آموزش درس عربی متوسطه اول متوسطه دوم - مطالب سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه همراه با پاسخ و نمونه سوال

پاسخ نامه امتحان نهایی سال سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک و تجربی خرداد 91

پاسخ نامه امتحان نهایی سال سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک و تجربی  خرداد 91

1- امام ناراحت شد هنگامی که سواران از اسب هایشان برای گرامی داشتش پیاده شدند .

ب) اکتشافات جدید ثابت کرده که رنگ آبی آخرین رنگی است که پنهان میشود .

ج) اشکهای شادی بر چهره خنساء ظاهرشد وآیات قرآن را زمزمه میکرد

د) زنگ زده شد ، هنگامی که معلم مرا صداکردقلبم به شدت شروع به تپیدن کرد.

ه) خفاش گوشهایش را درهنگاک پرواز به کار میگیرد و مکان اشیاء را درک میکند.

و) اسم ها و عنوانها هیچ ارزشی ندارند تا وقتی که با عمل همراه نباشد.

.........................

2- الف) تعجب. شگفتی    / ب) أشفق       / ج) الیأس  / د) تغیّرَ

................................

3- الف  ) بالمجاهدین فی سبیل الله

ب) کانت اروبا تدخل علماء فی زمرة المارقین عن الدین

ج) لتکریم الشهداء

د) فاعل و مرفوع               ه) ازدین برگشتگان

..............................

4- الف)اظهار میکند             ب) عادت کردیم

ج) درکمین                             د) پیری

.....................

5- کان الشهداء أصدق الناس قولاً

....................................................

6- الف)2           / ب) 1                 / ج) 3

.........................................................

7- الف ) اجازه نخواهد داد >> اجازه نمیدهد  / رسیدن >>> به دست آوردن

ب) نشست >>> ایستاد    / حاکم >>> داور

ج) امشب >>‌آن شب    / روزی >>>‌روزهایی

د) ناراحتی >>>‌شکست    / خوشحال نمیشوم >>‌خوشحال نشدم (چون فعل مضارع مجزوم معنای ماضی منفی میدهد)

................................................

8- البخیلُ      /  عیشَ      / الفقراءِ

بخیل چون مبتدا است و مبتدا هم مرفوع است

عیش مفعول مطلق از نوع خود فعل و منصوب

الفقراء مضاف الیه و مجرور

.........................................................

9- تمیز : حسدا    /  مفعول فیه : عند   / مفعول مطلق : سبحان  /    

 معطوف : الاهلون   / الحال : مسرورین   / صاحب حال : الاولاد       / 

المنادی : الله    / نوع منادی : علم     / فعل مضاعف : سدّ 

..................................................

10- النبیُّ                /  2- الجاهلینَ      / 3- خلقاً      / 4- شاکراتٌ   / 

5- خیرَ            / 6- خاشعینَ       / 7- اجتهاداً 

...........................................................

11- لن یقتربَ    /   احفادَ     / مسلمةٌ

...........................................................

12- 1- لاتقل      / 2- دعَتْ     /  

ب) 1- مثال    / 2-ناقص   

..................................................

13- ابو : اسم کان . مرفوع به واو / اشدّ : خبرکان و منصوب

عبادة : تمیز و منصوب     / الله : مستثنای مفرغ . مفعول و منصوب

فوزاً : مفعول مطلق نوعی

 

الاغنیاء : اسم . جمع مکسر . مذکر . معرفه به ال . مشتق . صفت مشبهه . معرب . ممدود الاخر

یشقون : فعل مضارع . للغائبین . معرب و متعدی . معلوم . ثلاثی مجرد . صحیح . مضاعف

علی : حرف جر . عامل . مبنی برسکون

هم : اسم . ضمیرمتصل مجروری . للغائبین . معرفه و مبنی برسکون

 

                              موفق باشید .

چنان چه نیاز به توضیح بود سوال خود را مطرح فرمایید.

 
طبقه بندی: سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه همراه با پاسخ و نمونه سوال ،  پاسخنامه، 

تاریخ : چهارشنبه 22 شهریور 1391 | ساعت 18 و 57 دقیقه و 59 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون نهایی پایه سوم دبیرستان رشته ریاضی - فیزیک و تجربی خرداد 91

آزمون نهایی سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک - تجربی

1- ترجمه کنید (3نمره)

الف) انزعج الامام ع عندما نزل الراکبون من مراکبهم لتبجیله

ب) قداثبتت الاکتشافات الحدیثة أنّ اللون الازرق آخر لون یختفی

ج) جرت دموع القرح علی وجه الخنساء و ترنّمت آیات القرآن

د) دُقّ الجرس ، حینما نادتنی معلمتی  اخذ قلبی یخفق بشدة

ه) یستعمل الخفاش آذانه اثناء الطیران و یدرک مکان الاشیاء

و) الاسماء و العناوین لاقیمة لها مادامت لم تقترن بالعمل

..........................................................

2- اکتب (موارد خواسته شده را بنویس )(1نمره)

الف ) الدهشة (فارسی )         ب) دل سوزی کرد(عربی )

ج) الرجاء (متضاد)                     د) تحولّ(مترادف)

.......................................................

3- اقرا النص ثم اجب (2نمره)

لقدکرمّ الاسلام العلم و العلماء و شبهّهم بالمجاهدین فی سبیل الله و کانوا یرحلون الی اقصی الارض باحثین عن العلوم بینما کانت اروبّا تدخل علماءها ی زمرة المارقین من الدین . کانت المراسیم منعقدة لتکریم الشهداء الذین ضحّوا بانفسهم ودافعوا عن عقیدتهم

الف ) بماشبّه العلماء ؟

ب) کیف کانت اروبّا عندما یبحث المسلمون عن العلوم؟

ج) لماذا انعقدت المراسیم ؟

د) نقش کلمه الاسلام چیست؟

ه) ترجمه کلمه المارقین را بنویسید .

....................................................

4- عیّن الصحیح : (1نمره)

الف ) کلّ یبدئ رأیه فی المسألة . ( اظهار میکند . آغاز میکند . شروع میکند)

ب) تعوّدنا  ان نقدم الهدایا لملوکنا . (ترک کردیم . برگشتیم . عادت کردیم )

ج) وقفت قرب خیمة الرسول ص متربّصة . (درانتظار . درکمین . پریشان)

د) إن زاد العمر مع الشیب نقص . (جوانی . پیری . کودکی )

............................................

5- للتعریب (0.5نمره)

شهیدان راستگوترین مردم بودند .

............................................

6- عیّن الصحیح :(1.5نمره)

الف ) کان المجاهدون یندفعون الی ساحة المعرکة و هم یکبّرون .

1) رزمندگان تکبیرگویان درمیدان جنگ دفاع کردند

2) رزمندگان به میدان جنگ رهسپارمیشدنددرحالی که تکبیرمیگفتند

3) رزمندگان به میدان جنگ میروند و آنها تکبیرمیگویند

ب) کان الشار قد أحسّ أنّ بلاده الّا الکسالة

1) شاعراحساس کرده بود که کشورش فقط ازتنبلی رنج میبرد

2) شاعراحساس میکردکه تنبلی کشورش را رنج میدهد

3)شاعر احساس کرد که جز تنبلی کشورش را رنج نمیدهد

ج) لقدعلّمتَنا درساً لن ننساه ابدا

1) ازتو درسی آمختیم که تا ابد آن را فراموش نمی کنیم

2) درسی را به ما آموخت که آن را هرگز فراموش نکردیم

3) قطعا به ما درسی آموختی که هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد

................................................

7)  صحّح الاخطاء (2نمره)

الف) القران لایسمع للانسان ان یترک الدنیا بذریعة الحصول علی العقبی

- قرآن به انسان اجازه نخواهد دادکه دنیا را به بهانه ی رسیدن به آخرت رهاکند

ب) وقف النبی ص لحظة عندالصغاروشاهدلعبهم مشاهدة الحکم

- پیامبرلحظه ای نزدکودکان نشست وبازی آنان را مانند حاکم مشاهده کرد.

ج) تلک اللیلة نمتُ بذکری ایام کان ابی معنا

- امشب با یادروزی که پدرم بامابود خوابیدم

د) لم اُسرّ من فشله

- ازناراحتی او خوشحال نمی شوم .

...............................

8- شکّل ما اشیرالیه بخط (حرکت گذاری) (75/.نمره)

البخیلُ یعیش ُ فی الدنیا عیش الفقراء  .

...........................................................

9- میّز (مشخص کردن موارد خواسته شده درعبارت) (2.5نمره)

< التمییز / المفعول فیه / المفعول المطلق/ المعطوف / الحال وصاحبها / المستثنی / المنادی و نوعه / الفعل المضاعف >

اللهّم !سدّفقرنا بغناک   / سبحان ربیّ الاعلی /  یذهب الاولاد الی المسجد عندالغروب مسرورین  / لیست له ذرة حسدا  / ماالمال و الاهلون الّاودائع ُ

.......................................

10- أکمل (1.75نمره)

1- یاایّها ............ جاهِدِالکفار و المنافقین ( النبیُّ  . النبیَّ . نبیُّ )

2- أستشیرُالناسَ إلّا ....... . (الجاهلونّ . الجاهلان ِ . الجاهلینَ )

3- طابَ الطالبُ .......  (خلِقاً  . خالقاً . مخلوقاً )

4- تدخلُ المؤمنات الجنة و هنّ ........ (شاکرةً . شاکراتٌ . شاکراتٍ )

5- لا....... فی ودّامرئٍ متلّونٍ (خیرُ . خیراً . خیرَ )

6- نحن نستمعُ الی القرآن ......... (خاشعونَ . خاشعینَ . خاشعاً )

7- تجتهد الطالبة فی دروسها ........ کثیراً ( اجتهاداً . مجاهداً . اجتهادَ )

.....................................

11- صحّح الاخطاء ـ75/.نمره)

لن یقتربْ  أحدٌ من الرسول ص .

یا احفادُ  الشیطان ! ستقاتلکم امراةٌ مسلمةٍ  .

..................................................

12- الف) اجعل فی الفراغ   (1نمره)

1- انتَ .......... الّا کلام الحق . (عل نهی من قال للمخاطب )

2- هی ......... ربّها أن یغفرَ ذنبها . (الماضی من دعا  للغائبة )

ب) نوع فعل معتل را مشخص کنید

1- صِفوا  اصدقائَکم بالعمل الصالح .

2- هو لم یرجُ  هدایتَه .

......................................

13- الف ) للاعراب (ترکیب کنید ) (1.25نمره)

کان أبوکَ أشدَّ الناس عبادةً وإنّه لم یخفْ الّا اللهَ و فاز فوزاً عظیماً .

ب) للتحلیل الصرفی (تجزیه کنید ) (1نمره)

الاغنیاءُ  یشُقّونَ  علی انفسهم عبثاً .

 

                   موفق باشید . 

 
طبقه بندی: سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه همراه با پاسخ و نمونه سوال ، 

تاریخ : سه شنبه 21 شهریور 1391 | ساعت 23 و 17 دقیقه و 30 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال از درس 1و2پایه سوم دبیرستان . رشته تجربی ریاضی

سلام .

ببخشید که دیر به دیر به روز میشه وبلاگ . امسال مشغله ام یک کم بیشتر شده . دعا کنید تا وقت ها برام کشیده بشوند تا من هم زود به زود بیام و به روز کنم . واه چقدر حرف زدم . اصل مطلب : نمونه سوال

1- ترجم العبارات التالیة :

خدایا اگر چه من شایسته رحمتت نیستم ....

حکماء البلاد وصفوا دواء لشفاء احد الامراء .

لازم است که به مردم اجازه بدهیم تا به استقبالمان بیایند .

قام الملوک بتبجیل امیر المؤمنین

العجوز : لاتنسِ حکایتی مع والدی

اکتشف قطب الدین أنّ قوس قزح یحدث بسبب انکسار الضوء .

2-املأ الفراغ :

أ ................ من عقوبة ربکَ ؟ ( نفی من یخاف) 

............ من عقوبة ربکَ فهو ارحم الراحمین . ( مجزوم ب(لا) من یخاف )

........ نحو ابیکَ . (امر من راحَ )

استقبلَ ........... خلیفة ................ (جمع المترف و المسلم )

.............. الاغنیاء للفقراء . ( مضارع من سمح )

3- ماهی الافعال المعتلة ف العبارة

         ذوقوا عذاب النار التی کنتم بها تکذّبون .

4- شکلّ العبارة التالیة

           إنّ الجهل أخطر الامراض وعلینا أن نصف له دواء

5- للاعراب  و التحلیل الصرفی ( کلمات التی تحتها الخط)

عبادُ  الرحمن ِ یمشون علی الارض ِ هوناً

 
طبقه بندی: سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه همراه با پاسخ و نمونه سوال ، 

تاریخ : یکشنبه 15 آبان 1390 | ساعت 20 و 50 دقیقه و 53 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

اینم نمونه سوالات از همون ص 44 که اقا سیامک طراحی کرده اند

سلام
سوالاتی رو که البته اقا سیامک در نظر گرفته اند برا دانش اموزانی است که سال سوم رو تموم کرده اند و الان سال چهارم هستند . چون ما فرض رو براین قرار دادیم که دانش اموز ما تازه وارد سال سوم شده و هنوز مفعول مطلق و معتلات رو یاد نگرفته است . اما با این همه سوالات رو ببینید و لذت ببرید .


1.أعرب (صباح) فی عبارة «صباح أحد الأیام».
الف) مفعول له        ب) مفعول معه        ج) مفعول فیه        د) مفعول به

2.ماهو معادل فعل  (یلعبون) فی عبارة «کان الاطفال یلعبون...» فی اللغة الفارسیة؟
الف) المضارع الملتزم    ب) المضارع المخبر    ج) الماضی البعید        د) الماضی المستمر

3.ماذا نوع الفعل (رای) و نوع اعلاله؟
الف) مهموز – بحذف    ب) ناقص – بقلب        ج) لفیف – بقلب        د) ناقص – بإسکان

4.أعرب کلمتین «تحیّةً و طیبةً» فی جملة «حیاهم تحیةً طیبةً»

الف) المفعول المطلق – المفعول المطلق        ب) صفة – صفة
ج) مفعول به – صفة                د) صفة – المفعول المطلق

5. کیف ابتسم النبی (ص) للاطفال؟
الف) ابتسم ابتسامة الاب الحنون    ب) ابتسم تحیة طیبة  
 ج) ابتسم و حیاهم        د)ابتسم فرأهم

6.أعرب العبارة التی اشیر الیها بخط «فبدأ ینظر الی لعبهم و البهجة و
السرور علی وجهه»
الف) شبه الجملة    ب) الحال        ج) المبتداء و الخبر    د) الجملة الوصفیة

البته خطش کجاست رو من هم ندیدم . امیدوارم خودش بگه بهمون


7.ما هو مرجع الضمیر «ه» فی العبارة : «أتعمل بما یطلبه الاطفال؟»
الف)الاطفال        ب) النبی (ص)        ج) عمل        د) ما

                                                            شکرا سید سیامک  

اقا سیامک ما خط رو معلومش کردند طی یک ایمیل زیبا . واون هم این است

فبدأ ینظر الی لعبهم و البهجة والسرور علی وجهه»

والبته خودشون هم جوابش رو گفتند . ولی من پاسخ رو به عهده خودتون میذارم .

     
طبقه بندی: سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه همراه با پاسخ و نمونه سوال ،  نمونه سوال سال دوم دبیرستان رشته تجربی، 

تاریخ : چهارشنبه 27 مهر 1390 | ساعت 18 و 51 دقیقه و 31 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

چگونه سوال طرح کنیم ؟

برا بچه های سوم ریاضی و تجربی
خوب . اینم به خاطر اقا سیامک و دوست گلش امیراقا .
چجوری میتونید خودتون طراح سوال بشید ؟ شایدم یک روز کتابتون رو تالیف کردید .
من از اسون شروع کردم . خودتون به سختش برسید . میتونید نمونه سوالات خودتون رو هم بفرستید تا به اسمتون تو وب وارد کنیم و دوستانتون هم استفاده ببرند . فقط یادتون باشد خودتون سوال رو طراحی کرده باشید .
شما قبلا اسم ها و فعل ها و جملات رو یاد گرفتید درکنار اونها نواسخ و اعراب ها و مزید و مجرد و...
صفحه 44کتاب درسی شما یک مطلب کوچیک داره تحت عنوان الخلق النبوی

سوالاتی که میتونید به راحتی طراحی کنید برای بار اول

1- ترجمه :
توقّف النبی لمشاهدة لعب الاطفال
یبتسم الاطفال و یلعبون بالبهجة و السرور

2- ترجمه صحیح عبارت
     بچه ها با شادی بازی می کردند
 الاطفال یلعبون بفرح .
الاطفال لعبوا بفرح
کان الاطفال یلعبون بفرح
الاطفال لم یلعبوا بفرح

3- معنای هر عبارت
الاطفال فرحونَ ..............
الاطفال فرحوا . ....................
الاطفال یفرحون ..........................
الاطفال لم یفرحوا . .................

4- معنای فعل ها
  لاتبدؤون ..............                  لا تبدؤوا .................

5- کلمات پرسشی مناسب
  ............... لاتعمل ما یطلبه ؟ لا .
 ......... رأی الرسول الاطفال ؟ صباح احد الایام

6- للاعراب
 کان الاطفال یلعبون بفرحٍ .

7- در عبارت زیر به جای (إنّ ) ؛ (کان) را قرار داده و جمله را بازنویسی کنید .
  إنّهم فرحونَ  .  ...................................

8- عبارت ( انا مسرور ) را جمع ببندید .

9- عبارت طلب الاطفال من النبی را به شکل جمله اسمیه بنویسید .


خودتون چند تا سوال دیگه میتونید اضافه کنید .
پاسختون رو در صورت تمایل میتونید برام بفرستید تا تصحیح بشه .
البته بعدا جواب هاش رو هم میذارم .
                                           موفق باشید .

طبقه بندی: سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه همراه با پاسخ و نمونه سوال ،  آموزش عربی پایه سوم دبیرستان، 

تاریخ : دوشنبه 25 مهر 1390 | ساعت 19 و 01 دقیقه و 52 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

جواب اعتراضات دانش اموزان سال سوم رشته ریاضی تجربی

خوب . بالاخره دادوهوارهاتون نتیجه داد و سوالاتی رو که خدا وکیلی بدون اشکال بود رو اشکال دارش کردید . حالا هم برید و حالشو ببرید . چرا که :

دراعتراض اولیه :
سوال 6 رو که 4مورد بود اگر دوموردش رو درست جواب داده باشید نمره کامل میگیرید .

سوال 12 رو هم که 4مورد بود باز هم اگر دوموردش رو درست نوشته باشید نمره تون رو کامل میگیرید .

وبارم سوال 9 هم از 75% به 5/.نمره کاهش پیدا کرد .

واما در اعتراضات ثانویه شما :

سوال 1رو که 6مورد بود اگر 3موردش رو درست نوشته باشید نمره تون رو کامل دریافت می کنید .

سوال 2 رو که لغت بود اگر دومورد رو درست پاسخ داده باشید باز هم نمره کامل می گیرید .

سوال 10 رو که 6 مورد بود اگر به سه موردش درست جواب داده باشید بازهم نمره تون کامل میشه .

سوال 3 که درک مطلب بود رو اگر به دومورد پاسخ درست داده باشید نمره کامل میشه .

و در سوال تحلیل صرفی اگر از 4مورد خواسته شده ، دوموردش رو کامل جواب داده باشید نمره تون رو کامل دریافت می کنید .

خوب دیگر . از این بهتر چی میشه . درضمن با این روش تصحیح به هرکدوم از شما در موقع تجدیدنظر اوراق حداقل 5تا 6نمره اضافه میشه . تابستون مبارک .
                                                                                                                                                     


طبقه بندی: سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه همراه با پاسخ و نمونه سوال ، 

تاریخ : یکشنبه 29 خرداد 1390 | ساعت 15 و 12 دقیقه و 40 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوال و پاسخ نامه نهایی متوسطه رشته ریاضی تجربی سال 90

سوال و پاسخ نامه نهایی متوسطه رشته ریاضی تجربی سال 90

اینم برا اونایی که می گفتند امتحان سخت بوده . والله من که هر چی نگاه کردم از امتحان سال 89 آسون تر بود . حالا چرا روز به روز بچه های ما دارند ضعیف تر میشند تو درسها .. الله اعلم .

1- للترجمة

الف) الهی ! جُد علیّ و ان کنتُ غیرمستاهل .

          خدایا برمن ببخش اگر چه شایسته نیستم (نالایق هستم )

ب) الولد یرجو ان یشفی ابوه من المرض

            فرزند امیدوار است که پدرش از بیماری شفا یابد .

ج) نبغ العلماء المسلمون فی الکیمیاء و الصیدلة

            دانشمندان مسلمان در شیمی و دارو سازی درخشدیدند .

د) ربّت الخنساء أبناءها الذین اسلموا طائعینَ

                 خنساء پسرانش را که داوطلبانه اسلام آوردند ،تربیت کرد .

ه) یُشیر عبدالسلام الی شعوره الخفی أثناء أبحاثه

            عبدالسلام به احساس پنهانش هنگام پژوهش هایش اشاره میکند.

و) المرء بالجبن لاینجو من القدر

        انسان ،باترس از سرنوشت نجات نمی یابد .

توضیحات در مورد ترجمه ها "

گزینه الف ) درس اول . کلمه تجود به جد که فعل امر است تغییر یافته .

گزینه ب) تمرین اول درس دوم با تغییرات لغات و درواقع ترکیبی از لغات که جمله جدیدی را ساخته است . ( لأنّه لایرج هدایته - ابیه- لم یشف من مرضه - سال الولد )

گزینه ج) تمرین الاول (للتطبیق ) درس 7

گزینه د) درس 4 . اصل عبارت : ربّت ابناءها علی هذه  القیمة ................ یا اولادی ! اسلمتم طائعین . که جمله را با تغییرات به شکل جمله خبری و جمله حالیه آورده است .

گزینه و) درس ششم تمرین حول النص بخش 2گزینه 3قسمت دوم عبارت

گزینه ه ) درس سوم با تغییرات . اصل عبارت : حیث یشیر الی أنّ الایة القرانیة ....... کانت بمثابة شعور خفی و........ له اثناء ابحاثه ..


 

2- المفردات

 الف ) راحت (بالفارسیة ) : رفت              ب) عکس  (بالعربیة ) : الصورة

ج) الفانی ( المتضاد) : الباقی                د) العیش (المترادف ) : الحیاة


توضیحات مفردات :

راح(راحت) : بخش تربیة الاطفال تمارین درس اول

عکس : درس 5

متضاد فانی : کلمه بقا به شکل باقی در درس 7

و مترادف عیش که کلمه حیاة است هردو در درس 7 امده است

 

3- اقرا ثمّ اجب

إنّ الرسول تلقّی الحقائق الفخمة القرآنیة من الله الذی یعلم کل شیء و دلیل ذلک . أنّه کان رجلا أمیاً یعیش فی بیئة أمیّة . قد شجّع البارودی بلاده الی أن یبادروا الفرص بعیدین عن الکسالة و الخمول حتی تتقدم البلاد .

الف) این کان النبی یسکن ؟ کان یعیش فی بیئة أمیّة

ب) لماذا نسعی ؟ لتقدّم البلاد

ج) ممن تلقی النبی ؟ من الله الذی یعلم کل شیء

د) من شجّع البارودی ؟ شجّع شباب بلاده

 

4- للتعریب

شهیدان چراغ ما به سوی حق هستند

       الشهداء سراجنا الی الحق

 

5- عیّن الصحیح فی الترجمة

الف) کُن اکثر الطلاب نجاحاً

        1- موفق ترین دانش آموزان باش            2- از شاگردان موفق باش

گزینه ص : 1 / چون اکثر اسم تفضیل است و به معنای صفت + تر یا ترین است

ب) ربّنا لا یحرّم زینته علینا

     1- پروردگارا ! زینت خود را برما حرام نساز         2- پروردگارمان زینتش را برما حرام نمیکند

گزینه ص : 2/ چون لا یحرم فعل مضارع للغائب است نه للمخاطب

ح) ماکان النبی یدعُ احترام الصغار

1- آنچنان پیامبر به کودکان احترام می کرد           2- پیامبر احترام به بچه ها را ترک نمی کرد

گزینه ص : 2/ چون ما+ فعل ماضی = ماضی منفی

 

6- عیّن الصحیح مما بین القوسین

الف) أخذ قلبی یخفق بشدة   ( گرفت . برداشت . شروع کرد )

            گزینه ص : شروع کرد . اخذ هرگاه بعدش فعل مضارع بیاید به این معنا است و از افعال شروع می باشد

ب) یصف الحکماء دواء الحبر  ( تجویز میکند . تجویز می کنند . توصیف میکنند )

   گزینه ص: تجویز می کنند . جمع معنی میشود چون فاعل جمع است

ج) الشعاع الضوئی .... من سبعة الوان . (تشکیل میشود ) ( یکون . یشکّل. یتکوّن )

       گزینه ص : یتکوّن

د) و الله ما اولیائی منکم الّا المتقون        (درحالی که . و . سوگند به )

گزینه ص : سوگند به         واو قسم می باشد نه عطف  یا حالیه


توضیحات مربوط به سوال 6:

گزینه الف ) درس 5

گزینه ب) درس اول . تمرین اول

گزینه ج) حول النص . درس سوم . قسمت دوم . گزینه دوم

 

8- صحح الاخطاء فی الترجمة

الف) تصبح السماء خلابة حین تظهر قوس قزح مع الوانها الجمیلة .

 غ: هنگامی که رنگین کمان با رنگ زیبا پدیدار شد ، آسمانی دل انگیز طلوع میکند

ص: هنگامی که رنگین کمان با رنگ های زیبایش پدیدار میشود آسمان دل انگیز ظاهر میشود

ب) عاد الرجل النادم وقال : أیها الفارس ! ولدتُ من جدید

 غ: مرد با پشیمانی وعده داد در حالی که گفت: ای اسب سوار ! از نو متولد شدم

ص: مرد پشیمان بازگشت و گفت : ای اسب سوار! ازنو متولد شدم

 

9- میّز التمییز و المفعول فیه و المفعول المطلق و نوعه و الحال و صاحبها و المعطوف و نوع المستثنی و المنادی و نوعه و الفعل المضاعف

فی غزوة احد تقدّم المشرکون مساء یظنّون أنّ نهایة الاسلام قدأصبحت قریبة فقصَدَ احدُهم قتل النبی الرحمة فما قاتلته الّا الرمیصاء لأنّها کانت خیر النساء شجاعة و جرأة فقالت : أحفاد الشیطان ! ستقاتلکم إمرأة مسلمة قتال الابطال    

    - تمییز : شجاعة

می دانید که تمیز اسمی است جامد و منصوب و نکره که در پاسخ به سوال از چه جهت ، از چه نظر می اید .

مفعول فیه : مساء

مفعول فیه ظرف زمان یا مکان می باشد .

مفعول مطلق : قتال و نوعی (بیانی ) است .

مفعول مطلق مصدری است از جنس فعل که تاکیدی یا نوعی می باشد . اگر بعد از آن صفت یا مضاف الیه بیاید نوعی یا بیانی است .

حال و صاحبها : یظنون و صاحب آن : المشرکون

حال می تواند به شکل جمله هم بیاید . علاوه بر اینکه حال میتواند اسمی مشتق و منصوب باشد .

المعطوف : الجرأة

نوع مستثنی : مستثنای مفرغ . چون منفی است

منادا : احفاد . از نوع مضاف

منادا اسمی است که بعد از حروف ندا قرار می گیرد یا با حذف حرف ندا از علامت تعجب اخر مشخص میشود . چون بعد از آن مضاف الیه آمده پس منادای ما از نوع مضاف است .

فعل مضاعف : یظّنون

می دانید که فعل مضاعف فعلی است که حروف مشترک آن در هم ادغام شده است و به جای آن از تشدید استفاده میشود .

 

9- شکّل ما اشیر الیه بخط

نرید فی هذه الحفلة أن نکرّم  شخصیة لها منزلةٌ عظیمة .

نُکرّمَ  ( چون قبل از آن حرف ناصبه آمده است )

شخصیة ً  ( چون مفعول است )

عظیمة ٌ ( چون صفت است برای منزلة و اعراب آن را می گیرد .

 

10- املا الفراغ . الف) انتخب الصحیح

1- یُخبرنا القرآن بظاهرة ظلمة البحر ....... ( أخباراً . إخباراً . خبراً )

       گزینه ص : إخباراً

چون مفعول مطلق مصدری است از جنس فعل و با توجه به اینکه یُخبر فعل مضارع ثلاثی مزید از باب افعال است پس باید مصدر خودش بیاید .

2- ماکان فی المسجد الّا ...... (المومنینَ . المومنونَ . المومن َ )

     گزینه ص : المومنون

چون مستثنی مفرغ است و مستثنی منه ذکر نشده و مستثنی می بایست اعراب مستثنی منه را بگیرد که اسم فعل ناقصه است و باید مرفوع باشد . در حالی که المومنین و المومن هر دو منصوب هستند .

3- توجَد فی کُتب المسلمین آراء و .....   (نظریاتُ . نظریاتٌ . نظریاتٍ )

گزینه ص : نظریاتٌ

   چون توجَد فعل مجهول است و آراء نایب فاعل آن است و نظریات هم معطوف به اراء . پس می بایست همان اعراب را بگیرد . یعنی رفع و چون (ال ندارد . اسم شخص مونث حقیقی نیست . غیر منصرف هم نیست . اسم علم هم نمی باشد و مضاف هم قرار نگرفته ) پس می بایست تنوین بگیرد .

4- طابت التلمیذة ......... ( خُلقاً . خُلقة ً . فرحة ً . أخلاقَ )

 گزینه ص : خلقاً

چون تمییز اسمی است منصوب و جامد و نکره 

ب) عیّن الخطا للفراغ

1- الله ........ التقوی . ( ألهَمنی . ألهَمَنی  . یُلهِمُنی )

     گزینه غلط :  آلهَمنی . چون فعل للمخاطب می باشد . در حالی که جمله نشانی از مخاطب ندارد.

2- فرِّ المشرکون ........... ( المذعورینَ . مذعورینَ . المذروعونَ )

گزینه غلط : المذعورینَ

مذعورین َ ص است چون حال میشود . وحال اسم نکره منصوب مشتق می باشد .

المذروعون هم میتواند ص باشد و به عنوان صفت برای المشرکون بیاید .

 

11- صحح الاخطاء

الف) لِمَ تُفرِّق بین اطفالک ؟        تُفرِّق میشود تُفرّقُ  . چون لم همان لماذا است نه لم جازمه

ب) البرُّ أنّ تعملَ فی السرّ عملا العلانیة .

                أنّ میشود أن . 

چون بعد از أنّ می بایست اسم بیاید و حال که فعل آمده پس حرف ناصبه أن می باشد .

              عملاً میشود عملَ

چون مضاف قرار کرفته و مضاف تنوین نمی گیرد .

 

12- اجعل فی الفراغ فعلا مناسبا

الف ) المومنات الصالحات............ فی الحیاظ . (الماضی من تفوز )  جواب :  فُزنَ

 چون ریشه تفوز (فوز » فاز ) می باشد و گفتیم در امتحان سال قبل که فعل معتل (اجوف ) از صیغه 6 به بعد حرف عله آن حذف میشود .

ب) .......... أمامَ المّدرسین باحترام .     (المضارع من وقفنا)   جواب : نقفُ

چون وقفنا فعل للمتکلم وحده می باشد و فعل معتل(مثال ) در مضارع حرف عله خود را ازدست می دهد .

ج) أیتها النفس ........... فی راحة بذکر الله . (امر مناسب من عاشَ ـــِــ)   جواب : عیشی

چون نفس مونث است . همچنین ایتها . و فعل امر للمخاطبة باید بیاید .

د) شاهدتُ الوالدَین ِ و هما ........... علی الارض هَوناً . ( المضارع من مشی ــِــ)

     جواب : یمشیان ِ

چون والدین اسم مثنی است . تازه براتون هما رو هم آورده . یک وقت چشم نخورید از این همه سختی .

 

13- للاعراب و التحلیل الصرفی

للاعراب :

لَم یکُن لَهم عمل  الّا الدعاء . ربِّ اُعفُ عنّی . المسلم لاینسی یوم القیامة . فی الجبن عارٌ .

عمل : اسم کان و مرفوع که مؤخر شده . یعنی بعد از خبر کان آمده .

الدعاء : مستثنی و منصوب

ربّ : منادای مضاف و تقدیرا منصوب . / در اصل بوده ربّی و یاء متکلم حذف شده و به جای آن کسره گرفته

یوم : مفعول به و منصوب

عار: مبتدای مؤخر و مرفوع

للتحلیل الصرفی :

تمُرُّ الجبالُ مرَّ السحاب . إنّ الأب المسکین لَم ینهَ ولدَهُ .

مر : اسم . مفرد . مذکر . جامد مصدری . معرفه بالاضافة . معرب . منصرف . صحیح الاخر

إنّ : من الحروف المشبهة . عامل نصب . مبنی علی الفتح

ینهَ : فعل مضارع . للغائب . ثلاثی مجرد . معتل (ناقص) . متعدٍ . مبنی للمعلوم . معرب

ه : اسم . ضمیر متصل للغائب . معرفة . مبنی علی الضم

برای اسم و فعل در تحلیل صرفی می بایست حداقل 4مورد را نوشته باشید .

 
طبقه بندی: سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه همراه با پاسخ و نمونه سوال ، 

تاریخ : جمعه 20 خرداد 1390 | ساعت 20 و 37 دقیقه و 59 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوالات نهایی سوم متوسطه رشته ریاضی تجربی سال 90

امتحان نهایی سوم متوسطه رشته ریاضی تجربی


ادامه مطلب

طبقه بندی: سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه همراه با پاسخ و نمونه سوال ، 

تاریخ : جمعه 20 خرداد 1390 | ساعت 20 و 27 دقیقه و 56 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

پاسخ نامه و سوال امتحان نهایی عربی سوم متوسطه رشته تجربی . ریاضی سال 89

درس رو باید مفهومی یاد بگیرید . مخصوصا در بخش ترجمه که 11نمره داره و قواعد 9نمره ای است . که البته از راه قواعد هم میتونید به ترجمه برسید به شرطی که درست یاد گرفته باشید و کاربرد اون رو بدونید .

1 - ترجمه :

الف ) لاتحرموا طیبات ما احلّ الله لکم .

           مربوط به درس 7/ چیزهای پاکیزه ای را که خدا برشما حلال کرده ، حرام نکنید (ندانید)

ب) کان النبی یبتسم للصغار ابتسامة الاب الحنون .

       مربوط به تمرین اول درس سوم

        پیامبر مانند پدر مهربان به کودکان لبخند میزند .

ج) تحولت الشاعرة و ربّت ابناءه علی القیم الاسلامیة

          درس 4/ بانوی شاعر متحول شد و فرزندانش رابراساس ارزش های اسلامی پرورش داد

د) افضل الناس ایماناً اکملهم عقلا

       درس 5/ باایمان ترین مردم خردمندترین آن هاست . ( برترین مردم از جهت ایمان کامل ترین ان هاست از جهت عقل )

ه) اعلموا أنّ من بادر الصید مع الفجر قنص

      درس 6/ اعلم به اعلموا تغییر یافته /

            بدانید که هرکس همراه سپیده دم به شکار اقدام کند ، شکار کرده است .

و) ربنا انطقنا بالهدی و وفقنا للتی هی ازکی

        درس 1/ ضمیر مفعولی از متکلم وحده به مع الغیر تغییر پیدا کرده

      پروردگارا زبانمان را به هدایت گویا کن و مارا به انچه که برتر است توفیق ده .

 

2- للمفردات

الف) یغشی (بالفارسیة ) : می پوشاند          ب) افسردگی (بالعربیة ) : الکآبة

ج) نقص ( المتضاد) : زاد                              د) خشی (للمرادف ) : خاف

 

3- اقرا ثم اجب :

اول من اکتشف أنّ ظاهرة « قوس قزح» تحدث بسبب انکسار ضوء الشمس فی قطرات المطر عند نزوله هو قطب الدین الشیرازی .بینما کان الرومیون یظنون أنها عذاب لعقاب الناس فکانوا یسجنون من یعتقد اعتقادا یخالف اعتقادهم .

الف ) ماکان اعتقاد الرومیون ؟ أنّ ظاهرة قوس قزح هی عذاب لعقاب الناس

ب) متی یحدث قوس قزح ؟  عندما ینکسر ضوء الشمس فی قطرات المطر عند نزوله

ج) ماذا کان یفعل الرومیون ؟ کانوا یسجنون من یخالف اعتقادهم

د) هل تعرف قطب الدین الشیرازی ؟ نعم . اعرفُه .

 

4- للتعریب :

داروی نادانی   ، جوهر و قلم است .

    درس اول . تمرین اول / دواء الجهل الحبر و القلم .

 

5- عیّن الصحیح فی الترجمة

الف) دعا نوح (ع) قومه دعاء المشفق

1- نوح مردومش را دلسوزانه دعوت کرد .        2- نوح قومش را همچون دلسوزان دعوت میکرد .

    جواب : 1 / چون دعا فعل ماضی ساده است نه ماضی استمراری و مشفق هم مفرد است نه جمع

ب) سمعتها تقول : ارجو منک أن تاتی

1- شنیدم می گفت : ازتو خواهش میکنم بیایی        

    2- شنیدم می گوید ازتو خواهشمندم که بیایی  

جواب : 1/ چون سمعت فعل ماضی است فعل مضارع بعد ان هم به شکل ماضی استمراری ترجمه میشود .  . در ضمن کلمه ارجو فعل است نه اسم .

ج) لم یفرق رسول الله (ص) بین البنین والبنات

1- چرا رسول خدا بین پسران و دختران فرق نمی گذاشت ؟

2- رسول خدا بین پسران و دختران فرق نگذاشت .

جواب : 2 / چون  لم + فعل مضارع = ماضی منفی در ترجمه  

 

6- عیّن الصحیح مما بین القوسین

الف ) انزعج النبی من فعل الرجل ( خسته شد . ناراحت شد . تعجب کرد )

         گزینه ص : ناراحت شد ( تربیة الاطفال درس اول در تمرینات)

ب) قد یضرّ الشیء ترجو نفعة ( زیان رساند . گاهی ضرر می رساند . قطعا ضرر دارد)

                گزینه ص : گاهی ضرر می رساند 

ج) عفوتُ عن المخطی کریماً ( بزرگواری . به خاطر بزرگواری . بزرگوارانه )

   گزینه ص : بزرگوارانه

د) نهی القرآن الانسان عن تحریم النعم علی نفسه ( ممنوع کردن . حرام شدن . حرام بودن )

       گزینه ص : ممنوع کردن / تحریم باب تفعیل است و متعدی میشود . یعنی می توانیم برای ان مفعول داشته باشیم . در حالی که نمیتوانیم از خودمان بپرسیم : چه چیزی را حرام شد یا حرام بود ؟

 

7- صحح الاخطا فی الترجمه

الف ) دُق ّ الجرس ، قالت المعلمة : یا سمیرة ! لاتنسی المراسیم .

غ: زنگ زدند . خانم معلم گفت : سمیره مراسم را فراموش نمیکند .

ص: زنگ زده شد . خانم معلم گفت  ای سمیرة ! مراسم را فراموش نکن

چون : دُقّ : فعل مجهول است . یاسمیرة : مخاطب است و منادا . لاتنسی : فعل نهی است برای مونث مخاطب ( للمخاطبة )

ب) هل یسمح القران للناس ان یترکوا الدنیا ؟

غ: آیا مردم به قران گوش می دهند که دنیا را ترک کرده اند ؟

ص: آیا قران به مردم اجازه می دهد که دنیا را ترک کنند (رها کنند) ؟

چون : القران فاعل است و للناس جار ومجرور . و یترکوا فعل مضارع منصوب است نه ماضی

ج) لماذا ترجون ان اقبل الهدایا ؟

  غ: چگونه می خواهی که هدیه ها را بپذیرم ؟

ص: چرا می خواهید که هدیه ها را بپذیرم ؟

جون لماذا به معنی چرا و برای چه می باشد . ترجون فعل جمع است .

 

8-میّز التمییز و المفعول فیه و المفعول المطلق ونوعه والحال و صاحبها و المعطوف و المستثنی منه و المنادی و نوعه و الفعل المضاعف

یفوز الشهداء یرزقون عند ربهم رزقاً طیباً فهُم افضل الناس شأناً . أنا و أمّی جلسنا فی مقدمة القاعة . یاعلماء الامّة ! لقد عدّکم الاسلام من المجاهدین . لایتمتع حیوان بقوة السمع الحادة الّا الخفاش .

 

- تمییز : اسم جامد منصوبی است که در جواب از چه جهت می اید . هم چنین اسم منصوبی که بعد از اسم تفضیل قرار بگیرد تمییز می باشد .

پس کلمه شأناً که منصوب است و بعد از اسم تفضیل افضل هم آمده : تمییز می باشد .

- مفعول فیه ، ظرف زمان یا مکان است .

پس کلمه عند : مفعول فیه می باشد .

- مفعول مطلق : مصدری است از جنس فعل و اگر بعد از آن صفت یا مضاف الیه بیاید از نوع بیانی یا نوعی می باشد .

پس کلمه رزقاً که مصدر یرزقون می باشد مفعول مطلق است .و چون بعد از آن صفت طیباً آمده است پس مفعول مطلق نوعی یا بیانی است .

- حال : اسمی است مشتق و منصوب . در ضمن حال می تواند به شکل جمله هم بیاید و آن زمانی است که بعد از واو حالیه قرار بگیرد یا بعد از یک اسم معرفه

پس کلمه یرزقون که فعل است و جمله فعلیه محسوب می شود و بعد از اسم معرفه الشهداء آمده حال می باشد و صاحب آن هم الشهداء است .

- معطوف : اسمی است که بعد از واو عطف میاید . پس کلمه أمّ که بعد از واو عطف قرار گرفته و مادر را به آنا متصل کرده معطوف می باشد .

- مستثنی منه : اسمی است که قبل از ادات استثنا می اید و مستثنی از آن جدا می شود . پس کلمه حیوان که خفاش از آن جدا شده است مستثنی منه می باشد .

- منادی : اسمی است که بعد از حروف ندا می اید و به منادای مضاف . مفرد . نکره مقصوده . نکره غیر مقصوده . شبه مضاف تقسیم می شود .

پس کلمه علماء که بعد از حرف ندا آمده است منادی می باشد و چون بعد از علماء مضاف الیه قرار گرفته است پس منادای ما از نوع مضاف می باشد .

- فعل مضاعف فعلی است که دوحرف آن در هم ادغام شده و تشدید گرفته است .

پس کلمه عدّ ، فعل مضاعف می باشد .

در ضمن این عبارت ها از درس 7 و 5 انتخاب شده اند .

 

9- شکّل ما اشیرالیه بخط

     یا اله العالمین ! لاتردّ حاجاتنا

اله منادای مضاف است پس منصوب میشود . در ضمن اسم مضاف تنوین نمی گیرد . پس میشود : الهَ

لاتَرُدُّ  . فعل مضارع منفی

حاجات : مفعول است و مفعول هم منصوب است . اما می دانید که اسم جمع مونث در حالت نصب اعرابش فرعی است وبه جای فتحه ، کسره می گیرد .

پس میشود حاجاتِ

 

10- إملأ الفراغ : الف) انتخب الصحیح

1- یا اخی ! ........ منک . (معذرة ٌ . معذرة ً . معذرة ٍ )    گزینه ص : معذرة ٌ

2- ماکنتِ الّا ..... . ( خاشعاً . خاشعة ً . خاشعة ٌ )         گزینه ص : خاشعة ً

خاشعا غلط است چون کنتِ مونث است . پس میماند گزینه دوم و سوم . مستثنی از نوع مفرغ است . پس باید مستثنی را در جای مستثنی منه قرار داده و اعراب آن را بهش بدهیم . اصل جمله به این شکل میشود :

ماکنتِ خاشعة ً . یعنی خبر افعال ناقصه . پس همین را به عنوان مستثنی می گیریم .

3- المجدون یصلون الی المجد و........... (الشرفَ . الشرفِ . الشرفُ )  گزینه ص : الشرفِ

چون الشرف معطوف به المجد است و اعراب آن را می گیرد . و کلمه المجد هم که مجرور به حرف جر است  .

4- امتلأت قلوبنا ........ ( مسروراً . سروراً . السرورَ )          گزینه ص : سروراً

چون می گوید پرشد قلبهایمان . از چه جهت ؟ از جهت سرور و شادی . پس تمییز می خواهد و تمییز هم که می دانیم اسمی است جامد و منصوب و نکره  . مسروراً ، مشتق است پس حذف . السرور هم که معرفه است پس آن هم حذف . می ماند سروراً

ب) عیّن الخطأ للفراغ

1- تقدّمت الرّمیصاء الی المشرکین و هی .......... ( متربصة ً . متربصة ٌ . تتربّصُ )

               گزینه غلط : متربصة ً می باشد .

چرا که جمله حالیه است و اسمیه . پس نیاز به خبر دارد وخبر هم مرفوع است به شکل اسم و می تواند به شکل جمله فعلیه هم بیاید (خبر رو میگم) پس هم متربصة ٌ که خبر از نوع اسم میشود برای هی و مرفوع هم هست صحیح می باشد و هم خبر از نوع فعل یعنی تتربص

2- یا ... آتنا من عندک علما . (ربُنا . ربَنا . وهابُ )

گزینه غلط : ربُنامیباشد 

چرا که منادای مضاف می بایست منصوب باشد و منادای مفرد ، مرفوع می باشد . پس ربَنا که در آن رب منادا است باید منصوب بیاید و وهاب که منادای مفرد است باید مرفوع باشد که هستند .

 

11- صحح الاخطاء

الف ) انتنّ تدعنَ المعصیة و تدعینَ الله .        تدعین میشود : تدعون  

تدعین از فعل دعو می باشد . یعنی ناقص است و فعل مضارع مخاطب است که می بایست برای ضمیر انتن بیاید و فعل ناقص در صیغه جمع مذکر و مونث غایب (للغائبینَ و للغائبات ) و هم چنین در جمع مذکر و مونث مخاطب (للمخاطبینَ و للمخاطبات ) مثل هم نوشته می شوند .

ب) یُحاسَب الانسانَ یوم القیامة حسابٌ .           الانسانُ   / حساباً

فعل یحاسب مجهول است پس الانسان نایب فاعل می باشد و می بایست مرفوع شود .

حساب مفعول مطلق است که از جنس فعل یحاسب می باشد و باید منصوب باشد .

 

12- اجعل فی الفراغ فعلا مناسبا

الف ) هی .... رحمة ربها . ( مضارع رجا ــــُـــ )         ترجو . / چون هی مونث است .

ب) ....... زمیلتکِ بما تحبّینَ . ( امر وصف . للمخاطبة )        صف

خوب است والله . تازه بهتون گفته للمخاطبة . من نمیدونم این چیش سخت بوده . نخواسته یک کم به خودتون زحمت بدیدو اون ک ِ رو نگاه کنید .

فعل مثال واوی وقتی به امر تبدیل میشه حرف عله اون حذف میشه و چون حرف بعدی حرکت داره نیازی به همزه هم نداره .

ج) انتم ....... الی العمل الصالح . ( الماضی من تعودون )     عدتم

ریشه فعل هست عاد(یعود) . خوب انتم مخاطب جمع است و فعل اجوف از صیغه 6به بعد حرف عله اون حذف میشه در ماضی . حالا که عاد رو پیدا کردیم همون رو صرف میکنیم که می رسیم به عدتم . چون از صیغه 6 یعنی عدنَ ، حرف عله حذف شد .

د) ...... المومنون احدا الاالله . ( المجزوم ب «لم» من یرضی )           لم یرضِ

اولا فعل در ابتدای جمله اومده وفاعل هم یه شکل اسم ظاهر بعدش اومده . پس فعل باید مفرد بیاید و در جنس با فاعل مطابقت کند . دوم اینکه در فعل های ناقص هرگاه خواستیم مجزومشون بکنیم حتما حرف عله حذف میشه در صیغه هایی که ضمیر در ان ها نیومده . مثل همین یرضی یا ترضی یا مثلا ارضی

 

13- للاعراب و التحلیل الصرفی

الف ) للاعراب :

لا یرتفع فی المدینة الّا صوت المؤذن و لیست عنده ذرة کبُراً . المترفونَ قاموا بتبجیل الامام جداً .

صوت : مستثنای مفرغ و مرفوع . الموذن : مضاف الیه و مجرور

ذرة : اسم لیست و مرفوع . کبرا : تمییز و منصوب

جداً: مفعول مطلق و منصوب

 

ب) للتحلیل الصرفی :

هَب لنا مِن لدنک رحمة إنّک انت الوهاب

هب : فعل امر . للمخاطب . ثلاثی مجرد . معتل (مثال) . مبنی للمعلوم . مبنی علی السکون

من : حرف جر . عامل . مبنی علی السکون 

ک : اسم (ضمیر متصل للنصب و الجر) . للمخاطب . معرفة . مبنی علی الفتح

الوهاب : اسم . مفرد . مذکر . مشتق (اسم مبالغه ) . معرفه به ال . معرب . منصرف . صحیح الآخر .

برای تحلیل می بایست برای اسم و فعل حداقل 4مورد و برای حرف هر سه مورد را نوشته باشید .

 

 آخیش . من که خسته شدم از تایپشون . کاش شفاهی میتونستم همه رو بگم . راحت تر بود هان . دیرتون نشه .

 
طبقه بندی: سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه همراه با پاسخ و نمونه سوال ، 

تاریخ : جمعه 20 خرداد 1390 | ساعت 16 و 27 دقیقه و 13 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات


  • paper | فروش رپرتاژ اگهی | فال حافظ
  • فروش رپورتاژ | رپورتاژ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic