تبلیغات
آموزش درس عربی - مطالب پاسخنامه

پاسخ نامه آزمون درس 1و2پایه سوم راهنمایی کلاس 4/3

پاسخ نامه آزمون درس 1و2پایه سوم راهنمایی کلاس 4/3

-  ترجمه عبارات :      

اینها مردانی نیرومندند .       ج : هؤلاء رجالٌ اقویاءُ

کان الجندی ثقیل السمع .             ج : سرباز سنگین گوش (کم شنوا ) بود .

لسلیمان جیش عظیم .              ج : سلیمان سپاه بزرگی دارد .

بعد الهجوم علی قوّاتنا بدأ العدو بالانسحاب .        

  ج : بعدازحمله برنیروهای ما دشمن شروع به عقب نشینی کرد .

2-  نوشتن فعل مناسب :

اخوات مریم ............ فی البیت . (یعمل )                 ج : یعملن

  هل انتنّ .............. صوت الطائرة . (سمع )             ج : سمعتنّ

أنا و أبی .......... من نجاحک . (فرح)                        ج : فرحنا

       انتِ ............... کرامة الانسان . (یعلم )            ج : تعملین

3- پیدا کردن وزن و حروف اصلی کلمات زیربه ترتیب خواسته شده :

  مَجامع : ............... / ................                  مَفاعل / ج . م . ع

   أوامر : ............... / ................                  فواعل / أ. م .ر

4-  از حروف (ع.ش.ق) صفت فاعلی و مفعولی بسازید .

 صفت فاعلی :            عاشق                              صفت مفعولی :    معشوق

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 25 آبان 1390 ] [ ساعت 20 و 23 دقیقه و 19 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون درس 1و2کلاس 2/3 پایه سوم راهنمایی

پاسخ نامه آزمون درس 1و2کلاس 2/3 پایه سوم راهنمایی

1-ترجمه عبارات :

  بدأ جیش سلیمان باالانسحاب .      ج: سپاه سلیمان شروع به عقب نشینی کرد .

 صدیقی کان ثقیل السمع .               ج: دوستم سنگین گوش بود (کم شنوا) بود .

حصَلَ الجندی علی هذه المعلومات السریة .     

  ج: سرباز به این اطلاعات محرمانه دسترسی یافت .

به  پایگاه فرماندهی رسیدم .           ج: وصلتُ الی مقرّ القیادة

2- قراردادن افعال به شکل صحیح درجای خالی :

 انتم ............. من اعمالکم . (ندِمَ )                  ج: ندمتم      

 السادة  ................ کلام السیدات . (یسمعُ)        ج : یسمعون

أنا و أنتِ ............. الی الحدیقة غداً . (یذهبُ)          ج: نذهبُ   

     هذانِ ............. کتباً . (کتبَ)              ج: کتبا

3-  پیداکردن وزن و حروف اصلی کلمات زیر به ترتیب خواسته شده:

   مُخابرات : ................./ ..................        ج " مفاعلات / خ.  ب . ر

         متفکّر : ................ / ..................         ج : متفعّل / ف . ک . ر

4- بردن کلمات زیر به وزن های خواسته شده :

    بدّ (به وزن استفعال ) : ...................      ج : استبداد

          جمع (به وزن افتعال ): .......................          ج : اجتماع

5- از کلمه ( غرب ) صفت مطلق بسازید : .......................       ج : غریب

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 25 آبان 1390 ] [ ساعت 20 و 12 دقیقه و 59 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون عربی پایه سوم راهنمایی درس 1و2کلاس 3/3

پاسخ نامه آزمون عربی پایه سوم راهنمایی درس 1و2کلاس 3/3

- ترجمه عبارات :

لاخوفَ علی الأمراء .            ج : فرماندهان هیچ ترسی ندارند .

نحن بحاجة الی جیش ٍ عظیم ٍ .              ج: ما به سپاهی بزرگ نیازداریم .

فرمانده ما بسیار نیرومند است .               ج: قائدنا قوی ٌّ جداً .

بدأ العدو بالانسحاب .                                ج: دشمن شروع به عقب نشینی کرد .

2- قراردادن فعل به شکل صحیح درجای خالی :

  هم ................. تحت ظلّ الاشجار . (جلسَ )                          ج: جلسوا

    سادة مملکتی   ................... الی البیت مساء . (یرجعُ)          ج : یرجعون

  اختی  ................ من النوم  فی الساعة السادسة . (نهضَ )         ج: نهضت

      انتِ .................... کتباً مفیدة ً . (یقرأ )                                   : تقرئین

3- نوشتن وزن و حروف اصلی کلمات داده شده به ترتیب خواسته شده:

  أخبار : ....................../......................                 ج: أفعال /خ . ب .ر

  مُباحثة : ................... / ....................                   ج: مُفاعلة / ب . ح . ث

4- بردن کلمات به وزن های داده شده :

  قرّ(به وزن استفعال ) : ...........................             ج: استقرار

  صرف  ( به وزن تفعّل) : ..........................              ج: تصرّف

5-  از کلمه  (شهد) موارد خواسته شده را بنویسید .

 صفت فاعلی : .....................                     ج: شاهد

  صفت مطلق : ......................                    ج: شهید

 

برای اوردن فعل های ماضی و مضارع به پاسخ نامه کلاس ۵/۳دقت کنید .

برای کلمه قرّ که به وزن استفعال برده شده است دقت داشته باشید که قبلا گفتیم تشدید یک حرف محسوب می شود و در واقع تکرار حرفی است ک تشدید بر روی آن قرار گرفته است .

موضوع: پاسخنامه،
[ سه شنبه 17 آبان 1390 ] [ ساعت 16 و 15 دقیقه و 18 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون عربی پایه سوم راهنمایی درس 1و2کلاس 5/3

پاسخ نامه آزمون عربی پایه سوم راهنمایی درس 1و2کلاس 5/3

- ترجمه عبارات :

    وجدَ احد الأمراء جیشاً عظیماً فی مملکة سبأ .

ج: یکی از فرماندهان سپاهی بزرگ در سرزمین سبا یافت .

   وارد پایگاه فرمانده شدم .           ج: دخلتُ مقرّ القائد .

   نحن قادمون عن طریق البحر .            ج : ما درحال آمدن از راه دریا هستیم .

     أیهّا الأمراء ! هل تطلبون عرشی ؟             ج: ای فرماندهان ! آیا تخت حکومتی مرا میخواهید ؟

2- قراردادن فعل مناسب :

 الملوک ................ الی مدینة بابل . (هجمَ)                 ج: هجموا

    هنّ  ................ من الاعمال الکثیرة . (یتعبُ)                  ج: یتعبن

الجنود ............. علی معلومات سریة . (یحصلُ)                    ج: یحصلون

       أنا ...............  رسالتی . (نسیَ)                                 ج: نسیتُ

3-  وزن و حروف اصلی کلمات داده شده را به ترتیب خواسته شده بنویسید .

    مُواجهة : ..................... / ....................                      ج: مفاعلة / و . ج . ه

       أسلمتُ : ................... / ....................                     ج: أفعلت / س . ل . م

4-  بردن کلمات داده شده به وزن های خواسته شده :

     زجر (انفعال ) :...........................                          ج : انزجار

     عصم (مفعولیّت ) : ...........................                     ج: معصومیّت

5- از کلمه  (صلب  ) موارد خواسته شده را بسازید .

 صفت مفعولی : ...................                               ج:مصلوب

  صفت مطلق : ..................                                  ج: صلیب

برای سوال دوم که فعل ها رو خواسته بودیم باید به این نکته توجه می کردید که چنان چه فعل داخل پرانتز به شکل سه حرفی بود فعل ماضی می آمد و اگر به شکل مضارع بود یا سه حرفی اما با حرکتی که با خط کسری در کنارش داده شده بود به شکل مضارع می نوشتید . واین توضیح قبلا در کلاس ارائه شده بود .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ سه شنبه 17 آبان 1390 ] [ ساعت 15 و 53 دقیقه و 25 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال درس 1و2 پایه دوم دبیرستان رشته تجربی ریاضی

پاسخ نامه

1- ترجّم العبارات التالیة

خدایا مرا از تاریک های گمان بیرون بیاور .

ج: اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم

کشاورز درختانی را میکارد و بعد به انها آب می دهد .

ج: یغرس الفلاح اشجاراً فیسقیها

بشاشة الوجه خیرٌ من سخاء الکف .

ج: گشاده رویی بهتراز گشاده دستی است

بادر الیتامی الی سجرالنار .

ج: یتیمان اقدام به روشن کردن آتش کردند .

نیاز مجبورم کرد که لباس بفروشم (به فروش لباس)

ألجأتنی الضرورةالی بیع الملابس .

مردی مرا به خانه رساند .

أوصلنی رجلاً الی البیت

دیروز به خانه رسیدم .

وصلتُ الی البیت أمس

 

2- عیّن المشتق فی کلّ عبارة ٍ  

ذهب علی ع الی طفلین صغیرین . ج: صغیر(صفت مشبهه) 

انا أقدرُ منک علی اعدادالطعام .  ج: آقدر( اسم التفضیل )

3- عیّن المعرفتَین ِ فی کلّ عبارة .

حواستون باشد که گفته شده معرفتین . پس باید تو هر عبارت دوتا اسم معرفه پیدا کنید

بحثَ طالب عن صاحب القلم .   صاحب (معرفه به اضافه ) / القلم (معرف به ال )

الشمس هی محرقة .  الشمس (معرف به ال ) / هی (ضمیر)

الذیّن آمنوا و عملوا الصالحات .  الذین (اسم موصول) / الصالحات (معرفه به ال)

اللّهم أفرغ علینا ......  الله (علم ) / نا (ضمیر)

4- غیّر العبارة الی المثنی مرة و الجمع السالم مرة اخری

المجاهد یدافع عن الوطن الاسلامی .

ج: المجاهدان یدافعان عن الوطن الاسلامی

ج: المجاهدون یدافعون عن الوطن الاسلامی

5- املأ الفراغ

إنّ الله یحّب ......... ( اسم الجمع  من التواب)  ج : التوابینَ

أکرمَ .......ک  ابامحمد . (أخ )  ج: أخو

أبی و أمّی هما .............. (عجوز)  ج: عجوزان

 

6- شکّل الکلمات التی اشیر الیها الخط

سلّمتُ علی فاطمة  .      ج : فاطمة َ

هذا جزاء   مَن نسیَ المساکین .   ج: جزاءُ  / المساکینَ

إنّ هذا القرآن یهدی .    ج : القرآنَ

جاء الرجل العالم .   ج : الرجلُ العالمُ

جاء معلم المدرسة .   ج : معلمُ المدرسةِ

7- للاعراب و التحلیل الصرفی

هی أمّی . التی تتعبُ مِن أجلی .

أمّ : اسم . مفرد . مونث . جامد . معرفه . صحیح الاخر . معرب . (خبر و تقدیرا مرفوع )

التی : اسم . مفرد . مونث . معرفه (موصول) . مبنی . مبتدا و محلا مرفوع

تتعب : فعل . مضارع . للغائبة . معرب . ثلاثی مجرد . (فعل و فاعله هی مستتر . خبر للتی  )

ی: اسم (ضمیر) . لمتکلم وحده . ضمیر متصل . معرفه . مبنی . (مضاف الیه و محلا مجرور)

 

اگر در پاسخ سوالات متوجه نشدید که چرا این پاسخ امده سوالتون رو بپرسید .

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 16 آبان 1390 ] [ ساعت 07 و 27 دقیقه و 14 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال درس 1و2پایه سوم متوسطه رشته تجربی و ریاضی

پاسخ نامه

1- ترجم العبارات التالیة :

خدایا اگر چه من شایسته رحمتت نیستم ....

ج : الهی ان کنتُ غیر مستأهل لرحمتک.....

حکماء البلاد وصفوا دواء لشفاء احد الامراء .

ج: حکیمان کشورها نسخه ای برای  درمان یکی از امیران (فرماندهان ) تجویز کردند .

لازم است که به مردم اجازه بدهیم تا به استقبالمان بیایند .

ج: یجب أن نسمحَ للناس أن یأتوا الی استقبالنا .

قام الملوک بتبجیل امیر المؤمنین

ج: پادشاهان به بزرگداشت امیر المومنین پرداختند .

العجوز : لاتنسِ حکایتی مع والدی

ج: پیرمرد : حکایت مرا با پدرم فراموش مکن .

اکتشف قطب الدین أنّ قوس قزح یحدث بسبب انکسار الضوء .

ج: قطبالدین کشف کرد که قوس قزح (رنگین کمان ) به خاطر شکستن نور به وجود می آید .

2-املأ الفراغ :

أ ................ من عقوبة ربکَ ؟ ( نفی من یخاف)  ج : لاتخافُ

............ من عقوبة ربکَ فهو ارحم الراحمین . ( مجزوم ب(لا) من یخاف ) ج: لاتخف

من نمیدونم چه دردی است که انقدر بچه ها رو می پیچونند . خوب بگو نهیش کن دیگه . اینو که تو سوم راهنمایی یاد گرفته .

........ نحو ابیکَ . (امر من راحَ ) ج: رُح

استقبلَ ........... خلیفة ................ (جمع المترف و المسلم ) ج : المترفونَ / المسلمینَ

چون اولی فاعل است و فاعل هم مرفوع . و دومی مضاف الیه است و مضاف الیه هم مجرور

.............. الاغنیاء للفقراء . ( مضارع من سمح ) ج: یسمحُ

چون فعل غایب در ابتدای عبارت اومده و فاعل هم به شکل اسم ظاهر بعدش اومده . پس فعل مفرد میاد

3- ماهی الافعال المعتلة ف العبارة

         ذوقوا عذاب النار التی کنتم بها تکذّبون .

ج: ذوقوا / کنتم

4- شکلّ العبارة التالیة

           إنّ الجهل أخطر الامراض وعلینا أن نصف له دواء

ج: إنَّ الجهلَ أخطرُ الامراض ِ و علینا أن نصفَ له دواءً

5- للاعراب  و التحلیل الصرفی ( کلمات التی تحتها الخط)

عبادُ  الرحمن ِ یمشون علی الارض ِ هوناً

ج: عباد »»»» مبتدا و مرفوع  / الرحمن »»» مضاف الیه و مجرور / یمشون : خبر و مرفوع . فعل و فاعلش ضمیر واو

عباد : اسم  . جمع . مذکر . جامد . صحیح الاخر . معرفه . معرب

الرحمن :اسم . مفرد. مذکر . صیح الاخر . معرفه . معرب . مشتق

یمشون : فعل مضارع . للغائبین . معتل ( ناقص) . معرب . ثلاثی مجرد

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 15 آبان 1390 ] [ ساعت 22 و 11 دقیقه و 02 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی عربی پایه سوم راهنمایی . 20/7/90

پاسخ نامه آزمون هفتگی عربی پایه سوم راهنمایی . 20/7/90

    1 - ترجمه لغات 5/0نمره  

    ظلمتَ  :     ....ستم کردی                        شیشه ای : .....زجاجی ..

2 تکمیل ترجمه ها در جاهای خالی : (1نمره)

وجدَ الهدهد جیشاً عظیماً فی مملکة سبأ . 

 هدهد ..سپاه..... بزرگی را در سرزمین سبأ .....یافت....

قالت ..الطیور... : سیدّنا ! الآن ...یرجع.... .  پرندگان گفتند : سرورما ! الآن برمی گردد .

3 بهترین ترجمه را انتخاب کنید . (5/0نمره)

    انتما قویّان و لا خوفَ علیکما .

  الف ) شما دونفر نیرومندید و هیچ ترسی ندارید .   *      

    ب) شما دونفر نیرومند هستید  و ترسی بر شما نیست .

    کانَ لملکة سبأ کتاباً من سلیمان (ع)

 الف ) برای ملکه سبأ نامه ای از سوی سلیمان  بود .       

   ب) ملکه سبأ نامه ای از سوی سلیمان داشت . *

4 درجای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید . (2نمره)

 الف) أیتّها المرأتان ِ ! لماذا ....خرجتما...... (خرَجَ )           

    ب) هنّ ...کتبن...... الواجبات . (کتبَ )

 ج) انتِ ...جلستِ... علی الکرسی . ( جلَسَ )                 

       د) هذه البنت ...نظرت.... الی صدیقتها  . (نظرَ)

5 در جای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید . (2نمره )

  الف ) اولئک ...یسجدون.... لربّهم . ( یسجُدُ )          

       ب) هنّ ...یلعبن... بالکبریت . (یلعَبُ )

ج) انتما ...تسبحان.... فی البحر . ( یسبَحُ )            

        د) یا أمّی ! أین ...تذهبین.... الآن ؟ ( یذهَبُ )

6- در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید . (2نمره)

 الف ) ...هما.. یعبدان الربّ  .             ب) هذه مریمُ . ..هی... اختی .

  ج) .انتما.. فرحتما .                  د) ...أنا... أسألُ من المعلم .

7 به سوالات زیر پاسخ دهید . (1 نمره)

 الف ) هل انتنّ تغسلن الثیاب؟ نعم . ...نحن نغسل الثیاب ......

 ب) هل هما وجدا المفتاح ؟ نعم . ..هما وجدا المفتاح ...............

8- افعال جملات زیر را از ماضی به مضارع  و مضارع به ماضی تبدیل نمایید . (1نمره)

   الف ) هاتان المرأتان خرجتا من المسجد . .........تخرجان........

   ب) أختی تضحک ُ بشدة . .......ضحکت........

 

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 20 مهر 1390 ] [ ساعت 21 و 45 دقیقه و 25 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

آزمون تشخیصی پایه سوم راهنمایی . 13/7/90پاسخنامه

 

جاهای خالی را با فعل ماضی مناسب کامل کنید .  1-(2نمره)

  الطلاب ُ ..کتبوا الواجبات . ( کتبَ )                صدیقاتی فرحنَ.. من سروری . ( فرِحَ )

  انتما .خرجتما.. من البیت . ( خرَجَ )                  أنا قراتُ.. دروسی . ( قرأ )

2- درجای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید . (2نمره)

اخوتی .یلعبون... معاً . ( یلعبُ )                       أیها الطالبان ِ ! هل تفهمان... الدرس بسرعة ؟ (یفهمُ )

هنَّ .یصرخن.. من الخوف . (یصرخُ )                 انتنّ ..تشربن.. الماء . ( یشربُ )

3- درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید . (2نمره)

هی... جلست .                   انتِ.. تقرئینَ .              نحن.... قذفنا .               الطالبان ِ ، هما.. جالسانِ .

4- به پرسش های زیر پاسخ دهید .(1نمره)

الف ) هل انتَ تسمعُ  صوتاً  ؟ نعم .انا اسمع صوتا

ب) هل المعلم ُ یسألُ من الطلاب ؟ نعم . ..المعلم یسال من الطلاب

5- درعبارت زیر انواع کلمه ( اسم ، فعل وحرف ) را مشخص نمایید . (1نمره)

   نظرَ الطفلُ الی شجرة ٍ .  

نظر : فعل             الطفل و الشحره : اسم              الی : حرف

6- کدام عبارت دارای غلط دستوری می باشد؟ (0.5نمره)

 الف ) هذه امّ وحید .                        ب ) هذا أمتّکم . *                    ج) الطالبُ جالسٌ .                   د) هی عفیفة ٌ .

7- افعال عبارا ت زیر را از ماضبی به مضارع و بالعکس تغییر داده و تغییرات داده شده را بازنویسی کنید . (1نمره)

الف) هما تسبحان ِ فی البحر . .سبحتا.

ب هم کشفوا شیئاً عجیباً . ..یکشفون....

8- برای پاسخ های زیر سوال مناسب بنویسید . (0.5نمره)

  الف ) ..من هو.... ؟ هو والدی .

 ب ) .این السیارة ... ؟ السیارۀ فی الشارع .

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 17 مهر 1390 ] [ ساعت 21 و 06 دقیقه و 29 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه سوالات نهایی پایه سوم راهنمایی .خرداد 1390

پاسخ نامه سوالات نهایی عربی سوم راهنمایی . خرداد ۹۰

۱- الف) روشنایی . چراغ         ب) خیمة

۲-

الف) گریان        ب) بازار

۳-

الف) متی          ب) والد

 

۴- الف ) میاه        ب) رعب

۵-

تصویر اول : الف )البنت امام الباب              تصویردوم : ج) التلمیذ قرا

۶-

الف) بعد از خوردن شام همگی خارج شدند .

ب) من گرسنه ام . زندگی سخت است .

ج) پروردگارا ، سینه ام را برایم بگشای .

۷-

هو یعبدُ

۸- الف) منظور          ب) فاعل

۹-

الف) جاءت             ب) تلک              ج) یجلس             د) هما

۱۰-

الف)  اِشربی            ب) اُدخلوا

۱۱- الف) لاتغضب          ب)لاتعبرا                       ج) لاتکذبنَ

۱۲-

الف) فانیة ٌ          ب) سعیدٌ              ج) الزارعُ              د) القلمَ

۱۳-

الف) شرح الطالب القصة                  ب) النظافة من الایمان

۱۴-

الف) العلم         ب)  الی الساحل              ج) نظیفٌ             د) الانسانُ

۱۵-

الف) مفاتح           ب) مطلع

۱۶-

۱- الف) الام            ۲- الف) فی الزقاق              ۳- الف)نعم          ۴- ب) نقودا

۱۷-

الف) شکروا               ب) کشفتن ّ

۱۸-

الف) نحملُ                    ب) یفرحانِ

۱۹-

انتما

۲۰- الف) ماظهر                      ب) لایحبسون

                                                   امیدوارم همه تون ۱۵ نمره رو بگیرید .

چتونه ؟ دعوا که نداریم.۵نمره اش رو قبلا تو کلاس بوده . ۳نمره ترجمه + ۲نمره کارعملی

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 7 خرداد 1390 ] [ ساعت 09 و 55 دقیقه و 21 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال پایه اول راهنمایی نوبت دوم خرداد 1390

پاسخ نامه نمونه سوال پایه اول راهنمایی نوبت دوم خرداد 1390

1-

الف) اسوة             ب) ظرف

2-  گزینه الف

3-

دامی / قرارداد

4-   من        / این

5-

الف ) زنبور دیگری برگ بزرگی را برداشت .

ب) دانش آموز وارد کلاس شد .

ج) تبر نزد من نیست .

د) بدأت المرأتان بقطع الشجرة .

6-

الف ) هو     /  ب) علی

7-

الف ) اولئک           ب ) تلک

8-

الف) هولاء         ب) ناجحتان       ج) والدة          د) اصحاب

9-

الف) هذان الطالبان جالسان علی الارض

ب) هولاء الطالبات جالسات علی الارض

10-

ایام   /  فاضلات   /  صابرون  / اعلام

11-

وقع : فعل       المفتاح : اسم       فی : حرف      بحر : اسم

12-

لا . الطفلتان فی الغرفة              نعم . الطالب واقف

 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ سه شنبه 3 خرداد 1390 ] [ ساعت 21 و 40 دقیقه و 53 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال پایه دوم راهنمایی خرداد 1390

پاسخ نامه نمونه سوال پایه دوم راهنمایی خرداد 1390

1- الف) چاه        ب) افواجاً

2- برگشت / گم کردند

3- گزینه ب

4-

الف) درب اتاق بسته بود .

ب) بهار بعد از زمستان فرارسید .

ج) هرطور بخواهد به بندگانش روزی می دهد .

د) انتَ تذکرُ الله فی العسر والیسر .

5-

الف) انتما        ب) انتِ             ح) انا       د) هی

6-

الف) فقدتنّ           ب) وجدتُ          ج) اکلا      د) لعبوا

7-

یحکمان      ب) ترجعین        ج) یامرن          د) تترک

8-

عملت : فعل / الطالبة ، عملا ، صالحا : هرسه اسم هستند

9-

الف) تاخذان         ب) شربتم

10-

الف) هولاء        ب) جائعات          ج) تعملان            د) من

11-

الف) هو         ب) جانب

12-

نعم ، نکتب الواجبات بسرعة

13-

الف) سمکة صغیرة          ب) من الصباح حتی اللیل

ج) لانه لایعلم من الدروس شیئا

د) لا . هو لایتعب

 

موضوع: پاسخنامه،
[ سه شنبه 3 خرداد 1390 ] [ ساعت 21 و 26 دقیقه و 17 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال پایه اول دبیرستان نوبت دوم خرداد1390

پاسخ نامه نمونه سوال پایه اول دبیرستان نوبت دوم خرداد1390

1- جیش : سپاه               پرستاران : ممرضات

2- گزینه الف 

ب غلط است چون فعل متکلم وحده مضارع است . ج غلط است چون فعل ماضی للغائب است . د غلط است چون به معنی برگرد است نه برگردان

 

3- حانت   / نصلّی            ب) آستین

4-

الف) سیر 40فایده دارد .

ب) درمجلس شورا (مشورتی) دانا از راز آویزان کردن گوشت خبرداد.

ج) همانا نفس بسیار امرکننده است به بدی

د) انسان از خاک خلق شده است

و) صورت هایتان را بشویید

ه) روی زمین وطنم متولد شدم و از خوبی هایش بهره مند شدم

 

5- ما / هستیم          ،    حسرت خوردند

6- الف) لاتبحثوا            ب) تفوحُ

       ج) سوف أکلّمُ               د) انقطعت

7-

افقر : اسم التفضیل     / المرسَلین : اسم المفعول  /  المبشِّرین : اسم الفاعل

توابا : اسم المبالغة      / أنیقة : صفت مشبهه

8-

الف) هو         ب) انتَ           ج) هم      د) تِ

9-

الف) ما          ب) اللاتی

10-

الذین شاهدوا هذا المنظر غضبوا

ب) البصل مفید لتطهیر الفم من الجراثیم

ج) وهکذا ابتلعته الارض

11-

تتوّکلُ المومنات علی الله

12-

اکملتُ : فعل الماضی . للمتکلم وحده . مبنی علی السکون . ثلاثی مزید من باب افعال . فعل و فاعله ضمیر بارز تُ

ل : حرف جر . مبنی علی الفتح

کم : اسم . ضمیر متصل للجر . مبنی . جمع . مذکر مخاطب . مجرور به حرف جر

لکم : جارومجرور

الحر : اسم . مفرد / مذکر . جامد . معرب . مبتدا و مرفوع

یقترب : فعل مضارع . للغائب . معرب . ثلاثی مزید من باب افتعال . خبراز نوع فعل و فاعل آن هو مستتر

13-

لعنة : مبتدا   /     آل : مفعول

14-

مدُنُ / العالمِ     /  بلالٌ  /  تعذیبٍ

15-

الف) رسولاً   /  ب) الظالمینَ    /  ج) یصدق       / د) رفیقُ      و) لایسجدون

16-

الف) احدمن الشباب             ب) سجود لله

ج) یمنع عن ارتکاب المعاصی          د) نعم . هو جزء من الدین

 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ سه شنبه 3 خرداد 1390 ] [ ساعت 21 و 22 دقیقه و 44 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال پایه سوم راهنمایی . خرداد1390

پاسخ نامه نمونه سوال پایه سوم راهنمایی . خرداد1390

الف) لمس کرد                    ب) أوّاب

2- گزینه ب

 

3- الف) وازرحمت خدا ناامید نمی شوید .

     ب) اینجا یک چاه است . نزدیک نشو .

ج) مثل اینکه توردردریاچه (دریا) افتاد .

د) یا اولادی (ابنائی) ! متی رجعتم الی الحدیقة ؟

تو این آخری نمیتونیم ایها بیاریم . چون کلمه اولاد به ی متکلم اضافه شده و قبلا گفتیم که اسمی که مضاف باشد (ال) و (تنوین) نمیگیرد . و میدونید که ایها و ایتها هم بر سر اسم هایی میان که (ال) داشته باشند .

 

4- کامه پرسشی (من )            مترادف نحو (الی) 

   وزن ضعفاء (فعلاء )            معنی لهج (پایبند)

 

5- صفت مطلق: رفیع            صفت مفعولی  : مرفوع

 

6- ترجعین      /     تسمعُ     /     کتبتنّ     /      ذهبوا

 

 راستش اینه که بایدتوضیح بدم .

اولی ترجعین میشه اونم به خاطر ضمیر متصل (کِ)

دومی تسمع میشه چون جمله به شکل فعلیه است و فاعل هم به شکل اسم ظاهر بعدش اومده .

سومی کتبتن است چون (یا) نشانه مخاطب است و اخوات هم جمع مونث و فعل هم باید ماضی بیاد .

چهارمی ذهبوا میشه چون المومنون جمع است و مذکر و نشان مخاطب هم در جمله نداریم .

7- إصبری        /      اُخرجوا

 

 اصبری چون والدة مونث است . و اخرجوا چون وشاة چمع است و باتوجه به مفردش مذکر است .

8- گزینه ج

 

9- لاتسجُنْ

لاتعبروا

 

10- مبتدا : هولاء         خبر: متمردون

    مفعول: الذهاب        مضاف الیه : هم

   خبر : سمّ               مبتدا : الیأس

فاعل : الرجل                مجروربه حرف جر : المرض

 

11- الصیادُ خائفٌ .                نذهبُ الی البستانِ .

 الامانة ُ تجلبُ الرزقَ .           یترکُ الجاهلُ زمامَ کلامِه

 

12- نعم . نحن نجلس ُ فی الزورق

 

13- أ      /   کیف    /       عن

 

14- لایحکم      /      ماوصل

 

15- النساء یرکبنَ السیارة .

 

16- 1- ذئباً         / 2- آثار الدموع         / 3- ناصر    

 / 4- لا . فقد فی الشهرالماضی

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 2 خرداد 1390 ] [ ساعت 08 و 21 دقیقه و 40 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی اردیبهشت 1390

پاسخ نامه امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی اردیبهشت 1390

دروس 6/7/8/9/10

باشرمندگی باید بگم که این پاسخ نامه رو وقتی گذاشتم فکر نمیکردم که بچه ها این همه مشکل داشته باشند تو پاسخ ها .

بنابراین پاسخ ها رو به شکل تشریحی کاملشون کردم براتون. خدا کنه که استفاده لازم رو ببرید .

1-       

الف ) شلوغ                      ب) الذهبیة

 

2-       

خوردن / خواب

 

3-      کدام گزینه از نظر مفهوم با بقیه گزینه ها ناهماهنگ است ؟ (0.5نمره)

ذاهب  / چون مابقی کلمات شغل هستند . کشاورز ، کفاش ، کارگر ولی ذاهب به معنی رونده است

الیسر  / چون مابقی کلمات به معنی سختی هستند اما یسر یعنی آسانی .

 

4-       

الف) عن  / جون گفته خدا توبه رو قبول میکنداز بندگانش

ب) ب   / چون معنی کسره داره اینجا یعنی مردم مشغول خریدن هستند

 

5-       

الف) یعمل الرجل بشدة .            ج ) هی تقرأ الکتاب .       

                                                                     

         

 

6-       

الف ) دوستانم لباس هایی نو می پوشند

ب) حق آمد و باطل از بین رفت

ج) دانش آموز احساس خواب آلودگی کرد

د) گویا تور سنگین شده است

 

7-       

الف ) لاتغضبوا   / چون الطلاب چمع است و باتوجه به مفردش ،مذکر و ایها هم که نشانه مخاطب است . پس فعل باید به شکل جمع مذکر مخاطب بیاید و بعد هم برای نهی کردنش ابتدا (لا) رابرسرش قرارداده وبعد (ن) را از آخرش حذف میکنیم .

ب) لاتغفلی   / چون ایتها نشان مخاطب است ومومنة مفرداست ومونث . بنابراین فعل باید به شکل مفرد مونث مخاطب میاید که میشود تغفلین و بعد برای نهی کردن ابتدا (لا) را آورده وبعد (ن) رااز آخرش حذف میکنیم .

 

8-       

انا   / چون فعل بعدش متکلم وحده است 

  الزوجة  / چون هم فعل تصبر و هم صفت الصالحة ، مونث هستند

 

9-       

ساخت فعل نهی : لا + فعل مضارع + ساکن کردن حرف آخر به جز در جمع مونث مخاطب

الف)  لاتنصرا             ب) لاتلعبن

 

10-   

ذهبت الطالبات الی المکتبة   / وقتی جمله اسمیه به فعلیه تبدیل میشه مبتدا به جای فاعل میشینه و بعد فعل میاد و فعل درابتدای جمله قرار میگیره . حالا که ماتوی جمله مون فاعل داریم پس فعل رو مفرد میاریم تا دوتا فاعل باهم دعواشون نشه .اما درجنس یعنی مذکر ومونث بودن مثل هم میاریم . یعنی اگر فاعلمون مونث بود فعلمون هم مونث میاید وبرعکس برای مذکر

الزارعون یعملون فی المزرعة   / اما تو این عبارت درست عکس عبارت بالا عمل کردیم . یعنی فاعل رو آوردیم جای مبتدا و حالا دیگر فاعلی نداریم . )میدونید که تو عربی ، فاعل همیشه بعد از فعل میاد) بنابراین فعلمون رو صرف میکنیم تا در جنس وتعداد بشه مثل مبتدا (درضمن قبلا یاد گرفتید که مبتدا با خبری که از نوع اسم یا فعل باشد باید مطابقت کنند) . پس نتیجه معلومه .

 

11-   

علامت فاعل  ٌ  یا  ُ است . یعنی مرفوع  / علامت مبتدا و خبر ازنوع اسم هم مانند فاعل است .

علامت مفعول  ً یا  َ است .یعنی منصوب

علامت مجرور به حرف و مضاف الیه هم مجرور است یعنی  ٍ یا  ِ

حالا به عبارت نگاه میکنیم . الصحة فاعل است پس باید مرفوع شود و چون دراولش (ال) دارد تنوین نمیگیرد .

المریض مجرور به حرف چر الی است که قبلش آمده . پس باید مجرور شود و باز هم چون (ال) دارد تنوین نمیگیرد .

الناس مبتدا است ومبتدا هم مرفوع می باشد همانند فاعل و باز هم چون (ال) دارد تنوین نمیگیرد .

واما آخرین مورد الصیاد است که مفعول میباشد . چون کلمه ای است که در جواب چه کسی را میاید . مفعول هم که منصوب است و باز چون (ال) دارد تنوین نمیگیرد .

الف) الصحة ُ / المریض ِ .        ب) الناسُ / الصیادَ .

 

12- 

مفعول کلمه ای است که در جواب چه کسی را و چه چیزی را میاید . از خودمان میپرسیم ، چه چیزی را پرداخت میکنم ؟ پاسخ : حقوق را . کلمه شهر که بعد از اجرة آمده است مضاف الیه است نه جزء مفعول . حقوق میتواند سالانه ،ماهانه ، روزانه یا.. پرداخت شود .

مبتدا اسمی است که در ابتدای جمله میاید معمولا و در جوای چی و کی میباشد . اول باید ببینیم جمله اسمیه هست یانه . چون تو جمله فعلیه دنبال مبتدا نمی گردیم مگر با شرایطی . پس می پرسیم کی احساس ضعف میکند ؟ پاسخ : برادران . نه برادران من . برادرها میتونند مال من یا تو یا اون باشند . پس (ی) به معنی من مضاف الیه است .

خبر کلمه ای است که جمله مون رو کامل میکند . ابر سیاهی .. ابرسیاهی چی ؟ در آسمان است . پس فی السماء جمله رو کامل کرده و میشه خبر از نوع حرف و اسم

فاعل کلمه ای است که در جواب چی و کی میاد اما همیشه بعد از فعل است . سکونت میکند ... می پرسیم : کی ؟ پاسخ : صیاد . بعد از فعل هم اومده پس میشه فاعل  

مفعول : اجرة          / مبتدا: اخوة   /  خبر : فی السماء  /    فاعل : الصیاد

 

 

13-   

الف) الصیاد عزم علی الذهاب

ب) انا سوف ارجع

 

14- 

گفتیم جمله فعلیه بسازید . پس حتما باید فعلتون که یئس است در اول جمله قرار بگیرد .

یئس اهل القریة من رجوع الصیاد

 

             

 

15-  درک مطلب :

الف) الطبیب                         ب) الی حانوت الحاج فاضل

ج) فی لیلة                            د) الحیاکة 

 

 

16-  دراسات قرآنیة

مبتدا : ویل     چون مبتدا یک اسم است نه حرف واسم

   حارومجرور : فی لیلة  چون حرف جر فی با اسم بعدش میشن جارومجرور . ولی القدر که بعد از لیلة اومده مضاف الیه است .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 12 اردیبهشت 1390 ] [ ساعت 19 و 48 دقیقه و 23 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه سوال عیدی برا بچه های اول دبیرستان

سوال این بود

سافر شخص الی بلاد کثیرة و شاهد انواعا مختلفة من الحیاة . فسأله احد اصدقائه : لقد رأیت مدن العالم و اشکالا مختلفة من الحیاة خلال سفرک . فما اجمل شیء رأیته ؟

آجاب : هو وطنی الذی تولدّتُ فوق ارضه و تنعّمتُ بخیراته و تربّیتُ بثقافته .

 

خوب سوالات :

1- متن رو اعراب گذاری کنید با توجه به نقش کلمات یا همون ترکیب کردن یا للاعراب .

2- افعال مزید و مجرد رو همراه با نوع فعل و صیغه اون مشخص کنید .

3- اسم های موصول رو جدا کنید .

4- ترکیبات اضافی رو مشخص کنید یعنی همون مضاف و مضاف الیه که تو پایه سوم بدون اینکه اسمی ازش بیارن تو متن تمریناتتون قرار دادن و شما به وسیله اون ها متوجه می شدید که فاعل یا مفعول یا مجرور به حرف جرتون باید تنوین بگیره یا نگیره .

5- ضمایر رو پیدا کرده و نقش اونها رو بگید .

6- متن رو به فارسی روان ترجمه کنید .

7- اگر کلمه شخص بشه اشخاص متن چه تغییراتی میکنه .

اما جواب :

سافَرَ شخصٌ الی بلادٍ کثیرةٍ و شاهَدَ انواعاً مختلفةً من الحیاةِ . فسألَهُ احدُ اصدقائِه : لقد رأیتَ مدنَ العالمِ و اشکالاً مختلفةً من الحیاةِ خلال سفرِکَ . فما اجملُ شیءٍ رأیتَه ؟

آجابَ : هو وطنی الذی تولدّتُ فوق ارضِه و تنعّمتُ بخیراتِه و تربّیتُ بثقافتِه .

افعال مجرد :

سأل : فعل ماضی / للغائب               رأیتَ : فعل ماضی / للمخاطب

افعال مزید :

سافر و شاهد : فعل ماضی / للغائب /من باب مفاعلة

اجاب : فعل ماضی / للغائب / من باب افعال

تولّدتُ و تنعّمتُ و تربّیتُ : فعل ماضی / للمتکلم وحده / من باب تفعّل

اسم موصول : الذی

ترکیبات اضافی :

احد اصدقاء / اصدقائه / مدن العالم / خلال سفر / سفرک / اجمل شیء / وطنی / فوق ارض / ارضه / خیراته / ثقافته

ضمایر و نقش آنها

تمام ضمیرهایی که به اسم چسبیده اند مثل ه در خیراته مضاف الیه هستند . / ه در سال مفعول / تَ در رایت فاعل / ه در رایته مفعول / تُ در تربیت و تنعمت و تولدت فاعل / هو مبتدا

ترجمه متن :

شخصی به کشورهای بزرگی مسافرت کرد و انواع مختلف زندگی را مشاهده کرد . پس یکی از دوستانش از او پرسید :

به درستی که تو شهرهای جهان و شکل های متفاوت زندگی را در بین سفرت دیدی . پس چه چیزی زیباترین شیئی بود که دیدی ؟

جواب داد : آن وطنم هست که روی زمینش به دنیا امدم و از خوبی هایش بهره مند شدم و با فرهنگش تربیت شدم و رشد کردم .

(حالا هی بگید میخوام برم میخوام برم . کجا ؟ یاد بگیرید )

تغییرات متن با کلمه اشخاص :

سافر اشخاص الی بلاد کثیرة و شاهدوا انواعا مختلفة من الحیاة فسالوهم احد اصدقائهم :

لقد رایتم مدن العالم و اشکالا مختلفة من الحیاة خلال سفرکم فما اجمل شیء رایتموه ؟

اجابوا: هو وطننا الذی تولدنا فوق ارضه و تنعمنا بخیراته و تربینا بثقافته

خوب . حالا به جواب های خودتون نمره بدید و ببینید که چند میشید .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ سه شنبه 16 فروردین 1390 ] [ ساعت 18 و 07 دقیقه و 30 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه یک سوال سال نودی برا پایه دوم راهنمایی ها

سوال این بود :

صرف این جمله در ماضی و مضارع

                                هذا الرجل خرج من ذلک الحانوت .

اول ماضی ها

للغائب : خود جمله 

للغائبینِ : هذان الرجلان خرجا من ذلک الحانوت

للغائبینَ : هؤلاء الرجال خرجوا من ذلک الحانوت

للغائبة: هذه الامراة خرجت من ذلک الحانوت

للغائبتین ِ : هاتان الامراتان خرجتا من ذلک الحانوت

للغائبات : هؤلاء النساء خرجن من ذلک الحانوت

للمخاطب : ایها الرجل ! خرجتَ من ذلک الحانوت

للمخاطبین ِ : ایها الرجلان ! خرجتما من ذلک الحانوت

للمخاطبینَ : ایها الرجال ! خرجتم من ذلک الحانوت

للمخاطبة : ایتها الامراة ! خرجتِ من ذلک الحانوت

للمخاطبتین  : ایتها الامراتان ! خرجتما من ذلک الحانوت

للمخاطبات : ایتها النساء ! خرجتن من ذلک الحانوت

للمتکلم وحده : خرجتُ من ذلک الحانوت

للمتکلم مع الغیر : خرجنا من ذلک الحانوت

 

 واما مضارع .

برای مضارع کافی است تو همون جملات بالایی فعل های ماضی رو بردارید و مضارعش رو بذارید . چون فقط زمان داره تغییر میکند .

پس به ترتیب میشه :

به جای خرج ..... یخرج

به جای خرجا .... یخرجان

به جای خرجوا .... یخرجون

به جای خرجت ... تخرج

به جای خرجتا .... تخرجان

به جای خرجن .... یخرجن

به جای خرجتَ .... تخرج

به جای خرجتما ... تخرجان

به جای خرجتم .... تخرجون

به جای خرجت ..... تخرجین

............... بقیه اش رو هم خودتون بگید دیگه /

 

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 14 فروردین 1390 ] [ ساعت 17 و 09 دقیقه و 21 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه یک چند تا سوال سوم راهنمایی برا امادگی بعد عید 90

سوال :

تجزیه و ترکیب این عبارت

کان الحذّاء  یعمل فی الحانوت و بعد مرضِه الطبیب منع العمل له .

کان : فعل ماضی . مفرد مذکر غایب / فعل و فاعل آن (فعل ناقصه واسم ان) الحذاء

الحذاء : اسم . مفرد . مذکر / فاعل و مرفوع (اسم فعل ناقص )

یعمل : فعل مضارع . مفرد مذکرغایب / فعل و فاعل ان ضمیر مخفی (مستتر) هو

فی : حرف

الحانوت : اسم . مفرد . مذکر / مجروربه حرف جر

و : حرف

بعد : اسم . مفرد . مذکر / .....

مرض : اسم . مفرد . مذکر / مضاف الیه و مجرور

ه : اسم (ضمیرمتصل) . مفرد مذکرغایب / مضاف الیه و محلا مجرور

الطبیب : اسم . مفرد . مذکر / مبتدا و مرفوع

منع : فعل ماضی . مفرد مذکر غایب / خبرازنوع فعل و محلا مرفوع ، فعل و فاعل ن ضمیر مخفی هو

العمل : اسم . مفرد . مذکر / مفعول و منصوب

ل: حرف          ه : اسم (ضمیرمتصل) . مفرد مذکر غایب / مجروربه حرف جر محلا

چرا اونطوری نگاه می کنید . خوبه که خودتون قبل ازگفتن من مفعول رو سر کلاس می گفتید . مضاف الیه رو هم که صددفع از تو کلاس دومتون تا حالا تکرار کردم . میمونه یک کجرور به حرف جر که اون رو هم قبلا با این عنوان گفتم که وقتی اسم بعد از برخی از حروف قرار میگیره اعرابش مجرور است یعنی  کسره می گیره .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 14 فروردین 1390 ] [ ساعت 16 و 57 دقیقه و 20 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه سوالات درس 6و7 کلاس 4/3 اسفند89

پاسخ نامه سوالات درس 6و7 کلاس 4/3 اسفند89

 

ترجمه لغات (1)

ابر    سحابة      وحشة     تنهایی          آرامش هدوء        باکر صبح زود

 

ترجمه عبارات (25/4)

لاتقربوا البئر . نزدیک چاه نشوید

ترَکَ صدیقی الحبلَ و یئِسَ . دوستم ریسمان را رها کرد و ناامید شد 

البنت تشعر بالتعب . دختر احساس خستگی میکند .

رأی الناسُ زورقاً من بعید . مردم قایقی را از دور دیدند.

الشبکة قد ثقلت . الاسماک فیها . تورسنگین شده است . ماهی ها در انند .

 

آوردن فعل نهی مناسب (5/1)

یازوجتی ! ..لاتقلقی... إنّ الله معنا . (قلِقَ)

ایها الزارعانِ ! ....لاتغرسا.. الاشجار هنا . (غرَسَ )

ایتها الصادقات! ..لاترحمن... الظالمین . (رحِمَ)

 

کلمات مشخص شده را اعراب (حرکت ) گذاری نمایید . (5/1)

الناس یزرعون الحسنات .      الناسُ      

 طالب  المدرسة فی دروسه ناجحطالبُ / ناجحٌ

فی المحفظة   قلم  .           المحفظةِ / قلمٌ

    المسجد مکان للصلاة .  مکانٌ

 

درعبارت زیر (خبر /نوع خبر/ اعراب خبر) را مشخص نمایید . (75/.)

 سمیرا بنت ناجحة .  

بنتٌ / خبر از نوع اسم و مرفوع (چون بنت جمله رو کامل کرد و ناجحة صفت برای بنت است نه خبر .

 

جملات فعلیه زیر را به اسمیه تبدیل نمایید .

سمِعَ الرجالُ : النجدة . النجدة  الرجال سمعوا : النجدة . النجدة

یُحِبُّ اللهُ الراحمینَ . الله یحب الراحمین

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 21 اسفند 1389 ] [ ساعت 20 و 44 دقیقه و 23 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه سوالات درس 6و7 کلاس 2/3 اسفند89

پاسخ نامه سوالات درس 6و7   کلاس 2/3 اسفند89

ترجمه لغات (1)

لطیف    دقیق             خشم     غضب           أحذیة     کفش ها         روشنایی  ضوء

 

ترجمه عبارات (25/4)

بعد شهورٍ ، البنت تعبة . بعد از چندماه ، دختر خسته است

الشمس علی وشک الطلوع . انهضی . خورشید در شرف طلوع کردن است . برخیز

الناس یذهبون للنوم . مردم برای خوابیدن میروند

قبل ظهور السحابة عصفت الریاح . قبل از ظاهر شدن ابر بادها وزیدند .

هـَجَمَ حوت ٌ . نهنگی حمله کرد .

 

آوردن فعل نهی مناسب (5/1)

ایها الاصدقاء ! ..لاتحزنوا ... من رجوع الصیاد . (حزِنَ )

به دلیل اینکه الاصدقاء جمع کلمه صدیق است و مذکر

یا بنتی ! .لاتیأسی.... من رحمة الله . (یئِسَ )

یا احمد! .لاتجلس.... هنا . (جَلَسَ )

 

کلمات مشخص شده هرعبارت را اعراب (حرکت) گذاری کنید . (5/1)

الحقّ  معکم .    الحقُ /چون ال داره تنوین نمیگیره و چون مبتدا است باید مرفوع بشه .

  فی القریة   رجل  .    القریةِ چون قبلش حرفی اومده که باعث کسره شده ./ رجلٌ

  زینب  تنظر  الی السماء .  زینبُ چون اسم شخص حقیقی مونث است تنوین نمیگیره . تنظرُ

اهل القریة ذهبوا للمساعدة . اهلُ / تو نمونه سوال قبلی توضیح داده شد .

 

جملات فعلیه زیر را به اسمیه تبدیل نمایید . (1)

یفرحُ الاولاد مِن اللعب .       الاولادُ یفرحونَ من اللعب . / مبتدا با خبر در جنس و تعداد مطابقت

میکنه مگر در موارد خاص .

 

خرجَتˆ السیدات من المسجد .  السیدات خرجن من المسجد .

 

درعبارت زیر (خبر . نوع خبر و اعراب خبر) رامشخص نمایید .

تنزیل الکتاب من الله .       من الله / از نوع حرف واسم / محلا مرفوع

 

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 21 اسفند 1389 ] [ ساعت 20 و 35 دقیقه و 50 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه سوالات درس 6و7 کلاس 1/3 اسفند 89

پاسخ نامه سوالات درس 6و7  کلاس 1/3 اسفند 89

ترجمه : (25/4)

فـَهِمَ الوالد سرّالأحذیة  فی یومٍ . پدر راز کفش ها را  درروزی فهمید .

الوالد شعَرَبالنعاس .  پدر احساس خواب آلودگی کرد .

صدیقی حــذ ّاء . دوستم کفاش است .

یقرُبُ الناس مِن البئر . مردم نزدیک چاه می شوند .

ظهَرَت سحابة سوداء و ثقـُلـَت الشبکة . ابر سیاهی در آسمان ظاهرشد و تور سنگین شد .

 

ترجمه لغات : (1)

مضطرّ    مجبور . درمانده              چاه   بئر              قایق     زورق           هائج طوفانی

 

فعل نهی بیاورید . (5/1)

یا إخوتی ! لاتکتموا. الحق . (کتم )

چون کلمه اخوة جمع کلمه اخ است و مذکر می باشد . و  فعل نهی از لا + فعل مضارع مخاطب ساخته میشه و آخرش هم ساکن میشه و حذف نون نشانه ساکن شدن است .

 

یا مریم! ...لاتنهضی.. من مکانک . (نهض)

یاصدیقاتی ! ..لاتقلقن ... . إنّ الله معنا . (قلق)

یادتون باشد در صیغه شماره ۱۲ یعنی جمع مونث مخاطب نون حذف نمیشه چون عوض رفع نیست بلکه نشان دهنده فاعل است که جلسه قبل درس گرفتید . ( البته پاسخ نامه رو دیر زدم .)

 

اعراب گذاری (حرکت) نمایید .(کلمات مشخص شده)  (5/1)

اهل القریة فی النوم .           اهلُ (چون مبتدا است باید مرفوع بشه و برای اینکه مضاف قرار

گرفته نه ال میگیره نه تنوین ).         النوم ِ ( چون قبلش حرف اومده . حرفی که باعث کسره

گرفتن اسم میشه )

 

المکتبة قریب  .              المکتبة ُ             قریبٌ

 المؤمنات   یترکن  تبرج الجاهلیة .         المومناتُ         یترکنَ

 

جملات زیر را به جمله اسمیه تبدیل نمایید . (1)

ینصرُ المؤمنونَ المظلومینَ .           

 میدونید  که در جمله اسمیه باید مبتدا و خبر از نظر جنس و تعداد باهم مطابقت داشته باشند . مگر در موارد خاص که الان نمیخونید . پس میشه :

           المومنون ینصرون المظلومین .

عملتˆ البنتُ حتی مطلع الفجر .

البنت عملت حتی مطلع الفجر .

درعبارت زیر (خبر .نوع خبر و اعراب آن را) مشخص نمایید .(75/.

هو فی جمیعِ مراحل حیاتِه ناجحٌ . 

خبر کلمه ای است که در رابطه با مبتدا توضیح میده و جمله رو کامل میکنه .

الانم کلمه ناجح جمله رو کامل کرده . پس ناجح خبر از نوع اسم و مرفوع

 

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 21 اسفند 1389 ] [ ساعت 20 و 08 دقیقه و 08 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]