فعل ماضی یا مضارع :

التلمیذات ............. من المدرسة . (رجعَ ) رجعنَ

انتما .............. الی الغابة . (ذهَبَ ) ذهبتما

النساء ............... کتبٌ مفیدة ٌ . (یقرأ ) یقرأنَ

أنا و والدی .................. صوت القرآن . (یسمعُ )  نسمعُ 

پاسخ  دهید :

هل انتَ فهمتَ الدرس ؟ نعم . ......أنا فهمتُ الدرس

 تصحیح غلط ها :

یعملُ ذلک الزارعون َ فی المزرعة .   اولئک                  الطالبانِ یدخلونَ البیت . یدخلانِ

توضیح بدم که اسم اشاره به اسم بعد از خودش اشاره داره . بنابراین با توجه به الزارعون اسم اشاره باید جمع باشد و چون ذلک اسم اشاره دور است جمعش رو میاریم که اولئک است .

درمورد دومی هم الطالبان آخرش (ان) دارد که نشونه مثنی است و مذکر هم هست . چون قبل از (ان) ت نداره . بنابراین فعل به شکل مثنی مذکر میاد . نشون مخاطب هم تو جمله نداریم . پس باید فعلمون هم غایب بیادش .


پیدا کردن وزن کلمات و حروف زائد و حروف اصلی به ترتیب :

 استغفار : استفعال / ا.س.ت.ا / غ.ف.ر

تکبیر : تفعیل / ت.ی / ک . ب . ر


توضیح تشریحی اینکه : گفتیم برا پیدا کردن وزن کلمات کافی است چند تا کلمه هم خانواده براش بنویسید و بعد سه حرفی رو که به ترتیب تو همه اون ها تکرار شده زیر فعل بنویید و بعد حروف اضافه دیگر رو درست همون جایی که هستند قرار بدید . اینطوری حروف زاید هم پیدا میشه .

ساختن صفت مفعولی  و مطلق از کلمه ( فهم ) به ترتیب : مفهوم / فهیم

توضیح : صفت مفعولی بر وزن مفعول و صفت مطلق بر وزن فعیل است .


بردن کلمه سحب به باب انفعال و معنی اون : انسحاب / عقب نشینی


خواستن کارها از افرادی که اسمشون اومده :

بلند شدن (خانم ها ) : إنهضنَ

بالا بردن (دوتا پسر) : إرفعا

نوشتن ( یک دختر) : اُکتبی


توضیح : خواستن از شخصی همون امر کردن است که فعل امر مخاطب یا حاضر رو گفتیم از مضارع مخاطب می سازید . (ت) رو از سرش برمی دارید .(ا) میارید به جاش البته اگر حرف بعد از حرف مضارع یعنی (ت) ساکن بود . با توجه به عین الفعل در مضارع حرکت (ا) رو تعیین می کنیم که یا (اِ ) است یا (اُ ) . در اخر کار هم فعل رو ساکن میکنیم به جز صیغه 12 یعنی جمع مونث مخاطب . در صیغه های مثنی و مفرد مونث و جمع مذکر مخاطب هم حذف نون از اخر فعل نشونه ساکن شدن اون است . حالا باتوجه به اسم هایی که ازشون درخواست کار کردیم فعلمون رو میاریم . نگاه میکنیم ببینیم از کیا خواستیم . مدکرن یا مونث . مفردند یا مثنی یا جمع .


فعل امر بساز از فعل های :

تجلِسُ :  إجلِس                                         تفرَحنَ : إفرحنَ

منفی کردن فعل ها :

یا امی ! حزنتِ من یدی .     ماحزنتِ

مریم و زینب تنصران صدیقتهما .     لاتنصرانِ


توضیح : برای منفی کردن بر سر فعل ماضی (ما ) و بر سر فعل مضارع (لا) میاریم .

مستقبل کردن فعل :

انتم قبلتم کلام المعلم .             ستقبلونَ


توضیح : برای مستقبل (س یا سوف ) +  فعل مضارع . بنابراین اگر فعلمون ماضی است ابتدا به مضارع تبدیل میکنیم تو همون صیغه ای که هست و بعد مستقبلش میکنیم .


آوردن کلمه پرسشی مناسب :

..متی.... تنظرین ابنک ؟ غداً                    ....کیف.... تقرأ القرآن ؟ بصوت حسن 

 

خوندن ترجمه ها و دراسات قرانیه فراموش نشه .