پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه دوم شماره 2

پاسخ نامه آزمون هماهنگ

1-    ترجمه لغات :  75/.

بارداً  : سرد      شتاء : زمستان      هَرَبَ : فراركرد 

 

2-    ترجمه عبارات از عربی به فارسی و بالعكس :  5/3نمره

    هل ضـَلَّ التلامیذ ُ طریق العودة ؟  آیا دانش آموزان راه برگشتن را گم كردند .

   جَهَدَ الذئبُ فی فصل الرّبیع . گرگ در فصل بهار تلاش كرد .

   جَعَلَ الشمسَ سراجاً . خورشید راچراغی قرارداد.              

 دوستم خندید . .ضحِكَ صدیقی .  

 

3-    درجای خالی اسم اشاره نزدیك بنویسید .  75/. نمره

هاتان ِ ندِمَتا .               هذه تلمیذة ٌ  .             هؤلاء  اولادی .

---------------------------------------------------------------------

4-    ترجمه صحیح كلمات ( جائع . مغلق . رخ داد ) به ترتیب دركدام گزینه آمده است ؟ 25/.

الف ) بسته . حدَثتْ‌. گرسنه                   ب) حدَثَ . گرسنه . بسته

ج) گرسنه . بسته . حدَثتْ   +                   د) بسته . گرسنه . حدَثَ 

 

5-    درجاهای خالی ضمیر مناسب بنویسید . 1نمره

هما. حمیدٌ و سعیدٌ .                   هم وصَلوا .      

 هم  اولادی .                         هنّ   صدیقاتی .

 

6-    درجاهای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید . 2نمره

هنّ  وصلْنَ  الی البیت . (وَصَلَ )                     

 المعلمان ِ ذهَبا الی الصف . (ذهَبَ )

أصدقائه .رجعوا. مِن الضیافة . (رَجَعَ  )         

  البنتان ِ .أكلتا. مِن الطعام . ( أكـَلَ ) 

 

---------------------------------------------------------------------

7-    انواع كلمه را درعبارت زیر مشخص نمایید . 1نمره

                                  كانَ فیها طعامٌ .

اسم : ها . طعام               فعل : كان            حرف :  فی

 

8-    درجاهای خالی كلمه پرسشی مناسب را قراردهید . 75/.نمره

مَن. هاتان ِ ؟ عاملتان ِ‌.           هل  هذا الصف ؟ نعم .      

     این  الطالبُ ؟ فی الصف 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 2 آذر 1388 ] [ ساعت 15 و 55 دقیقه و 34 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی شماره 2 پایه سوم

پاسخ نامه آزمون هماهنگ

1-    ترجمه لغات : 75/.نمره

النبأ : خبر              دفعوا : .پرداختند          دموع : اشك ها

--------------------------------------------------------------------

2-    عبارات زیر را از عربی به فارسی و بالعكس ترجمه نمایید . 5/3نمره

اُختی فقدَتْ غنماً بین الاعشاب . .خواهرم گوسفندی را بین گیاهان گم كرد .  

مَن عَمِلَ صالحاً فلنفسه . هركس كار خوبی انجام دهد پس برای خودش است .

درسهایمان را دركتابخانه می خوانیم . نقرأ دروسنا فی المكتبة .

-----------------------------------------------------------------

3-    هریك از فعل های زیررابعدازترجمه به عربی درجای مناسب خودقراردهید . 3نمر  ( برنمیگردی / می خواهم / شنیدی / تنبلی نكردند / زدم / برخواهیم خاست  )

یاصدیقتی ! لماذا .لاترجعینَ  فی الوقت المحدّد ؟          

  أنتَ سمعتَ  قول الحق .

أنا أطلبُ . عرش ملكة سبأ .                               

  ضربتُ  أخی الصغیر .

التلامیذ .ما كسلوا فی قراءة الدرس .                       

  نحن سننهضُ . من مكاننا احتراماً للمعلم .

-----------------------------------------------------------------

4-    موارد خواسته شده از كلمه (نصر ) رابنویسید . 5/.نمره

   صفت فاعلی : ناصر                 صفت مطلق : .نصیر 

----------------------------------------------------------- 

5-    وزن كلمات زیر رابنویسید : 75/.نمره

تعملینَ : تفعلینَ           مَغلوب : مفعول          تقبّل : .تفعّل

--------------------------------------------------------------

6-    كدام گزینه مستقبل فعل (ذكرتِ ) می باشد؟ 25/.نمره

الف ) ماذكرتِ             ب )  سوف ذكرتِ             

ج) لاتذكرینَ               د) سوف تذكرینَ  +

-----------------------------------------------------------

7-    فعل ها را درعبارات زیرمنفی نمایید .  5/.نمره

هم وصلوا الی الضیافة . ماوصلوا               

       انتنّ تجلسنَ بادب ٍ . لاتجلسن

-------------------------------------------------------------------- 

8-    درجاهای خالی كلمه پرسشی مناسب بیاورید . 75/. نمره

.هل ( أ ) انتم طالبون َ ؟ نعم .         

   این التلامیذ ؟ فی الغابة  .        

      ماذا. تحملُ ؟ كتـُباً  .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 2 آذر 1388 ] [ ساعت 15 و 51 دقیقه و 50 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه درس 5 پایه دوم

 پاسخنامه سؤالات درس پنجـــم

                            نام ونام خانوادگی :                            تاریخ :

 1- اِقرَئی العبارات ِالتالیةَ  ثمّ ترجّمی :

        أمسِ أنتِ أخَذ ْتِ تلک الرسالة.  .تودیروز آن نامه راگرفتی.

        تـَعِبَ کثیراً ثـُمَّ رَجَعَ الی غرفتِه . بسیارخسته شد سپس به اتاقش بازگشت.

       هل أنتما تـَعِبْتـُما مِن اللعِب؟  .آیاشمادونفرازبازی خسته شدید؟

       هو جَلَسَ علی الکرسی . فجأة ً صَرَخَ : ها! هذه هی الرّسالة !

          اوروی صندلی نشست . ناگهان فریادزد: هان .این همان نامه است.  

 2- للتعریب :

      آقای جلیلی نامه رادر اتاق دوستانش یافت. وجدَ السیدجلیلی الرسالة فی غرفة اصدقائه.

     خانمها نامه گمشده را پیدا کردند.  وجدت السیدات الرسالة المفقودة..

 3- اِکمِلی الفراغ بصیغةٍ مناسبةٍ مِن ماضی (( رَجَعَ )) .

      حمیدة ُ .رجعت.. الی الحدیقة .                    هاتان ِ المرأتان ِ رجعتا...... معاً .

     متی .رجعتم.. أیّها الاولاد؟                        النّساءُ .رجعنَ... الی المسجد.

    لماذا رجعتن.. أیتّها البنات ؟                       اِخوتی .رجعوا.. مِن السّفرةِ .

    کیف رجعتِ هناک أیـّتها البنت ؟                أیّها الأصدقاء ! هل .رجعتم.... یومَ الثلاثاء؟

    هل رجعتَ.. یا ولدی؟                              یا صدیقاتی ! هل .رجعتنّ.... بالسّیآرةِ ؟

4- اِنتخَبی الصحیح للفراغ :

     الطالبانِ غـَسَلا ثیابهما . ( الطالبان ِ / الطالبَیْن ِ )

      هما .معلمان.. ( معلمان ِ / معلمَیْن ِ )

      هم معلمون.... ( معلمونَ / معلمینَ )

 ایتها النساء!أنتنّ جَعَلْتنّ الرسالة علی المنضدة . ( ایتها النساء / النساء )

     وَجَدَ .الرجال.. السیارة المفقودة . ( الرجال / الامرأة )

5- عبارت زیرراباتوجه به موارد خواسته شده تغییر دهید.

                                    أیـّتها العالمة ! هل رَجَعْتِ أمساً ؟

 جمع مؤنث مخاطب :       ..ایتها العالمات!هل رجعتنّ امسا؟...

جمع مذکر مخاطب :         ...ایها العالمون! هل رجعتم امسا؟.......

جمع مذکر غایب :            ...هل العالمون رجعوا امسا؟.....

مثنی مؤنث غایب :           ...هل العالمتان رجعتا امسا؟........

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 18 آبان 1388 ] [ ساعت 19 و 01 دقیقه و 58 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

راهنمای پاسخ به سوالات كتاب المفتوح پایه دوم

راهنمای پاسخ به سوالات الکتاب المفتوح پایه دوم

۱- الف) جمله بندی درس ۵همراه قواعددرس۴

ب) جمله بندی درس ۵ همراه قواعد درس ۱-۲-۴

 ج) جمله بندی وقواعددرس۳

د) جمله بندی وقواعددرس ۲

و) بخش اول : جمله بندی وقواعددرس۳/ بخش دوم: جمله بندی وقواعددرس ۴

۲- پرتاب کرد: درس۲         ایستاد: درس۲

خسته شد: درس۵         خندید: شهرتماشاص۱۶

نوشید: درس۲وشهرتماشا ص۲۷

فریادزد: درس۵              پرکرد: درس ۴

الف) قواعددرس۵             ب) قواعددرس۳

پ) قواعددرس۴              ت) قواعددرس۵

ث) قواعددرس۳              ج) قواعددرس۳

د) قواعددرس۵

۳- قواعددرس ۲درآوردن ضمیر برای اسمها مانند : هوغراب / انتَ غافلٌ / هو رجلٌ وقواعد درس۴و۵

۴- درس اول ص۸

۵- آموزش زبان عربی درپایه اول ودوم

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 18 آبان 1388 ] [ ساعت 18 و 59 دقیقه و 29 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی شماره 1 پایه سوم

پاسخ نامه آزمون هفتگی شماره 1 پایه سوم

1 - ترجمه كنید از فارسی به عربی و بالعكس :

        ربّنا إنـّنا نظـلِمُ  نفسنا . پروردگارا . ما به خودمان ظلم می کنیم .

       ما نیرومندیم وترسی نداریم . .نحن اقیاء و لا خوف علینا .                                                 

        وَصَلتُ الی مقرّ جیش ِ العدو . به پایگاه سپاه دشمن رسیدم .

         شما می خورید . (مذكر ) انتم تاکلونَ

---------------------------------------------------------------------------   

2  - درجای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید .   

        هاتان ِ .رَجَعَتا  ..معاً . (رَجَعَ )             

      متی  .ذهَبتم . أیها الاولاد ؟ (ذهَبَ )                 

       النساء دخَلنَ  .الی المسجد . (دَخـَلَ )          

      اصدقائی کتبوا   الواجبات . (كَتـَبَ )

-------------------------------------------------------------------------

3  - درجای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید .

     صدیقاتی  یذهَبنَ  بالسیارة . (یذهَبُ )         

 التلمیذان ِ .یسمعان ِ كلام المعلم . (یسمَعُ )                         

       أنا .أجلِسُ علی الكرسی . (یجلِسُ )         

         هل ترجعینَ . أیتها البنت ؟ (یرجعُ )  

----------------------------------------------------------------------

   4 - وزن كلمات داده شده را بنویسید .                                                            

        اِستخدام : .استفعال           تقدیر :.تفعیل           مُكمّـل : مفعّل

-----------------------------------------------------------------------------

  5  -كلمات داده شده را به وزن های خواسته شده ببرید .                              

              كتب (مفاعلة   )  مکاتبة         جمع (مُفتعل )   مجتمع         

 عبد (مفاعل ) معابد

--------------------------------------------------------------------

  6 - صفت فاعلی و صفت مطلق از كلمه ( حكم ) را بنویسید .                                        

               صفت مطلق : .حکیم              صفت فاعلی : حاکم

--------------------------------------------------------------

 7 - ترجمه صحیح هر فعل را درجای خالی بنویسید . 

           السادة  یأمرونَ  بالجیش .( دستور می دهند )                                                  

          فاطمة و اختها .نهَضَتا .من النوم . ( برخاستند )

 

                                                                       موفق باشید .  

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 4 آبان 1388 ] [ ساعت 17 و 15 دقیقه و 28 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه دوم شماره 1

پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه دوم شماره 1

۱- ترجمه عبارات از عربی به فارسی و بالعكس  :

           دوستم قبول كرد .  قبل صدیقی

           فی هذا الوقت وصَلَ الرّجل عند الساذج . دراین وقت مرد نزد فرد ساده لوح رسید .

           أخَذَتْ الإمرأةالمحفظة. زن کیف را برداشت . (گرفت)                                                   

        كلاغ سنگ ها را بر سر شكارچی انداخت . .قذف الغراب الحجارة علی رأس الصیاد

--------------------------------------------------------------------

2 - درجای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید .

       الساذجَ سَمِعَ   (سَمِعَ )                        

   البنتُ وَجَدَت  قلماً فی الشارعِ . (وَجَدَ )                     

    سَرَقَ  هذان ِ الرجلان ِ شیئاً . ( سَرَقَ )          

   التلمیذة .جَلسَت  علی الكرسی . (جَلَسَ )

------------------------------------------------------

3  - درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید :

           هو   كاتبٌ .              هی   كَتَبَتْ .        

 .هو  قَرَأ الرسالة .          هی  كاتبة ٌ .               

-------------------------------------------------------------------

4  - درجای خالی اسم اشاره نزدیك بنویسید .                                         

       هؤلاء تلامیذ ٌ .             هؤلاء. عالمات ٌ .          هذه . أُمّی .   

---------------------------------------------------------------

5  -در جای خالی كلمه پرسشی مناسب بنویسید .                                          

    مَن  ذلك ؟ عالم ٌ  .            این  الطالبات ؟ فی المدرسة .

--------------------------------------------------------------------------

6  - گزینه صحیح برای هرعبارت را ازبین كلمات داده شده انتخاب كنید .

(2كلمه اضافه است )

              ( صادقونَ   .  صادقینَ .   صادقات  .  شجرتان ِ .   شجرتین ِ )                                    

            حمید و سعید و علی ..صادقونَ      

  احمد قـَطَعَ .شجرتین ِ         فاطمة و صدیقاتها صادقات  

------------------------------------------

7 -  در عبارت زیر انواع كلمه مشخص  نمایید .                

                           وَقـَعَ  فی البركة 

وقع : فعل       فی : حرف   البرکة : اسم

                                                            موفق باشید .

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 4 آبان 1388 ] [ ساعت 17 و 14 دقیقه و 22 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون تشخیصی (تعیین سطح پایه دوم (ب )

پاسخ نامه آزمون تشخیصی (تعیین سطح پایه دوم (ب )

- ترجمه لغات : (1)

 ابر :  سحابة  غصن :شاخه           می پرسد: یسأل             اُریدُ :میخواهم  

________________________________________________________

2- ترجمه عبارات از عربی به فارسی و بالعكس : (5)

 - رَسَمَ طائراً علی شجرةٍ باسقةٍ . پرنده ای را روی درختی بلند نقاشی كرد .  

- طرَحَت الورقة فی الساقیة  .  برگ را در جوی انداخت .

 - لسَعَتْ النحلة ید الطفل .  زنبور دست كودك را نیش زد .  

 - شكارچی فریاد زد وكبوتر پرواز كرد .  صرَخَ الصیاد و طارتْ الحمامة .

 - این دانش آموزان در درس نمونه اند  .  هؤلاء التلامیذ اسوة فی الدرس .

__________________________________________________________

3- كدام گزینه غلط می باشد ؟ (5/.)

 هؤلاء اطفالٌ .             هؤلاء اوصیاءٌ .            هؤلاء ابوابٌ .  +            هؤلاء اعلامٌ .

____________________________________________________

4- اسم اشاره مناسب : (2)

 هاتان  نملتان ِ .(نزدیك )          تلك  امتكم .(دور ) 

    اولئك . انصارٌ.(دور)          هؤلاء . علماءٌ. (نزدیك) 

_______________________________________________

5- قراردادن جمله پرسشی مناسب: (2)

 مَن هؤلاء (اولئك ) ؟ تلمیذاتٌ .                  

        هل هو كاتبٌ  ؟ نعم . هو كاتبٌ ٌ .

  ما هذه (تلك )  .؟ نافذة ٌ .                     

       این القلم  ؟ القلم فی المحفظة .

_______________________________________________

6- جمع یا مفرد كلمات زیر رابنویسید . (2)

شهداء :  شهید                 نبی :  انبیا          

   واقف :  واقفونَ . واقفینَ      صابرات  :   صابرة

__________________________________________

 7- عبارت زیر را به موارد خواسته شده تغییر دهید .( 5/1)

                                           فَتَحَ هذا المعلم الباب .      (جمع مذكر ) 

                                        فتَحَ هؤلاء الطالبونَ  الباب .     ( مثنای مونث )

                                        فتَحَت هاتان ِ الطالبتان ِ  الباب  .

______________________________________________

 8- انواع كلمه را در عبارت زیر بنویسید . (1)

                                               كانَتْ الفراشة علی الوردة    

 

    كانت = فعل   الفراشة . الوردة = اسم        علی = حرف

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 24 مهر 1388 ] [ ساعت 10 و 26 دقیقه و 15 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون تشخیصی (تعیین سطح پایه سوم (ب )

پاسخ نامه آزمون تشخیصی (تعیین سطح پایه سوم (ب )

1- ترجمه لغات : (1)

  احساس میكنی   تشعرُب  حانَ :فرارسید         الكحول :الكل        خوابیده :نائم  

  _____________________________________________

   2- ترجمه عبارات از عربی به فارسی و بالعكس : (25/5)

   - الغراب قذَفَ حجارة ً علی رأس الصیاد كلاغ سنگ هایی را بر سر شكارچی پرتاب كرد .

   - نوزادبه آغوش مادرش برمی گردد  .یرجعُ المولود الی حضن امّه  .

    - نزدیك چاه شروع به گریه كرد .     بدأ بالبكاء قرب البئر .

- فرحَ القائد كثیراً بسلامة و نجاحنا  . فرمانده از سلامتی  و موفقیت ما بسیار خوشحال شد .

 

___________________________________________

  3- درجای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید . (2)

  - الاخوات .  تعبنَ   مِن العمل . ( تَعِبَ )          

    - جلَسَ  . المعلمان ِعلی كرسیهما . (جَلَسَ )

  - انتم   كتبتم  التمارین . (كَتَبَ )                   

  - المعلمان ِ   جلسا  علی كرسیهما . ( جَلَسَ ) 

 _______________________________________________________

  4- درجای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید . (2)

 - یا اصدقائی ! هل   تنهضونَ  للعمل ؟ ( نهَضَ  ـــــَــ )  

     - هنَّ   یسبحْنَ    فی البحر . ( سَبَحَ ــــَــــ )

 - اخوتكم     یسمعونَ  .الكلام . (سَمِعَ ـــَــ )                       

 - الإمرأةُ    تشربُ   الماء . (شَرِبَ  ــــِـــ )

__________________________________________

5- درجای خالی ضمیر مناسب بگذارید . (2)

 هم ( انتم . نحن ) واقفونَ.            هی  صرَخَتْ .   

  انا  كذِبْتُ .                    هو ( انتَ . انا ) عالمٌ .

________________________________

6- به پرسش های زیر پاسخ دهید .( 5/1 )

 - هل تسْمَعْنَ الدرس ؟ نعم .  نسمعُ الدرس .

 - هل انتَ قبِلْتَ كلام المعلم ؟ نعم .  انا قبلتُ كلام المعلم . 

____________________________________

 

7- شكل صحیح هر اسم را در جای خالی بنویسید . (75/.)             

       النساء  عفیفات ٌ  ( عفیفة ) 

  یجعَلُ  الطفلان ِ كتابین ِ علی المنضدة ( مثنای طفل  / مثنای كتاب )             

  __________________________________________

 

8- در عبارت مقابل اسم و فعل را مشخص نمایید . (5/.)            

           هَجَمْتِ علیه .   

  هجم = فعل    تِ  . ه   اسم

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 24 مهر 1388 ] [ ساعت 10 و 22 دقیقه و 53 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون تشخیصی (تعیین سطح پایه سوم (الف )

پاسخ نامه آزمون تشخیصی (تعیین سطح پایه سوم (الف )

- ترجمه لغات : (1)

       بالا می بری  ترفعُ        حانَ : .فرارسید        مِلح : نمك     گرسنه : جائع

  ___________________________________________________

   2- ترجمه عبارات از عربی به فارسی و بالعكس : (25/5)

   - وقَعَ نظرُهُ علی طبق ٍ مملوءٍ مِن الفواكه . نگاهش بر بشقاب پر از میوه ها افتاد .

   - سعیده نزد خواهرانش برمی گردد . ترجعُ سعیدة عند اخواتها.

    - برادر كوچكم را زدم . ضربْتُ اخی الصغیر.

    - فرحَ القائد كثیراً بسلامة و نجاحنا  .  فرمانده از سلامتی و موفقیتما بسیار خوشحال شد .

_________________________________________________________

  3- درجای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید . (2)

  - الامهّات تعبنَ  مِن العمل . ( تَعِبَ )         

    - .جلَسَ    التلامیذُ علی كرسیهم . (جَلَسَ )

  - انتنّ  كتبتنْ   التمارین . (كَتَبَ )                 

   - التلامیذ ُ  جلسوا   علی كرسیهم . ( جَلَسَ ) 

 ______________________________________

  4- درجای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید . (2)

 - یا اخوتی ! هل   تنهضونَ   للعمل ؟ ( نهَضَ  ـــــَــ )   

    - هم   یسبحونَ    فی البحر . ( سَبَحَ ــــَــــ )

 - اصدقائكم    یبدؤونَ   بالبكاء . ( بدَأ ـــَــ )                  

  - الرجل ُ  یشرِبُ   الماء . (شَرِبَ  ــــِـــ )

_____________________________________

5- درجای خالی ضمیر مناسب بگذارید . (2)

 هم ( انتم ، نحن )  نائمونَ .             هی  صرَخَتْ .      

  انا  فهِمتُ .                     هو ( انتَ ، انا ) جالسٌ .

________________________________________

6- به پرسش های زیر پاسخ دهید .( 5/1 )

 - هل تقرئینَ الدرس ؟ نعم .  اقرأ الدرس .

 - هل انتما سمعتما كلام المعلم ؟ نعم .  نحن سمعنا كلام المعلم .

______________________________________

7- شكل صحیح هر اسم را در جای خالی بنویسید . (75/.)

   یحمِلُ  الرجلان ِ   فأسَین ِ   ( مثنای رجل  / مثنای فأس )         

    صدیقاتی   عفیفات ٌ  ( عفیفة )              

  _________________________________________

8- در عبارت مقابل اسم و فعل را مشخص نمایید . (5/.)                 

                                            ذهَبت ُ الیه .  

   ذهب : فعل    .    تُ   -  ه  : اسم        

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 24 مهر 1388 ] [ ساعت 10 و 20 دقیقه و 36 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون تشخیصی (تعیین سطح پایه دوم (الف )

پاسخ نامه آزمون تشخیصی (تعیین سطح پایه دوم (الف )

- ترجمه لغات : (1)

 مدّخر : ذخیره شده               الاُخری : دیگری .   

     وقتی كه : لمْا . عندما             كلید :  مفتاح

________________________________________

2- ترجمه عبارات از عربی به فارسی و بالعكس : (5)

 - وهكذا أحسَنَتْ الغزالة فی حقّ الطائر . واین چنین آهو در حق كبوتر نیكی كرد .

 - رَسَمَ بحراً مملوءً بالماء .دریایی را پر از آب نقاشی كرد . .

 - أخَذَ العاملُ الفأسَ .  كارگر تبر را گرفت (برداشت ) .

 - زنبود دست شكارچی را نیش زد . لسعتْ النحلة ید الصیاد .

 - (2)مرد (2) درخت كوچك را قطع كردند .  قطَعَ الرجلان ِ الشجرتین ِ الصغیرتین ِ .

______________________________________________________

3- كدام گزینه غلط می باشد ؟ (5/.)

 هؤلاء طلابٌ .             هؤلاء تلامیذٌ .              هؤلاء اقلامٌ . +               هؤلاء اعلامٌ .

______________________________________________________

4- اسم اشاره مناسب : (2)

 هاتان ِ   طالبتان ِ .(نزدیك )     تلك . امتكم .(دور )  

  اولئك  اصحابٌ .(دور)         هؤلاء  جنودٌ . (نزدیك) 

________________________________________

5- قراردادن جمله پرسشی مناسب: (2)

 مَن هؤلاء (اولئك )  ؟ زارعاتٌ .                   

  هل هی كاتبة ؟ نعم . هی كاتبة ٌ .

 ماهذه (تلك ) ؟ محفظة ٌ .                          

    این الكتاب ؟ الكتاب خلف المنضدة .

________________________________

6- جمع یا مفرد كلمات زیر رابنویسید . (2)

 اُمناء : امین             وصی : اوصیاء         

  حالس :  جالسونَ . جالسینَ          معلمات : معلمة  .

__________________________________________

 7- عبارت زیر را به موارد خواسته شده تغییر دهید .( 5/1)

                           نَجَحَ هذا الطالب فی الامتحان .      (مثنای مؤنث ) 

                            نجحَت هاتان ِ الطالبتان ِ   فی الامتحان .     ( جمع مذكر )

                            نجَحَ هؤلاء الطالبونَ      فی الامتحان  .

_______________________________________________________

 8- انواع كلمه را در عبارت زیر بنویسید . (1)

                                       إنّ الله یُحّبُ المحسنینَ . 

 انْ = حرف     الله  =  اسم      یحبّ = فعل      المحسنینَ = اسم

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 24 مهر 1388 ] [ ساعت 10 و 19 دقیقه و 08 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال پایه دوم تا درس دهم

 

پاسخ نامه نمونه سوال پایه دوم تا درس دهم

 

1- ترجمه کنید:

علیکم بإخبار القائد عن وجود الاعداء .

برشما لازم است وجود دشمنان را به فرمانده خبر دهید .

 

انتَ تحرُسُ الوطن الاسلامی بالعلم .

تو با علم از وطن اسلامی نگهبانی می کنی .

 

الطفل رجع َ الی حضن امّهِ بعد یوماً .

نوزاد بعد از یک روز به آغوش مادرش بازگشت .

 

شما دو نفر سبد را در دریا می گذارید .

انتما تجعلان السلة فی البحر(الیَم) .

 

2- عبارت زیر را با توجه به موارد خواسته شده تغییر دهید .

         آیها الطالب ! انتَ تنصُرُ الامة بالاجتهاد فی التعلّم .

        ای دانش آموز ! تو امت را با تلاش در یادگیری یاری می کنی .

 

جمع مذکر مخاطب : ایها الطالبونَ! انتما تنصُرونَ الامة بالجتهاد فی التعلّم.

 

جمع مونث مخاطب: ایتها الطالبات! انتنّ تنصُرْنَ الامة بالاجتهاد فی التعلّم.

 

جمع مونث غایب : الطالبات ، هنّ ینصُرنَ الامة بالاجتهاد فی التعلّم.

 

مثنای مونث مخاطب ماضی : ایتها الطالبتان ! انتما نصرتما الامة بالاجتهاد فی التعلم .

 

مفرد مونث غایب ماضی : الطالبة ، هی نصرتْ  الامة بالاجتهاد فی التعلم .

 

3- ترجمه افعال :

خندیدند.  ضحکوا              

   می خندید. تضحکونَ

برگشتم . رجعتُ               

می خوانی .(مونث) تقرئینَ

پرتاب می کنید . (مثنی )  تقذفان ِ

 

 دقت داشته باشید در ترجمه افعال اگر به شما نگفته بودند مثنی یا جمع ، اولویت با جمع است .

 واگر به شما نگفته بودند مذکر یا مونث ، اولویت با مونث است .

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 18 فروردین 1387 ] [ ساعت 08 و 04 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال درس 8 پایه دوم راهنمایی

 

 

پاسخ نامه نمونه سوال درس 8 پایه دوم راهنمایی    

1- ترجمه کنید .

ذهب الصیف وجاء الخریف.

تابستان رفت وپاییز آمد .

 

لایسرقنَ ولایقتلنَ اولاد هنَّ .

(زنان) دزدی نمی کنند وفرزندانشان را نمی کشند .

 

آن ماهی در ظرف شیشه ای بازی می کند .

تلعبُ تلک السمکة فی الوعاء الزجاجیّ. 

 

2- فعل های زیررابه عربی بنویسید .

    می روند . (جمع مذکر )   یذهَبونَ              

   داخل میشوند . (جمع مونث)  یدخـُلنَ

شنیدید . (جمع مونث )   سمعتنَّ  

     میشنوند. (مثنی مذکر)  یسمعان ِ 

 

3- در جای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید . از فعل ( نجَحَ ــَـــ )

 الطالبات ینجحـْنَ  فی الحیاة .              اصدقائی ینجَحونَ فی الامتحان .

  اخوتی ینجَحونَ . فی المسابقة .         سعیدٌ وفریدٌ .ینجَحان فی التعّلم .

تنجَحُ. اخواتی فی تعلیم اللغة .

 

4- با ضمیر مناسب کامل کنید .

هما. نجحا .            هما یغرسان .       هنَّ غسلنَ.          هم یا انتم یا نحن  محزونونَ.

 

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 18 فروردین 1387 ] [ ساعت 08 و 04 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه سوالات دانش آموزی پایه سوم راهنمایی

 پاسخ نامه نمونه سوالات دانش آموزی پایه سوم راهنمایی

 درجای خالی كلمه استفهامی مناسب بنویسید .( نسیم مواهبی  )

ماذا تحملُ ؟ أحملُ الكتاب َ.            مَن فی الغرفةِ ؟ المعلم .                این القلم ؟ تحت المنضدة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

2- نوشتن كلمه استفهامی درجای خالی .       متی ترجعُ ؟ مساءً .                      (الهام حاج صادقی )

   نوشتن فعل خواسته شده :           نحن کشفنا. شیئاً . (ماضی كشفَ )

  ترجمه عبارت به عربی :      مدرسه ات كجاست ؟ درخیابان فلامك .   این مدرستک ؟ فی شارع فلامک .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

3- مستقبل فعل ( ذهبتُ ) رابنویسید.   ( نیلوفرشیخ كاظمی)

     سأذهبُ یا سوف أذهبُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

4- عبارت زیررابه مستقبل جمع مذكر مخاطب تبدیل كنید. (گلاره تجزیه چی)

  هما ظـَلـَمَـتا نفسهما .        انتم ستظلمونَ نفسکم .

 جاهای خالی رابا ضمیر،اسم اشاره ، فعل ماضی ومضارع مناسب پركنید.

  ایها الجاهلونَ ! انتم تظلمونَ انفسكم . ( ضمیر ، فعل مضارع ظلمَ ــــِـــ )

 هذان ِ  الطفلان ِ یلعبانِ . (اسم اشاره)

 ایتها الطالبات انتن کتبتنَّ . ( ضمیر ، فعل ماضی كتبَ )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5- جملات زیررابااستفاده ازكلمات استفهامی مناسب كامل كنید . ( مهسا ذبیحی پور)

 کیف كانتْ مملكة سبأ ؟ كانتْ قویة ً .            مَن فی الكوخ ؟ الرّاعیة .

6- به عربی ترجمه كنید. ( شهرزادطالاری )

 دختران به مهمانی رفتند.  ذهبت البنات الی الضیافة . یا البنات ذهبنَ الی الضیافة .   

آنها بازی كردند واز میوه ها خوردند. هم لعبوا وأکلوا مِن الفواکه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7- جمله زیررابراساس آنچه داده شده است تغییر دهید. (عارفه حاجی فرج)

                                                                                                       

                    هاتان المرأتانِ شكرتا ربّهما .

                   هؤلاء الرجال شکروا ربّهم .

                   هذه الامراة شکرَت ربّها .          هؤلاء النساء شکرنَ ربّهنّ َ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

8- عبارات زیررامعنی كنید. (كیانا جوزدانی )

  فالله خیرٌ حافظاً . پس خداوند بهترین نگهبان است . كانَ مِن المقرّبینَ . اوازنزدیکان بود . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

9- ترجمه كنید. (سولماز صدوقی )

 صراط الّذین انعمْتَ علیهِم غیرالمغضوبِ علیهم .

 راه کسانی که به آنان نعمت دادی نه راه کسانی که برآنها خشم گرفته شده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

10- نوع وصیغه فعل زیررامشخص كرده وآن رادرجمله ای به كاربرید. (مهتاب ستایش)

     تقدرینَ  :فعل مضارع  ، مفرد مؤنث مخاطب. ، انتِ تقدرینَ علی عملٍ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

11- ترجمه فارسی به عربی: (نیلوفرشجاعی )

     آنها به آسمان نگاه می كنند.(مؤنث)هنَّ ینظـُرنَ الی السماء .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

12- غلط هارابیابید وسپس صحیح آن رابنویسید. (مهرسا هوشیار)

  هم مایسمعونَ قولَ الحقِ .  لا یسمعونَ              ذلك المرأة ذهبتْ . تلک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

13- فقط فعل هاراترجمه نمایید. (دینا باطبی )

 علی به كتابخانه نمیرود . لایذهبُ.                  این كتاب راخواندیم . قرأنا..

 من به مدرسه خواهم رفت . .سأذهبُ             این خبررانشنیدیم . .ماسمعنا

من تنبلی نكردم . ماکسلتُ                           علی ومحمد خارج نمی شوند. .لایخرجانِ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

14- ترجمه به عربی .(گلناز مصطفایی)

 شب بازمی گردم اگرخدابخواهد. .أرجعُ فی اللیل إن شاء الله .

پس غذایت رابخور. فاُء کل طعامک .

 موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 17 فروردین 1387 ] [ ساعت 03 و 04 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخنامه نمونه سوالات نوبت دوم پایه اول راهنمایی

-پاسخنامه نمونه سوالات پایه اول راهنمایی                                                                                                                        1-      لغات زیرراترجمه نمایید.  (1نمره)

     حَزِنـَتْ : ناراحت شد     پرسید : ..سألَ    فرائض : واجبات     ستارگان: .انجم   

____________________________________________________

2- عبارات زیرراترجمه نمایید. (5 نمره) 

  - رَسَمَ صورة َ الشـّمس فی السـّماء . تصویر خورشیدرادرآسمان نقاشی کرد.

 - أعدَّ الله لـَهُم مغفرة ً واجراً عظیماً .  ..خدابرایشان آمرزش وپاداشی بزرگ آماده کرد.

 - طائراً علی شجرةٍ باسقة ٍ .پرنده ای برروی شاخه ای بلند است .

 - به این دوکبوتر نگاه کن. اُنظر الی هاتان الحمامتان .

____________________________________________________

3- درجای خالی اسم اشاره نزدیک قراردهید . (5/0 نمره )      

 هذه. أُ ختـُهُ .         هذین الوالدَین ِ .

____________________________________________________

4- مفرد جمله مقابل رابنویسید . (5/0 نمره)    

  اولئک أئمـّة ٌ .    ذلک امام .

___________________________________________________

5- درجای خالی کلمه پرسشی مناسب قراردهید.(5/1 نمره)

 مَن  ذ َهَبَ ؟ الطالبُ .        ما. فی السّـماء ؟ الـْقمرُ.          

     این .. الغابة ؟ مکان ُ الاشجار .

___________________________________________________

6- جمع کلمات زیررانوشته ونوع آن رامشخص نمایید. (5/1 نمره)

 أرض : .اراضی ،جمع مکسر  

  فاضل : .فاضلونَ . ، .جمع مذکر سالم       ولد : اولاد. ، جمع مکسر

________________________________________________

7- عبارت زیررابه موارد خواسته شده تغییر دهید . (25/2)

                          ذهَبَ هذا الزّارعُ الی الغابة .

مؤنث :              ذهبت هذه الزارعة الی الغابة .

 

جمع مذکر :          ذهب هؤلاء الزارعونَ . الی الغابة .

 

جمع مؤنث :      ذهبت هؤلاء الزارعات  الی الغابة .

_______________________________________________

8- مثنای مؤنث عبارت مقابل رابنویسید. (1نمره)          

    رَسَمَ الرِجل ُ .          .رسمت الامرأتان ِ  .

 

9- باکلمات پراکنده زیر یک جمله بسازید.  (1نمره)

 

     المُدَرِّسُ  / هذا / فی / المدرسة / واقفٌ .           

   ..هذاالمدّرس واقفٌ فی المدرسة .

____________________________________________________

10- آیات زیرراباموارد خواسته شده کامل کنید. (5/0 نمره)

     هذان. خصمان ِ اختصموا فی ربّهم . (اسم اشاره نزدیک )

   حدائق. وأعناباً .( جمع حدیقة )

_________________________________________________

11- جمع مکسر رادر آیه زیر پیدا کرده ومفرد آن رابنویسید .( 25/0 نمره )

      خلق السّماوات والأرض َ فی ستة أیام .     ایام / یوم. موضوع: پاسخنامه،
[ سه شنبه 13 فروردین 1387 ] [ ساعت 12 و 04 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخنامه نمونه سوالات نوبت دوم پایه دوم راهنمایی

پاسخنامه نمونه سوالات پایه دوم راهنمایی

 

کلمات زیرراترجمه نمایید .                                                       

  الحَـطب :هیزم        البومة : .جغد.     سبد : سلة     بهار : .ربیع.

                   _____________________________________

عبارات زیرراترجمه نمایید .

 صَرَخَ الصّیادُ وهَرَبَتْ الغزالة .   .شکارچی فریادزد وآهو فرارکرد. . 

 هَجَمَ علینا کلبٌ فی الظـّلمة .     درتاریکی سگی به ما حمله کرد.

 الأطفالُ یُحِبّونَ اللّعِبَ معاً .     بچه ها بازی باما را دوست دارند .

                  _______________________________________

به فارسی ترجمه کنید .

 خانم ها به مهمانی می روند .            .تذهب ُ النساء الی الضیافة . یا النساء یذهبنَ الی الضیافة.  

                 ________________________________________

مناسب ترین گزینه راانتخاب کرده ودرجای خالی بنویسید. 

 الزّارعُ .سقی. الشجرة َ .           شَرِبَ  ، سَقـَی ، سَبَحَ 

 هؤلاء أخواتی .                       هم ،هـذه ، هـؤلاء

 فـَزَعَ الجمیعُ مِن هذا الانذار            المملوء ، النّجدة ، الإنذار

                _________________________________________

باتوجه به افعال ، شکل صحیح هر اسم رادر جای خالی بنویسید.

   العاملان ِ. جَلسا . (العامل )          

  أیتها البنات ! هل تلعَبْنَ معاً ؟ (البنت )

---------------------------------------------------------------------------------

 درجای خالی ضمیر مناسب قراردهید.

 هی کتَبَتْ بالقلم .                            هوجَلسَ .

 انتن تَذهَبْنَ الی المدرسة .                     هما.  ذهَبا .

                       __________________________________

در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید .

فاطمة ُ وسعیدة ُ کتبتا. التمریناتِ .(کـَتَبَ)            أنتم رایتم.. حمامة ً مجروحة ً . (رَأیَ)

أیّتها الزّارعة! هل .غرستِ .. الشجرة ؟ (غرَسَ)        نحنُ سمعنا.. کلامَ المعلم .(سَمِعَ) 

                      ___________________________________

درجای خالی فعل مضارع مناسب رابنویسید.

 مریمُ وزینبُ .تنظران. الی الفراشاتِ .(ینظـُرُ)          نحنُ .نذهبُ.. الی المدرسةِ. (یذهبُ)

 أیّهاالمؤمنونَ ! تذکرونَ. الله فی العسرِ والیسر.(یذکُرُ)       أنتِ ..تعجلینَ.   فی العملِ.(یعجَلُ)

                     ____________________________________

فعلها رادرجملات زیر ازماضی به مضارع وبالعکس تغییردهید.

   الأولادُ یدخلُونَ الحدیقة .   .دخلوا          

   یا سعیدُ ویا حمیدُ ! هل أکلـْتما الطعامَ ؟ تاکلانِ

                     ____________________________________

بااستفاده از (نعم) به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 أیّها التـّلمیذُ ! هل ذهبْتَ الی المدرسة ؟  نعم ، .ذهبتُ الی المدرسة...

 یا قاضی ! هل أنتَ تحکُمُ بالعدلِ ؟ نعم ، .انا أحکمُ بالعدل. .

                   ______________________________________

   درک مطلب:

 متن زیر راخوانده وسپس به سؤالات پاسخ دهید.

 سعیدة ُ فی صفّ الاول . بَیْتها جنبَ نهرٍ صغیرٍ . هی تذهَبُ الی المدرسةِ بالسیارةِ . والدُها

 عاملٌ مجتهدٌ . هو یعملُ مِن الصّباحِ حتّی اللیلِ . الیومَ سعیدة ُ مریضة ٌ . هی غائبة ٌ فی الصف.    

 الف) أینَ منزلُ سعیدةِ؟ جنب نهر صغیر               ب) ماهوشغلُ والدها؟ عامل.

  ج) لماذا هی غائبة ٌ ؟ لأنّ کانت مریضة                  د) متی یعملُ والدُها ؟من الصباح حتی اللیل.موضوع: پاسخنامه،
[ سه شنبه 13 فروردین 1387 ] [ ساعت 12 و 04 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخنامه سؤالات درس ششم پایه دوم راهنمایی

                                  پاسخنامه سؤالات درس ششم

                  

  1- للتعریب :

            خوردیم : أکلنا         قبول شدیم : قبلنا         نوشیدم : شربتُ

   قبول شدم : قبلتُ          قبول شدی : قبلتَ       پشیمان شدی(مؤنث) :ندمتِ

  نوشیدید(ایتها الطالبات) : .شربتنّ.      یادکردم: .ذکرتُ.   یادکردند(جمع مذکر) : ذکروا

      ایستادند (جمع مؤنث) : .وقفنَ        ایستاد (مؤنث) : وقفتْ. 

2- اِکْمِلی الفراغ بصیغةٍ مناسبةٍ مِن ماضی :

  نحنُ هتفنا مِن الخوف. (هَتَفَ )             هاتان ِ الطالبتان ِ ذهبتا. الی البیت. ( ذَهَبَ )

 أنا جعلتُ. کُتُبی فی محفظتی. ( جَعَلَ )        أنا وفریدة  ذهبنا.. الی الصّف الثانی . (ذَهَبَ )

 ایها الطالب! أینَ سترتَ. نفسَک؟ (سَتـَرَ)       الزّارعونَ شربوا  الشّای .(شـَرِبَ )

سمعتما. صوتَ معلمکما. (سَمِعَ )               جهَدَ. التلامیذُ لِلامتحان ِ . (جَهَدَ )

أخی فتحَ بابَ الحانوتِ . (فَتـَحَ )               یاسعیدة ُ ویا فاطمة ُ! هل أکلتما.. الرّمانَ؟ ( أکـَلَ )

3- اکملی الفراغ بضمیرٍ مناسبِ .

    أنتَ ، هو أخی .(2پاسخ)        هما، نحن ، انتما جائعان ِ . (3پاسخ)         أنا جلـَسْتُ .

  .أنا غسَلـْتُ یدی .         نحن سَمِعْــنا.

4- باکلمات درهم ریخته زیر 3 جمله بسازید. (هرکلمه رافقط 1باربه کارببرید.)

          { الفراشة ُ /  البحر / طارَتْ / امیر المؤمنین(ع) / ثمَّ / المائدة / علی جنب / جلَسْتُ / جسور /

                            شجاع / فجأة ً /  الماء / غـَسَلْتُ / وَقـَعْتُ / فی/ لِتناول الطعام / کانَ /                                                                     رجلاً / ولیکن / یدی .}

طارت الفراشة .

کان امیرالمؤمنین رجلاً جسوراً وشجاعاً .

جلستُ علی جنب المائدة لتناول الطعام والماء . ثمّ غسلتُ یدی ولکن فجأة وقعتُ فی البحر.

 

5- پاسخ دهید.

     هل أنتَ کـَتـَبْتَ واجباتک َ ؟ نعم ، أنا کتبتُ واجباتی .

    هل أنتنّ قـَرَأتـُنَّ القرآنَ ؟ نعم ،نحن قرأنا القرآن .                  

 

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 19 دی 1386 ] [ ساعت 08 و 01 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخنامه سوال نوبت اول پایه اول دبیرستان

پاسخنامه سوال نوبت اول پایه اول دبیرستان

1- ترجمه لغات :

 الثـّمن :  قیمت           ماانهزمنا : فرارنکردیم        أجیال :نسل ها        خاک :تراب

      2- تکمیل جای خالی ترجمه ها:

المؤمنونَ .یُدافعونَ.. عَن المظلومینَ و .یُحاربونَ. الظالمینَ .

مؤمنان از مظلومین دفاع می کنند وباظالمان می جنگند .

هو یَترَّوَحُ نفسَهُ بکـُمّـه .

او با .آستینـ ـش خودش را ...بادمیزند.

3- ترجمه عبارات :

ألا تقنعینَ بهذا النصیب؟ آیابه این بهره قانع نمیشوی؟

هو یُجفـّـفُ قـَمیصَهُ . هو غـَسَـلـَهُ قبل حضوره للصلاة .

اوپیراهنش راخشک میکند. اوآنرا قبل ازحاضرشدن برای نماز شست . 

قد أفلحَ المؤمنونَ . الذینّ هم عن اللغو مُعرضونَ .

قطعاً مومنان رستگارشدند.کسانی که از کارهای بیهوده رویگردانند.

هم یکنزونَ الذّهب والفضة ولایُنفقونها .

آنها طلا ونقره راجمع میکنند وآن راانفاق نمیکنند.

هما یتحدّثانِ ویتفاخران ِ بقتل الحیوانات و السّیطرة علی الغابة .

آن دو صحبت میکنند وبه کشتن حیوانات وتسلط برجنگل فخر میکنند .

أقبَلَ سعیدٌ بحفاوةٍ و المدیرُ علـّـقَ وسامَ الاجتهاد علی عُنقه .

سعیدباگرمی جلوآمدومدیر مدال تلاش رابرگردنش آویخت .

لا تبحثوا عن عیوب الناس .  درجستجوی عیبهای مردم نباشید .

هل عندک قمیصٌ لی وقمیصٌ لخادمی .

آیا پیراهنی برای من وپیراهنی برای خدمتکارم داری؟

4- تصحیح غلط ها در ترجمه :

ابتسَمَ الغزالُ ورَفـَعَ راسَهُ .   آهو می خندد وسرش را بلند می کند .

خندید . بلندکرد . 

تعلـّـَـمْ حُسْنَ الاستماع کما تتعلـّمُ حَسنَ الحدیث .

خوب گوش کردن را آموختی همانگونه که خوب صحبت کردن را آموختی .

بیاموز . می آموزی

5- للتعریب :

ماباشهامت سختی زندگی را تحمل کردیم .

نحن تـَحمّـلـْـنا صعوبة الحیاة بشهامةٍ .

مؤمن هنگام رویارویی با مشکلات احساس ضعف نمی کند .

لایشعرُ المؤمنُ بالضعف عندمواجهة المشاکل.

آیا در مجلس بزرگتر از تونیست؟

ألیسَ فی المجلس أکبرُ مِنک ؟

6- شکّلْ : (حرکت گذاری )

دَخلَ وفد مِن  التجّار .  وفدٌ  .  التجار ِ

سأذکرُ لک  قصة   . قصة ً

عندما رَجَعَ الغزال سألَ  أمّــه  .  الغزالُ . أمـّـَـه

7- عیّن انواع المشتق ونوعها فی العبارات التالیة .

لبلبل صوتٌ بدیعٌ .         لو علِمَ  الناقصُ بنقصه .....  

 بدیع : صفت مشبهه             ناقص : اسم فاعل

مَن هو أحـَـق ُ  مِنک . أحقّ : اسم تفضیل

قال الفتی « العلامّـة » بشهامة . علامة : اسم مبالغه

انّا أرسلناک  مُبشِـّراً . مبشِراً : اسم فاعل از ثلاثی مزید

ومانُرسل  المُرسَلینَ . المرسَلین : اسم مفعول از ثلاثی مزید

  8- موارد خواسته شده رابنویسید:  

متظاد باهظ :   رخیص         معنی نَـفـَــدَ : به پایان رسید .تمام شد

فعل امر وَهَبَ : هبْ

9- در جای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید :

لا یستسلمُ   الاحرار باظلم . ( استسلمَ )

الاحرار لا .یستسلمونَ.. بالظلم . (استسلمَ )

10- موارد خواسته شده رابنویسید :

فعل ماضی متکلم وحده باب افتعال از ( شبه ) :  اِشتبَهْتُ

فعل مضارع جمع مذکر غایب باب تفاعل از ریشه ( کسل)  یتکاسلونَ  

فعل امر جمع مذکر مخاطب از باب افتعال از ریشه (بعد) : اِبتـَعـِدوا

فعل مضارع متکلم مع اغیر باب افعال از ریشه ( رسل)  نـُرسِلُ

11- للاعراب والتحلیل الصرفی :

هذا فخرُنا .

التلمیذ ُ یشتغِلُ بالدّراسَـة .

اِنعَقـَدَتْ الحفلة ُ لتعیین ِ التلمیذِ .

کلّ ُ شی ءٍ رخیصٌ .

أسرِعوا .

 هذا : اسم اشاره . مفرد مذکر . مبتداو محلاً مرفوع

فخرَُ : اسم . مفرد .مذکر . جامد . خبر ومرفوع

نا : اسم (ضمیر) متکلم مع الغیر . مضاف الیه . محلاً مجرور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التلمیذ : اسم .مفرد . مذکر وجامد . مبتدا ومرفوع

یشتغلُ : فعل مضارع . مفرد مذکر غایب . ثلاثی مزید(باب افتعال) . فعل وفاعل آن

 ضمیر هو(ئاخل فعل مخفی میباشد .)

ب: حرف جر

بالدراسة : جارومجرور

الدراسة : اسم .مفرد .مؤنث . جامد . مجروربه حرف جر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انعقدت : فعل ماضی . مفرد مؤنث غایب . ثلاثی مزید (باب انفعال)

فعل وفاعل آن الحفلة

الحفلة : اسم .مفرد .مؤنث . جامد . فاعل ومرفوع

لتعیین : جارومجرور

ل: حرف جر

تعیین : اسم .مفرد .مذکر . جامد

التلمیذ: اسم .مفرد .مذکر .جامد .مضاف الیه ومجرور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلُّ : اسم . مبتداومرفوع

شیء : اسم .مفرد .مذکر .جامد . مضاف الیه ومجرور

رخیصٌ : اسم .مفرد .مذکر . مشتق (صفت مشبهه) خبرومرفوع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسرعوا : فعل امر . جمع مذکر مخاطب . ثلاثی مزید(باب افعال)

فعل وفاعل آن ضمیر (و) 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 16 دی 1386 ] [ ساعت 03 و 01 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخنامه امتحان شماره ۱ پایه دوم دبیرستان

 پاسخنامه پایه دوم دبیرستان

- ترجِمْ الکلمات ِ بالعربیة أو الفارسیة :

       السّخاء : بخشش     ظلماء : تاریکی.   ذاقَ : .چشید      جنـَّبَ : دورکرد

      کیسه : الجراب     دشوارکرد:عسّرَ      راز ونیازکرد: ناجی      کدام : ایّ

  2- ترجِم العباراتِ :

      نـُعَلـِّقُ جَرَساً علی رَقبَةِ القطـَّةِ .    زنگی رابرگردن گربه می آویزیم.

    أخونا مَن یُساعِدُنا فی الشّدائد ِ .      برادرما کسی است  که به  ما در سختیها کمک میکند.

    أخذَ النبیُّ یدَ الفلّآحِ وقالَ : إنّها یدٌ یُحبُّها الله ُ ورسلُه .   پیامبردست کشاورز راگرفت وگفت: قطعاً آن دستی است که خداوپیامبرانش آن را دوست دارند .

   هل یستوی الّذینَ یعلمونَ والّذینَ لایعلمونَ ؟   .آیاکسانی که میدانند باآنهاکه نمی دانند برابرند؟

  الهی قدسَترْتَ علیَّ ذنوباً وأناأحْوَجُ الی سترها..فی الاُخری .

            پروردگارا!گناهانم رابرایم پوشاندی درحالی که من به پوشاندن آن در آخرت نیازمندترم.

  3- للتعریب :

      من بر تهیه نان تواناترم .  .أنا أقدرُ مِنک علی تهیئة الخبز.

     حاکم شهر برای شهروندان مانند پدر است برای فرزندان .

                             الوالی لرعیته کالاب لاولاده

 4- عیِّن انواع المعارف ونوعها فی العبارات التالیة :

   هؤلاء الناسُ یُکرِموننی .  هولاء (اسم اشاره) / الناس(معرفه به ال) / ی (ضمیر)

   اللّسانُ جِرمُهُ صغیرٌ . اللسان (معرفه به ال) / جرم (معرفه به اضافه) / ه (ضمیر)

   ونُنزِّلُ مِن القرآنِ ماهوشفاءٌ . القرآن (معرفه به ال) / ما( موصول) / هو (ضمیر)

  5- عیِّن الکلمات الّتی لها علاماتٌ فرعیة ٌ :

        منهومان ِ لایشبعان ِ : طالبُ علمٍ وطالبُ دنیا . منهومان (مرفوع به الف ) /لایشبعان 0مرفوع به نون)

       أکرِمْ أباکَ فی جمیع الاحوال . ابا (منصوب به الف)

  6- اِجعلْ فی الفراغ کلمة ً مناسبة ً .

       إنَّ اللهَ یُحِبُّ .المحسنین ( المُحسنینَ / المحسنونَ )

       فَهِمَ .الحاضرون.. مِن ظاهره . ( الحاضرینَ / الحاضرونَ )

     ذو النّعمةِ یشکُرُ ربَّهُ . ( ذا / ذو / ذی )

     هؤلاء .مجتهدون. (مجتهدینَ / مجتهدونَ )

    الصادقون. ینجَحونَ . ( الصادقونَ / الصادقینَ )

    کتبْتُ .تمرینین.. ( تمرینان ِ / تمرینَیـْن ِ )

 7- للاعراب والتحلیل الصرفی :

   دقَّ بابَ منزلٍ .

  دقَّ : فعل ماضی . للغائب. ثلاثی مجرد . مبنی بر فتح / فعل وفاعل ضمیرمستترهو

  بابَ : اسم. مفرد. مذکر . معرب. جامد ./ مفعول ومنصوب

  منزلٍ : اسم . مفرد . مذکر . معرب. مشتق(اسم مکان) / مضاف الیه ومجرور

  ناوَلـَهُ الامامُ مِن تلک الاطعمة ِ .

    ناولَ فعل ماضی . للغائب. مبنی علی الفتح. ثلاثی مزید(باب مفاعلة ) / فعل وفاعلش الامام

     هُ : اسم(ضمیر متصل) . للغائب . معرفه . مبنی علی الضم / مفعول ومحلاً منصوب

   مِن : .حرف جر

   تلک : اسم اشاره . مفرد مونث . معرفه . مبنی  علی الفتح. / کجرور به حرف جرمحلاً

   الاطعمة : اسم . جمع . مذکر . معرفه به ال . معرب . جامد 

  قصَدَ استهزاءَ إخیه .

     قصَدَ : فعل ماضی . للغائب . مبنی علی الفتح . ثلاثی مجرد / فعل وفاعلش هو مستتر

    استهزاءَ : اسم . مفرد . مذکر . جامد . معرب . معرفه به اضافه / مفعول ومنصوب

   أخی : اسم . مفرد .مذکر . معرب . جامد . معرفه به اضافه  / مضاف الیه . تقدیراً مجرور

    ه : .اسم(ضمیر متصل) . للغائب . معرفه . مبنی / مضاف الیه .مجرور محلاً

 نحنُ مظلومونَ .

    نحنُ : .اسم (ضمیر منفصل) . مبنی علی الضم. معرفه . متکلم مع الغیر / مبتدا. محلاً مرفوع

مظلومونَ : اسم .جمع . مذکر . نکره . معرب . مشتق (اسم مفعول) / خبر . مرفوع به واو

   موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 3 دی 1386 ] [ ساعت 03 و 12 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخنامه امتحان شماره 1پایه اول دبیرستان

 

پاسخنامه امتحان شماره 1پایه اول دبیرستان

                  1- للترجمة :

      لا تعبُدونَ الاّ الله .  .نمی پرستید به جز خدارا.

      لا تعبُدوا الاّ الله . نپرستید به جز خدارا . (به جز خداراعبادت نکنید .)

     قطـَعَ اُویسٌ هذه المسافة البعیدة لزیارة حبیبه ولکن ..

             اویس این مسافت دور را برای دیدن محبوبش طی کرد ولی..

   هو قالَ للصّحابی : بلـِّغْ سلامی الی حبیبی .   اوبه صحابی گفت: سلام مرابه محبوبم برسان .

  لایشعُرُ المؤمنُ بالضـَّعفِ عند مواجهة المشاکل .مومن هنگام رویارویی با مشکلات احساس ضعف نمی کند .

  هؤلاء وجدوا السّعادة َ فی مساعدة الآخـَرین .  اینها خوشبختی را در کمک به دیگران یافتند .

  2- للاعراب والتحلیل الصرفی :

       جاهَدَ اُویسٌ فی معرکةِ .

         جاهـَدَ : فعل ماضی. للغائب. ثلاثی مزید(باب مفاعلة ) / فعل وفاعل آن اویس

        اُویسٌ : اسم . مفرد . مذکر . جامد / فاعل ومرفوع

         فی :  حرف جر .

       معرکة ِ :اسم . مفرد . مؤنث . مشتق(اسم مکان) / مجرور به حرف جر

     هو یُدافِعُ عن حبیبه .

      هو : اسم(ضمیر) . للغائب . / مبتدا .مرفوع محلاً

     یُدافِعُ :فعل مضارع . للغائب . ثلاثی مزید ( باب مفاعلة ) / خبر . ازنوع فعل . فعل وفاعل آن هو مستتر

    عن :حرف جر

     حبیب : اسم . مفرد . مذکر . مشتق ( صفت مشبهه ) / مجروربه حرف جر.

     ه : اسم . ( ضمیر متصل) . للغائب . / مضاف الیه . مجرورمحلاً

     تـَـفوحُ رائحة ُ الجنة ِ .

      تفوحُ : فعل مضارع . للغائبة . ثلاثی مجرد . / فعل وفاعل آن رائحة

      رائحة :اسم . مفرد . مؤنث . مشتق (اسم فاعل ) / فاعل ومرفوع

      الجنة :اسم . مفرد . مؤنث . جامد . / مضاف الیه ومجرور

        ارسَلـْـنا رُسـُلـَنا بالبیـّنات ِ .

        ارسلنا : فعل ماضی . متکلم مع الغیر . ثلاثی مزید (باب افعال) / فعل وفاعل ضمیر نا

        رُسـُلَ : اسم . جمع . مذکر . جامد . / مفعول ومنصوب

         نا : اسم . ضمیر متصل . متکلم مع الغیر . /مضاف الیه . محلاً مجرور

       ب : حرف جر

      البیّنات : .اسم . جمع مؤنث . جامد / مجروربه حرف جر

    حرَّکَ الثعلبُ نفسَهُ بصعوبة ٍ .

       حرَّک َ :فعل ماضی . مفرد مذکرغایب .ثلاثی مزید(باب تفعیل) / فعل وفاعلش الثعلب

      الثـّعلبُ :اسم . مفرد . مذکر . جامد / فاعل ومرفوع

     نفسَ : اسم . مفرد . مؤنث . جامد / مفعول ومنصوب

     صعوبةٍ : اسم . مفرد . مؤنث . جامد / مجروربه حرف جر

       3- غیِّرْ العبارة َ التالیة بالمثنی :

     المؤمنونَ یُجاهِدونَ باموالهم وانفسهم . المؤمنان ِ یجاهدان ِ باموالهما و انفسهما.

   4- درعبارات زیرافعال مزیدرایافته ومصدر هریک رابنویسید.

       فوَقـَفَ مُدة ً و فکَّرَ .. کیفَ یَحصُلُ علی الطعامِ ؟ 

       یابُنیَّ لقد أخطـَأْتُ . اُنظرْ الی الاسد ! کیفَ یُساعِدُ الآخرین ؟ 

    فکّر ( باب تفعیل ) / أخطأت (باب افعال) / یساعد (باب مفاعلة )

   ...........................................................................................

 5- افعال زیررابه صیغه وبابهای خواسته شده ببرید .

      خرَجَ : (باب افعال ، صیغه جمع مذکر مخاطب ماضی ) أخرجتم.

     کلِمَ : ( باب تفعیل ، صیغه جمع مؤنث غایب مضارع ) یُکلـّمن .

    جَهَدَ : ( باب مفاعلة ، صیغه متکلم وحده مضارع ) ا ُجاهِدُ

 

      موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 3 دی 1386 ] [ ساعت 03 و 12 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ به سوال قواعددرس چهارم

 

پاسخ به سؤال قواعددرس چهارم

 

   نشانه های مخاطب در جملات :

  

        (  أیـّها ) برای مذکر /( أیـّتها ) برای مؤنث + اسمی که (ال) دارد .

        

         (یا) برای اسمهای مذکر ومؤنث  + اسم بدون (ال)  .

       

          ( مّ ) در آخر اسم الله .

 

         گاهی هم علامت تعجب !

 

    پس جواب سؤال این است :   أیّها الطلب! جَعـَلتَ قلماً فی المحفظة .

 

    نشانه های مخاطب به معنی (ای ) میباشند .

 

نکته دیگر اینکه شما در فعلهای غایب باداشتن شرایطی میتوانستیدفعل رادر ابتدای جمله  به شکل مفرد بیاورید . اما این قانون در فعلهای مخاطب وجودندارد . وفعل مخاطب طبق هر شرایطی می بایست صرف شود.

 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 27 آبان 1386 ] [ ساعت 03 و 11 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]