1 – معنی کلمات زیر را بنویسید :

الف ) ظلّ : (سایه                  )

ب ) فرا رسید : ( حان)

ج ) کلب : ( سگ )

د ) نامه : ( الرسالة )

2 – عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید :

الف ) عدد قوّات العدوّ کثیرٌ .   تعداد نیروهای دشمن زیاد  است

ب ) هل ترکتِ یدّ اُمّکِ ؟   آیا دست مادرت را رها کردی ؟

3 – جمله ی فارسی زیر را به عربی برگردانید :

برادرم غذایش را خورد .   أکل أخی طعامه

4 – جمله های زیر را طبق نمونه و با توجه به کلمات داده شده بازنویسی کنید :

« هذا التلمیذ وصل الی الصف »

الف ) ……… التلمیذتانِ ……….. اِلی الصف .     هاتان   /  رجعتا     

ب ) هولاء ……….…… وصلنَ الی الصف .       التلمیذات

5 – در جاهای خالی زیر فعل ماضی مناسب بنویسید :

الف ) أیتها البنات …………….. الی دفترکنّ . ( نظر )    نظرتنّ

ب ) ماذا …………….. یا أبی ؟ ( وجد )    وجدتَ

ج ) أیها الصدیقانِ ……………… قلماً . ( أخذ )   أخذتما

د ) نحن …………… فی ظلمه الیل . ( هرب )  هربنا

6 – غلط های مشخص شده را تصحیح کنید :

الف ) تلک السیّدات رجعوا إلی البیتِ .   اولئک   /  رجعن 

ب ) أیها الاُختانِ هل أنتَ سألتما ؟   أیتها  / انتما

7 – معادل عربی کلمات داخل کمانک را در جاهای خالی بنویسید :

الف ) المعلمون َ ………………. قلیلاً . ( خسته شدند )   تعبوا

ب ) أنا …………….. من هذا الماء . ( نوشیدم )   شربتُ

8 – در جاهای خالی زیر « ضمیر منفصل » مناسب قرار دهید :

الف ) …………. نهضَت من مکانها .   هی

ب ) …………… فرحتِ من قِراء ه الدرس .  انتِ  

ج ) …………. شکرنَ من الله .  هنّ

د ) مریم و سعیده …………….. طالبتان ناجحتانِ .  هما

9 – جمله های زیر را تغییر دهید :

الف ) أیتها الطفلتانِ ! لعبتما فی الغرفه . ( به مفرد مذکر مخاطب )

  ایها الطفل ! لعبتَ فی الغرفة

ب ) هولاء الطلّاب جلسوا علی الصخرهٍ . ( به جمع مونث غایب ) 

هؤلاء الطالبا ت  حلسن علی الصخرة

10 – با استفاده از « نعم » به سوالات زیر به عربی پاسخ کامل دهید :

الف ) هل انتم قصدتم إختبار درسکم ؟   نعم . نحن قصدنا احتبار درسنا  

ب ) هل هو حفظ کتابه ؟  نعم . هو حفظ کتابه

11 – کلمات مذکر را به مونث و مونث را به مذکر تبدیل کنید :

الف ) کان : ( کانت  )       ب ) نحن : ( نحن   )

ج ) نادمه ( نادم  )           د ) طلبتنّ : (طلبتم   )

12 – کدام ضمیر برای جای خالی مناسب نیست ؟ « ……….. بنتُ محمدٍ »

الف ) أنا     ب ) هی        ج ) هو ×              د ) أنتِ

13 – گزینه های معادل مناسب برای ضمیر « انتنّ » کدام است :

الف ) ایتها النساء ×      ب ) یا فاطمه      ج ) أیتها الإمرأتان     د ) المجتهدات

14 – متن زیر را به دقت بخوانید و به سوالات آن پاسخ کامل دهید :

أمس فقدت فاطمه محفظتها فی الصف قالَت فی نفسها :

أینَ محفظتی ؟ مَن أخذتها ؟ ذهبت إلی صدیقاتها

و سألت منهنّ : هل رأیتنّ محفظتی ؟ قالَت مریم :

هل نسیتَ مره ً اُخری . رجعت فاطمه إلی منضدتها

و جلست : فجأه ً صَرَخت : محفظتی علی منضدتی .

الف ) متی فقدت فاطمه محفظتها فی الصف ؟ 

فقدتها امس                                                        

ب ) ماذا سألت فاطمه من صدیقاتها ؟ 

سالت : هل رایتن محفظتی ؟                                                                                                  

ج ) هل وجدت فاطمه محفظتها ؟ 

نعم . وجدت فاطمه محفظتها                                  

د ) أینَ کانَت محفظه فاطمه ؟

محفظتها علی المنضده