تبلیغات
آموزش درس عربی - مطالب پاسخنامه

پاسخ نامه امتحان نوبت اول پایه اول دبیرستان . دی ماه89

- ترجمه عبارات . (3نمره)

لماذا أتحمّل ُ المشقة ؟ ...چرا سختی را تحمل کنم ؟ ..

ربّنا أفرغ علینا صبراً و ثبّت  اقدامَنا . ..خدایا به ما صبر عطاکن و قدم هایمان را استوار گردان (ثابت قدم گردان )

الوالدُ یترّوحُ ولده بکمّه . پدر پسرش (فرزندش ) را با آستینش باد می زند .

المومنونَ یُنفقونَ اموالهم فی سبیل الله . افراد با ایمان مال هایشان را در راه خدا انفاق می کنند .

اِستیقظنا قبل الفجر و توضّئنا . ..قبل از سپیده دم بیدار شدیم و وضو گرفتیم . ..

2- موارد خواسته شده را بنویسید . (1.5نمره )

معنی انشوذة : .سرود..                 متضاد البرد : ...الحر .....

معنی خاک به عربی : ...التراب..                مفرد اجیال : ...جیل.

جمع نقمة : ...نقم                        مترادف یُفتّشُ عن : یبحث عن

لا تعبدوا الا الله .

الف) عبادت نمیکنید مگر خدا را .                ب ) عبادت نکنید مگر خدا را . *

تعَلــَّم حُسن الاستماع .

الف) خوب گوش کردن را آموخت .             ب) خوب گوش کردن را بیاموز . *

4- ترجمه های ناقص را کامل کنید . (5/0نمره)

العقلُ مصلحُ کلّ امرٍ .  عقل ..اصلاح کننده.... هر کاری است .

فـ...استغفروا..... لذنوبهم و من یغفر الذنوب الاّ الله .

      پس برای گناهان خویش آمرزش خواستند و کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد ؟

5- غلط های ترجمه را تصحیح نمایید .

یبدَأُ فتیً ذکی ٌّ بالکلام نیابةً عن قومه و یقولُ : إنّ الامیر و أصدقائه یظلمونَ و یتفاخرونَ بقوّتهم

و نحن تحمََّلناهم والآن لا ننتـَظِرُ مساعدة الآخَرین و نقتـُلُهم بنفسنا .

جوان باهوشی به نیابت از قومش شروع به صحبت کرد و گفت : همانا فرمانده و دوستانش ظلم کردند و به نیرویشان فخر می فروشند و آنها ما را تحمل میکنند و الآن منتظر کمک دیگران می شویم و خودمان آنها را نمیکشیم .

صحبت میکند / می گوید / ظلم می کنند / ما / آنها را / تحمل میکنیم / نمیشویم / میکشیم

6- للتعریب: 01نمره)

او و سربازانش در زمین سرکشی کردند . ..استکبَرَ هو وجنوده فی الارض بغیر الخق

7- متن زیر را خوانده و به سوالات پاسخ دهید . 5/1نمره

کانَ قارونـُ رجلاً متکبّراً و کافراً بنعمة الله . إذَن ، شاهَدَ جزاء َ عملِه و أنزَلَ اللهُ علیه  و ابتـَلَعَتهُ الارضُ و أصبَحَ عبرة ً للاجیال .

الف) مَن قارون؟ ..رجل متکبر وکافر

ب) کیف کان عاقبة قارون ؟ .ابتلعته الارض.....

ج) لمَن اصبح قارون عبرة ؟ .....للاجیال  ..........

د) ماذا شاهَدَ قارون؟ ....عذاب الله ...............

و) عیّن اسم فاعل من ثلاثی مزید : ....متکبّر ..

ه) عیّن فعلا من باب افتعال : ابتلعت

7- أکمل الفراغ : 5/2نمره

.هم.... خاشعونَ . (ضمیر)          .اُعبدوا... ربّکم . ( فعل امر  یعبُدُ )

ماغسلتُ. ثوبی . (ماضی منفی غسَلَ )      الطالبات یتعبنَمن الاعمال . ( مضارع تعب  َ )

ذهَبَ .هولاء.. الاولاد . ( اسم اشاره نزدیک )      .لاتلبسوا. الحق بالباطل . ( نهی تلبـِسونَ)

لماذا لاتأکلُ.. طعامک ؟ مضارع منفی یأکُلُ )          کلمه احسان بر وزن ..افعال .

من. یأخُذُ القلم ؟ المعلم  ( کلمه استفهامی )    

   نحن سنجلس علی الارض . ( مستقبل یجلس )

8- عیّن افعال ثلاثی مزید و صیغتها . 5/1نمره

وما نُرسِلُ المرسلینَ الاّ مبشرّینَ  و منذرینَ . ......نرسل / مضارع للمتکلم مع  الغیر

سأصرِفُ عن آیاتی الذیّن یتکبّرونَ فی الارض بغیر الحق . .یتکبرون / مضارع للغائبینَ...

هؤلاء یهرُبونَ مِن قراءة الدرس و یتکاسَلونَ . یتکاسلون / مضارع للغائبینَ

موارد خواسته شده را بنویسید با استفاده از کلمات پرانتز  (2کلمه اضافه است )

     ( اِنفتـَحوا / جاهِد / جاهَدوا / اِلبَسوا / تـَبَسَّمنَ / ننتقِمَ )

امر للمخاطب من باب مفاعلة : ..جاهِد.

ماضی للغائبینَ من باب انفعال : ..انفتحوا

ماضی للغائبات من باب تفعّل : ..تبسّمنَ...

مضارع للمتکلم مع الغیر من باب افتعال : ..ننتقم....

10- عیّن جامد و مشثق و نوع المشتق ما تحته الخط: 75/2نمره

الله علیمٌ   بالظالمینَ          ....................................................

مشاورةُ  المُشفِـِـِقُ  الجاهلُ  خطرٌ . ..................................................................

اِنتخبَ الامام قمیصاً أرخَصَ .   ..................................

11- للاعراب : 1نمره

هو یُجَفّفُ قمیصَهُ .

هو : مبتدا و مرفوع محلا / یجفف : خبر . فعل و فاعله هو مستتر / قمیص : مفعول و منصوب / ه : مضاف الیه و مجرور محلا

12- التحلیل الصرفی . 25/1نمره

یُجَفّفُ : ....فعل مضارع / للغائب / ثلاثی مزید من باب تفعیل

قمیص : .اسم / مفرد / مذکر / جامد

 


موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 9 دی 1389 ] [ ساعت 09 و 09 دقیقه و 55 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال نوبت اول پایه دوم راهنمایی . دی ماه 89

پاسخ نامه نمونه سوال امتحان نوبت اول پایه دوم راهنمایی . دی ماه 89

 

۱- ترجمه لغات : ۱نمره

هناک : ..آنجا       پرکردی : ...ملأتَ         اختبار : ..آزمایش      مغازه : ..حانوت

۲- ترجمه جملات :   ۵/۳نمره

  هرَبَ العدوّ فی ظلمة اللیل . .دشمن در تاریکی شب فرار کرد . .

 تعِبَ کثیراً مِن اعماله السیئة . .از کارهای زشتش بسیار خسته شد .

 والدُ صدیقی موظفٌ . .پدر دوستم کارمند است .

  موش برخاست . ..نهضَت الفأرة . .

۳- کامل کردن ترجمه ناقص :  ۵/۰نمره

  الهی أنا عبدک الضعیف .  خدایا من .بنده.. ناتوان تو هستم .

  ذلک الیوم .ضربتُ.. أخی الصغیر . آن روز برادر کوچکم را زدم .

۴- انتخاب ترجمه صحیح : ۵/۰نمره

 نظـَرَهُ فی الغابة  .                                      راه برگشت را گم کردید .

الف )  نگاهش به جنگل است .                     الف) هما ضلاّ طریق العودة .

 ب) اورا در جنگل نگاه کرد .   *                       ب ) انتما ضللتما طریق العودة . *

۵- موارد خواسته شده را از پرانتز یافته و بنویسید . (۲کلمه اضافی ) ۷۵/۰نمره

                ( الشتاء /  نائمونَ  /  حینما  / أمس / مقرّ )

 هؤلاء ..نائمون            یوم ماضی : ..امس             مکان القائد و جنوده : ..مقرّ..

۶- آوردن کلمه پرسشی مناسب : ۷۵/۰نمره

من هذان ِ ؟ زارعان ِ .       ما.. هاتان ِ ؟ شجرتان ِ .         اینالسیارة ؟ فی الشارع .

۷- نوشتن ضمیر مناسب : ۱نمره

 أیتها المؤمنات !انتنّ علی صراط مستقیم .

 نحن.. جلسنا فی مکاننا .               .انتم. ذهبتم .            هما. کتبتا .

۸- آوردن فعل ماضی مناسب . ۲نمره

 التلمیذاتُ ...رجعنَ... من المدرسة . (رجَعَ )

 هم ..صرخوا.... من شدة الفرح . ( صَرَخَ )

 یا أمّی ! هل .سمعتِ... صوت القرآن ؟ (سمِعَ)

 هی .وجدت.. رسالة الرئیس . (وجَدَ )

۹- جمله زیر را به مونث تبدیل کنید . ۷۵/۰نمره

  اصدقائی رجالٌ منظمونَ . ......صدیقاتی نساء منظمات ...

۱۰ - باتوجه به (نعم) به سوال زیر پاسخ دهید . ۱نمره

 هل انتَ نجحتَ فی الامتحان ؟ نعم ، ..أنا نجحتُ فی الامتحان .......

۱۱- تصحیح کردن غلط های مشخص شده : ۷۵/۰نمره

أکلَ الحمار و الثعلب من الفواکه و أکلَ الاسد معه . هما

انتِ ِ جاهلٌ .   انتَ                        عدد قوات العدو کثیرة .   کثیر

۱۲- پیدا کردن گزینه ناهماهنگ و خط کشیدن زیر آن در هر عبارت . ۵/۰نمره

 الف )  غفـَلَ            ندِمَ           فتَحَ           نادم *

 ب ) هؤلاء            هذان ِ          اولئک            هما *

۱۳- خواندن متن و پاسخ به سوالات :  ۱نمره

ذهَبَ صیادٌ الی غابةٍ لصیدِ غزالة . امّا للغزالة صدیقٌ وهو غرابٌ . فهِمَ الغرابُ قصدَ الصیاد فحمَلَ حجارة من سجّیل و قذفَها علی رأس الصیاد و هکذا هربَت الغزالة .

الف)  لماذا ذهب الصیاد الی الغابة ؟ لصیذ الغزالة

ب) هل للغزالة صدیقٌ ؟ نعم و هو غراب

 ج) ماذا قذف الغراب علی رأس الصیاد ؟ حجارة من سجیل

 د) ماذا فعلت الغزالة فی النهایة ؟ هربت

 

 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 9 دی 1389 ] [ ساعت 08 و 50 دقیقه و 19 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی . آذر 89

پاسخ نامه امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی

1-     ترجمه لغات :( 2نمره )

قیادة : ...رهبری.      لهج  ....توانا.پایبند....              خانواده ...اسرة.           فردا..غداً...

 

میخوانیم ...نقرأ...        الدموع ...اشک ها...                کلبه ...کوخ...              غار ...کهف...

 

2-     ترجمه عبارات به فارسی روان  (5/3نمره)

 

نحن اقویاء و لاخوف علینا . .....مانیرومندیم وهیچ ترسی نداریم........

 

ایّها السادة ! معنویات الجنود قویّة . ...ای اقایان روحیه سربازان قوی است . ..............

 

رجعتْ الراعیة  باکیة ً. ....چوپان گریان برگشت . .......

 

وارد بهشت شو (مذکر). ...اُدخل الجنة.........

 

3-     آوردن کلمه پرسشی مناسب در جای خالی : (2نمره)  

 

متی.. تذهبونَ ؟ فی منتصف اللیل .                 .این. ذهبتم ؟ الی القریة .

 

.کیف.  کانت الطفلة ؟ جائعة .                        ماذا  تأکلُ ؟ الشای و الطعام

 

4-     منفی کردن جملات مثبت : (1)

 

الذئب یسرُق ُ نعجة ً . ...لایسرق..................

 

نجَحَتْ البنت ُ فی الجامعة . ...مانجحت..........................

 

5-     ساختن فعل مستقبل : (1)

 

یجعلون َ.......سوف یجعلون......                    کتبتم ....سوف تکتبون.

 

6-     تعیین وزن کلمات : (75/0)

 

ترحیم  ..تفعیل....               مذاکرة  ..مفاعلة.......            مکاتب ...مفاعل..........

 

7-     ساخت موارد خواسته شده: (2نمره)

 

صفت مطلق از کلمه (سمع) ....سمیع.........                       

  صفت مفعولی از کلمه (حمد ) .محمود..

 

حروف اصلی کلمه ( مفاتیح) ....ف/ت/ح......                          

  متضاد کلمه ( لیل ) ..نهار......

 

8-     آوردن فعل های خواسته شده در جای خالی :  (2نمره)  

 

یا طالب ! ..اِسمع.... کلام المعلم .(فعل امر از سمع   َ )

 

حمیدة ...ذهبت.. الی الحدیقة . (فعل ماضی از ذهَبَ )

 

هاتان المرأتان ِ ..تجلسان..  علی الکرسی . ( فعل مضارع از جلس   ِ )

 

أبی و أخی  ...رجعا.  من السفر . ( فعل ماضی از رجعَ )

 

9-     نوشتن ضمیر مناسب در جای خالی : (1نمره)

 

انتَ.. لعبتَ .                 هم  یلعبونَ .     

 اولئک النساء ، هنّ ..جائعاتٌ .                         ..هنّ.  خرجنَ .

 

10- پاسخ دهید با استفاده از نعم : (5/0)

 

هل تخرُجین َ من الصف ؟ نعم ، .اخرجُ من الصف.............

 

11-  فعل جملات زیر را به امر تبدیل نماییید . (1نمره)

 

یا اختی العزیزة ! ترجـِعینَ فی الوقت المحدّد .  ..اِرجعی......

 

تذکــُرُ نعمة ربک . ...اُذکر........

 

12- باتوجه به متن به سوالات پاسخ دهید .( 75/0)

 

جاءت الطفلة و آثار الدموع علی عینها . فنظر النبی (ص) الی الرجل  ثمّ قال َ : إنّ خدَمَکم اخوانکم .

 

مَن جاءت ؟ ..الطفلة...                 الی مَن نظر النبی ؟ ..الی الرجل...

 

مَن اِخواننا ؟ ..خدمکم..

 

13- با کلمات پراکنده یک جمله بسازید . (5/0)

 

سلة /  ذلک / العامل / یحمل ُ / المجتهد  / الفواکه

 

                     ......یحمل ذلک العامل المجتهد سلة الفواکه.........

 

14-  ترجمه فعل در جملات به عربی (1نمره )

 

قلمت را بالا ببر . (مونث ) ..اِرفعی....             درخت را بکار . (مذکر ) ....اِغرس..

 

15- عبارت زیر را از مذکر به مونث  تغییر دهید .( 1نمره)

 

هم مشغولونَ بعبادة الله و یسجدونَ له .   ...هنّ مشغولات بعبادة الله و یسجدنَ له . 

 

 

 

 

                                                                      

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 14 آذر 1389 ] [ ساعت 21 و 57 دقیقه و 37 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه یک سری نمونه سوال برا آمادگی امتحان نیم ترم پایه سوم راهنمایی . درس 1تا4

پاسخ نامه یک سری نمونه سوال برا امادگی امتحان نیم ترم پایه سوم . درس 1تا4

۱-ترجمه عبارات :

اُکتب لنا فی هذا الدنیا حسنة .برای ما دراین دنیا نیکی بنویس .

اِرحم ضعف بدنی . به بدن ناتوانم رحم کن .

اِبدئی یومک بذکرالله . روزت را با نام خدا شروع کن .

جعلتَ لسانی بذکرک لهجا . زبانم را به ذکرت پایبند قرار دادی .

صورتت را بشوی و کیف را بردار . (مذکر)اِغسل وجهک و اِحمل المحفظة .

اَصلبُهم غداً . اُصلبهم غدا ً . فردا آنها را به دار می آویزم . فردا آنها را به دار بیاویز .

رجعت الی القریة باکیة . گریان به روستا برگشت .

۲-عبارات زیر را از مذکر به مونث تبدیل نمایید .

هم مشغولون بعبادة الله . هنّ مشغولات بعبادة الله .

اِبحث عن الامیر .  اِبحثی عن الامیر .

لا یسمعون َ . لا یسمعنَ .

۳- جملات را از مثبت به منفی تبدیل نمایید .

اَعلمُ الغیب .  لا اَعلمُ  الغیب                        کانت الطفلة مقصرة .  ما کانت الطفلة مقصرة .

ضرب الرجل الطفلة .  ما ضرب الرجل .

۴- در جای خالی با توجه به پاسخ کلمه پرسشی (استفهامی) مناسب قرار دهید .

.این. تکتبین ؟ فی المکتب .                  هل . سمعت قول الحق ؟ نعم

متی خرجتِ من المدسة ؟ فی الساعة الثانیة                ..کیف.. تقرأالقران ؟ بصوت حسن

.مَن.. جاء فی اللیل ؟ الرجل                         ما.. فی الحدیقة ؟ الشجرة

۵- عبارت زیر را به  مثنی تبدیل نمایید .

هؤلاء یأمرون الناس بالبخل . هذان یأمران الناس بالبخل .

۶- در جای خالی فعل امر قرار دهید .

ایها المقاتل ! ..اُقتل .    العدو . (قتل   ُ )

یا بنتی ! .اُکتبی.. واجبات المدرسة . ( کتب  ُ )

۷- فعل امر بسازید از فعل هی داده شده :

تبحثُ عن :    اِبحث عن            ترجـِعینَ :  اِرحعی                  تسألُ : اِسأل

۸- فعل عبارات زیر را به مستقبل تبدیل نمایید .

  انتما تخرجان من الحانوت .     ستخرجان                     انا حملتُ السلة .   سأحمل

۹- وزن کلمات زیر را بنویسید .

  احترام :  افتعال               اجلاس :   افعال             تکریم :   تفعیل              مقدّر : مفعّل

۱۰- حروف زائد کلمات زیر را بنویسید .

تقاطع :    ت. ا              تکثیر :    ت.ی               متشابه :  م.ت.ا             مقاتل : م.ا

۱۱- از کلمه (قدر ) موارد خواسته شده را بسازید :

      صفت مطلق :   قدیر            صفت مفعولی :   مقدور                صفت فاعلی : قادر

۱۲- ترجمه افعال زیر را بنویسید 

میروید (جمع مونث ):    تذهبنَ                            برخاستند (مذکر) : نهضوا

میخوریم :    نأکلُ                                           بلندشو(مونث) : اِنهضی

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 5 آذر 1389 ] [ ساعت 17 و 09 دقیقه و 09 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه امتحان هفتگی عربی پایه سوم . ابان 89

      پاسخ نامه امتحان  هفتگی  عربی  پایه سوم راهنمایی . ابان ۸۹

1-      لغت های زیرراترجمه نمایید .

الکوخ : .کلبه            المحدّد :.معین .                 عقب نشینی : انسحاب

2-      عبارات زیر را ترحمه نمایید .

الف ) یضربُ الرجل الطفلة بشدة . .مرد دختر بچه را به شدت میزند .

ب) فجأة  الراعیّة فقدت النعجة...چوپان(مونث) میشی را گم کرد .

ج) تو این نامه را نوشتی (مذکر) . انتَ کتبتَ هذه الرسالة ( هذا الکتاب )  

3-      در جای خالی ضمیر مناسب بگذارید .

الف ) .انتِ. تعملین .                   ب) .هنّ کتبن                 ج) .همیعبدونَ .

 

4-      موارد خواسته شده را درجای خالی بنویسید .

الف) أنا  .أعملُ    بدقة .  ( فعل مضارع از عمل )

ب) الجنود ..ذهبوا.... الی مقرّهم . (فعل ماضی از ذهب)

ج) انتم ..ترجعون.... الی البیت . (فعل مضارع از رجع )

د) التلمیذان ِ ...کتبا.... الواجبات . ( فعل ماضی از کتب )

 

5-      وزن کلمات زیر رابنویسید .

استکبار : ..استفعال..                مَکتـَب : ..مفعل..                    انقلاب : .انفعال...

 

6-      از کلمه  ( حکم ) صفت فاعلی و مطلق  بسازید .

    صفت فاعلی : ..حاکم                        صفت مطلق : ..حکیم...

 

7-      در جای خالی کلمه استفهامی (پرسشی ) مناسب قرار دهید .

   ...متی... ترجعین ؟ فی اللیل .                        من.. جلس علی الکرسی ؟ المعلم .

 

8-      جملات مثبت را به منفی تبدیل نمایید .

الف ) هنّ یصبرن عند مواجهة المشاکل . .هنّ لایصبرن عند مواجهة المشاکل .

ب) هو غسَلَ یده . ..هو ماغسل یده ..........

 

9-      افعال زیر را به مستقبل تبدیل نمایید .

یجعلُ : .سوف یجعل (سیجعل)...                           کتبنا : ..سوف نکتب (سنکتب) 

10-  به سوال زیر پاسخ دهید .

هل سمعتَ قول الحق ؟ نعم ، ..سمعتُ قول الحق

برو بچ سوم توجه کنند که سوال اخری یکی از سوالات امتحان نهایی سال ۸۸-۸۹بود

 

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 29 آبان 1389 ] [ ساعت 17 و 10 دقیقه و 02 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون نهایی سوم راهنمایی . خرداد89

پاسخ نامه آزمون ۸۹ . نهایی . سوم راهنمایی

۱- الف)بازار     ب)رسالة یا كتاباً

۲- الف)بعد         ب)سفری

۳- الف)بیت     ب ) حوت

۴- الف)رغد      ب)ارحم

۵-تصویراول: الاولاد یلعبون.  تصویردوم: البنتان جالستان تحت الشجرة

۶- الف) قطعا همراه سختی آسانی است .

ب) من به كارگریامانتدار نیاز دارم .

ج)چگونه مثال هارابرایت زدند ؟

۷- متی تذهب؟

۸- الف)شاهد     ب) فعیل

۹- الف)جلسوا   ب)ذلك    ج) تسمع        د) هی

۱۰- الف)إعملی     ب)اُحصدا

۱۱- الف) لاتلبسا        ب) لاتأكلوا           ج)لاتشعرْ

۱۲- الف) مزدحمٌ     ب) الطالبُ         ج) اللسانَ           د) مریمُ

۱۳- الف) رجعت التلمیذة بالسیارة           ب ) سعید یشرب الماء

۱۴- مبتدا: العید       جارومجرور: من المسجد          خبر : تلمیذ        فاعل : الایمان

۱۵- الف) صید         ب ) مسرورا

۱۶- الف) بین الاعشاب         ب) باكیة      ج) نعجة             د) نعم

۱۷- الف) صبرنَ          ب ) حملتما

۱۸- الف) تكشفونَ            ب) تصدقان

۱۹- نعم . أنا نجحتُ فی درسی .

۲۰- ماأخذ

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 7 خرداد 1389 ] [ ساعت 00 و 09 دقیقه و 56 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون خرداد 88.مدرسه رامشه . پایه دوم راهنمایی

پاسخ نامه آزمون دوم راهنمایی . مدرسه رامشه . خرداد 88

از بین گزینه های داده شده نام هر تصویر راانتخاب کرده وزیر آن بنویسید . (2گزینه اضافه است . )

                    

            منضدة               كأس                     فأرة          

 

ترجمه های ناقص را کامل کنید . 

کأنّ علی الماء شیئاً .                ....گویا.. روی آب چیزی است .

هل نسیتَ  ..مرة اخری..... ؟              آیا یک بار دیگر فراموش کردی ؟ 

درهرگروه از کلمات یک گزینه ناهماهنگ  وجوددارد . گزینه مورد نظر رادرجای خالی بنویسید. 

الف ) إخوة .  أخت  .  والدة .  أمّ              ...إخوة.               

ب ) الآتی .  أمسٍ .  غداً  . معبد               معبد....

هریک از گزینه های ستون (ب ) به کدام گزینه از ستون (الف ) مربوط است ؟ (2گزینه اضافه است .)

      ستون الف  :            المجتمعُ ...فاسد                          صدیقاتی  .قتلن..                                                                                                                                                                                                                        

      ستون ب :                 قتلنَ             وحیدٌ               فاسدٌ                 تقتلـنَ  

هریک از موارد خواسته شده رادر کادر مخصوص خود بنویسید .

مترادف  فــزعَ      خاف

 جمع کلمه شدید           اشداء

  هم خانواده منذرینَ           انذار

مفرد کلمه صالحات                       صالحة

                                   

 

عبارت زیر رابه عربی ترجمه نمایید .

  چه وقت صبحانه می خوری ؟ (مذکر)  ........متی تأكل الفطور؟ .........

عبارت های زیر را به فارسی روان ترجمه نمایید .

 العدوّ یشعُرُبالخوفِ و یهرِبُ .   ....دشمن احساس ترس میكند وفرار میكند ......

هتفَ ولدی : النجدة . الذئاب .    .......فرزندم فریاد زد : كمك . گرگها............

یرزقُ کیفما یشاء .                  روزی می دهد هرطور كه بخواهد . ..........

در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید .

أیتها السیدات ! .شكرتنّ.... ربّـکنّ . ( شکرَ )                  أنتِ ...سألتِ مِن المعلم . ( سَألَ )

أیها التلامیذ ُ! كتبتم... الواجباتِ . ( کتـَبَ )                هنَّ ..ضحكن.. بهدوءٍ . ( ضحِکَ )

درجای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید .

البناتُ ..یلعبن... فی الحدیقة . (یلعَبُ )                            أنتنَّ ..تنجحن... فی الامتحان . (ینجَحُ )

الإمرأتانِ ...تسبحان.. فی البحر.( یسبَحُ )                          أنا ...أسقی... الاشجار . ( یسقی )

جمله مربوط به هر تصویر را انتخاب کرده ودرزیر آن بنویسید . (2جمله اضافه است . )

 ( الطفلان ِ واقفان ِ عند الشجرة . هم مشغولونَ بالمطالعة . الطفلتان ِ عند الشجرة . هنّ مشغولاتٌ بالمطالعة . )

       .الطفلتان واقفتان عند الشجرة .......      .هم مشغولون بالمطالعة .......

 

درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

 هما..  نظرَتا .          .هی.. مَنحَت˚ .           نحن... ضرَبنا .              یا سعید ! هل ..انتَ.. مشغولٌ ؟

درهرعبارت یک غلط عمدی وجوددارد . آن را تصحیح نمایید .

 هؤلاء التلمیذان ِ مؤدبان ِ .   .هذان.                التلمیذة ُ یَلبسُ  ثوبها .   ..تلبس.

بااستفاده از ( نعم ) به سوالات زیر پاسخ دهید .

هل تقتلونَ العدوّ ؟  نعم . نقتل العدو.

هل سمعوا کلام الاستاذ ؟ نعم . ...سمعوا كلام الاستاذ.......

متن زیرراخوانده وبه سوالات آن پاسخ کوتاه دهید .

  أبی یفتحُ حانوته بعد الظهر عادة ً . وفی یوم من الایام وقعَ نظرُه علی سلةٍ . کان فی السلةِ طفلٌ  وهو جائعٌ . حمَلَ أبی سلة الطفلِ وأخذَ الطفلَ فی حضنِه وقالَ : الهی ! هذا طفلٌ صغیرٌ . ماهو ذنبه ؟

1-         أین الطفل ؟ ...فی السلة...              

2-         ماذا فعلَ أبی بعد مشاهدة السلة ؟ ..اخذ الطفل فی حضنه....

3-         مَن أخذ َ الطفل فی حضنه ؟ ..ابی ..

فقط به یک سؤال از سؤالات زیر پاسخ دهید .

1- مؤنث عبارت ( کنتُ مجتهداً ) می شود : ....كنتُ مجتهدة ...

2- فعل مضارع از ( تعِبَ ــَــ ) برای عبارت : یا أمّی ! ..تتعبین...  مِن عملٍ کثیرِ .  

چنان چه عبارت ( أیها الصدیقان ! هل لعبتما معاً ) را به جمع مذکر غایب مضارع تبدیل کنیم کدام گزینه صحیح است

الف) هل الصدیقان ِ یلعبان ِ معا ً ؟                                ب ) هل الصدیقان لعبا معاً ؟

ج ) هل الاصدقاء یلعبونَ معاً ؟      +                               د ) هل الاصدقاء لعبوا معاً ؟ 

درباره تصویرزیر 2 عبارت کوتاه بنویسید .                                                                       

        .....الطفلة باكیة ............             ......هی فقدت طریقها . .............

                                      

باتوجه به ترجمه آیات در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید . (1کلمه اضافه است . )

                                          ( اللیل  /  رسول  /  خرجوا )

 جاءکم  .رسول... مصدق ٌ . (پیامبری راستگو بر شما آمد . )

جعلَ ..اللیل... سکناً .         ( شب را مایه ی آرامش قرارداد. )

 

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 ] [ ساعت 18 و 31 دقیقه و 53 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه پایه سوم راهنمایی آزمون هفتگی قواعد 23/1/89

پاسخ نامه پایه سوم آزمون هفتگی قواعد 23/1/89

1-         وزن كلمات زیررابه دست آورید . (1نمره)

استراق : ..افتعال.       مُكاتبة : ..مفاعلة        

   مُجرم : ..مُفعل.           مُرتـَفع : ..مفتعل....

2-         درجای خالی فعل امر مناسب بنویسید . (1نمره)

یاأعزائی ! ..اُكتبوا..... الواجبات . (كتبَ ــــُـــ )                  

    .اِجلسن...  فی مكانكنَّ . (جلسَ ــِــ )

3-         درجای خالی فعل نهی مناسب بنویسید . (1نمره)

أیّها الاولاد! .لاتقربوا... من البئر . (قرُبَ ــُــ )            

    .لاتذهبا... الی اشارع . ایّتها البنتان ِ! (ذهَبَ ــَــ)

4-         زیر گزینه ای كه با گزینه های دیگر متفاوت است خط بكشید. (1نمره)

الف ) لاتنصری  / لاتنصرن / لاتنصرُ / مانصرتُ     لاتنصری             

    ب ) اولئك / هذا / هو / هؤلاء  هو

5-         مستقبل فعل (غسلتما) كدام گزینه می باشد؟ (5/0نمره)

الف ) سوف یغسلان ِ          ب ) سوف تغسلان ِ  +    

    ج) سوف غسلتما          د) سوف تغسلونَ

6-         مبتدا و خبر و نوع خبر را درعبارات زیر بیابید . (5/1نمره)

والد صدیقی محترم .         

    مبتدا: ....والد.               خبر : .محترم..            نوع خبر : ....اسم.

علی الشجرة حمامة .          

   مبتدا: ...حامة..                خبر: ...علی الشجرة.            نوع خبر : ..حرف واسم

7-         درعبارات زیر فاعل كدام كلمه می باشد ؟ (1نمره)

یرجعُ الی البیت الطفلان ِ .   فاعل : ..الطفلان.                غسلنا الملابسَ .  فاعل : ..نا..

8-         جملات اسمیه رابه فعلیه وفعلیه رابه اسمیه تبدیل نمایید . (1نمره)

تشكرُ الطالبات من المعلمة . .....الطالبات یشكرن من المعلمة...

اولئك العلماء ینهضونَ لإقامة الصلاة . ..ینهض اولئك العلماء لاقامة الصلاة.....

9-         كلمات مشخص شده درهرعبارت راباتوجه به نقش انهادرجمله حركت گذاری نمایید . (25/1نمره)

الحذ ّاءُ یعملُ بشدة .             یدخلُ التلامیذُ فی الصف .       

   اولئك أعلامٌ .             زینبُ  بنتٌ عفیفة .   

10-       جملات زیر راباشكل صحیح افعال داخل پرانتز كامل كنید . (1نمره)

الجاهلان ِ لایزرعان. الخیر . (مضارع منفی از زرَعَ ـَـ )

فاطمة و مریم ..صرختا... من الخوف . (فعل ماضی از صرَخَ )

11-       باتوجه به پاسخ درجای خالی كلمه استفهامی (پرسشی )مناسب بنویسید . (5/1نمره)

متی... نرجعُ من السفر ؟ غداً .               بماذا.. كتبتِ ؟ بالقلم .             

      ..أ لاتخرجینَ من المعبد؟ لا.

لماذا... تشكر الرّب دائماً ؟ لـِنِعَمه .             ..مَن. جالسونَ ؟ الطلاب .          

   .كیف.. رجعتْ البنت ؟ باكیة ً  .

12-       باكلمات پراكنده زیر یك جمله فعلیه ویك جمله اسمیه بنویسید . (1نمره)

                                         ( الطالبتان ِ  /  الحجارة َ  / تقذفُ )   

جمله اسمیه: ..الطالبتان تقذفان الحجارة....                      

       جمله فعلیه : ..تقذف الطالبتان الحجارة...

13-       صفت فاعلی و صفت مطلق از كلمه (قدر) : (5/0نمره)

صفت فاعلی : ...قادر.                             صفت مطلق : .قدیر....

14-       موارد خواسته شده از فعل (تقرئینَ ) رابنویسید . (25/1نمره)

صیغه : ..مفرد مونث مخاطب..                         فعل امر : ...اِقرئی.               

     فعل نهی : .لاتقرئی     

 مستقبل : ..ستقرئین...                     فعل ماضی منفی : ....ماقرأتِ

15-       درجای خالی ضمیر مناسب قراردهید . (2نمره)

هم/انتم/نحن.. نادمونَ .            نحن.. وقفنا .          انتِ  تضحكینَ .         هم  قرؤوا.

16-       اسم وفعل وحرف رادرعبارت ( هو یسبَحُ فی البحر) مشخص نمایید . (1نمره)

اسم : هو/البحر.....             فعل : ...یسبح....                حرف : ...فی...

17-       كدام كلمه درهر عبارت كامل كننده جمله است؟ (1نمره)

یأخذ ُ ..المعلمون... اوراق الامتحان . (المعلمونَ . المعلمینَ )      

     ..هذه... الاقلام فی محفظتی . (هؤلاء . هذه)  

هی مسئولة .عن.. تربیة طفلها . (مِن . عن )            

    جهَدَ ..طالبٌ مجتهدٌ... فی تعلّم دروسه . (طالبٌ مجتهدٌ . طالبُ مجتهدٍ)

18-       غلط های موجوددرهرعبارت راتصحیح نمایید . (5/0نمره)

البنت ترفعُ یدك ِ . (1غلط ) ..یدها.       

    أنا وأختی أعجلُ فی الذهاب الی مدرستنا . (1غلط) ...نعجل

19-       به سؤالات زیر پاسخ دهید .(5/0نمره)

هل أنا نادمٌ ؟ نعم . ..انتَ نادمٌ                   هل تغرسونَ الشجرة ؟ نعم . .نغرسُ.....

20-       حروف اصلی كلمات زیررابنویسید. (5/0نمره)

إحسان : ....ح.س.ن                               مقطوع : ..ق.ط.ع 

درتوضیح سوال ۱۸ قسمت الف :

البنت : مفرد مونث  / ترفع : مفرد مونث / نشان مخاطب در جمله نداریم بنابراین ضمیر متصل كِ غلط است .

 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 23 فروردین 1389 ] [ ساعت 15 و 18 دقیقه و 21 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی قواعد پایه دوم 23/1/89

پاسخ نامه آزمون هفتگی قواعد پایه دوم 23/1/89

1-      كلمات داخل پرانتز را به شكل صحیح در جای خالی قراردهید . (1نمره)

هذان ِ .عالمان ِ . (عالم ٌ )                              هذان ِ علما (علِمَ )

2-         جمع كلمات زیر رابنویسید  . (2نمره)

صابرة : صابرات..                شخص : ..اشخاص..         

  واقفٌ : ..واقفونَ             تلك : اولئك...

3-         درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید : (2نمره)

هما/انتما/نحن... صابرتان ِ .              انتنّ تذهبنَ .             

  هم / انتم.. أصدقائی .                هما.. یذهبان ِ .

4-         درجاهای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید . (2نمره)

یا أخواتی ! هل لعبتن... بالكبریت؟ (لعِبَ )                  

    الطالبتان ِ .كتبتا.. الدّروس . (كتـَبَ)

هنَّ  .نهضنَ. من مكانهنّ . (نهَضَ )                       

    أنا وصدیقتی .حرسنا الوطن بالعلم . (حَرَسَ)

5-         درجاهای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید . (5/2نمره)

انتم .تغسلونَ... الملابسَ . (یغسِلُ )                      

     النساء .یقرأنَ.  القرآن فی المسجد. (یقرَأ ُ)

أیّتها الطالبة ! لماذا ..تتركین... ید الامّ ؟ (یترُكُ)          

     المعلمان ِ یدخلانِ... الصف . (یدخُلُ )

     إخوة ُ یوسف ..یذهبونَ... الی الصحراء . (یذهَبُ )

6-   درجملات زیر فعل های ماضی رابه مضارع وبالعكس تبدیل نمایید . (2نمره)

هما تضربان ِ غراباً . ..ضربتا                               هی سمعتْ كلام المعلمة . ....تسمعُ

انتَ خرجتَ من الصف . ..تخرجُ                         هم یحسدونَ الی البنت . ...حسدوا...

7-         بااستفاده از (نعم) به پرسش های زیر پاسخ دهید . (5/1نمره)

هل انتما فتحتما محفظتكما ؟ نعم . ....نحن فتحنا محفظتنا..

هل أنا نادمٌ من عملی ؟ نعم ......انتَ نادمٌ من عملكَ....

8-         عبارت زیر رابه موارد خواسته شده تغییر دهید . (5/1نمره)

                                           هذا التلمیذ ُ مؤدبٌ .

مثنای مؤنث : ...هاتان التلمیذتان مؤدبتان                 

 جمع مؤنث : ..هؤلاء التلمیذات مؤدبات 

9-   گزینه درست هرعبارت رااز داخل پرانتز انتخاب كرده ودرجای خالی بنویسید .(75/0نمره)

وجدتْ.. النساء محفظة ً فی الشارع . (وجدتْ / وجدنَ )        

  تلك... الكتبُ علی المنضدة . (تلك / اولئك)

تلامیذ ُ هذا الصف جالسونَ... بادب ٍ . ( جالسینَ / جالسونَ )

 

10-       درعبارت زیر انواع كلمه (اسم . فعل . حرف )رامشخص نمایید. (25/1نمره)

رأیتُ غراباً علی الشجرة .            

  اسم : ..تُ / غراباً/الشجرة....        فعل : .رأی        حرف : .علی.

11-       باتوجه به پاسخ درجاهای خالی كلمه پرسشی مناسب بنویسید. (1نمره)

أ.. لاتعرفُ صدیقكَ ؟ لا .                      ...أین... الطلابُ ؟ فی المدرسة .

.من... اولئك ؟ اولادٌ  .                              .ماذا.. منحتـْهُ الوالدة ؟ سمكة ً صغیرة ً .

12-       دورگزینه ناهماهنگ درهرعبارت راخط بكشید. (1نمره)

الف ) نجمة  . أمّ . محفظة .  والد    والد           ب ) ی  . كنّ  . هو  . ها   هو

ج ) اولئك . هذان ِ . ذلك . تلك       هذان           د) یا . أیّها . هذا . أیّـتها   هذا

13-       كلمات داخل كمانك ر رادوبه دو به هم ربط داده ودرجای خالی بنویسید . (5/1نمره)

            

                       الاطفال   /  الصیاد    / البنات   / نادمونَ   / جلسن َ  /  ماوجَدَ

 

 جمله الف ) ....الاطفال نادمونَ.....                 جمله ب ) .....الصیاد ماوجد.......

                               جمله ج ) ....البنات جلسن........  

درتوضیح سوال 9

جمله اول : فعل غایب /درابتدای جمله/ انجام دهندهكار(فاعل)به شكل اسم ظاهربعدآن آمده است بنابراین فعل مفردمی آیدولی درجنس مطابقت میكند.

جمله دوم: اسم های اشاره جمع برای انسان استفاده میشود پس اولئك برای این سوال غلط میباشد .

جمله سوم: اگر اسم جمع مذكر سالم رابخواهیم در جمله ای به كار ببریم وكلمه ما نقش فاعل یا نهاد (مبتدا) یا گزاره (خبر) داشته باشد با (ون) میاید . فاعل /نهاد/گزاره من میارم با (ونَ)


موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 23 فروردین 1389 ] [ ساعت 15 و 11 دقیقه و 40 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه اول شماره 1

پاسخ نامه درس ۸ آزمون پایه اول

ترجمه كنید .

این دوزن ناراحت شدند .حزنت هاتان الامراتان ِ

این دو ، دودرخت بلند هستند . هاتان شجرتان ِ باسقتان ِ .

دومرد كجاهستند؟ این الرجلان ِ ؟

من نیرومندم . انا قویٌ

به این دوتبر نگاه كن . اُنظر الی هذین ِ الفاسین ِ.

انتِ باسقة ٌ . تو بلندی .

مَن قالَ : یا لیتنی كنتُ صغیرة ؟ .چه کسی گفت : ای کاش من کوچک بودم .

 

جمله زیر را به موارد خواسته شده تبدیل كنید .

                     كانَ هذا التلمیذ فی الغرفة .

مثنی :             .کانَ هذان التلمیذان ِ فی الغرفة

مثنای مونث       کانت هاتان التلمیذتان ِ فی الغرفة.

 

اسم های داخل پرانتز را مثنی كرده و شكل صحیح آن را درجای خالی بنویسید .

یذهبُ .الطالبان ِ الی ..الصفین ِ.. ( الطالب . الصف )

 

مثنای كلمات زیر را بنویسید .

هذه : ..هاتان ِ . هاتینِ..                 سیارة : ..سیارتان ِ . سیارتین ِ

 

موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 13 اسفند 1388 ] [ ساعت 17 و 08 دقیقه و 11 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون اسفند88 پایه سوم. درس 7-6

پاسخ نامه آزمون اسفند 88. درس 6-7

ترجمه كنید .(ترجمه های فارسی به عربی به شكل جمله اسمیه نوشته شود . )

یظهَرُ حوتٌ عظیمٌ فی شبكة الصیاد و هو یعزمُ علی الرجوع .

نهنگ بزرگی در تور ماهیگیر پدیدار می شود و او تصمیم به برگشتن میگیرد .

لاتنهضونَ للصلاة . برای نماز بر نمی خیزید .

ای برادرانم ! شما احساس خواب آلودگی نكنید . ..یا اخوتی ! لاتشعروا بالنعاس .

پدرش خسته بود . والده كانَ تعباً .

خواهرانم مجبورند . أخواتی مضطراتٌ .

 

فعل های زیر را به نهی تبدیل كنید .

اُعبروا : ..لاتعبُروا                                  عملْتَ : ....لاتعملْ..

سترجعینَ : ....لاترجعی .                              طلبتنّ : ...لاتطلبْنَ

مبتدا و خبر و نوع خبر را درجملات زیر مشخص نمایید .

الزوجة تعمل كثیرا .          

   مبتدا : .الزوجة...       خبر : ...تعملُ          نوع خبر : فعل

هنا بئر .                        

  مبتدا : ..هنا        خبر: ..بئر           نوع خبر: اسم

الاولاد فی الحدیقه .           

  مبتدا : ..الاولاد..       خبر : .فی الحدیقة.          نوع خبر : ..حرف واسم  

مبتدا و خبر را اعراب (حركت)  گذاری نمایید . 

الیأسُ فی الحیاة سمّ ٌ.                                 الشمسُ علی وشكِ الطلوع .

فی الغرفةِ ضوء ٌ.                                    الوالدُ فَهِِمَ  سر الاحذیة .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 6 اسفند 1388 ] [ ساعت 00 و 10 دقیقه و 35 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون اسفند88 پایه دوم. درس 7-8

پاسخ نامه آزمون اسفند ماه 88 پایه دوم راهنمایی . درس 7-8

ترجمه كنید .

خواهران ماهی روز شومی رابه یاد می آورند .

اخوات السمكة یذكُرنَ یوماً عبوساً . ( تذكرُ اخوات السمكة یوماً عبوساً )

منحتـها والدتها هدیة صغیرة .

مادرش هدیه كوچكی به او بخشید .

دختر كوچك لباس سبز می پوشد .

 البنت الصغیرة تلبَسُ اللباس الاخضر

الحدیقة محزونة بذهاب الاولاد .

باغ از رفتن پسرها غمگین است .

پدرش می خندد . یضحكُ والده .

هذایوم ینفعُ الصادقینَ صدقهم .

این روزی است كه راستگویی راستگویان به آنها سود میرساند.

 

فعل مضارع بنویسید .

الطفلان ِ .ینظران ِ.الی السماء . (نظرَ ـــُـ )              

 صاحبُ الحدیقة ..یعرِفُ.. السرّ . (عرَفَ ــــِــ )

الرجالُ .یشربونَ.. من الماء . ( شربَ ـــِــ )       

 اولئك ..یشكرْنَ. ربهنّ علی نعمه . ( شكرَ ــــُـــ )

 

ضمیر مناسب بنویسید .

علیٌ وامیرٌ ،  .هما.. فی الشارع .     

 هؤلاء عفیفاتٌ و ..هنّ... علی صراط مستقیم .

الامربالمعروف ، ..هو.. عبادة مهمة .                      

  هو.. یجهَدُ .     

درعبارات زیر فعل های ماضی را به مضارع تبدیل كنید .

أمّه منعَتْ من الخروج . .تمنَعُ...                                 

 فتـَحَ فمه . .یفتَحُ..

الاطفال نهضوا من مكانهم . ....ینهضونَ.                     

هاتان ِ الصادقتان ِ شكرتا ربهما . ..تشكران ِ....

 

موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 6 اسفند 1388 ] [ ساعت 00 و 08 دقیقه و 01 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال ترجمه پایه سوم

پاسخ نامه نمونه سوال ترجمه پایه سوم

حوتٌ كبیرٌ هجَمَ علینا .

یا اخی العزیز ! اُكتـُبْ واجبكَ ولا تكسِلْ .

ألاتخرجُ أمهاتكم من البیت للعمل ؟

اختكَ سترجعُ من البحر بعد یومین ِ .

الاسماكُ فی البركة و السفینة فی البحر الهائج .

از رحمت خدا ناامید نشوید .

دختركم تا صبح كار كرد و برای خوابیدن برنخواست .

هیچ حقی برای دیگران در اموال مرد نیست .

تو فردی بخشنده هستی و بینوایان را بسیار دوست داری .

لطفا سوار ماشین شوید .

إرفعی یدكِ و عندما أذِنَت المعلمة ، اُخرُجی من الصف .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 30 بهمن 1388 ] [ ساعت 00 و 54 دقیقه و 29 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال ترجمه پایه دوم

پاسخ نامه نمونه سوال ترجمه پایه دوم

الطائر صرَِِخَ فی السماء : النجدة . وفجأة ذهَبَ غراباً لمساعدته .

المعلماتُ یسألنَ من التلمیذات .

هم غرَسوا اشجاراً كثیرة ً فی الحدیقة بالجهد و الاجتهاد .

هذان الطفلان ِ یلعبان ِ فی الشارع .

هنگامی كه به وسط جنگل رسیدیم تعجب كردیم . راه بازگشت كجاست ؟

ای خانم ها ! دیروز شما فرزندانتان را یاری كردید .

این دو دانش آموز بردبارند . آن دو  به انتظار دوستشان روی صندلی می نشینند .

مردم در نیمه شب خوابیده اند . (خواب هستند )

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 30 بهمن 1388 ] [ ساعت 00 و 42 دقیقه و 55 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون نوبت اول پایه اول دی 88

پاسخ نامه آزمون نوبت اول دی 88 پایه اول

پاسخ نامه

ردیف

به توانایی خویش ایمان داشتن نیمی از موفقیت است .            ژان ژاك روسو

 

1

لغات زیر رااز عربی به فارسی وبرعكس ترجمه كنید .

غزالة : ..آهو                  لاشكّ : ..شكی نیست               ظرف : إناء

مائدة : .سفره.                    غذا : .طعام                    ابر: ...سحابة

 

2

درجمله های زیر فقط كلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه نمایید.

الف ) لَیْسَ  هذا كنزاً . ..نیست.                 

 خَلْفَ الجبال ِ صحراءُ . ..كوه ها              

 

3

مناسب ترین گزینه را انتخاب كرده ودرجای خالی بنویسید .

الف ) هل هذه .نجمة. ؟ ( نجمة ٌ . صفٌ . طیرٌ )

ب ) الاسدُ فی الغابة ؟ ( البیت ِ . البحر ِ . الغابة ِ )

 

4

ترجمه زیر را كامل كنید .

هی فراشة ٌ . هی جمیلة ٌ جداً . 

 او ..پروانه.. است . او واقعاً ..زیبااست .

 

5

جمله های عربی زیر را به فارسی ترجمه كنید .

الف ) الأفضلُ صاحبُ الصّفاتِ الحسنةِ.  

 ....كسی برتراست كه دارای صفات نیك است

ب ) نعم . هو زارعٌ . بله. او كشاورز است

ج ) الوردة ُ فی المحفظةِ .  گل در كیف است

د ) إذن ، الكنزُ تحتَ الخربة . ....بنابراین گنج زیر خرابه است

 

 

6

باتوجه به دوری یا نزدیكی تصویر در جاهای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید .                                                                                                   

 الف ) .ذلك.. ثوبٌ .                                                              

 ب ) ..هذه... نافذة ٌ .     

 ج )  تلك... نحلة ٌ .                       

 

 

 7

جاهای خالی را با یكی از كلمات داده شده پر كنید .

الف ) .هل. هذا بحرٌ ؟  ( مَن . هل . ما )

ب ) .تلك... الحمامة ُ علی الغصن ِ . ( ذلك . تلك . هذا ) 

 

8

جمله های فارسی زیر را به عربی ترجمه كنید .

الف ) آن چیست ؟ آن ماه است . ماذلك؟ ذلك قمرٌ

ب ) مادر كجاست ؟ مادرجلو در است .  أین الام ؟ الام امام الباب

 

 

 9

در هر عبارت كدام كلمه با كلمات دیگر ناهماهنگ است ؟ زیر آن خط بكشید .

الف ) المسلم    .   الرّجل    .   الإمرأة    + .   العامل

ب ) أین     .    هل    .     مَن      .   فی   +

 

10

با توجه به تصاویر به سؤالات پاسخ دهید.                                                             

                                                                                                                   

الف ) من هو ؟                                ب ) أین الطائرة ؟                       

    

        هو جندی ....                                     الطائرة فوق الشجرة 

                                                                                                        

 

 11

 

غلط های مشخص شده را تصحیح نمایید .

الف ) ما هی ؟ هی معلمة ٌ .  .مَن              

 ب ) هل هی  رجل ٌ ؟ هو

 

12

جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید .

الف ) ....ماهذا..... ؟                                     ب ) هل هذا رمّانٌ ؟

          هذا شارعٌ .                                                    لا. هذا   تفاحٌ  .

 

13

جمله زیر را با كلمات داده شده تغییر دهید .

                  هذا الطّالبُ فی المدرسة ِ .

         الف ) ..هذه الطالبة فی المدرسة ..... (هذه )

         ب )  ...هذه الطالبة فی الصف ......... (الصّف ) 

 

 

14

با توجه به معنی آیات در جاهای خالی كلمات مناسب بنویسید .

الف ) جنّة ٌ مِن نخیل ٍ و ..عنب   ( باغی از خرما و انگور )

ب ) ..هل. هذا إلاّ بشرٌ مثلكم . ( آیا این بشری مثل شماست ؟ )

 

15

هم خانواده كلمات خواسته شده را در آیات زیر پیداكرده وزیر آنها خط بكشید .

ثمرة

                فیها مِن كلّ الثـّمرات ِ .  الثمرات

جنة

 


                 إنّ المتـّقینَ فی جناتٍ . جنات

 

                           موفق باشید.           

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 13 دی 1388 ] [ ساعت 17 و 06 دقیقه و 33 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون نوبت اول دی 88 پایه دوم

پاسخ نامه آزمون نوبت اول دی 88 پایه دوم

پاسخ نامه

فقط كلمات مشخص شده در هر عبارت را ترجمه نمائید .

الف ) جَمَعَ الحطبَ حول الشّجرة .  هیزم       

  ب ) فتَحَ الرّجلُ الحانوتَ  . مغازه

ج ) نامه روی میز است . منضدة                    

       د ) كارمند نامه را گرفت . موظف

ترجمه های ناقص را كامل كنید .

الف ) فی منتصف اللّیل سلمانُ نائمٌ . در نیمه شب سلمان خوابیده است .

ب ) مرحباً بالأسد علی هذه .ضیافة  . آفرین به شیر برا‍ی این مهمان‍ی  .

با توجه به ترجمه ، جملات زیر را با گزینه مناسب كامل كنید .

الف ) الرّجلُ رجع  مِن السّفر . ( جَعَلَ  . رَجَعَ . ذَهَبَ )

ب ) حسناً . هذا طعام.. لذیذ ٌ .  ( طعامٌ . حجارة ٌ . ثوبٌ )

عبارات زیر را از عربی به فارسی و بالعكس ترجمه نمایید .

الف ) جَعَلَ الشمسَ سراجاً . خورشید را چراغی قرارداد

ب ) خافَ و قذ َفَ الحجارة َ علیه . .ترسید وسنگ را براوپرتاب كرد

ج ) وَجَدَتا باب َ المدرسة مغلقاً . ..درمدرسه رابسته یافتند

 د ) كلاغ در آبگیر افتاد . ..وقع الغراب فی البركة

گزینه مناسب هرعبارت را انتخاب كرده ودرجای خالی بنویسید .

الف ) عَلُمَ .أنّ... شخصاً داخلَ الشّجرة .   ( ثمَّ . أنَّ . علی . لكن . )

ب) .هم... رجالٌ علماءٌ .  ( هذان ِ . هما . هم . أنا  )

در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

الف ) .هن (انتن . نحن).. تلمیذاتٌ ناجحاتٌ .                    

    ب ) هذا رجلٌ ، .هو. محترمٌ .

 ج ) .انتما... كسبتما اموالاً كثیرة .                

     د ) اللهمّ ! .انتَ.. أذِنتَ لی فی دعائك .        

درجای خالی فعل ماضی مناسب را قرار دهید .

الف ) لماذا .فرحتن...  أیّتها السّیدات ! (فـَرِحَ )             

  ب ) النّـساءُ ..خرجنَ... مِن المسجد . ( خـَرَجَ )

 ج ) أنتم  .تركتم.... عبادة الطّاغوت . (تـَرَكَ )            

  د ) نحن نهضنا... مِن مكاننا . ( نـَهَضَ )

عبارت زیر را به صیغه ( جمع مذكر غایب ) تغییر دهید .

            هذه الزّارعة ُ عَمِلَتْ فی المزرعة .      

  ...هؤلاء الزارعون عملوا فی المزرعة.

در جای خالی كلمه پرسشی مناسب قرار دهید .

.ما. هاتان ِ ؟ محفظتان ِ .                   

      من.. عند القاضی ؟ الرّجل .

 

با استفاده از ( نعم ) به سوالات زیر پاسخ دهید .

الف ) هل قـَصَدتِ عبادة ربّكِ ؟ نعم . قصدتُ عبادة ربی

ب ) هل الطالبان ِ حَفِظا الدّرس ؟ نعم . ...الطالبان حفظا الدرس .

گزینه مناسب هر تصویر را انتخاب كرده وزیر آن بنویسید .

                 الف ) البنتُ غسَلَتْ یدها .                    

    ب ) الطالبان ِ فرحان ِ .

                 ج ) الطالباتُ راجعاتٌ .                         

 د ) هما فرحتان ِ .

          گزینه ب.....                         .....گزینه الف.......

درعبارت زیر انواع كلمه (اسم . فعل . حرف ) را مشخص نمایید .

                                      هی   شكرَتْ   ربّها  .

                   هی و ها : اسم             شكرت : فعل

فعل های مشخص شده را به عربی ترجمه كنید .

الف ) ای پسرم ! چرا برادر كوچكت را زدی ؟  ضربتَ

 ب ) خانم معلم ها از دانش آموزان   سؤال پرسیدند .  ...سألنَ

گزینه ناهماهنگ درهر عبارت را مشخص نمایید .

الف )  مِن             الی            لحمٌ             ثمَّ          

  لحم تفاوت دارد  

ب )  ذئبٌ            بومة ٌ           ثعلبٌ            قوة ٌ       

 قوة تفاوت دارد

متن زیر را خوانده سپس به سؤالات آن پاسخ كوتاه بدهید .

كانَ حمیدٌ جائعاً . فذهَبَ عند أمّه وقالَ : اُریدُطعاماً . فأكلَ الطعام و ذهَبَ الی بیت صدیقه محمود. ثمَّ ذهبا الی  حدیقة

قرب البیت .

الف ) ماذا أكلَ حمیدٌ ؟ ..طعام..    

  ب ) أین الحدیقة ؟ ...قرب البیت..    

  ج ) هل كانَ محمود جائعاً ؟ لا..

باتوجه به معنی آیات گزینه مناسب را انتخاب كرده و بنویسید .(2كلمه اضافه است . )

                                    ( رَجَعَ  . شَرِبَ . اللیل . قلیلٌ  . عَلِمَ )

الف ) فمَن .شرب.. مِنه فلیسَ مِنّی .

 ( پس هركس از آن نوشید از من نیست . )

 ب) متاعُ الدّنیا ..قلیل. . ( بهره ی دنیا اندك است . ) 

ج ) قد .علم.. كلّ اُناسٍ مشربهم .

 (هرگروه آبشخور خویش را شناخت . )                     موفق باشید.

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 13 دی 1388 ] [ ساعت 16 و 59 دقیقه و 50 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون نوبت اول پایه سوم دی 88

پاسخ نامه آزمون نوبت اول دی 88 پایه سوم

پاسخ نامه

كلمات مشخص شده در هر عبارت را ترجمه نمایید .

الف ) هو بدأ بالانسحاب . ..عقب نشینی                  

  ب ) فوَجَدَها بین الاعشاب . ..گیاهان

ترجمه های ناقص را كامل كنید .

الف ) انتم علی وشك الاعدام . شما .درشرف(نزدیك).. اعدام هستید .

ب ) لا حقَّ للآخـَرینَ فیه . برای .دیگران.. هیچ حقی در آن نیست .

ترجمه صحیح فعل ( اَسْجُنُ ) كدام گزینه است؟

الف ) زندانی كردم           ب ) زندانی كن            ج ) زندانی می كنم   +          د) زندانی كرد

باتوجه به ترجمه جملات زیر را باگزینه مناسب كامل كنید .

الف ) هم اقویاء.. ولا خوفَ علیهم . (أسرة ٌ . قواّتٌ .  اقویاءُ )

ب ) كانَ الغنیُّ فی .رغد ( عسرٍ . رغدٍ . صعْبٍ )

عبارات زیر را از عربی به فارسی و بالعكس ترجمه نمایید .

الف ) رجعتُ باكیة ً . گریان برگشتم

ب ) طلَبَ صاحبُ البستان أبناءهُ . صاحب باغ پسرانش را خواست

ج ) انتَ تجعلُ لسانی لهجاً . توزبانم را توانا قرار می دهی

د ) بروید از اینجا . (جمع مؤنث ) .....اِذهبن من هنا

ازحروف اصلی (علم ) موارد خواسته شده را بنویسید .

             صفت مطلق : ...علیم                      

  صفت مفعولی : ...معلوم

جدول زیر را كامل كنید.

كلمه

اَحسَنَ

انتصار

مَساجِد

وزن

اَفعل

اِفتعال

مفاعل

حروف اصلی

حسن

ن.ص.ر

سجد

باتوجه به پاسخ در جای خالی جملات پرسشی مناسب بنویسید .

الف ) .ماهذا(ذلك)..؟ مفتاحٌ .              

  ب ) ..متی رجعتَ...  ؟ رجعتُ صباحاً .

انجام دادن هر كار را از صاحبان تصاویر بخواهید . (باحركت گذاری كامل )

  نوشتن    ...اُكتبی...                       خواندن  ....اِقرؤوا...

 

باتوجه به افعال داخل پرانتز در جای خالی فعل ماضی یا مضارع مناسب بنویسید .

الف ) هم ..نهضوا.. مِن مكانهم . (نهَضَ )            

 ب ) نحن ..نصبر... علی المصائب . (یَصبِرُ )

ج )عزیزاتی .اكلن... مِن الفواكه . (أكلَ )           

 د)أیّها الاصدقاء!لماذا ...تشربون.. مِن هذا الماء؟ (یشرِبُ)

جملات مثبت را به منفی تبدیل نمایید .

الف ) صدیقی  سَمِعَ كلامی . ....ماسمع..............

ب ) فاطمة تنظرُ الی الشارع . .......لاتنظر.................

درجای خالی فعل امر مناسب قرار دهید .

الف ) یا صدیقی ! ..اُعبُر.. مِن الشارع . (عَبَرَ ـــُــ )

ب) أیْها الطالبان ِ ! ..اِسإلا.... عن المعلم . ( سَألَ ــَـــ )

موارد خواسته شده رااز داخل پرانتز یافته ودرمقابل آن بنویسید . (2كلمه اضافه است . )

                                     ( میاه . بعید . وَجَدَ . خوف . ضلَّ . )

متضاد فـَقـَدَ : وجد.                جمع ماء : ...میاه             مترادف رُعب : ...خوف.

مستقبل فعل ( جعلتما ) كدام گزینه می باشد ؟

الف ) سجَعلتما              ب ) سیَجعلان ِ             

  ج ) ستـَجعلان ِ   +              د ) سجَعلتا

غلط های مشخص شده در هر عبارت را تصحیح نمائید .

الف ) ذلك الطالبونَ مؤدبونَ . ...اولئك....           

  ب ) البناتُ یغسلونَ الملابس . ....یغسلن...

كلمه ناهماهنگ در هر عبارت را مشخص كرده وزیر آن خط بكشید .

الف ) سادة            بنات    +           إخوة               رجال

ب ) تفاح              رمّان               مجد       +         عنب

باتوجه به آیات و ترجمه آن ها در جای خالی كلمات مناسب قرار دهید .

الف) وفی اموالهم حقٌّ معلومٌ للسائلِ والمحروم.

ودراموالشان برای فقیر..... و محروم حقی مشخص است .

ب ) فـ أین.. تذهبونَ ؟  پس كجا می روید؟ 

متن زیر را خوانده و به سؤالات آن پاسخ كوتاه دهید .

    فی مدینةٍ ، كانَ الناسُ فی رغدٍ ورفاهٍ . ولكن بعد مدةٍ بدأ الملكُ الجبارُ بصلب المؤمنین و المؤمنات . 

    مَلأَ الرّعبُ قلوبَ الناس . فی هذا الوقت جاءَ احدُ الوشاة عند الملك وقالَ : الخطرُ قریبٌ .

الف ) ماذا مَلأ قلوبَ الناس ؟ ...الرعب.........            

 ب ) مَن جاء عند الملك ؟ ...احدالوشاة..

ج ) أین كانَ الناسُ  ؟ ....فی مدینة.....                 

 د ) كیف كان الناس ؟ ......فی رغد........

                                                                                                                                          موفق باشید .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 13 دی 1388 ] [ ساعت 16 و 54 دقیقه و 36 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه دوم شماره 2

پاسخ نامه آزمون هماهنگ

1-    ترجمه لغات :  75/.

بارداً  : سرد      شتاء : زمستان      هَرَبَ : فراركرد 

 

2-    ترجمه عبارات از عربی به فارسی و بالعكس :  5/3نمره

    هل ضـَلَّ التلامیذ ُ طریق العودة ؟  آیا دانش آموزان راه برگشتن را گم كردند .

   جَهَدَ الذئبُ فی فصل الرّبیع . گرگ در فصل بهار تلاش كرد .

   جَعَلَ الشمسَ سراجاً . خورشید راچراغی قرارداد.              

 دوستم خندید . .ضحِكَ صدیقی .  

 

3-    درجای خالی اسم اشاره نزدیك بنویسید .  75/. نمره

هاتان ِ ندِمَتا .               هذه تلمیذة ٌ  .             هؤلاء  اولادی .

---------------------------------------------------------------------

4-    ترجمه صحیح كلمات ( جائع . مغلق . رخ داد ) به ترتیب دركدام گزینه آمده است ؟ 25/.

الف ) بسته . حدَثتْ‌. گرسنه                   ب) حدَثَ . گرسنه . بسته

ج) گرسنه . بسته . حدَثتْ   +                   د) بسته . گرسنه . حدَثَ 

 

5-    درجاهای خالی ضمیر مناسب بنویسید . 1نمره

هما. حمیدٌ و سعیدٌ .                   هم وصَلوا .      

 هم  اولادی .                         هنّ   صدیقاتی .

 

6-    درجاهای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید . 2نمره

هنّ  وصلْنَ  الی البیت . (وَصَلَ )                     

 المعلمان ِ ذهَبا الی الصف . (ذهَبَ )

أصدقائه .رجعوا. مِن الضیافة . (رَجَعَ  )         

  البنتان ِ .أكلتا. مِن الطعام . ( أكـَلَ ) 

 

---------------------------------------------------------------------

7-    انواع كلمه را درعبارت زیر مشخص نمایید . 1نمره

                                  كانَ فیها طعامٌ .

اسم : ها . طعام               فعل : كان            حرف :  فی

 

8-    درجاهای خالی كلمه پرسشی مناسب را قراردهید . 75/.نمره

مَن. هاتان ِ ؟ عاملتان ِ‌.           هل  هذا الصف ؟ نعم .      

     این  الطالبُ ؟ فی الصف 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 2 آذر 1388 ] [ ساعت 15 و 55 دقیقه و 34 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی شماره 2 پایه سوم

پاسخ نامه آزمون هماهنگ

1-    ترجمه لغات : 75/.نمره

النبأ : خبر              دفعوا : .پرداختند          دموع : اشك ها

--------------------------------------------------------------------

2-    عبارات زیر را از عربی به فارسی و بالعكس ترجمه نمایید . 5/3نمره

اُختی فقدَتْ غنماً بین الاعشاب . .خواهرم گوسفندی را بین گیاهان گم كرد .  

مَن عَمِلَ صالحاً فلنفسه . هركس كار خوبی انجام دهد پس برای خودش است .

درسهایمان را دركتابخانه می خوانیم . نقرأ دروسنا فی المكتبة .

-----------------------------------------------------------------

3-    هریك از فعل های زیررابعدازترجمه به عربی درجای مناسب خودقراردهید . 3نمر  ( برنمیگردی / می خواهم / شنیدی / تنبلی نكردند / زدم / برخواهیم خاست  )

یاصدیقتی ! لماذا .لاترجعینَ  فی الوقت المحدّد ؟          

  أنتَ سمعتَ  قول الحق .

أنا أطلبُ . عرش ملكة سبأ .                               

  ضربتُ  أخی الصغیر .

التلامیذ .ما كسلوا فی قراءة الدرس .                       

  نحن سننهضُ . من مكاننا احتراماً للمعلم .

-----------------------------------------------------------------

4-    موارد خواسته شده از كلمه (نصر ) رابنویسید . 5/.نمره

   صفت فاعلی : ناصر                 صفت مطلق : .نصیر 

----------------------------------------------------------- 

5-    وزن كلمات زیر رابنویسید : 75/.نمره

تعملینَ : تفعلینَ           مَغلوب : مفعول          تقبّل : .تفعّل

--------------------------------------------------------------

6-    كدام گزینه مستقبل فعل (ذكرتِ ) می باشد؟ 25/.نمره

الف ) ماذكرتِ             ب )  سوف ذكرتِ             

ج) لاتذكرینَ               د) سوف تذكرینَ  +

-----------------------------------------------------------

7-    فعل ها را درعبارات زیرمنفی نمایید .  5/.نمره

هم وصلوا الی الضیافة . ماوصلوا               

       انتنّ تجلسنَ بادب ٍ . لاتجلسن

-------------------------------------------------------------------- 

8-    درجاهای خالی كلمه پرسشی مناسب بیاورید . 75/. نمره

.هل ( أ ) انتم طالبون َ ؟ نعم .         

   این التلامیذ ؟ فی الغابة  .        

      ماذا. تحملُ ؟ كتـُباً  .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 2 آذر 1388 ] [ ساعت 15 و 51 دقیقه و 50 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه درس 5 پایه دوم

 پاسخنامه سؤالات درس پنجـــم

                            نام ونام خانوادگی :                            تاریخ :

 1- اِقرَئی العبارات ِالتالیةَ  ثمّ ترجّمی :

        أمسِ أنتِ أخَذ ْتِ تلک الرسالة.  .تودیروز آن نامه راگرفتی.

        تـَعِبَ کثیراً ثـُمَّ رَجَعَ الی غرفتِه . بسیارخسته شد سپس به اتاقش بازگشت.

       هل أنتما تـَعِبْتـُما مِن اللعِب؟  .آیاشمادونفرازبازی خسته شدید؟

       هو جَلَسَ علی الکرسی . فجأة ً صَرَخَ : ها! هذه هی الرّسالة !

          اوروی صندلی نشست . ناگهان فریادزد: هان .این همان نامه است.  

 2- للتعریب :

      آقای جلیلی نامه رادر اتاق دوستانش یافت. وجدَ السیدجلیلی الرسالة فی غرفة اصدقائه.

     خانمها نامه گمشده را پیدا کردند.  وجدت السیدات الرسالة المفقودة..

 3- اِکمِلی الفراغ بصیغةٍ مناسبةٍ مِن ماضی (( رَجَعَ )) .

      حمیدة ُ .رجعت.. الی الحدیقة .                    هاتان ِ المرأتان ِ رجعتا...... معاً .

     متی .رجعتم.. أیّها الاولاد؟                        النّساءُ .رجعنَ... الی المسجد.

    لماذا رجعتن.. أیتّها البنات ؟                       اِخوتی .رجعوا.. مِن السّفرةِ .

    کیف رجعتِ هناک أیـّتها البنت ؟                أیّها الأصدقاء ! هل .رجعتم.... یومَ الثلاثاء؟

    هل رجعتَ.. یا ولدی؟                              یا صدیقاتی ! هل .رجعتنّ.... بالسّیآرةِ ؟

4- اِنتخَبی الصحیح للفراغ :

     الطالبانِ غـَسَلا ثیابهما . ( الطالبان ِ / الطالبَیْن ِ )

      هما .معلمان.. ( معلمان ِ / معلمَیْن ِ )

      هم معلمون.... ( معلمونَ / معلمینَ )

 ایتها النساء!أنتنّ جَعَلْتنّ الرسالة علی المنضدة . ( ایتها النساء / النساء )

     وَجَدَ .الرجال.. السیارة المفقودة . ( الرجال / الامرأة )

5- عبارت زیرراباتوجه به موارد خواسته شده تغییر دهید.

                                    أیـّتها العالمة ! هل رَجَعْتِ أمساً ؟

 جمع مؤنث مخاطب :       ..ایتها العالمات!هل رجعتنّ امسا؟...

جمع مذکر مخاطب :         ...ایها العالمون! هل رجعتم امسا؟.......

جمع مذکر غایب :            ...هل العالمون رجعوا امسا؟.....

مثنی مؤنث غایب :           ...هل العالمتان رجعتا امسا؟........

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 18 آبان 1388 ] [ ساعت 19 و 01 دقیقه و 58 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]