پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه سوم راهنمایی 9/11/89

پاسخ نامه  امتحان هفتگی 9/11/89

1-      ترجمه عبارات :

1-1– رأیتُ  سحابة ً سوداءَ فی السماء . (1نمره) ابر سیاهی را در آسمان دیدم

2-1- ماذهبوا الی الرحلة فی اوقات وحشتهم . (25/1نمره ) در اوقات تنهاییشان به سفر نرفتند .

2-     1- یاأخواتی ! لاتقلقنَ . ابناء کنّ سیرجعون َ . (25/1نمره)

             ای خواهرانم . نگران نباشید . پسرانتان بازخواهند گشت .

4- 1- کأنّ الشبکة َ قد ثقلت . (75/0نمره) مثل اینکه تورسنگین شده است .

5- 1- ایها الرجال ! إغسلوا أیدیکم . (1نمره) ای مردان . دست هایتان را بشویید .

6- 1- فتحَ الاولاد ُ بابَ البستان للبؤساء . ( 25/1نمره) فرزندان درب باغ را برای بینوایان باز کردند.

7- 1- تجعلُ لسانی بذکرکَ لهجا ً . (1نمره) زبانم را به یادت پایبند و توانا قرار می دهی .

8- 1- رجعتُ باکیة ً . (5/0نمره) گریان بازگشتم .

9- 1- سوار ماشین شوید . (5/0نمره) اِرکبوا السیارة

3-      ترجمه فعل ها : (هر فعل 25/0نمره )

1-1-  ننوشید (جمع مذکر) .لاتشربوا...               4-1- نشستید (جمع مؤنث) جلستنّ

2-1- نمی کارند (مثنی مؤنث) .لاتغرسان ..            5-1- عبورکنید (جمع مؤنث) اُعبرنَ.....

3-1- نگاه خواهند کرد (جمع مؤنث) .سینظرن...       6-1- دوست می دارم . .اُحبّ...

 

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 9 بهمن 1389 ] [ ساعت 16 و 23 دقیقه و 48 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه امتحان نوبت اول پایه سوم راهنمایی . 15 دی ماه 89

پاسخ نامه امتحان نوبت اول پایه سوم راهنمایی . دی ماه 89

1-      کلمات مشخص شده در هر عبارت را ترجمه نمایید .     5/0نمره

جاء أحدُ الوشاة :     ...سخن چینان                        

             اُسرتی فقیرة . ...خانواده    

 

2-      ترجمه های ناقص را کامل کنید .   5/0نمره

سَرحُ الاغنام صعبٌ .  چراندن ...گوسفندان..... سخت است .

خرَجَ سلیمان لـ...تفقد... چیشه .  سلیمان برای پرس و چو از سپاهش خارج شد .

 

3-      ترجمه صحیح فعل  (  اَصلـُبُ ) کدام گزینه است ؟ 25/0نمره

الف) به دار آویختم         ب) به دار می آویزم   *      

    ج) به دار بیاویز           د) به دار آویخت

 

4-      با توجه به مفهوم جملات جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید .   5/0نمره

الف ) تبدأ یومـ..ک.. بذکر الله . ( هم  -  کَ  -  ه )

ب) ...غداً.... نذهَبُ الی البستان . ( أمس  . غداً . یوم الماضی )

اولی ک است چون فعل مضارع مخاطب است . اگر مونث بود ضمیر متصلش می بایست ها باشد .

دومی غدا صحیح است . چون فعل نذهب دلالت به حال و اینده دارد .

 

5-      عبارات زیر را از عربی به فارسی و بالعکس ترجمه نمایید . 5/3 نمره

 

الف ) مَنعَ عنهم الطعام و الشراب .  .....غذا و نوشیدنی را از آنان منع کرد . (دریغ کرد)

ب) ملأَ الرعبُ قلوبَ الناس .  .......ترس قلبهای مردم را پر کرد ..

ج ) فوجَدَتـˆها بین الأعشاب . ....او را بین گیاهان یافت..

د) نامه ای می نویسم . ....أکتُبُ رسالة (کتاباً )...

 

6-      از حروف اصلی ( أنس ) موارد خواسته شده را بنویسید .   5/0نمره

 

صفت مفعولی : .....مأنوس                  صفت مطلق : ....أنیس.

 

7-      جدول زیر را کامل کنید .   25/1 نمره

 

کلمه

وزن

حروف اصلی

حروف زائد

تعلیم

....تفعیل.

..ع. ل. م

.ت . ی

.استفهام..

استفعال

ف . ه . م

..ا.س.ت.ا.

 

8-      در جاهای خالی کلمات استفهامی ( پرسشی ) مناسب قرار دهید .  1 نمره

 

.کیف... تسألُ ؟ بادب ٍ .                      .متی.. ترجعونَ ؟ صباحاً .

 

9-      انجام دادن هر کار را از صاحبان تصاویر بخواهید . 1نمره

 

            (دوپسر)  سجده کردن  : ........اُسجُدا..

                      

                   (یک دختر)    خواندن : .........إقرئی....

 

10-  با توجه به افعال داخل پرانتز در جای خالی فعل ماضی یا مضارع مناسب بنویسید .  1نمره

 

الف ) فاطمة ..نظرت... الی الشارع ِ . ( نظَرَ )

ب ) المؤمنات ُ ..جمعنَ..... الفواکه من البستان . ( جمَعَ )

ج ) انتما ..ترجعان ِ... فی الوقت المحدّد . ( یرجعُ )

د ) هنّ ...یشربنَ...... الماء . (یشربُ )

 

11-  فعل های جملات زیر را منفی کنید .      5/0نمره

 

الف ) هی سمعَتˆ کلام المعلم .       ماسمعت.....               

    ب ) یرکبون السیارة . .......لایرکبون...

 

12-  فعل جملات زیر را به امر تبدیل نمایید .     1نمره

 

الف ) أیتّها الرجل ! تدخـُل البیت . ....اُدخل...

ب) إیتّها التلمیذات ! تفتـَحنَ کُتـُبـَکنّ .  ......إفتحنَ....

 

13-  موارد خواسته شده را از داخل پرانتز یافته و در مقابل آن بنویسد . (2کلمه اضافه است )  75/0نمره

 

            ( کهف   -  قریب  -  جذوع – نحو – قاهر )

 

معنی غار : ....کهف         جمع جذع : ...جذوع                 مترادف الی : ....نحو..

 

14-  فعل جمله زیر را به مستقبل تبدیل نمایید .    25/0نمره

 

الطالبان ِ یذهبان ِ الی المدرسة .     ......سیذهبان (سوف یذهبان)....

 

15-  غلط های مشخص شده در هر عبارت را تصحیح نمایید .    5/0نمره

 

رجَعَ هذا   المتمرّدینَ .  ..هؤلاء..                      الجنودُ قادمانِ   .  ....قادمون

توضیح اینکه : اسم اشاره با توجه به اسم بعدیش میاد و چون اسم بعدی جمع است و اسم اشاره هم اشاره نزدیک است پس اسم اشاره حمع نزدیک رو میاریم که میشه هولاء .

درمورد دومی هم کلمه جنود جمع است بنابراین باید کلمه ای رو که در رابطه با اون اطلاع رسانی میکند هم با خودش مطابقت بدیم البته اگر این کلمه از کلمه دیگری گرفته شده بود . مثل همین قادم که از قدم گرفته شده . در ضمن جنود مذکر است پس اون هم مذکر میاد و میشه قادمون . اگر قادمین باشد غلط است چون ما هر کدوم از علامت های اسم جمع مذکر سالم رو برای یک نقش خاص به کار می بریم که به امید خدا بعدا بشتر متوجه میشید .

 

16-  کلمه ناهماهنگ در هر عبارت را مشخص کرده و زیر آن خط بکشید .  5/0نمره

 

الف ) أعزّاء            بؤساء               أبناء                 بنات *

 

ب ) مَن                نعم   *              لماذا                 هل

 

17-  با توجه به آیه و ترجمه آن در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید .   5/0نمره

 

لکم فیها فواکه کثیرة  و منها تأکلونَ .

     برای شما در آن (باغ های بهشت ) ...میوه های.... بسیاری است و از آن ها .....می خورید .....

 

18-  متن زیر را خوانده و به سوالات آن پاسخ دهید . 1نمره

 

فقدَتˆ الرّاعیة نعجة ً عند سرحِ الاغنام و رجعت الی القریة باکیة . صاحبُ الاغنام ضرَبَها . وصَلَ هذا الخبر الی النبی (ص) و

قال النبی (ص) : إنّ خدمَـکم إخوانـُکم .

الف ) مَن فقد النعجة  ؟  ....الراعیة.....                   ب ) الی أین رجعَت الرّاعیة ؟ ....القریة........

ج) ماذا وصَلَ الی النبی (ص) ؟ .....الخبر..                د) مَن اخواننا ؟ ....خدمکم.....

 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 15 دی 1389 ] [ ساعت 21 و 55 دقیقه و 58 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال امتحان پایه سوم راهنمایی . دی 89

پاسخ نامه نمونه سوال امتحان پایه سوم . دی 89

فعل ماضی یا مضارع :

التلمیذات ............. من المدرسة . (رجعَ ) رجعنَ

انتما .............. الی الغابة . (ذهَبَ ) ذهبتما

النساء ............... کتبٌ مفیدة ٌ . (یقرأ ) یقرأنَ

أنا و والدی .................. صوت القرآن . (یسمعُ )  نسمعُ 

پاسخ  دهید :

هل انتَ فهمتَ الدرس ؟ نعم . ......أنا فهمتُ الدرس

 تصحیح غلط ها :

یعملُ ذلک الزارعون َ فی المزرعة .   اولئک                  الطالبانِ یدخلونَ البیت . یدخلانِ

توضیح بدم که اسم اشاره به اسم بعد از خودش اشاره داره . بنابراین با توجه به الزارعون اسم اشاره باید جمع باشد و چون ذلک اسم اشاره دور است جمعش رو میاریم که اولئک است .

درمورد دومی هم الطالبان آخرش (ان) دارد که نشونه مثنی است و مذکر هم هست . چون قبل از (ان) ت نداره . بنابراین فعل به شکل مثنی مذکر میاد . نشون مخاطب هم تو جمله نداریم . پس باید فعلمون هم غایب بیادش .


پیدا کردن وزن کلمات و حروف زائد و حروف اصلی به ترتیب :

 استغفار : استفعال / ا.س.ت.ا / غ.ف.ر

تکبیر : تفعیل / ت.ی / ک . ب . ر


توضیح تشریحی اینکه : گفتیم برا پیدا کردن وزن کلمات کافی است چند تا کلمه هم خانواده براش بنویسید و بعد سه حرفی رو که به ترتیب تو همه اون ها تکرار شده زیر فعل بنویید و بعد حروف اضافه دیگر رو درست همون جایی که هستند قرار بدید . اینطوری حروف زاید هم پیدا میشه .

ساختن صفت مفعولی  و مطلق از کلمه ( فهم ) به ترتیب : مفهوم / فهیم

توضیح : صفت مفعولی بر وزن مفعول و صفت مطلق بر وزن فعیل است .


بردن کلمه سحب به باب انفعال و معنی اون : انسحاب / عقب نشینی


خواستن کارها از افرادی که اسمشون اومده :

بلند شدن (خانم ها ) : إنهضنَ

بالا بردن (دوتا پسر) : إرفعا

نوشتن ( یک دختر) : اُکتبی


توضیح : خواستن از شخصی همون امر کردن است که فعل امر مخاطب یا حاضر رو گفتیم از مضارع مخاطب می سازید . (ت) رو از سرش برمی دارید .(ا) میارید به جاش البته اگر حرف بعد از حرف مضارع یعنی (ت) ساکن بود . با توجه به عین الفعل در مضارع حرکت (ا) رو تعیین می کنیم که یا (اِ ) است یا (اُ ) . در اخر کار هم فعل رو ساکن میکنیم به جز صیغه 12 یعنی جمع مونث مخاطب . در صیغه های مثنی و مفرد مونث و جمع مذکر مخاطب هم حذف نون از اخر فعل نشونه ساکن شدن اون است . حالا باتوجه به اسم هایی که ازشون درخواست کار کردیم فعلمون رو میاریم . نگاه میکنیم ببینیم از کیا خواستیم . مدکرن یا مونث . مفردند یا مثنی یا جمع .


فعل امر بساز از فعل های :

تجلِسُ :  إجلِس                                         تفرَحنَ : إفرحنَ

منفی کردن فعل ها :

یا امی ! حزنتِ من یدی .     ماحزنتِ

مریم و زینب تنصران صدیقتهما .     لاتنصرانِ


توضیح : برای منفی کردن بر سر فعل ماضی (ما ) و بر سر فعل مضارع (لا) میاریم .

مستقبل کردن فعل :

انتم قبلتم کلام المعلم .             ستقبلونَ


توضیح : برای مستقبل (س یا سوف ) +  فعل مضارع . بنابراین اگر فعلمون ماضی است ابتدا به مضارع تبدیل میکنیم تو همون صیغه ای که هست و بعد مستقبلش میکنیم .


آوردن کلمه پرسشی مناسب :

..متی.... تنظرین ابنک ؟ غداً                    ....کیف.... تقرأ القرآن ؟ بصوت حسن 

 

خوندن ترجمه ها و دراسات قرانیه فراموش نشه . 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 13 دی 1389 ] [ ساعت 22 و 03 دقیقه و 36 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه امتحان نوبت اول پایه اول دبیرستان . دی ماه89

- ترجمه عبارات . (3نمره)

لماذا أتحمّل ُ المشقة ؟ ...چرا سختی را تحمل کنم ؟ ..

ربّنا أفرغ علینا صبراً و ثبّت  اقدامَنا . ..خدایا به ما صبر عطاکن و قدم هایمان را استوار گردان (ثابت قدم گردان )

الوالدُ یترّوحُ ولده بکمّه . پدر پسرش (فرزندش ) را با آستینش باد می زند .

المومنونَ یُنفقونَ اموالهم فی سبیل الله . افراد با ایمان مال هایشان را در راه خدا انفاق می کنند .

اِستیقظنا قبل الفجر و توضّئنا . ..قبل از سپیده دم بیدار شدیم و وضو گرفتیم . ..

2- موارد خواسته شده را بنویسید . (1.5نمره )

معنی انشوذة : .سرود..                 متضاد البرد : ...الحر .....

معنی خاک به عربی : ...التراب..                مفرد اجیال : ...جیل.

جمع نقمة : ...نقم                        مترادف یُفتّشُ عن : یبحث عن

لا تعبدوا الا الله .

الف) عبادت نمیکنید مگر خدا را .                ب ) عبادت نکنید مگر خدا را . *

تعَلــَّم حُسن الاستماع .

الف) خوب گوش کردن را آموخت .             ب) خوب گوش کردن را بیاموز . *

4- ترجمه های ناقص را کامل کنید . (5/0نمره)

العقلُ مصلحُ کلّ امرٍ .  عقل ..اصلاح کننده.... هر کاری است .

فـ...استغفروا..... لذنوبهم و من یغفر الذنوب الاّ الله .

      پس برای گناهان خویش آمرزش خواستند و کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد ؟

5- غلط های ترجمه را تصحیح نمایید .

یبدَأُ فتیً ذکی ٌّ بالکلام نیابةً عن قومه و یقولُ : إنّ الامیر و أصدقائه یظلمونَ و یتفاخرونَ بقوّتهم

و نحن تحمََّلناهم والآن لا ننتـَظِرُ مساعدة الآخَرین و نقتـُلُهم بنفسنا .

جوان باهوشی به نیابت از قومش شروع به صحبت کرد و گفت : همانا فرمانده و دوستانش ظلم کردند و به نیرویشان فخر می فروشند و آنها ما را تحمل میکنند و الآن منتظر کمک دیگران می شویم و خودمان آنها را نمیکشیم .

صحبت میکند / می گوید / ظلم می کنند / ما / آنها را / تحمل میکنیم / نمیشویم / میکشیم

6- للتعریب: 01نمره)

او و سربازانش در زمین سرکشی کردند . ..استکبَرَ هو وجنوده فی الارض بغیر الخق

7- متن زیر را خوانده و به سوالات پاسخ دهید . 5/1نمره

کانَ قارونـُ رجلاً متکبّراً و کافراً بنعمة الله . إذَن ، شاهَدَ جزاء َ عملِه و أنزَلَ اللهُ علیه  و ابتـَلَعَتهُ الارضُ و أصبَحَ عبرة ً للاجیال .

الف) مَن قارون؟ ..رجل متکبر وکافر

ب) کیف کان عاقبة قارون ؟ .ابتلعته الارض.....

ج) لمَن اصبح قارون عبرة ؟ .....للاجیال  ..........

د) ماذا شاهَدَ قارون؟ ....عذاب الله ...............

و) عیّن اسم فاعل من ثلاثی مزید : ....متکبّر ..

ه) عیّن فعلا من باب افتعال : ابتلعت

7- أکمل الفراغ : 5/2نمره

.هم.... خاشعونَ . (ضمیر)          .اُعبدوا... ربّکم . ( فعل امر  یعبُدُ )

ماغسلتُ. ثوبی . (ماضی منفی غسَلَ )      الطالبات یتعبنَمن الاعمال . ( مضارع تعب  َ )

ذهَبَ .هولاء.. الاولاد . ( اسم اشاره نزدیک )      .لاتلبسوا. الحق بالباطل . ( نهی تلبـِسونَ)

لماذا لاتأکلُ.. طعامک ؟ مضارع منفی یأکُلُ )          کلمه احسان بر وزن ..افعال .

من. یأخُذُ القلم ؟ المعلم  ( کلمه استفهامی )    

   نحن سنجلس علی الارض . ( مستقبل یجلس )

8- عیّن افعال ثلاثی مزید و صیغتها . 5/1نمره

وما نُرسِلُ المرسلینَ الاّ مبشرّینَ  و منذرینَ . ......نرسل / مضارع للمتکلم مع  الغیر

سأصرِفُ عن آیاتی الذیّن یتکبّرونَ فی الارض بغیر الحق . .یتکبرون / مضارع للغائبینَ...

هؤلاء یهرُبونَ مِن قراءة الدرس و یتکاسَلونَ . یتکاسلون / مضارع للغائبینَ

موارد خواسته شده را بنویسید با استفاده از کلمات پرانتز  (2کلمه اضافه است )

     ( اِنفتـَحوا / جاهِد / جاهَدوا / اِلبَسوا / تـَبَسَّمنَ / ننتقِمَ )

امر للمخاطب من باب مفاعلة : ..جاهِد.

ماضی للغائبینَ من باب انفعال : ..انفتحوا

ماضی للغائبات من باب تفعّل : ..تبسّمنَ...

مضارع للمتکلم مع الغیر من باب افتعال : ..ننتقم....

10- عیّن جامد و مشثق و نوع المشتق ما تحته الخط: 75/2نمره

الله علیمٌ   بالظالمینَ          ....................................................

مشاورةُ  المُشفِـِـِقُ  الجاهلُ  خطرٌ . ..................................................................

اِنتخبَ الامام قمیصاً أرخَصَ .   ..................................

11- للاعراب : 1نمره

هو یُجَفّفُ قمیصَهُ .

هو : مبتدا و مرفوع محلا / یجفف : خبر . فعل و فاعله هو مستتر / قمیص : مفعول و منصوب / ه : مضاف الیه و مجرور محلا

12- التحلیل الصرفی . 25/1نمره

یُجَفّفُ : ....فعل مضارع / للغائب / ثلاثی مزید من باب تفعیل

قمیص : .اسم / مفرد / مذکر / جامد

 


موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 9 دی 1389 ] [ ساعت 09 و 09 دقیقه و 55 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال نوبت اول پایه دوم راهنمایی . دی ماه 89

پاسخ نامه نمونه سوال امتحان نوبت اول پایه دوم راهنمایی . دی ماه 89

 

۱- ترجمه لغات : ۱نمره

هناک : ..آنجا       پرکردی : ...ملأتَ         اختبار : ..آزمایش      مغازه : ..حانوت

۲- ترجمه جملات :   ۵/۳نمره

  هرَبَ العدوّ فی ظلمة اللیل . .دشمن در تاریکی شب فرار کرد . .

 تعِبَ کثیراً مِن اعماله السیئة . .از کارهای زشتش بسیار خسته شد .

 والدُ صدیقی موظفٌ . .پدر دوستم کارمند است .

  موش برخاست . ..نهضَت الفأرة . .

۳- کامل کردن ترجمه ناقص :  ۵/۰نمره

  الهی أنا عبدک الضعیف .  خدایا من .بنده.. ناتوان تو هستم .

  ذلک الیوم .ضربتُ.. أخی الصغیر . آن روز برادر کوچکم را زدم .

۴- انتخاب ترجمه صحیح : ۵/۰نمره

 نظـَرَهُ فی الغابة  .                                      راه برگشت را گم کردید .

الف )  نگاهش به جنگل است .                     الف) هما ضلاّ طریق العودة .

 ب) اورا در جنگل نگاه کرد .   *                       ب ) انتما ضللتما طریق العودة . *

۵- موارد خواسته شده را از پرانتز یافته و بنویسید . (۲کلمه اضافی ) ۷۵/۰نمره

                ( الشتاء /  نائمونَ  /  حینما  / أمس / مقرّ )

 هؤلاء ..نائمون            یوم ماضی : ..امس             مکان القائد و جنوده : ..مقرّ..

۶- آوردن کلمه پرسشی مناسب : ۷۵/۰نمره

من هذان ِ ؟ زارعان ِ .       ما.. هاتان ِ ؟ شجرتان ِ .         اینالسیارة ؟ فی الشارع .

۷- نوشتن ضمیر مناسب : ۱نمره

 أیتها المؤمنات !انتنّ علی صراط مستقیم .

 نحن.. جلسنا فی مکاننا .               .انتم. ذهبتم .            هما. کتبتا .

۸- آوردن فعل ماضی مناسب . ۲نمره

 التلمیذاتُ ...رجعنَ... من المدرسة . (رجَعَ )

 هم ..صرخوا.... من شدة الفرح . ( صَرَخَ )

 یا أمّی ! هل .سمعتِ... صوت القرآن ؟ (سمِعَ)

 هی .وجدت.. رسالة الرئیس . (وجَدَ )

۹- جمله زیر را به مونث تبدیل کنید . ۷۵/۰نمره

  اصدقائی رجالٌ منظمونَ . ......صدیقاتی نساء منظمات ...

۱۰ - باتوجه به (نعم) به سوال زیر پاسخ دهید . ۱نمره

 هل انتَ نجحتَ فی الامتحان ؟ نعم ، ..أنا نجحتُ فی الامتحان .......

۱۱- تصحیح کردن غلط های مشخص شده : ۷۵/۰نمره

أکلَ الحمار و الثعلب من الفواکه و أکلَ الاسد معه . هما

انتِ ِ جاهلٌ .   انتَ                        عدد قوات العدو کثیرة .   کثیر

۱۲- پیدا کردن گزینه ناهماهنگ و خط کشیدن زیر آن در هر عبارت . ۵/۰نمره

 الف )  غفـَلَ            ندِمَ           فتَحَ           نادم *

 ب ) هؤلاء            هذان ِ          اولئک            هما *

۱۳- خواندن متن و پاسخ به سوالات :  ۱نمره

ذهَبَ صیادٌ الی غابةٍ لصیدِ غزالة . امّا للغزالة صدیقٌ وهو غرابٌ . فهِمَ الغرابُ قصدَ الصیاد فحمَلَ حجارة من سجّیل و قذفَها علی رأس الصیاد و هکذا هربَت الغزالة .

الف)  لماذا ذهب الصیاد الی الغابة ؟ لصیذ الغزالة

ب) هل للغزالة صدیقٌ ؟ نعم و هو غراب

 ج) ماذا قذف الغراب علی رأس الصیاد ؟ حجارة من سجیل

 د) ماذا فعلت الغزالة فی النهایة ؟ هربت

 

 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 9 دی 1389 ] [ ساعت 08 و 50 دقیقه و 19 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی . آذر 89

پاسخ نامه امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی

1-     ترجمه لغات :( 2نمره )

قیادة : ...رهبری.      لهج  ....توانا.پایبند....              خانواده ...اسرة.           فردا..غداً...

 

میخوانیم ...نقرأ...        الدموع ...اشک ها...                کلبه ...کوخ...              غار ...کهف...

 

2-     ترجمه عبارات به فارسی روان  (5/3نمره)

 

نحن اقویاء و لاخوف علینا . .....مانیرومندیم وهیچ ترسی نداریم........

 

ایّها السادة ! معنویات الجنود قویّة . ...ای اقایان روحیه سربازان قوی است . ..............

 

رجعتْ الراعیة  باکیة ً. ....چوپان گریان برگشت . .......

 

وارد بهشت شو (مذکر). ...اُدخل الجنة.........

 

3-     آوردن کلمه پرسشی مناسب در جای خالی : (2نمره)  

 

متی.. تذهبونَ ؟ فی منتصف اللیل .                 .این. ذهبتم ؟ الی القریة .

 

.کیف.  کانت الطفلة ؟ جائعة .                        ماذا  تأکلُ ؟ الشای و الطعام

 

4-     منفی کردن جملات مثبت : (1)

 

الذئب یسرُق ُ نعجة ً . ...لایسرق..................

 

نجَحَتْ البنت ُ فی الجامعة . ...مانجحت..........................

 

5-     ساختن فعل مستقبل : (1)

 

یجعلون َ.......سوف یجعلون......                    کتبتم ....سوف تکتبون.

 

6-     تعیین وزن کلمات : (75/0)

 

ترحیم  ..تفعیل....               مذاکرة  ..مفاعلة.......            مکاتب ...مفاعل..........

 

7-     ساخت موارد خواسته شده: (2نمره)

 

صفت مطلق از کلمه (سمع) ....سمیع.........                       

  صفت مفعولی از کلمه (حمد ) .محمود..

 

حروف اصلی کلمه ( مفاتیح) ....ف/ت/ح......                          

  متضاد کلمه ( لیل ) ..نهار......

 

8-     آوردن فعل های خواسته شده در جای خالی :  (2نمره)  

 

یا طالب ! ..اِسمع.... کلام المعلم .(فعل امر از سمع   َ )

 

حمیدة ...ذهبت.. الی الحدیقة . (فعل ماضی از ذهَبَ )

 

هاتان المرأتان ِ ..تجلسان..  علی الکرسی . ( فعل مضارع از جلس   ِ )

 

أبی و أخی  ...رجعا.  من السفر . ( فعل ماضی از رجعَ )

 

9-     نوشتن ضمیر مناسب در جای خالی : (1نمره)

 

انتَ.. لعبتَ .                 هم  یلعبونَ .     

 اولئک النساء ، هنّ ..جائعاتٌ .                         ..هنّ.  خرجنَ .

 

10- پاسخ دهید با استفاده از نعم : (5/0)

 

هل تخرُجین َ من الصف ؟ نعم ، .اخرجُ من الصف.............

 

11-  فعل جملات زیر را به امر تبدیل نماییید . (1نمره)

 

یا اختی العزیزة ! ترجـِعینَ فی الوقت المحدّد .  ..اِرجعی......

 

تذکــُرُ نعمة ربک . ...اُذکر........

 

12- باتوجه به متن به سوالات پاسخ دهید .( 75/0)

 

جاءت الطفلة و آثار الدموع علی عینها . فنظر النبی (ص) الی الرجل  ثمّ قال َ : إنّ خدَمَکم اخوانکم .

 

مَن جاءت ؟ ..الطفلة...                 الی مَن نظر النبی ؟ ..الی الرجل...

 

مَن اِخواننا ؟ ..خدمکم..

 

13- با کلمات پراکنده یک جمله بسازید . (5/0)

 

سلة /  ذلک / العامل / یحمل ُ / المجتهد  / الفواکه

 

                     ......یحمل ذلک العامل المجتهد سلة الفواکه.........

 

14-  ترجمه فعل در جملات به عربی (1نمره )

 

قلمت را بالا ببر . (مونث ) ..اِرفعی....             درخت را بکار . (مذکر ) ....اِغرس..

 

15- عبارت زیر را از مذکر به مونث  تغییر دهید .( 1نمره)

 

هم مشغولونَ بعبادة الله و یسجدونَ له .   ...هنّ مشغولات بعبادة الله و یسجدنَ له . 

 

 

 

 

                                                                      

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 14 آذر 1389 ] [ ساعت 21 و 57 دقیقه و 37 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه یک سری نمونه سوال برا آمادگی امتحان نیم ترم پایه سوم راهنمایی . درس 1تا4

پاسخ نامه یک سری نمونه سوال برا امادگی امتحان نیم ترم پایه سوم . درس 1تا4

۱-ترجمه عبارات :

اُکتب لنا فی هذا الدنیا حسنة .برای ما دراین دنیا نیکی بنویس .

اِرحم ضعف بدنی . به بدن ناتوانم رحم کن .

اِبدئی یومک بذکرالله . روزت را با نام خدا شروع کن .

جعلتَ لسانی بذکرک لهجا . زبانم را به ذکرت پایبند قرار دادی .

صورتت را بشوی و کیف را بردار . (مذکر)اِغسل وجهک و اِحمل المحفظة .

اَصلبُهم غداً . اُصلبهم غدا ً . فردا آنها را به دار می آویزم . فردا آنها را به دار بیاویز .

رجعت الی القریة باکیة . گریان به روستا برگشت .

۲-عبارات زیر را از مذکر به مونث تبدیل نمایید .

هم مشغولون بعبادة الله . هنّ مشغولات بعبادة الله .

اِبحث عن الامیر .  اِبحثی عن الامیر .

لا یسمعون َ . لا یسمعنَ .

۳- جملات را از مثبت به منفی تبدیل نمایید .

اَعلمُ الغیب .  لا اَعلمُ  الغیب                        کانت الطفلة مقصرة .  ما کانت الطفلة مقصرة .

ضرب الرجل الطفلة .  ما ضرب الرجل .

۴- در جای خالی با توجه به پاسخ کلمه پرسشی (استفهامی) مناسب قرار دهید .

.این. تکتبین ؟ فی المکتب .                  هل . سمعت قول الحق ؟ نعم

متی خرجتِ من المدسة ؟ فی الساعة الثانیة                ..کیف.. تقرأالقران ؟ بصوت حسن

.مَن.. جاء فی اللیل ؟ الرجل                         ما.. فی الحدیقة ؟ الشجرة

۵- عبارت زیر را به  مثنی تبدیل نمایید .

هؤلاء یأمرون الناس بالبخل . هذان یأمران الناس بالبخل .

۶- در جای خالی فعل امر قرار دهید .

ایها المقاتل ! ..اُقتل .    العدو . (قتل   ُ )

یا بنتی ! .اُکتبی.. واجبات المدرسة . ( کتب  ُ )

۷- فعل امر بسازید از فعل هی داده شده :

تبحثُ عن :    اِبحث عن            ترجـِعینَ :  اِرحعی                  تسألُ : اِسأل

۸- فعل عبارات زیر را به مستقبل تبدیل نمایید .

  انتما تخرجان من الحانوت .     ستخرجان                     انا حملتُ السلة .   سأحمل

۹- وزن کلمات زیر را بنویسید .

  احترام :  افتعال               اجلاس :   افعال             تکریم :   تفعیل              مقدّر : مفعّل

۱۰- حروف زائد کلمات زیر را بنویسید .

تقاطع :    ت. ا              تکثیر :    ت.ی               متشابه :  م.ت.ا             مقاتل : م.ا

۱۱- از کلمه (قدر ) موارد خواسته شده را بسازید :

      صفت مطلق :   قدیر            صفت مفعولی :   مقدور                صفت فاعلی : قادر

۱۲- ترجمه افعال زیر را بنویسید 

میروید (جمع مونث ):    تذهبنَ                            برخاستند (مذکر) : نهضوا

میخوریم :    نأکلُ                                           بلندشو(مونث) : اِنهضی

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 5 آذر 1389 ] [ ساعت 17 و 09 دقیقه و 09 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه امتحان هفتگی عربی پایه سوم . ابان 89

      پاسخ نامه امتحان  هفتگی  عربی  پایه سوم راهنمایی . ابان ۸۹

1-      لغت های زیرراترجمه نمایید .

الکوخ : .کلبه            المحدّد :.معین .                 عقب نشینی : انسحاب

2-      عبارات زیر را ترحمه نمایید .

الف ) یضربُ الرجل الطفلة بشدة . .مرد دختر بچه را به شدت میزند .

ب) فجأة  الراعیّة فقدت النعجة...چوپان(مونث) میشی را گم کرد .

ج) تو این نامه را نوشتی (مذکر) . انتَ کتبتَ هذه الرسالة ( هذا الکتاب )  

3-      در جای خالی ضمیر مناسب بگذارید .

الف ) .انتِ. تعملین .                   ب) .هنّ کتبن                 ج) .همیعبدونَ .

 

4-      موارد خواسته شده را درجای خالی بنویسید .

الف) أنا  .أعملُ    بدقة .  ( فعل مضارع از عمل )

ب) الجنود ..ذهبوا.... الی مقرّهم . (فعل ماضی از ذهب)

ج) انتم ..ترجعون.... الی البیت . (فعل مضارع از رجع )

د) التلمیذان ِ ...کتبا.... الواجبات . ( فعل ماضی از کتب )

 

5-      وزن کلمات زیر رابنویسید .

استکبار : ..استفعال..                مَکتـَب : ..مفعل..                    انقلاب : .انفعال...

 

6-      از کلمه  ( حکم ) صفت فاعلی و مطلق  بسازید .

    صفت فاعلی : ..حاکم                        صفت مطلق : ..حکیم...

 

7-      در جای خالی کلمه استفهامی (پرسشی ) مناسب قرار دهید .

   ...متی... ترجعین ؟ فی اللیل .                        من.. جلس علی الکرسی ؟ المعلم .

 

8-      جملات مثبت را به منفی تبدیل نمایید .

الف ) هنّ یصبرن عند مواجهة المشاکل . .هنّ لایصبرن عند مواجهة المشاکل .

ب) هو غسَلَ یده . ..هو ماغسل یده ..........

 

9-      افعال زیر را به مستقبل تبدیل نمایید .

یجعلُ : .سوف یجعل (سیجعل)...                           کتبنا : ..سوف نکتب (سنکتب) 

10-  به سوال زیر پاسخ دهید .

هل سمعتَ قول الحق ؟ نعم ، ..سمعتُ قول الحق

برو بچ سوم توجه کنند که سوال اخری یکی از سوالات امتحان نهایی سال ۸۸-۸۹بود

 

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 29 آبان 1389 ] [ ساعت 17 و 10 دقیقه و 02 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون نهایی سوم راهنمایی . خرداد89

پاسخ نامه آزمون ۸۹ . نهایی . سوم راهنمایی

۱- الف)بازار     ب)رسالة یا كتاباً

۲- الف)بعد         ب)سفری

۳- الف)بیت     ب ) حوت

۴- الف)رغد      ب)ارحم

۵-تصویراول: الاولاد یلعبون.  تصویردوم: البنتان جالستان تحت الشجرة

۶- الف) قطعا همراه سختی آسانی است .

ب) من به كارگریامانتدار نیاز دارم .

ج)چگونه مثال هارابرایت زدند ؟

۷- متی تذهب؟

۸- الف)شاهد     ب) فعیل

۹- الف)جلسوا   ب)ذلك    ج) تسمع        د) هی

۱۰- الف)إعملی     ب)اُحصدا

۱۱- الف) لاتلبسا        ب) لاتأكلوا           ج)لاتشعرْ

۱۲- الف) مزدحمٌ     ب) الطالبُ         ج) اللسانَ           د) مریمُ

۱۳- الف) رجعت التلمیذة بالسیارة           ب ) سعید یشرب الماء

۱۴- مبتدا: العید       جارومجرور: من المسجد          خبر : تلمیذ        فاعل : الایمان

۱۵- الف) صید         ب ) مسرورا

۱۶- الف) بین الاعشاب         ب) باكیة      ج) نعجة             د) نعم

۱۷- الف) صبرنَ          ب ) حملتما

۱۸- الف) تكشفونَ            ب) تصدقان

۱۹- نعم . أنا نجحتُ فی درسی .

۲۰- ماأخذ

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 7 خرداد 1389 ] [ ساعت 00 و 09 دقیقه و 56 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون خرداد 88.مدرسه رامشه . پایه دوم راهنمایی

پاسخ نامه آزمون دوم راهنمایی . مدرسه رامشه . خرداد 88

از بین گزینه های داده شده نام هر تصویر راانتخاب کرده وزیر آن بنویسید . (2گزینه اضافه است . )

                    

            منضدة               كأس                     فأرة          

 

ترجمه های ناقص را کامل کنید . 

کأنّ علی الماء شیئاً .                ....گویا.. روی آب چیزی است .

هل نسیتَ  ..مرة اخری..... ؟              آیا یک بار دیگر فراموش کردی ؟ 

درهرگروه از کلمات یک گزینه ناهماهنگ  وجوددارد . گزینه مورد نظر رادرجای خالی بنویسید. 

الف ) إخوة .  أخت  .  والدة .  أمّ              ...إخوة.               

ب ) الآتی .  أمسٍ .  غداً  . معبد               معبد....

هریک از گزینه های ستون (ب ) به کدام گزینه از ستون (الف ) مربوط است ؟ (2گزینه اضافه است .)

      ستون الف  :            المجتمعُ ...فاسد                          صدیقاتی  .قتلن..                                                                                                                                                                                                                        

      ستون ب :                 قتلنَ             وحیدٌ               فاسدٌ                 تقتلـنَ  

هریک از موارد خواسته شده رادر کادر مخصوص خود بنویسید .

مترادف  فــزعَ      خاف

 جمع کلمه شدید           اشداء

  هم خانواده منذرینَ           انذار

مفرد کلمه صالحات                       صالحة

                                   

 

عبارت زیر رابه عربی ترجمه نمایید .

  چه وقت صبحانه می خوری ؟ (مذکر)  ........متی تأكل الفطور؟ .........

عبارت های زیر را به فارسی روان ترجمه نمایید .

 العدوّ یشعُرُبالخوفِ و یهرِبُ .   ....دشمن احساس ترس میكند وفرار میكند ......

هتفَ ولدی : النجدة . الذئاب .    .......فرزندم فریاد زد : كمك . گرگها............

یرزقُ کیفما یشاء .                  روزی می دهد هرطور كه بخواهد . ..........

در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید .

أیتها السیدات ! .شكرتنّ.... ربّـکنّ . ( شکرَ )                  أنتِ ...سألتِ مِن المعلم . ( سَألَ )

أیها التلامیذ ُ! كتبتم... الواجباتِ . ( کتـَبَ )                هنَّ ..ضحكن.. بهدوءٍ . ( ضحِکَ )

درجای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید .

البناتُ ..یلعبن... فی الحدیقة . (یلعَبُ )                            أنتنَّ ..تنجحن... فی الامتحان . (ینجَحُ )

الإمرأتانِ ...تسبحان.. فی البحر.( یسبَحُ )                          أنا ...أسقی... الاشجار . ( یسقی )

جمله مربوط به هر تصویر را انتخاب کرده ودرزیر آن بنویسید . (2جمله اضافه است . )

 ( الطفلان ِ واقفان ِ عند الشجرة . هم مشغولونَ بالمطالعة . الطفلتان ِ عند الشجرة . هنّ مشغولاتٌ بالمطالعة . )

       .الطفلتان واقفتان عند الشجرة .......      .هم مشغولون بالمطالعة .......

 

درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

 هما..  نظرَتا .          .هی.. مَنحَت˚ .           نحن... ضرَبنا .              یا سعید ! هل ..انتَ.. مشغولٌ ؟

درهرعبارت یک غلط عمدی وجوددارد . آن را تصحیح نمایید .

 هؤلاء التلمیذان ِ مؤدبان ِ .   .هذان.                التلمیذة ُ یَلبسُ  ثوبها .   ..تلبس.

بااستفاده از ( نعم ) به سوالات زیر پاسخ دهید .

هل تقتلونَ العدوّ ؟  نعم . نقتل العدو.

هل سمعوا کلام الاستاذ ؟ نعم . ...سمعوا كلام الاستاذ.......

متن زیرراخوانده وبه سوالات آن پاسخ کوتاه دهید .

  أبی یفتحُ حانوته بعد الظهر عادة ً . وفی یوم من الایام وقعَ نظرُه علی سلةٍ . کان فی السلةِ طفلٌ  وهو جائعٌ . حمَلَ أبی سلة الطفلِ وأخذَ الطفلَ فی حضنِه وقالَ : الهی ! هذا طفلٌ صغیرٌ . ماهو ذنبه ؟

1-         أین الطفل ؟ ...فی السلة...              

2-         ماذا فعلَ أبی بعد مشاهدة السلة ؟ ..اخذ الطفل فی حضنه....

3-         مَن أخذ َ الطفل فی حضنه ؟ ..ابی ..

فقط به یک سؤال از سؤالات زیر پاسخ دهید .

1- مؤنث عبارت ( کنتُ مجتهداً ) می شود : ....كنتُ مجتهدة ...

2- فعل مضارع از ( تعِبَ ــَــ ) برای عبارت : یا أمّی ! ..تتعبین...  مِن عملٍ کثیرِ .  

چنان چه عبارت ( أیها الصدیقان ! هل لعبتما معاً ) را به جمع مذکر غایب مضارع تبدیل کنیم کدام گزینه صحیح است

الف) هل الصدیقان ِ یلعبان ِ معا ً ؟                                ب ) هل الصدیقان لعبا معاً ؟

ج ) هل الاصدقاء یلعبونَ معاً ؟      +                               د ) هل الاصدقاء لعبوا معاً ؟ 

درباره تصویرزیر 2 عبارت کوتاه بنویسید .                                                                       

        .....الطفلة باكیة ............             ......هی فقدت طریقها . .............

                                      

باتوجه به ترجمه آیات در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید . (1کلمه اضافه است . )

                                          ( اللیل  /  رسول  /  خرجوا )

 جاءکم  .رسول... مصدق ٌ . (پیامبری راستگو بر شما آمد . )

جعلَ ..اللیل... سکناً .         ( شب را مایه ی آرامش قرارداد. )

 

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 ] [ ساعت 18 و 31 دقیقه و 53 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه پایه سوم راهنمایی آزمون هفتگی قواعد 23/1/89

پاسخ نامه پایه سوم آزمون هفتگی قواعد 23/1/89

1-         وزن كلمات زیررابه دست آورید . (1نمره)

استراق : ..افتعال.       مُكاتبة : ..مفاعلة        

   مُجرم : ..مُفعل.           مُرتـَفع : ..مفتعل....

2-         درجای خالی فعل امر مناسب بنویسید . (1نمره)

یاأعزائی ! ..اُكتبوا..... الواجبات . (كتبَ ــــُـــ )                  

    .اِجلسن...  فی مكانكنَّ . (جلسَ ــِــ )

3-         درجای خالی فعل نهی مناسب بنویسید . (1نمره)

أیّها الاولاد! .لاتقربوا... من البئر . (قرُبَ ــُــ )            

    .لاتذهبا... الی اشارع . ایّتها البنتان ِ! (ذهَبَ ــَــ)

4-         زیر گزینه ای كه با گزینه های دیگر متفاوت است خط بكشید. (1نمره)

الف ) لاتنصری  / لاتنصرن / لاتنصرُ / مانصرتُ     لاتنصری             

    ب ) اولئك / هذا / هو / هؤلاء  هو

5-         مستقبل فعل (غسلتما) كدام گزینه می باشد؟ (5/0نمره)

الف ) سوف یغسلان ِ          ب ) سوف تغسلان ِ  +    

    ج) سوف غسلتما          د) سوف تغسلونَ

6-         مبتدا و خبر و نوع خبر را درعبارات زیر بیابید . (5/1نمره)

والد صدیقی محترم .         

    مبتدا: ....والد.               خبر : .محترم..            نوع خبر : ....اسم.

علی الشجرة حمامة .          

   مبتدا: ...حامة..                خبر: ...علی الشجرة.            نوع خبر : ..حرف واسم

7-         درعبارات زیر فاعل كدام كلمه می باشد ؟ (1نمره)

یرجعُ الی البیت الطفلان ِ .   فاعل : ..الطفلان.                غسلنا الملابسَ .  فاعل : ..نا..

8-         جملات اسمیه رابه فعلیه وفعلیه رابه اسمیه تبدیل نمایید . (1نمره)

تشكرُ الطالبات من المعلمة . .....الطالبات یشكرن من المعلمة...

اولئك العلماء ینهضونَ لإقامة الصلاة . ..ینهض اولئك العلماء لاقامة الصلاة.....

9-         كلمات مشخص شده درهرعبارت راباتوجه به نقش انهادرجمله حركت گذاری نمایید . (25/1نمره)

الحذ ّاءُ یعملُ بشدة .             یدخلُ التلامیذُ فی الصف .       

   اولئك أعلامٌ .             زینبُ  بنتٌ عفیفة .   

10-       جملات زیر راباشكل صحیح افعال داخل پرانتز كامل كنید . (1نمره)

الجاهلان ِ لایزرعان. الخیر . (مضارع منفی از زرَعَ ـَـ )

فاطمة و مریم ..صرختا... من الخوف . (فعل ماضی از صرَخَ )

11-       باتوجه به پاسخ درجای خالی كلمه استفهامی (پرسشی )مناسب بنویسید . (5/1نمره)

متی... نرجعُ من السفر ؟ غداً .               بماذا.. كتبتِ ؟ بالقلم .             

      ..أ لاتخرجینَ من المعبد؟ لا.

لماذا... تشكر الرّب دائماً ؟ لـِنِعَمه .             ..مَن. جالسونَ ؟ الطلاب .          

   .كیف.. رجعتْ البنت ؟ باكیة ً  .

12-       باكلمات پراكنده زیر یك جمله فعلیه ویك جمله اسمیه بنویسید . (1نمره)

                                         ( الطالبتان ِ  /  الحجارة َ  / تقذفُ )   

جمله اسمیه: ..الطالبتان تقذفان الحجارة....                      

       جمله فعلیه : ..تقذف الطالبتان الحجارة...

13-       صفت فاعلی و صفت مطلق از كلمه (قدر) : (5/0نمره)

صفت فاعلی : ...قادر.                             صفت مطلق : .قدیر....

14-       موارد خواسته شده از فعل (تقرئینَ ) رابنویسید . (25/1نمره)

صیغه : ..مفرد مونث مخاطب..                         فعل امر : ...اِقرئی.               

     فعل نهی : .لاتقرئی     

 مستقبل : ..ستقرئین...                     فعل ماضی منفی : ....ماقرأتِ

15-       درجای خالی ضمیر مناسب قراردهید . (2نمره)

هم/انتم/نحن.. نادمونَ .            نحن.. وقفنا .          انتِ  تضحكینَ .         هم  قرؤوا.

16-       اسم وفعل وحرف رادرعبارت ( هو یسبَحُ فی البحر) مشخص نمایید . (1نمره)

اسم : هو/البحر.....             فعل : ...یسبح....                حرف : ...فی...

17-       كدام كلمه درهر عبارت كامل كننده جمله است؟ (1نمره)

یأخذ ُ ..المعلمون... اوراق الامتحان . (المعلمونَ . المعلمینَ )      

     ..هذه... الاقلام فی محفظتی . (هؤلاء . هذه)  

هی مسئولة .عن.. تربیة طفلها . (مِن . عن )            

    جهَدَ ..طالبٌ مجتهدٌ... فی تعلّم دروسه . (طالبٌ مجتهدٌ . طالبُ مجتهدٍ)

18-       غلط های موجوددرهرعبارت راتصحیح نمایید . (5/0نمره)

البنت ترفعُ یدك ِ . (1غلط ) ..یدها.       

    أنا وأختی أعجلُ فی الذهاب الی مدرستنا . (1غلط) ...نعجل

19-       به سؤالات زیر پاسخ دهید .(5/0نمره)

هل أنا نادمٌ ؟ نعم . ..انتَ نادمٌ                   هل تغرسونَ الشجرة ؟ نعم . .نغرسُ.....

20-       حروف اصلی كلمات زیررابنویسید. (5/0نمره)

إحسان : ....ح.س.ن                               مقطوع : ..ق.ط.ع 

درتوضیح سوال ۱۸ قسمت الف :

البنت : مفرد مونث  / ترفع : مفرد مونث / نشان مخاطب در جمله نداریم بنابراین ضمیر متصل كِ غلط است .

 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 23 فروردین 1389 ] [ ساعت 15 و 18 دقیقه و 21 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی قواعد پایه دوم 23/1/89

پاسخ نامه آزمون هفتگی قواعد پایه دوم 23/1/89

1-      كلمات داخل پرانتز را به شكل صحیح در جای خالی قراردهید . (1نمره)

هذان ِ .عالمان ِ . (عالم ٌ )                              هذان ِ علما (علِمَ )

2-         جمع كلمات زیر رابنویسید  . (2نمره)

صابرة : صابرات..                شخص : ..اشخاص..         

  واقفٌ : ..واقفونَ             تلك : اولئك...

3-         درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید : (2نمره)

هما/انتما/نحن... صابرتان ِ .              انتنّ تذهبنَ .             

  هم / انتم.. أصدقائی .                هما.. یذهبان ِ .

4-         درجاهای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید . (2نمره)

یا أخواتی ! هل لعبتن... بالكبریت؟ (لعِبَ )                  

    الطالبتان ِ .كتبتا.. الدّروس . (كتـَبَ)

هنَّ  .نهضنَ. من مكانهنّ . (نهَضَ )                       

    أنا وصدیقتی .حرسنا الوطن بالعلم . (حَرَسَ)

5-         درجاهای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید . (5/2نمره)

انتم .تغسلونَ... الملابسَ . (یغسِلُ )                      

     النساء .یقرأنَ.  القرآن فی المسجد. (یقرَأ ُ)

أیّتها الطالبة ! لماذا ..تتركین... ید الامّ ؟ (یترُكُ)          

     المعلمان ِ یدخلانِ... الصف . (یدخُلُ )

     إخوة ُ یوسف ..یذهبونَ... الی الصحراء . (یذهَبُ )

6-   درجملات زیر فعل های ماضی رابه مضارع وبالعكس تبدیل نمایید . (2نمره)

هما تضربان ِ غراباً . ..ضربتا                               هی سمعتْ كلام المعلمة . ....تسمعُ

انتَ خرجتَ من الصف . ..تخرجُ                         هم یحسدونَ الی البنت . ...حسدوا...

7-         بااستفاده از (نعم) به پرسش های زیر پاسخ دهید . (5/1نمره)

هل انتما فتحتما محفظتكما ؟ نعم . ....نحن فتحنا محفظتنا..

هل أنا نادمٌ من عملی ؟ نعم ......انتَ نادمٌ من عملكَ....

8-         عبارت زیر رابه موارد خواسته شده تغییر دهید . (5/1نمره)

                                           هذا التلمیذ ُ مؤدبٌ .

مثنای مؤنث : ...هاتان التلمیذتان مؤدبتان                 

 جمع مؤنث : ..هؤلاء التلمیذات مؤدبات 

9-   گزینه درست هرعبارت رااز داخل پرانتز انتخاب كرده ودرجای خالی بنویسید .(75/0نمره)

وجدتْ.. النساء محفظة ً فی الشارع . (وجدتْ / وجدنَ )        

  تلك... الكتبُ علی المنضدة . (تلك / اولئك)

تلامیذ ُ هذا الصف جالسونَ... بادب ٍ . ( جالسینَ / جالسونَ )

 

10-       درعبارت زیر انواع كلمه (اسم . فعل . حرف )رامشخص نمایید. (25/1نمره)

رأیتُ غراباً علی الشجرة .            

  اسم : ..تُ / غراباً/الشجرة....        فعل : .رأی        حرف : .علی.

11-       باتوجه به پاسخ درجاهای خالی كلمه پرسشی مناسب بنویسید. (1نمره)

أ.. لاتعرفُ صدیقكَ ؟ لا .                      ...أین... الطلابُ ؟ فی المدرسة .

.من... اولئك ؟ اولادٌ  .                              .ماذا.. منحتـْهُ الوالدة ؟ سمكة ً صغیرة ً .

12-       دورگزینه ناهماهنگ درهرعبارت راخط بكشید. (1نمره)

الف ) نجمة  . أمّ . محفظة .  والد    والد           ب ) ی  . كنّ  . هو  . ها   هو

ج ) اولئك . هذان ِ . ذلك . تلك       هذان           د) یا . أیّها . هذا . أیّـتها   هذا

13-       كلمات داخل كمانك ر رادوبه دو به هم ربط داده ودرجای خالی بنویسید . (5/1نمره)

            

                       الاطفال   /  الصیاد    / البنات   / نادمونَ   / جلسن َ  /  ماوجَدَ

 

 جمله الف ) ....الاطفال نادمونَ.....                 جمله ب ) .....الصیاد ماوجد.......

                               جمله ج ) ....البنات جلسن........  

درتوضیح سوال 9

جمله اول : فعل غایب /درابتدای جمله/ انجام دهندهكار(فاعل)به شكل اسم ظاهربعدآن آمده است بنابراین فعل مفردمی آیدولی درجنس مطابقت میكند.

جمله دوم: اسم های اشاره جمع برای انسان استفاده میشود پس اولئك برای این سوال غلط میباشد .

جمله سوم: اگر اسم جمع مذكر سالم رابخواهیم در جمله ای به كار ببریم وكلمه ما نقش فاعل یا نهاد (مبتدا) یا گزاره (خبر) داشته باشد با (ون) میاید . فاعل /نهاد/گزاره من میارم با (ونَ)


موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 23 فروردین 1389 ] [ ساعت 15 و 11 دقیقه و 40 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه اول شماره 1

پاسخ نامه درس ۸ آزمون پایه اول

ترجمه كنید .

این دوزن ناراحت شدند .حزنت هاتان الامراتان ِ

این دو ، دودرخت بلند هستند . هاتان شجرتان ِ باسقتان ِ .

دومرد كجاهستند؟ این الرجلان ِ ؟

من نیرومندم . انا قویٌ

به این دوتبر نگاه كن . اُنظر الی هذین ِ الفاسین ِ.

انتِ باسقة ٌ . تو بلندی .

مَن قالَ : یا لیتنی كنتُ صغیرة ؟ .چه کسی گفت : ای کاش من کوچک بودم .

 

جمله زیر را به موارد خواسته شده تبدیل كنید .

                     كانَ هذا التلمیذ فی الغرفة .

مثنی :             .کانَ هذان التلمیذان ِ فی الغرفة

مثنای مونث       کانت هاتان التلمیذتان ِ فی الغرفة.

 

اسم های داخل پرانتز را مثنی كرده و شكل صحیح آن را درجای خالی بنویسید .

یذهبُ .الطالبان ِ الی ..الصفین ِ.. ( الطالب . الصف )

 

مثنای كلمات زیر را بنویسید .

هذه : ..هاتان ِ . هاتینِ..                 سیارة : ..سیارتان ِ . سیارتین ِ

 

موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 13 اسفند 1388 ] [ ساعت 17 و 08 دقیقه و 11 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون اسفند88 پایه سوم. درس 7-6

پاسخ نامه آزمون اسفند 88. درس 6-7

ترجمه كنید .(ترجمه های فارسی به عربی به شكل جمله اسمیه نوشته شود . )

یظهَرُ حوتٌ عظیمٌ فی شبكة الصیاد و هو یعزمُ علی الرجوع .

نهنگ بزرگی در تور ماهیگیر پدیدار می شود و او تصمیم به برگشتن میگیرد .

لاتنهضونَ للصلاة . برای نماز بر نمی خیزید .

ای برادرانم ! شما احساس خواب آلودگی نكنید . ..یا اخوتی ! لاتشعروا بالنعاس .

پدرش خسته بود . والده كانَ تعباً .

خواهرانم مجبورند . أخواتی مضطراتٌ .

 

فعل های زیر را به نهی تبدیل كنید .

اُعبروا : ..لاتعبُروا                                  عملْتَ : ....لاتعملْ..

سترجعینَ : ....لاترجعی .                              طلبتنّ : ...لاتطلبْنَ

مبتدا و خبر و نوع خبر را درجملات زیر مشخص نمایید .

الزوجة تعمل كثیرا .          

   مبتدا : .الزوجة...       خبر : ...تعملُ          نوع خبر : فعل

هنا بئر .                        

  مبتدا : ..هنا        خبر: ..بئر           نوع خبر: اسم

الاولاد فی الحدیقه .           

  مبتدا : ..الاولاد..       خبر : .فی الحدیقة.          نوع خبر : ..حرف واسم  

مبتدا و خبر را اعراب (حركت)  گذاری نمایید . 

الیأسُ فی الحیاة سمّ ٌ.                                 الشمسُ علی وشكِ الطلوع .

فی الغرفةِ ضوء ٌ.                                    الوالدُ فَهِِمَ  سر الاحذیة .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 6 اسفند 1388 ] [ ساعت 00 و 10 دقیقه و 35 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون اسفند88 پایه دوم. درس 7-8

پاسخ نامه آزمون اسفند ماه 88 پایه دوم راهنمایی . درس 7-8

ترجمه كنید .

خواهران ماهی روز شومی رابه یاد می آورند .

اخوات السمكة یذكُرنَ یوماً عبوساً . ( تذكرُ اخوات السمكة یوماً عبوساً )

منحتـها والدتها هدیة صغیرة .

مادرش هدیه كوچكی به او بخشید .

دختر كوچك لباس سبز می پوشد .

 البنت الصغیرة تلبَسُ اللباس الاخضر

الحدیقة محزونة بذهاب الاولاد .

باغ از رفتن پسرها غمگین است .

پدرش می خندد . یضحكُ والده .

هذایوم ینفعُ الصادقینَ صدقهم .

این روزی است كه راستگویی راستگویان به آنها سود میرساند.

 

فعل مضارع بنویسید .

الطفلان ِ .ینظران ِ.الی السماء . (نظرَ ـــُـ )              

 صاحبُ الحدیقة ..یعرِفُ.. السرّ . (عرَفَ ــــِــ )

الرجالُ .یشربونَ.. من الماء . ( شربَ ـــِــ )       

 اولئك ..یشكرْنَ. ربهنّ علی نعمه . ( شكرَ ــــُـــ )

 

ضمیر مناسب بنویسید .

علیٌ وامیرٌ ،  .هما.. فی الشارع .     

 هؤلاء عفیفاتٌ و ..هنّ... علی صراط مستقیم .

الامربالمعروف ، ..هو.. عبادة مهمة .                      

  هو.. یجهَدُ .     

درعبارات زیر فعل های ماضی را به مضارع تبدیل كنید .

أمّه منعَتْ من الخروج . .تمنَعُ...                                 

 فتـَحَ فمه . .یفتَحُ..

الاطفال نهضوا من مكانهم . ....ینهضونَ.                     

هاتان ِ الصادقتان ِ شكرتا ربهما . ..تشكران ِ....

 

موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 6 اسفند 1388 ] [ ساعت 00 و 08 دقیقه و 01 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال ترجمه پایه سوم

پاسخ نامه نمونه سوال ترجمه پایه سوم

حوتٌ كبیرٌ هجَمَ علینا .

یا اخی العزیز ! اُكتـُبْ واجبكَ ولا تكسِلْ .

ألاتخرجُ أمهاتكم من البیت للعمل ؟

اختكَ سترجعُ من البحر بعد یومین ِ .

الاسماكُ فی البركة و السفینة فی البحر الهائج .

از رحمت خدا ناامید نشوید .

دختركم تا صبح كار كرد و برای خوابیدن برنخواست .

هیچ حقی برای دیگران در اموال مرد نیست .

تو فردی بخشنده هستی و بینوایان را بسیار دوست داری .

لطفا سوار ماشین شوید .

إرفعی یدكِ و عندما أذِنَت المعلمة ، اُخرُجی من الصف .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 30 بهمن 1388 ] [ ساعت 00 و 54 دقیقه و 29 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال ترجمه پایه دوم

پاسخ نامه نمونه سوال ترجمه پایه دوم

الطائر صرَِِخَ فی السماء : النجدة . وفجأة ذهَبَ غراباً لمساعدته .

المعلماتُ یسألنَ من التلمیذات .

هم غرَسوا اشجاراً كثیرة ً فی الحدیقة بالجهد و الاجتهاد .

هذان الطفلان ِ یلعبان ِ فی الشارع .

هنگامی كه به وسط جنگل رسیدیم تعجب كردیم . راه بازگشت كجاست ؟

ای خانم ها ! دیروز شما فرزندانتان را یاری كردید .

این دو دانش آموز بردبارند . آن دو  به انتظار دوستشان روی صندلی می نشینند .

مردم در نیمه شب خوابیده اند . (خواب هستند )

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 30 بهمن 1388 ] [ ساعت 00 و 42 دقیقه و 55 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون نوبت اول پایه اول دی 88

پاسخ نامه آزمون نوبت اول دی 88 پایه اول

پاسخ نامه

ردیف

به توانایی خویش ایمان داشتن نیمی از موفقیت است .            ژان ژاك روسو

 

1

لغات زیر رااز عربی به فارسی وبرعكس ترجمه كنید .

غزالة : ..آهو                  لاشكّ : ..شكی نیست               ظرف : إناء

مائدة : .سفره.                    غذا : .طعام                    ابر: ...سحابة

 

2

درجمله های زیر فقط كلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه نمایید.

الف ) لَیْسَ  هذا كنزاً . ..نیست.                 

 خَلْفَ الجبال ِ صحراءُ . ..كوه ها              

 

3

مناسب ترین گزینه را انتخاب كرده ودرجای خالی بنویسید .

الف ) هل هذه .نجمة. ؟ ( نجمة ٌ . صفٌ . طیرٌ )

ب ) الاسدُ فی الغابة ؟ ( البیت ِ . البحر ِ . الغابة ِ )

 

4

ترجمه زیر را كامل كنید .

هی فراشة ٌ . هی جمیلة ٌ جداً . 

 او ..پروانه.. است . او واقعاً ..زیبااست .

 

5

جمله های عربی زیر را به فارسی ترجمه كنید .

الف ) الأفضلُ صاحبُ الصّفاتِ الحسنةِ.  

 ....كسی برتراست كه دارای صفات نیك است

ب ) نعم . هو زارعٌ . بله. او كشاورز است

ج ) الوردة ُ فی المحفظةِ .  گل در كیف است

د ) إذن ، الكنزُ تحتَ الخربة . ....بنابراین گنج زیر خرابه است

 

 

6

باتوجه به دوری یا نزدیكی تصویر در جاهای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید .                                                                                                   

 الف ) .ذلك.. ثوبٌ .                                                              

 ب ) ..هذه... نافذة ٌ .     

 ج )  تلك... نحلة ٌ .                       

 

 

 7

جاهای خالی را با یكی از كلمات داده شده پر كنید .

الف ) .هل. هذا بحرٌ ؟  ( مَن . هل . ما )

ب ) .تلك... الحمامة ُ علی الغصن ِ . ( ذلك . تلك . هذا ) 

 

8

جمله های فارسی زیر را به عربی ترجمه كنید .

الف ) آن چیست ؟ آن ماه است . ماذلك؟ ذلك قمرٌ

ب ) مادر كجاست ؟ مادرجلو در است .  أین الام ؟ الام امام الباب

 

 

 9

در هر عبارت كدام كلمه با كلمات دیگر ناهماهنگ است ؟ زیر آن خط بكشید .

الف ) المسلم    .   الرّجل    .   الإمرأة    + .   العامل

ب ) أین     .    هل    .     مَن      .   فی   +

 

10

با توجه به تصاویر به سؤالات پاسخ دهید.                                                             

                                                                                                                   

الف ) من هو ؟                                ب ) أین الطائرة ؟                       

    

        هو جندی ....                                     الطائرة فوق الشجرة 

                                                                                                        

 

 11

 

غلط های مشخص شده را تصحیح نمایید .

الف ) ما هی ؟ هی معلمة ٌ .  .مَن              

 ب ) هل هی  رجل ٌ ؟ هو

 

12

جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید .

الف ) ....ماهذا..... ؟                                     ب ) هل هذا رمّانٌ ؟

          هذا شارعٌ .                                                    لا. هذا   تفاحٌ  .

 

13

جمله زیر را با كلمات داده شده تغییر دهید .

                  هذا الطّالبُ فی المدرسة ِ .

         الف ) ..هذه الطالبة فی المدرسة ..... (هذه )

         ب )  ...هذه الطالبة فی الصف ......... (الصّف ) 

 

 

14

با توجه به معنی آیات در جاهای خالی كلمات مناسب بنویسید .

الف ) جنّة ٌ مِن نخیل ٍ و ..عنب   ( باغی از خرما و انگور )

ب ) ..هل. هذا إلاّ بشرٌ مثلكم . ( آیا این بشری مثل شماست ؟ )

 

15

هم خانواده كلمات خواسته شده را در آیات زیر پیداكرده وزیر آنها خط بكشید .

ثمرة

                فیها مِن كلّ الثـّمرات ِ .  الثمرات

جنة

 


                 إنّ المتـّقینَ فی جناتٍ . جنات

 

                           موفق باشید.           

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 13 دی 1388 ] [ ساعت 17 و 06 دقیقه و 33 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون نوبت اول دی 88 پایه دوم

پاسخ نامه آزمون نوبت اول دی 88 پایه دوم

پاسخ نامه

فقط كلمات مشخص شده در هر عبارت را ترجمه نمائید .

الف ) جَمَعَ الحطبَ حول الشّجرة .  هیزم       

  ب ) فتَحَ الرّجلُ الحانوتَ  . مغازه

ج ) نامه روی میز است . منضدة                    

       د ) كارمند نامه را گرفت . موظف

ترجمه های ناقص را كامل كنید .

الف ) فی منتصف اللّیل سلمانُ نائمٌ . در نیمه شب سلمان خوابیده است .

ب ) مرحباً بالأسد علی هذه .ضیافة  . آفرین به شیر برا‍ی این مهمان‍ی  .

با توجه به ترجمه ، جملات زیر را با گزینه مناسب كامل كنید .

الف ) الرّجلُ رجع  مِن السّفر . ( جَعَلَ  . رَجَعَ . ذَهَبَ )

ب ) حسناً . هذا طعام.. لذیذ ٌ .  ( طعامٌ . حجارة ٌ . ثوبٌ )

عبارات زیر را از عربی به فارسی و بالعكس ترجمه نمایید .

الف ) جَعَلَ الشمسَ سراجاً . خورشید را چراغی قرارداد

ب ) خافَ و قذ َفَ الحجارة َ علیه . .ترسید وسنگ را براوپرتاب كرد

ج ) وَجَدَتا باب َ المدرسة مغلقاً . ..درمدرسه رابسته یافتند

 د ) كلاغ در آبگیر افتاد . ..وقع الغراب فی البركة

گزینه مناسب هرعبارت را انتخاب كرده ودرجای خالی بنویسید .

الف ) عَلُمَ .أنّ... شخصاً داخلَ الشّجرة .   ( ثمَّ . أنَّ . علی . لكن . )

ب) .هم... رجالٌ علماءٌ .  ( هذان ِ . هما . هم . أنا  )

در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

الف ) .هن (انتن . نحن).. تلمیذاتٌ ناجحاتٌ .                    

    ب ) هذا رجلٌ ، .هو. محترمٌ .

 ج ) .انتما... كسبتما اموالاً كثیرة .                

     د ) اللهمّ ! .انتَ.. أذِنتَ لی فی دعائك .        

درجای خالی فعل ماضی مناسب را قرار دهید .

الف ) لماذا .فرحتن...  أیّتها السّیدات ! (فـَرِحَ )             

  ب ) النّـساءُ ..خرجنَ... مِن المسجد . ( خـَرَجَ )

 ج ) أنتم  .تركتم.... عبادة الطّاغوت . (تـَرَكَ )            

  د ) نحن نهضنا... مِن مكاننا . ( نـَهَضَ )

عبارت زیر را به صیغه ( جمع مذكر غایب ) تغییر دهید .

            هذه الزّارعة ُ عَمِلَتْ فی المزرعة .      

  ...هؤلاء الزارعون عملوا فی المزرعة.

در جای خالی كلمه پرسشی مناسب قرار دهید .

.ما. هاتان ِ ؟ محفظتان ِ .                   

      من.. عند القاضی ؟ الرّجل .

 

با استفاده از ( نعم ) به سوالات زیر پاسخ دهید .

الف ) هل قـَصَدتِ عبادة ربّكِ ؟ نعم . قصدتُ عبادة ربی

ب ) هل الطالبان ِ حَفِظا الدّرس ؟ نعم . ...الطالبان حفظا الدرس .

گزینه مناسب هر تصویر را انتخاب كرده وزیر آن بنویسید .

                 الف ) البنتُ غسَلَتْ یدها .                    

    ب ) الطالبان ِ فرحان ِ .

                 ج ) الطالباتُ راجعاتٌ .                         

 د ) هما فرحتان ِ .

          گزینه ب.....                         .....گزینه الف.......

درعبارت زیر انواع كلمه (اسم . فعل . حرف ) را مشخص نمایید .

                                      هی   شكرَتْ   ربّها  .

                   هی و ها : اسم             شكرت : فعل

فعل های مشخص شده را به عربی ترجمه كنید .

الف ) ای پسرم ! چرا برادر كوچكت را زدی ؟  ضربتَ

 ب ) خانم معلم ها از دانش آموزان   سؤال پرسیدند .  ...سألنَ

گزینه ناهماهنگ درهر عبارت را مشخص نمایید .

الف )  مِن             الی            لحمٌ             ثمَّ          

  لحم تفاوت دارد  

ب )  ذئبٌ            بومة ٌ           ثعلبٌ            قوة ٌ       

 قوة تفاوت دارد

متن زیر را خوانده سپس به سؤالات آن پاسخ كوتاه بدهید .

كانَ حمیدٌ جائعاً . فذهَبَ عند أمّه وقالَ : اُریدُطعاماً . فأكلَ الطعام و ذهَبَ الی بیت صدیقه محمود. ثمَّ ذهبا الی  حدیقة

قرب البیت .

الف ) ماذا أكلَ حمیدٌ ؟ ..طعام..    

  ب ) أین الحدیقة ؟ ...قرب البیت..    

  ج ) هل كانَ محمود جائعاً ؟ لا..

باتوجه به معنی آیات گزینه مناسب را انتخاب كرده و بنویسید .(2كلمه اضافه است . )

                                    ( رَجَعَ  . شَرِبَ . اللیل . قلیلٌ  . عَلِمَ )

الف ) فمَن .شرب.. مِنه فلیسَ مِنّی .

 ( پس هركس از آن نوشید از من نیست . )

 ب) متاعُ الدّنیا ..قلیل. . ( بهره ی دنیا اندك است . ) 

ج ) قد .علم.. كلّ اُناسٍ مشربهم .

 (هرگروه آبشخور خویش را شناخت . )                     موفق باشید.

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 13 دی 1388 ] [ ساعت 16 و 59 دقیقه و 50 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون نوبت اول پایه سوم دی 88

پاسخ نامه آزمون نوبت اول دی 88 پایه سوم

پاسخ نامه

كلمات مشخص شده در هر عبارت را ترجمه نمایید .

الف ) هو بدأ بالانسحاب . ..عقب نشینی                  

  ب ) فوَجَدَها بین الاعشاب . ..گیاهان

ترجمه های ناقص را كامل كنید .

الف ) انتم علی وشك الاعدام . شما .درشرف(نزدیك).. اعدام هستید .

ب ) لا حقَّ للآخـَرینَ فیه . برای .دیگران.. هیچ حقی در آن نیست .

ترجمه صحیح فعل ( اَسْجُنُ ) كدام گزینه است؟

الف ) زندانی كردم           ب ) زندانی كن            ج ) زندانی می كنم   +          د) زندانی كرد

باتوجه به ترجمه جملات زیر را باگزینه مناسب كامل كنید .

الف ) هم اقویاء.. ولا خوفَ علیهم . (أسرة ٌ . قواّتٌ .  اقویاءُ )

ب ) كانَ الغنیُّ فی .رغد ( عسرٍ . رغدٍ . صعْبٍ )

عبارات زیر را از عربی به فارسی و بالعكس ترجمه نمایید .

الف ) رجعتُ باكیة ً . گریان برگشتم

ب ) طلَبَ صاحبُ البستان أبناءهُ . صاحب باغ پسرانش را خواست

ج ) انتَ تجعلُ لسانی لهجاً . توزبانم را توانا قرار می دهی

د ) بروید از اینجا . (جمع مؤنث ) .....اِذهبن من هنا

ازحروف اصلی (علم ) موارد خواسته شده را بنویسید .

             صفت مطلق : ...علیم                      

  صفت مفعولی : ...معلوم

جدول زیر را كامل كنید.

كلمه

اَحسَنَ

انتصار

مَساجِد

وزن

اَفعل

اِفتعال

مفاعل

حروف اصلی

حسن

ن.ص.ر

سجد

باتوجه به پاسخ در جای خالی جملات پرسشی مناسب بنویسید .

الف ) .ماهذا(ذلك)..؟ مفتاحٌ .              

  ب ) ..متی رجعتَ...  ؟ رجعتُ صباحاً .

انجام دادن هر كار را از صاحبان تصاویر بخواهید . (باحركت گذاری كامل )

  نوشتن    ...اُكتبی...                       خواندن  ....اِقرؤوا...

 

باتوجه به افعال داخل پرانتز در جای خالی فعل ماضی یا مضارع مناسب بنویسید .

الف ) هم ..نهضوا.. مِن مكانهم . (نهَضَ )            

 ب ) نحن ..نصبر... علی المصائب . (یَصبِرُ )

ج )عزیزاتی .اكلن... مِن الفواكه . (أكلَ )           

 د)أیّها الاصدقاء!لماذا ...تشربون.. مِن هذا الماء؟ (یشرِبُ)

جملات مثبت را به منفی تبدیل نمایید .

الف ) صدیقی  سَمِعَ كلامی . ....ماسمع..............

ب ) فاطمة تنظرُ الی الشارع . .......لاتنظر.................

درجای خالی فعل امر مناسب قرار دهید .

الف ) یا صدیقی ! ..اُعبُر.. مِن الشارع . (عَبَرَ ـــُــ )

ب) أیْها الطالبان ِ ! ..اِسإلا.... عن المعلم . ( سَألَ ــَـــ )

موارد خواسته شده رااز داخل پرانتز یافته ودرمقابل آن بنویسید . (2كلمه اضافه است . )

                                     ( میاه . بعید . وَجَدَ . خوف . ضلَّ . )

متضاد فـَقـَدَ : وجد.                جمع ماء : ...میاه             مترادف رُعب : ...خوف.

مستقبل فعل ( جعلتما ) كدام گزینه می باشد ؟

الف ) سجَعلتما              ب ) سیَجعلان ِ             

  ج ) ستـَجعلان ِ   +              د ) سجَعلتا

غلط های مشخص شده در هر عبارت را تصحیح نمائید .

الف ) ذلك الطالبونَ مؤدبونَ . ...اولئك....           

  ب ) البناتُ یغسلونَ الملابس . ....یغسلن...

كلمه ناهماهنگ در هر عبارت را مشخص كرده وزیر آن خط بكشید .

الف ) سادة            بنات    +           إخوة               رجال

ب ) تفاح              رمّان               مجد       +         عنب

باتوجه به آیات و ترجمه آن ها در جای خالی كلمات مناسب قرار دهید .

الف) وفی اموالهم حقٌّ معلومٌ للسائلِ والمحروم.

ودراموالشان برای فقیر..... و محروم حقی مشخص است .

ب ) فـ أین.. تذهبونَ ؟  پس كجا می روید؟ 

متن زیر را خوانده و به سؤالات آن پاسخ كوتاه دهید .

    فی مدینةٍ ، كانَ الناسُ فی رغدٍ ورفاهٍ . ولكن بعد مدةٍ بدأ الملكُ الجبارُ بصلب المؤمنین و المؤمنات . 

    مَلأَ الرّعبُ قلوبَ الناس . فی هذا الوقت جاءَ احدُ الوشاة عند الملك وقالَ : الخطرُ قریبٌ .

الف ) ماذا مَلأ قلوبَ الناس ؟ ...الرعب.........            

 ب ) مَن جاء عند الملك ؟ ...احدالوشاة..

ج ) أین كانَ الناسُ  ؟ ....فی مدینة.....                 

 د ) كیف كان الناس ؟ ......فی رغد........

                                                                                                                                          موفق باشید .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 13 دی 1388 ] [ ساعت 16 و 54 دقیقه و 36 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]