 4 فروردین 1388 | ساعت 11 و 48 دقیقه و 02 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

پاسخ نامه سوالات بنیه علمی پایه سوم شماره 1

۱- ج               ۲- الف            ۳- ب               ۴- ج             ۵- ج               ۶- ب

۷- الف            ۸- د                ۹- ب              ۱۰- ج            ۱۱- الف            ۱۲- د

۱۳- ب            ۱۴- الف           ۱۵- ج
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : سه شنبه 4 فروردین 1388 | ساعت 11 و 46 دقیقه و 04 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2    • paper | فروش رپرتاژ اگهی | فال حافظ
  • فروش رپورتاژ | رپورتاژ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات