آموزش درس عربی متوسطه اول متوسطه دوم - مطالب نمونه سوال سال دوم دبیرستان رشته تجربی

نمونه سوال جهت ورود به پایه دوم دبیرستان . مهر 91

نمونه سوال جهت ورود به پایه دوم دبیرستان  . مهر 91

1- فعل های مجرد و مزید را درعبارات زیر تشخیص داده و صیغه آنها را بنویسید .

الف) صدیقُک من صدَقَک لامن صدَّقَک .

ب) ربّنا أفرغْ علینا صبراً و........

ج) إصبروا .إنّ الله مع الصابرین َ.

د) أفسدَتْها الطاغیة .

و) الذّین هاجَروا الی الحبشة .

 

2- عبارت زیر را به صیغه مخاطبة تبدیل نمایید .

  أیهّا الاخوة ! لماذا لاتُبادِرونَ بناء المستشفی ؟

 

3- انواع ضمیر را درعبارات زیر مشخص کرده و نقش هریک را بیان کنید .

  الف) مدینتُنا فی مشکلة عظیمة .

 ب) لماذا لاتبحثونَ ؟

 ج) انتم فقراء  .

د) رأیتُکم فی الشارع .

و) ایّاک نعبد .

 

4- درجای خالی موصول مناسب راقراردهید

الف )   ........ یجتهد ینجح .

ب) هو................. خلق الانسان .

ج) النساء ............ یرجعن من المسجد ، هنّ اخواتی

 

5- درعبارات زیرکلمات مشتق را یافته و نوع آن را بنویسید .

الف ) انت تطلب شیئاً مستحیلاً .

ب) النب من أغنی العناصر بالسکریّات.

ج) هم مشغولونَ بمطالعة دروسهم .

د) کیف تمشی فی رکاب الظالمینَ؟

 

6- تحلیل الصرفی و للاعراب

الف : یبشّرُ اللهُ المومنَ برحمتِه .

 

                                   موفق باشید . جواب هاتون رو میتونید بزنید برام . تا ببینم درست است یا غلط
طبقه بندی: نمونه سوال سال دوم دبیرستان رشته تجربی، 

تاریخ : سه شنبه 4 مهر 1391 | ساعت 23 و 01 دقیقه و 16 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

چند تا عبارت دوم دبیرستانی برای تجزیه و ترکیب

خوب . اومدم که تا ترم جدیدم شروع نشده دوسه تایی جمله رو بذارم اینجا برای تجزیه و ترکیب . شاید که بتونه در یادگیری کمکتون باشد .

عبارت اول :
               ترکَ مأمنَه  لمشاهدة القمرِ

تجزیه :
ترَکَ : فعل . ماضی . للغائب . ثلاثی مجرد . مبنی للمعلوم . مبنی .متعدّ
 
مأمن : اسم . مفرد . مذکر . معرفه به اضافه . معرب . مشتق (اسم مکان )

ه : اسم (ضمیر متصل جری ) . مفرد مذکر غایب . معرفه . مبنی

ل : حرف جر . مبنی . عامل

مشاهدة : اسم . مفرد . مونث . جامد (مصدرباب مفاعله ) . معرفه به اضافه . معرب

ال : حرف تعریف . مبنی . غیرعامل

قمر : اسم . مفرد . مذکر . معرب . جامد . معرفه

ترکیب عبارت :

ترک : فعل و فاعل آن ضمیر مستتر هو محلا مرفوع

مامن : مفعول و منصوب
 ه : مضاف الیه و محلا مجرور

لمشاهدة : جارو مجرور

القمر : مضاف الیه و مجرور

عبارت دوم :

احدُ الحاضرینَ شاهدَ اخاه المسلم

تجزیه :

احد : اسم . مفرد . مذکر . معرفه به اضافه . معرب . جامد . منصرف

الحاضرین : اسم . جمع مذکر سالم . معرفه به ال . معرب . مشتق ( اسم فاعل ) . منصرف

شاهد : فعل ماضی . للغائب . تلاثی مزید من باب مفاعله . مبنی علی الفتح . مبنی للمعلوم . متعدّ

اخ : اسم . مفرد . مذکر . معرب . معرفه به اضافه . جامد

ه : اسم (ضمیرمتصل جری ) . للغائب . معرفه . مبنی

المسلم : اسم . مفرد . مذکر . معرفه . معرب . مشتق ( اسم فاعل )

ترکیب عبارت :

احد : مبتدا و مرفوع

الحاضرین : مضاف الیه و مجروربه اعراب فرعی

شاهد : فعل . فاعل آن ضمیر مستتر هو محلا مرفوع

اخا : مفعول و منصوب به اعراب فرعی

ه : مضاف الیه و مجرور محلا

المسلم : صفت و منصوب


عبارت سوم :

هذه قلادة علّقتُها فی عنقک حتی تحفظَک

هذه : اسم اشاره نزدیک . مفرد . مونث . معرفه . مبنی

قلادة : اسم . مفرد . مونث . معرب . نکره  . منصرف

علّقتُ : فعل ماضی . للمتکلم وحده . ثلاثی مزید من باب تفعیل . مبنی للمعلوم . مبنی . متعدّ

ها : اسم (ضمیرمتصل نصبی ) . معرفه . مبنی . للغائبه

فی : حرف جر. عامل . مینی

عنق : اسم . مفرد . مذکر . معرفه به اضافه . معرب .

ک : اسم ( ضمیر متصل جری )  . للمخاطب . معرفه . مبنی

حتی : حرف ناصبه . عامل . مبنی

تحفظ : فعل . مضارع . للغائبه . ثلاثی مجرد . معرب . مبنی للمعلوم . متعدّ

ک : تکراری

ترکیب عبارت :

هذه : مبتدا ومحلا مرفوع

قلادة : خبر و مرفوع

علقت : فعل و فاعل ان ضمیر بارز تُ محلا مرفوع

ها : مفعول و محلا منصوب

فی عنق : جار و مجرور

ک : مضاف اله و محلا مجرور

حتی تحفظ : فعل منصوب . فاعل ان ضمیر مستتر هی محلا مرفوع

ک : مفعول و محلا منصوب


                                                     موفق باشید .طبقه بندی: نمونه سوال سال دوم دبیرستان رشته تجربی، 

تاریخ : پنجشنبه 20 بهمن 1390 | ساعت 22 و 08 دقیقه و 47 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

چگونه تحلیل الصرفی کنیم ؟ شکّل ؟ للاعراب

قابل توجه شما عزیزان در هر پایه ای از متوسطه که هستید .

در تحلیل الصرفی :

از شما می خواهند که هر خصوصیتی از یک کلمه را می دانید بیان نمایید . والبته که شناخت شما نسبت به کلمات در هر سال تفاوت میکند . مثلا شما در کلاس های راهنمایی یاد می گیرید که

انواع کلمه 3تا است . یا اسم یا فعل ویاحرف

واین اولین مورد برای هر تحلیل صرفی می باشد .

و بعد هر چه را که خاص از کلمه می دانید را باید بنویسید .

مثلا : تنجحُ الطالبات فی الامتحان .

دانش اموز می بایست مشخص کند در ابتدا نوع کلمه را و بعد هر چیزی را که درمورد آن یاد گرفته است .

تنجح : فعل . مضارع . للغائبة . ( وبعد در دبیرستان : معرب . لازم . ثلاثی مجرد . مبنی للمعلوم و..... )

الطالبات : اسم . جمع . مونث ( ودر دبیرستان : مشتق (اسم فاعل ) . معرب . معرفه . صحیح الاخر و... )

فی : حرف جر ( و در دبیرستان : عامل . مبنی بر سکون )

 

و اما برای شکّل :

شکّل به معنای حرکت گذاری است و ارتباط مستقیمی هم با للاعراب دارد . چرا؟

چون شما اول باید تشخیص بدهید که اون کلمه چه نقشی دارد و بعد حرکت گذاری کنید .

نقش هایی رو که شما پیدا میکنید برای راهنمایی (مبتدا . خبر . مفعول و فاعل  است ) و برای متوسطه ( مضاف الیه . صفت . نواسخ یعنی اسم و خبر افعال ناقصه ؛ حروف مشبهه بالفعل ؛ اسم لای نفی جنس و... )

و البته که باید بدونید هر کدوم چه حرکتی میگیرند .

اینکه مبتدا . فاعل . خبر از نوع اسم . اسم افعال ناقصه . خبر حروف مشبهه  همیشه مرفوع هستند یعنی  ُ   یا   ٌ میگیرند و البته موارد استثناء هم در این مورد رو هم باید در نظر بگیرید .

اینکه مفعول و خبر افعال ناقصه و اسم حروف مشبهه و اسم لای نفی جنس همیشه منصوب هستند یعنی  َ  یا   ً می گیرند .

و اینکه مضاف الیه و مجرور به حرف جر همیشه مجرور هستند یعنی  ِ  یا  ٍ می گیرند .

و هر کلمه ای ممکن است صفت هم داشته باشد که حرکت صفت مانند حرکت موصوف خود می باشد .

مثال :

أنا مدینة العلم

أنا : مبتدا . مبتدا بایدمرفوع باشد . اما ضمایر جزء کلمات مبنی هستند و اعرابشان تغییر نمیکند . پس حرکتی به آن نمیدهیم و می نویسیم : محلا مرفوع

مدینة : خبر است چون جمله را کامل کرده و ما گفتیم که خبر مرفوع می باشد . بنابراین یا باید  ُ بگیرد یا  ٌ . با توجه به اینکه بعد از ان مضاف الیه آمده است و اسم قبل از مضاف الیه نه (ال) میگیرد و نه تنوین پس میشود : مدینة ُ

العلم : مضاف الیه است و گفتیم که همیشه مضاف الیه مجرور است و چون (ال) دارد پس تنوین نمیگیرد و میشود : العلمِ

امیدوارم که متوجه شده باشید . سعی میکنم برای نوبت دوم نمونه هایی از کتاب هم بیاورم برایتان .

 

 

ادامه مطلب : با اینکه از دست این اقا سیامک خیلی دلخورم ولی نظرش بد نبود . پس برای فهم بیشتر تحلیل صرفی "

برای اسم :

1- مذکر یا مونث   /  2- مفرد یا مثنی یاجمع   / 3- جامد یا مشتق  / 4- معرفه یا نکره  /  5- منصرف یا غیر منصرف  /  6-  اسم مقصوریاممدودیامنقوص یا صحیح الاخر  /  7 - متصرف یا غیر متصرف / 8- معرب یا مبنی

 

برای فعل :

1- نوع فعل  / 2- صیغه فعل (مثلا مثنی مذکر غایب یا للغائبینِ) / 3 - معرب یا مبنی / 4- ثلاثی مجرد یا مزید و در صورت مزید بودن چه بابی می باشد؟ / 5- معلوم یا مجهول / 6- لازم یا متعدی

 

برای حرف :

1- نوع حرف  / 2- عامل یا غیرعامل  / 3- مبنی علی ...

 

 
طبقه بندی: آموزش پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال سال دوم دبیرستان رشته تجربی،  آموزش عربی پایه دوم دبیرستان،  آموزش عربی پایه اول دبیرستان، 

تاریخ : دوشنبه 19 دی 1390 | ساعت 14 و 53 دقیقه و 21 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال برای ارزیابی خودتان ( پایه دوم دبیرستان رشته ریاضی . تجربی )

1- ترجم العبارات الی الفارسیة . 

الف ) المؤمن هو الذی بشاشة الوجه دائماً .

ب) اللهمّ ألهمنی طاعتک و جنّبنی معصیتک .

ج ) سَجَرت أمّ الاطفال الیتامی التنور .

د) الرأی لایتحّققُ بالکلام فقط بل المهم هو العمل و التنفیذ .

و) ماعرفَ المساکین الامام السجاد ع الّا بعد وفاته .

ه ) انفصلَت اجزاء المادة الاولی للعالَم بعد انفجارشدید.

ی) أخبرتُ الناسَ عن سرٍٍ غامضٍ من خلال کلمات وجیزة .

2- للتعریب :

الف ) ماه را در آسمان ها نوری قرارداد.

ب) قطره های آب سوراخی را در تخته سنگ ایجاد کرد .

ج) آیا آرزوهایت را در دنیا کم نمیکنی ؟

د) تشنگی شدیدش او را در این هوای گرم می کشد .

و) بعد از تلاش بسیار چاهی را یافتم و درختان بلندی را دیدم .

 

3- عیبن الصحیح فی الترجمة .

3-1 - لکنّها تغرّد و لاتعمل عملاً .

  الف ) ولی تو آواز میخوانی و کاری انجام نمیدهی .

  ب) ولی او آواز میخواند و کاری انجام نمیدهد .

3-2- إرفَض ما یعرضُه الغرب من التحلّل و الفساد .

 الف ) رد کن آنچه را که غرب عرضه میکند از بی بندوباری و فساد.

 ب) رد میکنم آنچه را غرب عرضه میکند از بی بند وباری و فساد .

3-3- قلتُ لرفیقی : لا... لاتقتُل هذا الظبی .

 الف ) به دوستم گفتم : نه . این آهورا نمیکشم .

ب) به دوستم گفتم : نه . این اهو را نکش .

3-4- خداوند رحمان به رحم کنندگان رحم میکند .

الف ) یرحمُ الراحمون الرحمان .

ب ) الراحمون یرحمهم الرحمان .

3-5- دنبال کتابی بگرد که تو را در فهم نصوص یاری کند .

 الف ) فتَّش عن الکتاب حتی یساعدک فی فهم النصوص .

 ب) فتِّش عن کتاب یساعدک فی فهم انصوص .

3-6- پس بین برادرانتان صلح برقرار کنید .

  الف ) فأصلِحوا بین أخویکم .

 ب ) فأصلَحوا بین أخویکم .

 

4- المفردات 

أمانی :            ضجیج  :                    رقبة :                      ذنَب:

 

5- اکمل الفراغ بالشکل الصحیح من الکلمات .

 الف ) لغة المسلمین .............. هی اللغة العربیة . ( المشترک )

ب) الحسن و الحسین ............. شباب اهل الجنة . ( سیّد )

ج ) .................... أنفسَهم فی الدنیا . ( حاسَبَ )

د) أبی و أمّی هما ............ ( عجوز )

 

6- اکمل الفراغ بالکلمة المناسبة .

الف) الرجل .............. المحاصیلَ . ( أشعلَ . إشتعلَ )

ب ) هذا جزاء من نسِیَ ................. ( المحرومون . المحرومین . )

ج) .............. هؤلاء الناس لأنّنی اُصیدُ لهم . ( یُکرمنی . یُکرموننی )

د) کلّکم ........... و کلّکم مسؤول ٌ . ( راعٌ . راعٍ )

 

7- صحّح الاخطاء . ( فی کل عبارة خطأ)

الف ) لبیت بابان فی رأی نوح ع . یدخلُ المرء من احدهم و یخرج من الاخر.

ب) شرب منه کلب العطشان .

ج ) فالذین صادق الاخیار فهو منهم .

د) اِحتَرِم المعلماتَ .

 

8- عیّن المضاف الیه و الصفة فی العبارة :

  وصلَ رجلٌ بدویٌ فی طریق سفرِه الی القریة و رأی کلباً یلهثُ من العطش .

 

9- شکّل ما اُشیر الیه بخط.

 الافضلُ لنا مواحهة  حقائق الحیاة .

زیّنا السماء الدنیا بمصابیح .

فیه بعض الاشارات العلمیة .

 

10- أعرب ما اشیر الیه بخط.

 نحن نستفید من هذا المثل .

جولة الباطل ساعةٌ و جولة الحقّ الی قیام الساعة .

العلم و الدین جناحان للانسان .

إنّی أحبّ إخوانی المجّدین .

 

11- للتحلیل الصرفی

کلمة «سراج» تُعبّرُ عن شیء ذی نور .

 

برای امتحان لغات مترادف و متضاد رو هم بخونید . این سوال صرفا جهت اطلاع یافتن از معلوماتتان می باشد .

 

 
طبقه بندی: نمونه سوال سال دوم دبیرستان رشته تجربی، 

تاریخ : سه شنبه 6 دی 1390 | ساعت 13 و 36 دقیقه و 28 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال درس 1و2پایه دوم دبیرستان رشته تجربی و ریاضی

1- ترجّم العبارات التالیة

خدایا مرا از تاریک های گمان بیرون بیاور .

کشاورز درختانی را میکارد و بعد به انها آب می دهد .

بشاشة الوجه خیرٌ من سخاء الکف .

بادر الیتامی الی سجرالنار .

نیاز مجبورم کرد که لباس بفروشم (به فروش لباس)

مردی مرا به خانه رساند .

دیروز به خانه رسیدم .

2- عیّن المشتق فی کلّ عبارة ٍ  

ذهب علی ع الی طفلین صغیرین .

انا أقدرُ منک علی اعدادالطعام .

3- عیّن المعرفتَین ِ فی کلّ عبارة .

بحثَ طالب عن صاحب القلم .

الشمس هی محرقة .

الذیّن آمنوا و عملوا الصالحات .

اللّهم أفرغ علینا ......

4- غیّر العبارة الی المثنی مرة و الجمع السالم مرة اخری

المجاهد یدافع عن الوطن الاسلامی .

5- املأ الفراغ

إنّ الله یحّب ......... ( اسم الجمع  من التواب)

أکرمَ .......ک  ابامحمد . (أخ )

أبی و أمّی هما .............. (عجوز)

6- شکّل الکلمات التی اشیر الیها الخط

سلّمتُ علی فاطمة  .

هذا جزاء   مَن نسیَ المساکین .

إنّ هذا القرآن یهدی .

جاء الرجل العالم .

جاء معلم المدرسة

7- للاعراب و التحلیل الصرفی

هی أمّی التی تتعبُ مِن أجلی .

 

 

 

 
طبقه بندی: نمونه سوال سال دوم دبیرستان رشته تجربی، 

تاریخ : دوشنبه 16 آبان 1390 | ساعت 06 و 33 دقیقه و 41 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

اینم نمونه سوالات از همون ص 44 که اقا سیامک طراحی کرده اند

سلام
سوالاتی رو که البته اقا سیامک در نظر گرفته اند برا دانش اموزانی است که سال سوم رو تموم کرده اند و الان سال چهارم هستند . چون ما فرض رو براین قرار دادیم که دانش اموز ما تازه وارد سال سوم شده و هنوز مفعول مطلق و معتلات رو یاد نگرفته است . اما با این همه سوالات رو ببینید و لذت ببرید .


1.أعرب (صباح) فی عبارة «صباح أحد الأیام».
الف) مفعول له        ب) مفعول معه        ج) مفعول فیه        د) مفعول به

2.ماهو معادل فعل  (یلعبون) فی عبارة «کان الاطفال یلعبون...» فی اللغة الفارسیة؟
الف) المضارع الملتزم    ب) المضارع المخبر    ج) الماضی البعید        د) الماضی المستمر

3.ماذا نوع الفعل (رای) و نوع اعلاله؟
الف) مهموز – بحذف    ب) ناقص – بقلب        ج) لفیف – بقلب        د) ناقص – بإسکان

4.أعرب کلمتین «تحیّةً و طیبةً» فی جملة «حیاهم تحیةً طیبةً»

الف) المفعول المطلق – المفعول المطلق        ب) صفة – صفة
ج) مفعول به – صفة                د) صفة – المفعول المطلق

5. کیف ابتسم النبی (ص) للاطفال؟
الف) ابتسم ابتسامة الاب الحنون    ب) ابتسم تحیة طیبة  
 ج) ابتسم و حیاهم        د)ابتسم فرأهم

6.أعرب العبارة التی اشیر الیها بخط «فبدأ ینظر الی لعبهم و البهجة و
السرور علی وجهه»
الف) شبه الجملة    ب) الحال        ج) المبتداء و الخبر    د) الجملة الوصفیة

البته خطش کجاست رو من هم ندیدم . امیدوارم خودش بگه بهمون


7.ما هو مرجع الضمیر «ه» فی العبارة : «أتعمل بما یطلبه الاطفال؟»
الف)الاطفال        ب) النبی (ص)        ج) عمل        د) ما

                                                            شکرا سید سیامک  

اقا سیامک ما خط رو معلومش کردند طی یک ایمیل زیبا . واون هم این است

فبدأ ینظر الی لعبهم و البهجة والسرور علی وجهه»

والبته خودشون هم جوابش رو گفتند . ولی من پاسخ رو به عهده خودتون میذارم .

     
طبقه بندی: سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه همراه با پاسخ و نمونه سوال ،  نمونه سوال سال دوم دبیرستان رشته تجربی، 

تاریخ : چهارشنبه 27 مهر 1390 | ساعت 18 و 51 دقیقه و 31 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون شماره ۱ دوم دبیرستان رشته تجربی

Smileyنمونه سوال شماره ۱ دوم دبیرستان

- ترجِمْ الکلمات ِ بالعربیة أو الفارسیة :

       السّخاء : .........     ظلماء : ...........   ذاقَ : ............      جنـَّبَ : ...............

      کیسه : ..........     دشوارکرد:............      راز ونیازکرد: .............       کدام : ...........

  2- ترجِم العباراتِ :

      نـُعَلـِّقُ جَرَساً علی رَقبَةِ القطـَّةِ .      ................................................................

    أخونا مَن یُساعِدُنا فی الشّدائد ِ .      ...................................................................

    أخذَ النبیُّ یدَ الفلّآحِ وقالَ : إنّها یدٌ یُحبُّها الله ُ ورسلُه .   ................................................................

   هل یستوی الّذینَ یعلمونَ والّذینَ لایعلمونَ ؟   .................................................................

  الهی قدسَترْتَ علیَّ ذنوباً وأناأحْوَجُ الی سترها..فی الاُخری .

             ...................................................................................

  3- للتعریب :

      من بر تهیه نان تواناترم .  .......................................................

     حاکم شهر برای شهروندان مانند پدر است برای فرزندان .

                             ...............................................................

 4- عیِّن انواع المعارف ونوعها فی العبارات التالیة :

   هؤلاء الناسُ یُکرِموننی .  .........................................................................

   اللّسانُ جِرمُهُ صغیرٌ .  .............................................................................

   ونُنزِّلُ مِن القرآنِ ماهوشفاءٌ .  .....................................................................

  5- عیِّن الکلمات الّتی لها علاماتٌ فرعیة ٌ :

        منهومان ِ لایشبعان ِ : طالبُ علمٍ وطالبُ دنیا .  ...................................................

       أکرِمْ أباکَ فی جمیع الاحوال . ...........................................................

  6- اِجعلْ فی الفراغ کلمة ً مناسبة ً .

       إنَّ اللهَ یُحِبُّ .................. ( المُحسنینَ / المحسنونَ )

       فَهِمَ .............. مِن ظاهره . ( الحاضرینَ / الحاضرونَ )

      ......... النّعمةِ یشکُرُ ربَّهُ . ( ذا / ذو / ذی )

     هؤلاء ............... (مجتهدینَ / مجتهدونَ )

    .......... ینجَحونَ . ( الصادقونَ / الصادقینَ )

    کتبْتُ .............. ( تمرینان ِ / تمرینَیـْن ِ )

 7- للاعراب والتحلیل الصرفی :

   دقَّ بابَ منزلٍ .

  دقَّ : ..........................................................................

  بابَ : .....................................................................

  منزلٍ : ......................................................................

  ناوَلـَهُ الامامُ مِن تلک الاطعمة ِ .

    ناولَ : ..............................................................

     هُ : .................................................................

   مِن : ....................................................................

   تلک : ..................................................................

   الاطعمة : ...................................................................

  قصَدَ استهزاءَ إخیه .

     قصَدَ : ......................................................................................

    استهزاءَ : ...................................................................................

   أخی : .................................................................................

    ه : ..........................................................................

 نحنُ مظلومونَ .

    نحنُ : .................................................................

    مظلومونَ : ............................................................

 

                                                                         مؤفق باشی . خانم آقایی


طبقه بندی: نمونه سوال سال دوم دبیرستان رشته تجربی، 

تاریخ : جمعه 2 آذر 1386 | ساعت 05 و 11 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات


  • paper | فروش رپرتاژ اگهی | فال حافظ
  • فروش رپورتاژ | رپورتاژ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات