پاسخنامه آزمون میان نوبت اول پایه دوم

      1- عبارات زیرراترجمه نمایید .

       ذهَـبَتْ   هاتان ِ المرأتان ِ الی هُـناک عندَ الأصدقاء . «5/1»

    این دوزن به آنجا نزد دوستان رفتند .

    رَجَعَ المکارُ وأخـَذ َ تلک الاموال وقالَ : أین الاموال ؟ «5/1»

  مردحیله گربازگشت وآن پولهارابرداشت وگفت : پولها کجاست؟

    وَقــَعَ الثعلبُ فی النـّهر و ضـَحِکَ الذ ّئبُ .25/1» 

            روباه دررود افتاد وگرگ خندید.

    2سرباز به کنار ماشین رسیدند . «1»

     وصل الجندیان جنب السیارة . یا – الجندیان وصلا جنب السیارة

 2- در جای خالی از کلمات زیراستفاده کنید . (1کلمه اضافه است ) «1»

                           { شاهَدْنَ  ،  مغلقاً ، الربیع ، سراجاً ، طریق }   

   الف ) کان بابُ الحانوتِ مغلقا              ب) جَعَلَ الشـّمسَ سراجا

  ج) هـنَّ شاهدن صدیقاتهنَّ .                   د) هما ضـَلّـا .طریق. العودة .

3- باتوجه به پاسخ ها در جاهای خالی عبارات پرسشی بنویسید . «2»

   ماهذا؟ الاسد .                     مَن هی. ؟ کاتبة ٌ .                                                                                                                    هل هذه شجرة؟ نعم ، هذه شجرة ٌ .        این الطائر ؟ الطائر علی الغصن ِ .

4- باتوجه به عبارت زیرجاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید . «3»

                                هذا الرّجلُ صالحٌ . هو سَمِعَ کلام الله .

                  هذان الرجلان صالحان ِهما سمعا کلامَ الله .

                     هولاء. الرّجالُ صالحونَ.هم سمعوا کلامَ الله .

                   هولاء النـّساءُصالحات . هنّ سمعنَ کلامَ الله . 

5- در جاهای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید .«2»

     الف ) المرأتان ِقربتا مِن النـّهر . « قـَرُبَ » 

     ب) التـّلمیذة ُ .جاءت. الی الصّف . « جاءَ »

     ج ) اصدقائی اکلواطعامی .  « أکــَلَ »

     د) جهدت  الز ّارعاتُ فی المزرعة ِ . «جَهـَـدَ »

6- در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید . «5/1»

.هی. زارعة ٌ .             هما فریدة ُ و مریمُ .             هم اطفالٌ .

همارَسَمَتا .                هو. محمدٌ .                           هما نادمان ِ .

7- معادل عربی کلمات زیررابنویسید . »

  رسیدند . (مؤنث ) ..وصلنَ..          گفت . قالَ             خواند .  .قرأ.

  شنیدند . (مثنی مؤنث ) سمعتا         برخاستند .  نهضوا.         نیش زد . (مؤنث) .لسعت

8- موارد خواسته شده رادرعبارت زیر بیابید . «5/1»

                      هذا أخی . هو ماکتـَبَ واجباته . لِأنـَّـــهُ نشیطٌ .

                    3 اسم                      1فعل                     2حرف 

اسم : هذا / اخ /ی /هو / واجبات /ه /نشیط

فعل: کتب      حرف : ما / ل / انّ

 9 – در مقابل عبارت صحیح   (ص)  ودر مقابل عبارت اشتباه (غ ) قراردهید .

    الف ) اولئک اقلامٌ . (  غ )   ب) العنبُ فاکهة ٌ . (  ص )   ج) الربیعُ فصلٌ باردٌ . (  غ  )

 

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 23 آبان 1386 ] [ ساعت 10 و 11 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخنامه نمونه سوالات درس 3 پایه دوم

-  اِقرئی النصَّ التالی ، ثمَّ ترَجّمی  :

       فی یوم جمعةٍ ، قـَصَدَ التلامیذ ُ أن ذَهَبوا الی الغابةِ . هم جَمَعوا الفواکهَ والاطعمة وذَهَبوا الی الغابةِ .

     بَقی التلامیذ ُ هناک حتـّی مساء . ثمّ قـَصَدَ الی العودةِ . ولکن فی وسط الطریق ِ ، هم ضلــّوا الطریقَ .

     سَألَ أحدُهم : أینَ طریقُ العودةِ ؟

     فی هذاالوقت، شاهَدوا ثعلباً وذئباً .هم صَرَخوا مِن الخَوْفِ والرُّعبِ  وهَرَبوا الی جانبٍ آخَرٍ . فـَجأة ً ،

    ضـَحِکَ مجیدٌ وقالَ : هذه صورة ٌ ! لماذا هَرَبْتـُم ؟

     ...درروزجمعه دانش آموزان تصمیم گرفتندکه به جنگل بروند  . آنها میوه ها وغذاها راجمع کردند وبه جنگل رفتند .  

    .دانش آموزان تا بعدازظهرآنجا ماندند. سپس تصمیم به بازگشت گرفتند . ولی دروسط راه آنها راه راگم کردند .

   یکی از آنان پرسید : راه بازگشت کجاست ؟

   .دراین وقت روباه وگرگی را مشاهده کردند . آنها از ترس ووحشت فریاد زدند وبه طرف دیگر فرار کردند. ناگهان

   مجید خندید وگفت : این عکس است . چرا فرار کردید؟

2 – للتـَعریب :

    درب مغازه بسته بود.  .کان بابُ الحانوت مغلقاً .

3 – ابتدا افعال زیررابه عربی ترجمه کرده سپس شکل صحیح آن را درجای خالی بنویسید:

                          ( شنید /  رسید / برخاست  / تلاش کرد / افتاد / ایستاد )

  الطـّالبونَ سَمِعوا. الدّرسَ .                                البنتان ِ وقعتا  فی البئرِ.

  الرّجلان ِ نهضا  مِن مکانهما.                         فاطمة ُ وحمیدة ُ ومریمُ وقفنَ .  قـُربَ المعلم.

 المعلماتُ .جهدنَ  کثیراً .                                 سعیدٌ وحمیدٌ وعلیٌّ .وصلوا. الی البیتِ . 

4 – در جای خالی ضمیر مناسب بیاورید:

   .هم  طـَلـَبوا.          .هنّ . طـَلـَبْنَ .            .هی . طـَلـَبَتْ .           هما .. طـَلـَبـَتا .

  هؤلاء أصدقائی هم. فی الصّفِ .                 هذان ِ طفلان ِ. هما  جائعان ِ .

5–  با توجه به موارد خواسته شده عبارت زیررابازنویسی کنید :

                                                    الرّجالُ ذَهَبوا الی بیتــهم  .

جمع مؤنث غایب (للغائبات) :        النساء ذهبنَ الی بیتهنّ .

مفرد مؤنث غایب (للغائبة) :          الإمرأة ذهبَت الی بیتها .  

مثنی مذکر غائب (للغائبیْن ِ ) :       الرجلان ِ ذهبا الی بیتهما .
موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 18 آبان 1386 ] [ ساعت 04 و 11 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخنامه نمونه سوال درس ۲ پایه دوم

-  ترجمـه کنیــد:               

   وَقَعَ غرابٌ فی البرکةِ وصَرَخَ : النـّجدة ، النـّجدة . الغزالة ُ سَمِعَتْ هذا الصّوتَ و قَرُبَتْ مِن البرکة ِ  .

  ثمّ خَرَجَ الغرابُ مِن البرکة بمساعدةِ الغزالةِ .

        ..کلاغ در آبگیر افتاد وفریادزد : کمک.کمک...آهواین.صدا.را.شنید.وبه.ابگیر.نزدیک.شد.

        سپس.کلاغ.از.آبگیر.به.کمک.آهو.خارج.شد.

         

  اوسنگی رابرداشت وبرسر دوستش پرت کرد(انداخت) .

        ...هو.حَمَلَ.حجارة ً و قـَذ َفَ علی رأس صدیقــِه.

  2- جمــلات زیر راباموارد خواسته شده بازنویسی کنید.

                            دَخـَلَ ذلک الطـّالبُ فی الصّفِ . 

 للغائبـة :               دَخـَلــَت تلک الطالبة فی الصف .

                          أنا حاضرٌ .

نحنُ :                 نحن حاضرونَ .   

3- جمله هاراکامل کنید.

 برادرم پذیرفت .   أخی ........قـَبـِلَ..........                           پدرم آمد. ...جاءَ.......... أبی .

زنبور خواهرم رانیش زد. النحلة ..لـَسَعَت............ اُختی .          مادرم خوشحال شد.  فـَرِحَت............اُمّــی .

4- کلمات متضاد ومترادف رادر جای مناسب خود بنویسید.

     وَقَفَ / کبیرٌ / صغیرٌ / قلیلٌ / وَقَعَ / ساذجٌ / فَرِحَ / حَزِنَ / جَلَسَ / مکارٌ / سَقـَطَ / فوق / کثیرٌ / تحت

 

کبیروصغیر /  قلیل وکثیر / فَرِحَ و حَزِنَ  /  جَلـَسَ ووَقـَفَ  / مکار وساذج  / فوق وتحت

کلمات متضاد

وَقـَعَ و سَقـَطَ

کلمات مترادف

 

5- ریشه هرفعل چه خصوصیاتی دارد وکدام صیغه فعل ، ریشه فعل می باشد؟

 

     ...1-3حرفی   / 2- هر3حرف حرکت دارد / 3- حرکت حرف آخر همیشه فتحه ـــَــ  است .

            مفرد مذکر غایب

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 30 مهر 1386 ] [ ساعت 08 و 10 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخنامه نمونه سوال درس ۱ پایه دوم

سوال ۱ : قاضی دستور به جمع آوری هیزم داد.

             مرد حیله گر ترسید واز درخت خارج شد .

            قاضی از مرد ساده لوح پرسید .

           دانش آموز کشتی را در آب انداخت .

           سَمِعَ الولدُ صوتَ والدِهِ .

سوال ۲ : مثنی مونث : ذهَبَت هاتان الإمرأتان ِ الی المدینـة .

              جمع مذکر : ذهَبَ هولاء الرجالُ الی المدینة .

              جمع مونث : ذهَبَت هولاء النساءُ الی المدینة .

سوال ۳ : کلمه        -      جمع کلمه      -    نوع جمع

              عِلم          -      علوم          -     مکسر

             عَلَم          -       اعلام         -      مکسر 

             عالمة          -   عالمات       -  مونث سالم 

            معلم           -  معلمونَ       - مذکر سالم   

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 15 مهر 1386 ] [ ساعت 10 و 10 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ درس التعب

درست حدس زدی. شما با فعل ماضی وضمیر آشنا شدید .

اسم مفردومثنی وجمع راکه قبلاً یادگرفته بودی .مثل:

تاعبٌ  .  تاعبة ٌ . تاعبان ِ . تاعبتان ِ . تاعبونَ .تاعباتٌ .

حالاهم ضمایر :

هو . هما . هم . هی .هما .هنّ.

وفعلهای ماضی :

 عَمِلَ . عَمِلا . عَمِلوا . عَمِلَتْ . عَمِلَتا . عَمِلْنَ .

همانطور که مدانید ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم میشود.

وفعل انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی را نشان می دهد .اما

چیزی که در فعل مهم است داشتن قیدزمان میباشد . یعنی حتماً کار درزمان گذشته انجام شده

یا در زمان حال دارد انجام میشود.

نکته دیگر اینکه : شما فعلاً با فعلهای ۳حرفی آشنا میشوید که هر۳حرف

آنها هم در همه صیغه ها تکرار میشود .

راستی : صیغه ؛ شکل ساختاری فعل است . فعلهایی که الآن برای شما

به کار بردم فعلهای ماضی هستند . ماضی ؛ یعنی گذشته . هر فعل ماضی درعربی

۱۴صیغه دارد که ۶تای آن غایب هستند و۶تای دیگرش مخاطبند و۲تاهم متکلم دارد .

توضیحات بیشتر رابرای جلسه بعدمان می گذارم.

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 12 مرداد 1386 ] [ ساعت 08 و 08 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]