پاسخ نامه سوالات بنیه علمی پایه دوم شماره 2

۱- ج                     ۲- ب                ۳- الف                    ۴- د                  ۵- ب

۶- الف                   ۷- ج                ۸- الف                    ۹- د                  ۱۰- ب

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ سه شنبه 4 فروردین 1388 ] [ ساعت 11 و 45 دقیقه و 12 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه سوالات بنیه علمی پایه اول شماره 2

۱- د                 ۲- ب                ۳- د                 ۴- ب             ۵- الف        

۶- د                 ۷- د                 ۸- ب                 ۹- د             ۱۰- ج

۱۱- ج              ۱۲- د                 ۱۳- ب              ۱۴- ب            ۱۵- د

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ سه شنبه 4 فروردین 1388 ] [ ساعت 11 و 44 دقیقه و 10 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

سوالات بنیه علمی پایه دوم راهنمایی شماره 3

سوالات بنیه علمی پایه دوم راهنمایی شماره سه  

۱- ترجمه صحیح عبارت ( دیروز نامه را روی میزی در اتاق یافتید . ) کدام گزینه است ؟

الف ) الیوم وجدتما الرسالة َ علی منضدة الغرفة .

ب ) امس  وجدتنّ الرسالة َ علی منضدة ٍفی الغرفة .

ج ) امس وجدوا الرسالة َ علی منضدة ٍ فی الغرفة .

د ) امس وجدتِ الرسالة َ علی منضدة ٍ فی الغرفة .

 

۲- در کدام گزینه فعل به شکل صحیح به کار رفته است ؟

الف ) یا طالباتی ! صرخنَ من الخوف .

ب ) طالباتی صرخنَ من الخوف .

ج ) طالبتان ِ صرخا من الخوف .

د ) طلا بی  صرخنَ من الخوف .

 

۳- ترجمه صحیح عبارت ( کارمند برای احترام به ما از جایش برخاست ) کدام گزینه است ؟

الف ) الموظفة نهضت من مکانها لاحترامنا .

ب ) الموظف نهضَ من مکانکَ لاحترامنا .

ج) الموظفة نهضت من مکانها لاحترامی .

د) الموظف نهضَ من مکانه لاحترامی .

 

۴- در پاسخ به سوال ( هل لعبتم مع اصدقائکم ؟ ) کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) نعم . لعبتم مع اصدقائکم .

ب ) نعم . لعبوا مع اصدقائهم .

ج ) نعم . لعبتُ مع اصدقائی .

د) نعم . لعبنا مع اصدقائنا .

 

۵- کدام گزینه ترجمه صحیح ( این خانم ها لباس ها را شستند ) می باشد ؟

الف ) السیّدات غسلنَ الثیاب .

ب ) اولئک السیّدات غسلنَ الثیاب .

ج ) هؤلاء السیّدات غسلن َ الثیاب .

د) هذه السیّدات غسلنَ الثیاب .

 

۶- کدام گزینه  جای خالی عبارت ( بنتی ....... حجارة ً علی راس الاسد . ) را کامل می کند ؟

الف ) یقذفُ         ب ) تقذفُ        ج ) قذفَ              د ) قذفتُ

 

۷- چنان چه عبارت ( التلامیذ ضلوا الطریق ) را به مضارع مفرد مونث غایب تبدیل کنیم کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) التلمیذتان ِ ضلّـتا الطریق . 

ب ) التلمیذة تضـّـلُ الطریق .

ج) التلمیذ یضـّـلُ الطریق .

د ) التلمیذة ضلـّـت الطریق .

 

۸- کلمات کدام گزینه همگی حرف می باشند ؟

الف ) مَن . فی . الی                      ب ) مِن . هذا . الی

ج) مَن . هذا . هو                          د) مِن . فی . الی

 

۹- کدام ضمیر عبارت ( ......... عفیفتان ِ ) را کامل می کند ؟

الف ) نحن            ب ) هنّ           ج ) انتنّ          د) انا

 

۱۰- در کدام گزینه ترجمه صحیح (شنیدی . می شنود . شنیدم ) به ترتیب آمده است ؟

الف ) سمعتِ . سمعتُ . تسمعُ

ب) تسمعُ . سمعتَ . سمعتُ

ج) سمعتُ . یسمعُ . سمعتَ

د) سمعتَ . تسمعُ . سمعتُ

 

۱۱- کدام گزینه برای جای خالی عبارت  ( .......... یرجعُ ) غلط می باشد ؟

الف ) هو             ب ) هذاالرجل           ج) سعیدٌ           د) انتَ

 

۱۲- مؤنث عبارت ( نحن وارثونَ ) کدام گزینه می باشد ؟

الف ) نحن وارثاتٌ .

ب ) انا وارثة ٌ .

ج ) نحن وارثتان ِ .

د ) نحن وارثان ِ .

 

۱۳- کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( آیا آن ماهی خواهرانی دارد ؟ ) می باشد ؟

الف ) هل تلک السّمکة للاخواتِ ؟

ب ) هل لهذه السّمکة اخواتٌ مثلها ؟

ج) هل لتلک السّمکة اخواتٌ ؟

د)  هل لهذه السّمکة اخواتٌ ؟

 

۱۴- کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( یمنعُها والدُها من اللعب . ) می باشد ؟

الف ) مادرش اورا از بازی کردن منع کرد .

ب ) پدرش اورا از بازی کردن منع کرد .

ج) مادرش اورا از بازی کردن منع می کند .

د) پدرش اورا از بازی کردن منع می کند .

 

۱۵- کدام گزینه  با گزینه های دیگر متفاوت است ؟

الف ) اطعمة                   ب ) فواکه              ج) عودة             د) خنادق 

                طراح سوال : خانم آمنه آقایی  نعمتی . دبیر منطقه ۲ آموزش وپرورش

   استفاده از سوالات جهت همکاران دیگر و موسسات تنها با ذکر منبع مجاز است .

 

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ سه شنبه 4 فروردین 1388 ] [ ساعت 11 و 43 دقیقه و 04 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

سوالات بنیه علمی پایه سوم راهنمایی شماره 2

سوالات بنیه علمی پایه سوم راهنمایی شماره دو

۱- وزن کلمه ( منتظِر ) در کدام گزینه می باشد ؟

الف ) منفعِل          ب ) منفعَل

ج ) مفتعِل              د ) مفعِل

 

۲- کدام گزینه فعل امر از ( سمعتنّ ) می باشد ؟

الف ) إسمعتنّ             ب ) إسمعنَ

ج ) إسمعی                 د ) إسمع

 

۳- متن عربی عبارت ( پروردگارا سینه مان را برایمان بگشای ) کدام گزینه است ؟

الف ) ربّ اشرَح لی صدری            ب ) ربّ اشرَح لنا صدرنا .

ج) ربّ اشرحُ لی صدری .              د) ربّ اشرحُ لنا صدرنا .

 

۴- کدام گزینه فعل امر ونهی کلمه ( تجمعونَ ) می باشد ؟

الف ) إجمَعونَ . لا إجمَعونَ

ب ) إجمَعونَ . لا تجمَعونَ

ج) إجمَعوا . لا تجمَعونَ

د) إجمَعوا . لا تجمَعوا

 

۵- کدام گزینه عبارت ( یا اولادی ! .......... لله . ) را کامل   نمی کند  ؟

الف ) عملتم            ب ) إعمَلوا           ج ) تعمَلونَ          د) یعمَلنَ

 

۶- جمع عبارت ( یا عزیزتی ! إجمَعی هذا الفواکه . ) در کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف ) یا أعزائی! إجمَعوا هذه الفواکه .

ب ) یا عزیزاتی ! إجمَعنَ هذه الفواکه .

ج) یا عزیزاتی ! إجمَعوا هذه الفواکه .

د) یاأعزائی ! إجمَعنَ هذه الفواکه .

 

۷- کدام گزینه ترجمه عربی ( مثل اینکه تور سنگین شده است . ) می باشد ؟

الف ) کان الشبکة ُ قد ثقلَت .

ب ) کان الحبل ُ قد ثقـُلَ .

ج) کأنّ الحبلُ قد ثقـُـلَ .

د) کأنّ الشبکة ُ قد ثقلـَت .

 

۸- ترجمه عبارت ( أیها المؤمنونَ ! لا تشعُرونَ بالضعف . ) کدام گزینه می باشد ؟

الف ) ای مؤمنان ! احساس ضعف نمی کنید .

ب ) ای مؤمنان ! احساس ضعف نکنید .

ج ) ای مؤمنان ! احساس ضعف کنید .

د) ای مؤمنان ! احساس ضعف نکردید .

 

۹- کدام گزینه عبارت ( یا إخوانی ! .......... مِن رحمة الله . ) را کامل می کند ؟

الف ) لا تقنـُطا             ب ) لا تقنـُطنَ

ج ) لا تقنطوا                د) لا یقنطا

 

۱۰- کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است ؟

الف ) اصدقاء            ب ) إخوة             ج ) اخوات         د ) سادة

 ۱۱- کدام گزینه مترادف کلمه ( سوف یقنطونَ ) می باشد ؟

الف ) سوف ییأسونَ            ب ) سوف یئسوا

ج ) سوف تقنطونَ               د ) سوف تیأسونَ

 

۱۲- کلمات کدام گزینه همگی صفت فاعلی هستند ؟

الف ) راحم . معلوم . سائل

ب ) راحمینَ . عالم . سائل

ج) رحیم . علیم . قدیر

د) مرحوم . معلوم . مسئول

 

۱۳- کدام جمله پرسشی برای پاسخ ( ........... ؟ لسرحِ الاغنام . ) صحیح می باشد /

الف ) کیف ذهبتَ ؟               ب ) ماذا فعلتَ ؟

ج ) متی رجعتَ ؟                  د) لماذا رجعتَ ؟

 

۱۴- کدام گزینه ترجمه عربی عبارت ( پادشاه ستمگر شروع به دار آویختن مردان وزنان مؤمن می کند . ) می باشد ؟

الف ) بدأ الملک الجبار بصلب المؤمنینَ و المؤمنات .

ب ) یبدأ الملک الجبار بصلب المؤمنینَ و المؤمنات .

ج ) یبدأ الملک الجبار بصلب المؤمنات و المؤمنینَ .

د) سیبدأ الملک الجبار بصلی المؤمنات و المؤمنینَ .

 

۱۵- ترجمه کلمات ( ا ُسجُن . اَسجُنُ . لا تسجُن ُ ) کدام گزینه می باشد ؟

الف ) زندانی می کنم . زندانی کن . زندانی نکن

ب ) زندانی کن . زندانی می کنم . زندانی نمی کنی .

 ج) زندانی می کنم . زندانی کن . زندانی نمی کنی

د) زندانی کن . زندانی می کنم . زندانی نکن .  

 

 

طراح سوال : خانم آمنه آقایی  نعمتی . دبیر منطقه ۲ آموزش وپرورش

   استفاده از سوالات جهت همکاران دیگر و موسسات تنها با ذکر منبع مجاز است .

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ سه شنبه 4 فروردین 1388 ] [ ساعت 11 و 41 دقیقه و 27 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

آزمون بنیه علمی پایه اول راهنمایی شماره 2

آزمون بنیه علمی پایه اول راهنمایی شماره 2

۱- صحیح ترین گزینه ای که به معنای تو می باشد کدام گزینه است ؟

الف ) هو . هی                  ب ) انا          ج ) هی           د ) انتَ . انتِ

۲-  ترجمه صحیح عبارت ( دانش آموز کلید را از کنار کیف برمی دارد ) کدام گزینه است ؟

الف ) یحملُ التلمیذ ُ المفتاح مِن تحت المحفظة .

ب ) یحملُ التلمیذ المفتاح مِن جنب المحفظة .

ج) یحملُ الطالب الفأس مِن جنب المحفظة .

د) یحملُ الطالب المفتاح مِن خلف المحفظة .

۳-  کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف) هذا الرجلُ جمیلة ٌ .

ب ) مَن هو ؟ البیتُ .

ج) این الرجل ؟ الجندی .

د) هذه الامّ عالمة ٌ .

۴-  اسم اشاره در کدام گزینه به شکل صحیح به کار رفته است ؟

الف ) کانَ هذان ِ الوالدتان ِ فی الشارع .

ب ) کانت هاتان ِ الامـّـان ِ فی البیت .

ج ) ذلک امتکم امة ٌ واحدة ٌ .

 د ) قطعَ الرجلان ِ هذین ِ الشجرتین ِ .

۵- کدام گزینه عبارت ( .........  نظیف ٌ ) را کامل می کند ؟

الف ) ولدی               ب ) الطالبة

ج ) هی                    د ) انتِ  

۶- چنان چه عبارت ( هذا الطالب ُ فی الصف ) را به مثنی مؤنث تغییر دهیم کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) هذه الطالبة فی الصف .

ب ) هذان ِ الطالبان ِ فی الصف .

 ج ) هاتان ِ الطالبان ِ فی الصف .

 د ) هاتان ِ الطالبتان ِ فی الصف .

۷- ترجمه صحیح عبارت ( ای کاش من کوچک بودم ) کدام گزینه است ؟

الف ) یا لیتَ کنتُ صغیرة ً .

ب ) یا لیتَ کنت ُ کبیرة ً .

ج ) یا لیتنی کنت ُ کبیرة ً .

د ) یا ایتنی کنت ُ صغیرة ً .  

۸- کدام یک از گزینه های زیر اسم مثنی می باشد ؟

 الف ) المتینُ            ب ) البحرَین ِ           ج ) الذینَ           د ) الاحسانُ  

۹- ترجمه صحیح عبارت ( پدرم به جنگل می رود ) کدام گزینه است ؟

 الف ) ولدی یذهبُ الی الغابة .                ب ) والدُه یذهبُ الی الغابة .

 ج ) یذهبُ ولدی الی الغابة .                   د ) والدی یذهبُ الی الغابة .

۱۰- ترجمه صحیح عبارت ( آیا پرنده ای  بالای شاخه درخت است ؟ ) کدام گزینه می باشد ؟

الف ) هل فی غصن الشجرة طائرٌ ؟

ب ) هل أمام غصن الشجرة طائرٌ ؟

ج ) هل فوق غصن الشجرة طائرٌ ؟

 د ) هل علی الغصن طائرٌ ؟

۱۱- کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است ؟

 الف ) ما          ب ) مَن              ج) مِن            د ) اینَ

۱۲- کدام گزینه ترجمه عبارت ( التفاحُ  و العنبُ والرّمانُ فی إناء الفاکهة . ) می باشد ؟

الف ) انار وانگور وسیب میوه اند .

ب ) سیب وانار وانگور در ظرف است .

ج ) سیب وانار و انگور در ظرف میوه است .

د ) سیب و انگور وانار در ظرف میوه است .

۱۳- مذکر عبارت ( هاتان ِ الامرأتان ِ عالمتان ِ ) کدام گزینه است ؟

الف ) هذا المرء عالم ٌ .

ب ) هذان ِ الرجلان ِ عالمان ِ .

ج ) هذا الرّجل عالم ٌ .

د ) هذه الإمرأة عالمة .

۱۴- کدام گزینه ترجمه عربی ( مادر گفت : به این (دو ) هواپیما نگاه کن ) می باشد ؟

الف ) قالت الام ّ : اُنظر الی هذین ِ الطائرین ِ .

ب ) قالت الوالدة : انظر الی هاتین ِ الطائرتین ِ .

 ج ) الامّ قالت : انظر الی هذا الطائر .

 د ) الوالدة قالت : انظر الی هذه الطائرة .

۱۵- جمع کلمات ( جبل ، غنی & بحر ) در کدام گزینه به ترتیب آمده است ؟

الف ) اغنیاء ، جبال ، بحار

ب ) بحار ، جبال ، اغنیاء

ج ) اغنیاء ، بحار، جبال

د ) جبال ، اغنیاء ، بحار

                  طراح سوال : خانم آمنه آقایی  نعمتی . دبیر منطقه ۲ آموزش وپرورش

   استفاده از سوالات جهت همکاران دیگر و موسسات تنها با ذکر منبع مجاز است .

 

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ یکشنبه 25 اسفند 1387 ] [ ساعت 08 و 45 دقیقه و 22 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

سوالات بنیه علمی پایه دوم راهنمایی شماره 2

سوالات بنیه علمی  پایه  دوم راهنمایی

۱-ترجمه  صحیح کلمات ( أذکرُ  ،  ذکرتُ  ،  ذ ِکر ) کدام گزینه می باشد ؟

الف)یادکردم ، یاد می کنم ، یادکردن            ب) یادکردن ، یادکردم ، یادمی کنم

ج) یادمی کنم ، یادکردم، یادکردن                د) یادمی کنم ، یادکردن ، یادکردم

 

۲- ترجمه صحیح عبارت ( پدرم درختی را در باغچه می کارد وبه آن آب می دهد . ) به عربی کدام گزینه است ؟

الف) والدی غرَسَ شجرة ً فی الحدیقة و یُسقیها .

ب) أبی یغرِسُ شجرة ً فی الحدیقة و یسقیها .

ج) والدی یغرسُ الشجرة َ فی الغابة ویسقیها .

د) أبی غرَسَ الشجرة َ فی الغابة و سقیها .

۳-  مترادف ( خافوا ) :

الف ) فزعوا          ب) هتفوا        ج ) خافتا         د) منحوا

۴- مثنای مذکر مخاطب عبارت ( النساءُ یشربنَ مِن ماء الکأس ) کدام گزینه است ؟

الف ) الإمرأتان ِ تشربان ِ مِن ماء الکأس .

ب) الرجلان ِ یشربان ِ مِن ماء الکأس .

ج) أیتها الإمرأتان ِ ! تشربان ِ مِن ماء الکأس .

د) أیها الرجلان ِ ! تشربان ِ مِن ماء الکأس .

۵-  کدام گزینه عبارت  ( الإخوة .......... )  را کامل می کند ؟

الف ) تجلسونَ               ب) یجلسونَ

ج ) جلَسَت                    د) جلستم

۶-  مؤنث عبارت ( إنـّنا مجتمعونَ ) کدام گزینه است ؟

الف ) إنـّنا مجتمعات ٌ           ب ) إنـّنا نجمعُ

ج ) إنـّنا جمعنا                   د ) إنـّنا مجتمعان ِ

۷- ضمیر مناسب برای عبارت ( العفیفتان ِ صالحتان ِ و ....... علی صراطٍ مستقیم ٍ )

الف ) انتما           ب ) انتنّ             ج ) هما               د ) هنّ

 

۸- در کدام گزینه همه افعال به شکل غایب آمده است ؟

الف ) یمنَحنَ ، تمنَحُ ، مَنـَحوا          ب ) تـَمنَحُ ، مَنـَحَت ، تمنـُحنَ

ج ) منـَحتم ، تمنحونَ ، تمنحُ            د ) یمنحونَ ، تمنحینَ ، أمنَحُ

 

۹- کدام فعل ماضی عبارت ( لماذا ..........   أیتها البنات ؟ ) راکامل می کند ؟

الف ) ذهَبنَ            ب ) یذهَبنَ             ج ) تذهَبنَ         د ) ذهبتُنّ

 

۱۰- مفرد عبارت ( اولئک أصدقائی ) کدام گزینه است ؟

الف )  هذا صدیقی                      ب ) ذلک صدیقی

ج ) تلک صدیقتی                        د ) هذه صدیقتی 

                   طراح سوال : خانم آمنه آقایی  نعمتی . دبیر منطقه ۲ آموزش وپرورش

   استفاده از سوالات جهت همکاران دیگر و موسسات تنها با ذکر منبع مجاز است .

 

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ سه شنبه 20 اسفند 1387 ] [ ساعت 08 و 48 دقیقه و 33 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

سوالات بنیه علمی پایه سوم راهنمایی شماره 1

سوالات بنیه علمی پایه سوم راهنمایی

۱- معنای صحیح کلمات ( قائد / قیادة / قوّات ) به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

الف) فرماندهی / فرمانده / نیروها                    ب) فرمانده / نیروها / فرماندهی

ج) فرمانده / فرماندهی / نیروها                       د) فرماندهی / نیروها / فرمانده

۲- ترجمه عبارت ( أَََ صْلـُبـُـهم غداً فی جذوع النّخل ) کدام گزینه می باشد؟

الف) فردا آنها رابر تنه های درخت خرما به دار می آویزم .

ب) فردا شما رابرتنه های درخت خرما به دار می آویزم .

ج) فردا آنها رابر تنه های درخت خرما به دار بیاویز .

د) فردا آنها رابر تنه های درخت خرما به دار بیاویزید .

۳- مستقبل فعل (ذهبتم) کدام گزینه می باشد؟

الف) سوف ذهبتم         ب) سوف تذهبونَ         ج) سوف یذهبونَ        د) سوف تذهبنَ

۴- کدام گزینه جای خالی عبارت (أیّها السادة ! أ ......... الطّعام ؟ ) راکامل نمی کند؟

الف )أکلتم          ب) تأکلونَ             ج) یأکلونَ            د) لا تأکلونَ

۵- جمع مؤنث مخاطب عبارت (هو مؤمنٌ لا یَعبُدُ الاّ الله . ) کدام گزینه می باشد ؟

الف) هم مؤمنونَ لا یَعبدونَ الاّ الله .              ب) أنتم مؤمنونَ لا تعبدونَ الاّ الله .

ج) أنتنّ مؤمناتٌ لا تعبدْنَ الاّ الله .                د) هنّ مؤمناتٌ لا یعبدْنَ الاّ الله .

۶- ترجمه ( درختی را در باغچه بکار .) به عربی در کدام گزینه آمده است؟

الف) اِغسِلْ شجرة ً فی الحدیقةِ .                  ب) اِغرِسْ شجرة ً فی الحدیقة ِ .

ج) اَغسِلُ شجرة ً فی الحدیقةِ .                     د) اَغرِسُ شجرة ً فی الحدیقةِ .

۷- کدام گزینه وزن صحیح کلمه (مفاتیح ) می باشد؟

الف) مفاعیل           ب) فواعیل              ج) مفاعل            د) فواعل

۸- باتوجه به پاسخ کدام جمله پرسشی صحیح می باشد؟

الف) کیف نذهبُ ؟ مساءً .                     ب) متی نذهبُ ؟ بالسّیارة .

ج) مَن جلستْ فی الصف ؟ محفظة ٌ .       د) لماذا أنتِ جالسة ٌ ؟ لأنّی جائعة .

۹- لیستِ الفاکهة :

الف) تفاح          ب) مثمرة          ج) رمان             د) اعناب

۱۰- هی متشکلة ٌ مِن الوالد و الوالدة والولد :

الف) اولاد          ب) أبناء           ج) اسرة          د) سادة

۱۱- فعل امر در کدام گزینه به شکل صحیح به کاررفته است ؟

الف) یا أخواتی ! اُترُکْـنَ أرضنا .              ب) یا اُمَرائی ! اُدخـُـلْ هنا .

ج) یا اِخوانی ! اِحمِلا الفواکه .                  د) یا اُمّاه ! اِجلِسْ هنا .

۱۲- ترجمه صحیح عربی کلمات ( سوارشد/ سوارمیشوی / سوارنشدم ) کدام گزینه می باشد ؟

الف) رکبَتْ / ترکِبُ / لاأرکِبُ                ب) رکبْـتَ / یرکبُ / ماأرکبُ

ج) رکبا / ترکبینَ / مارکبَــتْ                  د) رکبَـتْ / ترکبینَ / مارکبْـتُ

۱۳- کدام کلمه بروزن (افتعال ) می باشد؟

الف) اِنسحاب          ب) اِستراق            ج) اِستغفار           د) اِنجماد

۱۴- کدام گزینه جمع مؤنث غایب نمی باشد ؟

الف) لاتحملـْـنَ          ب) لایحملـْـنَ            ج) حملـْـنَ           د) ما حملـْـنَ

۱۵- متضاد کلمه (ضاحکة ) :

الف) جائعة           ب) سائلة          ج) باکیة           د) راعیة

             طراح سوال : خانم آمنه آقایی  نعمتی . دبیر منطقه ۲ آموزش وپرورش

   استفاده از سوالات جهت همکاران دیگر و موسسات تنها با ذکر منبع مجاز است .

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ سه شنبه 20 اسفند 1387 ] [ ساعت 08 و 46 دقیقه و 41 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

سوالات بنیه علمی پایه دوم راهنمایی شماره 1

سؤالات بنیه علمی پایه دوم راهنمایی

۱- ترجمه صحیح عربی عبارت ( دانش آموزان (دختر) راه بازگشت راگم کردند. ) کدام گزینه میباشد؟

الف) الطّالبونَ فقدوا طریقَ العودة .                 ب) الطّالباتُ فقدْنَ طریقَ العودة .

ج) أیّها الطّالبونَ ! فقدْتم طریقَ العودة .             د) أیّتها الطّالباتُ ! فقدْتنَّ طریقَ العودة .

۲- ترجمه کلمات ( الکل / مغازه / بسته ) به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

الف) مغلقاً . حانوت . الکحول                 ب) الکحول . مغلقاً . حانوت

ج) حانوت . مغلقاً . الکحول                   د) الکحول . حانوت . مغلقاً

۳- اسم اشاره در کدام گزینه به شکل صحیح به کار نرفته  است ؟

الف ) هؤلاء رجا لٌ .                      ب) هؤلاء أطعمة ٌ .

ج) هاتان ِ تلمیذتان ِ .                       د) تلک أمّـتکم .

۴- کدام گزینه جمع مذکر مخاطب می باشد ؟

الف ) الأصدقاءُ جلسوا .                 ب ) أیّها الأصدقاء ! جلستم .

ج) الصدیقاتُ جلسْنَ .                    د) أیّتها الصّدیقاتُ ! جلسْتنَّ .

۵- کدام گزینه جای خالی عبارت ( التّلمیذُ ومدّ َرِسُهُ .......... مِن الغابة . ) راکامل می کند؟

الف) رَجعا          ب) رَجَعَ           ج) رَجَعوا          د) رَجَعَتْ

۶- مثنای مؤنث غایب عبارت ( أیّتها البنات! هل غـَسَلْتنّ الملابسَ ؟ ) کدام گزینه می باشد ؟

الف ) أیّتها البنتان ِ ! هل غـَسَلْتما الملابس ؟              ب) أیّتها البنت! هل غـَسَلْتِ الملابس؟

ج) هل البنتُ غـَسَلَتْ الملابس ؟                             د) هل البنتان ِ غـَسَلـَتا الملابس ؟

۷- ترجمه صحیح کلمات ( نَهَضتُ / وَقعَتا / سَمِعتِ ) کدام گزینه می باشد ؟

الف) برخاستم / افتادید / شنیدی                    ب) برخاستم / افتادند / شنیدی

ج) برخاست / افتادند / شنیدم                       د) برخاستی / افتادیم / شنیدم

۸- کدام گزینه به معنی ( ایستاده ) می باشد ؟

الف ) وَقـَعَ            ب) واقع             ج) وَقـَفَ            د) واقف

۹- کدام گزینه جای خالی عبارت ( اللهمّ ! ......... لی فی الدّعاء . ) راکامل می کند؟

الف) أذِنـَتْ            ب) أذِنـْتِ              ج) أذِنـْتَ              د) أذِنـْتُ

۱۰ – مترادف ( هَتـَفْتُ ) :

الف) صَرَخْتُ           ب) قـَذ فتُ           ج) لسَعْتُ           د) هَجَمْتُ

۱۱- کدام گزینه مناسب جای خالی عبارت ( ....... جائعان ِ )  نمی باشد ؟

الف ) أنتما           ب) هما              ج) أنا               د) نحن

 

۱۲- کدام ضمیر جمع مذکر غایب می باشد؟

الف) أنتم           ب) هم             ج) أنتنّ               د) هنّ

۱۳- ترجمه صحیح عبارت ( بهاردرظلمت شب فرارسید. ) کدام گزینه می باشد؟

الف) حانَ الشتاءُ فی ظلمة اللیل .            ب) وَصَلَ الشتاءُ فی ظلمة اللیل .

ج) وَصَلَ الرّبیعُ فی ظلمة اللیل .             د) حانَ الرّبیعُ فی ظلمة اللیل .

۱۴- کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است ؟

الف ) الثـّعلب          ب) الرّمان            ج) الحمار             د) الذ ّئب

۱۵- کدام عبارت صحیح می باشد ؟

الف ) هل نـَجَحْـتنّ فی الامتحان ؟ نعم ، نـَجَحْـنا .

ب) هل نـَجَحَـتا فی الامتحان ؟ نعم ، نـَجَحْـنا .

ج) هل نـَجَحْـتِ فی الامتحان ؟ نعم، نـَجَحْتُ .

د) موارد الف وج 

                            طراح سوال : خانم آمنه آقایی  نعمتی . دبیر منطقه ۲ آموزش وپرورش

   استفاده از سوالات جهت همکاران دیگر و موسسات تنها با ذکر منبع مجاز است .

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ سه شنبه 20 اسفند 1387 ] [ ساعت 08 و 45 دقیقه و 24 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

سوالات بنیه علمی پایه اول راهنمایی شماره 1

سوالات بنیه علمی پایه اول راهنمایی

۱- معنای صحیح کلمات ( الطـّائر / أغنیاء / الطـّائرة ) به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

الف ) هواپیما / ثروتمند / پرنده                          ب) هواپیما / ثروتمندان / پرنده

ج) پرنده/ثروتمندان / هواپیما                            د) پرنده / ثروتمند / هواپیما

۲- معنای صحیح عبارت ( تسألُ الوالدة ُ : هل الکتاب ُ فی یدی ؟ ) کدام گزینه است ؟

الف) پدرش می پرسد: آیا کتاب دردستم است؟       ب) مادرمی پرسد: ایا کتاب در دستم است؟

ج) پدرش  پرسید: آیا کتاب دردستم است ؟         د) مادرپرسید: آیا کتاب دردستم است ؟

۳- کدام اسم اشاره عبارت ( ....... أ ُ مّـَتکم ) راکامل می کند؟

الف) هذا          ب) ذلک            ج) هی             د) تـلک

۴- باتوجه به پاسخ کدام جمله پرسشی صحیح نمی باشد ؟

الف) مَن هذا ؟ زارعٌ .                        ب) مَن فی الشـّارعِ ؟ زارعٌ .

ج) مَن ذلک ؟ زارعٌ .                         د) مَن هی ؟ زارع ٌ .

۵- باتوجه به پاسخ کدام جمله پرسشی صحیح است ؟

الف) ما ذلک ؟ إناء الماء .                     ب ) هل هذا شجرٌ ؟ هذا شجرٌ .

ج) ما هی ؟ طبیبة ٌ .                              د) مَن هی ؟ حدیقة ٌ .

۶6- کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است ؟

الف ) أنا            ب ) هذه            ج ) هو               د) هی

۷- ترجمه عبارت ( زنبور کوچک روی شاخه درخت است . ) به عربی کدام گزینه می باشد؟

الف ) النـّحلة ُ الصّغیرة ُ فوق غـُصن ِ الشـّجرة ِ .

ب ) النـّملة ُ الصّغیرة ُ فوق غـُصن ِ الشـّجرةِ .

ج ) النـّحلة ُ الصّغیرة ُ علی غـُصن ِ الشـّجرةِ .

د ) النـّملة ُ الصغیرة ُ علی غـُصن ِ الشجرةِ .

۸- کدام پاسخ مناسب سؤال ( ما الی جنبک ؟ ) نمی باشد ؟

الف ) الجندی             ب ) الثـّوب            ج ) الرّمان              د) الوردة

۹- ترجمه صحیح ( فرزندم ! تلاش در خیال پردازی نیست . ) کدام گزینه می باشد ؟

الف ) والدی ! لیسَ الاجتهادُ فی التـّوهمِ .             ب ) ولدی ! لیسَ النـّجاحُ فی التـّوهم .

ج ) والدی ! لیسَ النـّجاحُ فی التـّوهم .                  د) ولدی ! لیسَ الاجتهادُ فی التـّوهم .

۱۰- لیسَ محمدٌ :

الف ) العامل          ب) الأمّ            ج ) الوالد              د) الرّجل 

                        طراح سوال : خانم آمنه آقایی  نعمتی . دبیر منطقه ۲ آموزش وپرورش

   استفاده از سوالات جهت همکاران دیگر و موسسات تنها با ذکر منبع مجاز است .

موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ سه شنبه 20 اسفند 1387 ] [ ساعت 08 و 41 دقیقه و 02 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو