سوال 1
الف) بعد / ب) حیاکة 

--------------------------
سوال 2
الف) خسته / ب) سخت 

-------------------------------------
سوال3
الف) حذاء / ب) قاهر 

-----------------------------------
سوال 4
الف) اللحم  / ب) اللصوص 

-------------------------------------------
سوال 5
تصویر اول : البنت اکلت التفاح  / تصویر دوم : هو یفتح الکتاب 

-------------------------------
سوال 6
الف) یکی از سخن چینان آمد 
ب) ابرسیاهی آشکار شد 
ج) ستارگان به دستورش رام شده اند (تسخیر شده اند ) 
د) سلیمان از نبودن هدهد خشمگین شد 

--------------------------------------
سوال 7
أنا أسجد 

------------------------------
سوال 8
الف) سعید / ب) مفعول 

-------------------------------
سوال 9
الف) هؤلاء  / ب) هنّ  / ج) ترجع  / د) دخلتا 

------------------------------
سوال 10
الف ) إشربوا  / ب) أنظرا 

--------------------------------------------
سوال 11
الف) لاتعبر / ب) لاتعبدن  / ج) لاتلعبی 

---------------------------
سوال 12
الف) العلمُ  / ب) اللهُ  / ج ) رسالةً  / د) معلمةٌ 

--------------------------------
سوال 13
الف) یحفظ العاقل لسانه  / ب)  المؤمن یأمر بالمعروف 

----------------------------------
سوال 14
الف) الغضب / ب) فی الاخلاق / ج) یشهد / د) العاقل 

--------------------------------
سوال 15
الف) الحوت  / ب) شراب 

---------------------------------------
سوال 16
الف) لا / ب) قرب البحر / ج) کان هائجا  / د) الصیاد 

-----------------------------------------
سوال 17
الف) دخلوا  / ب) وصلنا 

--------------------------------------
سوال 18
الف) یلبسن / ب) یسمعون 

--------------------------------
سوال 19

انتما 

---------------------------
سوال 20
متی 

-------------------------------
سوال 21 

الاطفال لایلعبون فی الشارع 
جالب اینکه دراین نمونه سوال دوتا راهنمای سوال داشتید 

یکی کلمه الله که با اعراب رفع آمده بود و در مبتدا و فاعل این اعراب مشترک است . 

دومی کلمه الاطفال که از یسمع فعل مضارع خواسته بود و در سوال آخر داده بود الاطفال یلعبون و خواسته بود که منفی بشود . 
طبقه بندی: پاسخنامه،  نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 | ساعت 23 و 56 دقیقه و 13 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
 سوالات امتحان نهایی خرداد 93پایه سوم راهنمایی 

  طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 | ساعت 23 و 40 دقیقه و 06 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
آزمون نیم ترم پایه سوم راهنمایی . ترجمه از دروس 6 - 9 و قواعد کل کتاب درسی 

برای دریافت نمونه سوال می توانید برروی گزینه زیر کلیک نمایید  . 

                        نمونه سوال سوم راهنمایی طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : شنبه 30 فروردین 1393 | ساعت 08 و 07 دقیقه و 19 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
دانش آموزان عزیز چنانچه در رابطه با سوالی نیاز به پاسخ تشریحی بود در زیر همین پست در بخش نظرات اعلام بفرمایید . با تشکر 


     لازم به ذکر است که فایل سوالات قرار گرفته در وبلاگ تا سوال 31می باشد و مابقی گزینه ها مربوط به دانش آموزان مدرسه ............. می باشد . 
                                                  
 شماره سوال گزینه صحیح شماره سوال  گزینه صحیح شماره سوال  گزینه صحیح  شماره سوال  گزینه صحیح 
 1ب  17 الف32دوم ج 48 ب
 2 ج 18 د 33 الف 49 ب
 3 د 19 ج 34 الف 50 ب
 4 ج 20 ج 35 ج 51 د
 5 ب 21 د 36 ب 52 ب
 6 ج 22 ب 37 د 53 د
 7 ب 23 الف 38 ب 54 الف
 8 ب 24 ج 39 ج 55 الف
 9 د 25 ب 40 ج 56 د
 10 د 26 ج 41 ب 57 الف
 11 ج 27 ج 42 د 58 الف
 12 د 28 د 43 ج59الف
 13 ج 29 د 44 د 60 ج
 14 ج 30 ج 45 ج 61 ج
 15 ب 31 ب 46 الف 62 د
 16 الف 32 د 47 ب 63 بطبقه بندی: پاسخنامه،  نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : سه شنبه 19 فروردین 1393 | ساعت 18 و 08 دقیقه و 46 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
سی و یک سوال تستی جهت دانش آموزان پایه سوم راهنمایی تا توانایی خود را بسنجند درایام تعطیلات نوروزی

   برای دریافت سوالات بر روی گزینه دریافت فایل کلیک نمایید . 

                                               دریافت فایل طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : سه شنبه 27 اسفند 1392 | ساعت 16 و 26 دقیقه و 07 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
آزمون برگزار شده دردو آزمون شماره یک و دو می باشد . که البته به شکل آزمون 3 و 4 نیز برگزار گردید . 

دانش آموزان و همکاران علاقمند می توانند آزمون را از اینجا دریافت نمایند . 

                                     آزمون شماره یک و دو  طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : شنبه 17 اسفند 1392 | ساعت 22 و 06 دقیقه و 51 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
بازهم به همان دلیل دوهفته تعطیلی پشت سرهم وعربی یک جلسه درهفته و امتحان روز شنبه 


صفحات 107-112

سوال یک : 

الف ) مردکفاش مجبور است و زیادکارمیکند . 

ب) سپاس برای خدای پروردگارجهانیان است 

ج) برمیخیزم و تا طلوع سپیده دم کار میکنم 

د) برو ودرب را به آرامی باز کن . 


سوال دوم : 

الف : احذیة / ب) الصدق / ج) العشاء / د) مصباح ، ضوء  / ث) گواه / ج)دقیق / چ) بهترین راه / ح) خواب 

سوال سوم : 

الف ) أعلمُ . صعبة / من . زندگی 

ب) شهور . کانت / روزها . خسته 

سوال چهارم : 

الف : 1 /    ب: 2 

سوال پنجم : 

الف ) چه وقت پدر راز کفش ها را فهمید ؟ 

ب) آسمان ها و زمین را آفرید . 

سوال ششم : 

الطفلُ جلسَ علی الکرسیّ .   / ب) هذه الاشجارُ باسقةٌ 

سوال هفتم : 

النظافة من الایمان  : تمیزی نشانه ایمان است 

سوال هشتم : 

الله (الرحمان) یرزق العباد  . خدا (خدای بخشنده) بندگان را روزی می دهد . 

سوال نهم : 

الف) الحمامة تأکل الحبة و کبوتر دانه را می خورد 

ب) الطالب یذهب الی غرفة العمل . دانش آموز به اتاق کار می رود . 

سوال دهم : 

الف ) صاحبُ  . رجلٌ   /  ب) سعیدٌ . تلمیذُ 

سوال یازدهم : 

الف ) مبتدا : الولد  / خبر : خرج از نوع فعل 

ب) المقاتلون : مبتدا  / راجعون : خبر از نوع اسم 

سوال دوازدهم : 

الف ) الطبیب  / ب) مریم   / پ) فی منتصف اللیل / ت) حتی مطلع الفجر / ث) لأنّه مضطر/ ج ) لا . هوفقیر 

سوال سیزدهم : 

1- المعلم ُ ذهبَ  / 2- البنتُ قرأت  / 3- الولدُ وجدَ المحفظة 

4- الطالبانِ جلسا / 5- الطائرُ یطیرُ  / 6- البنتُ شربت الماء 

سوال چهاردهم

الف ) جلسَ  . جالسة ٌ   /  ب) یرزقُ . رحیم ٌ  

پ) فی المسجد  . یسجدن  /  ت) طالبٌ  .  رجَعَ  . فی الغرفة 

سوال پانزدهم : 

محمدٌ  . رسولُ   / فاطمةُ . طالبةٌ  / الغضبُ . مفتاحٌ  / اللهُ .لطیفٌ 


ص 111فقط سوال یک .گزینه ب : مریمُ نهضت من النوم  


سوالات تستی : 

1- تسمع  / 2- صنع  / 3- واجب خبر / 4- ایها الطالب .ماذاتعمل 

5- الجمیع  / 6- منظمة  / 7- أعمل / 8- الطبیب / 9- النظافة  / 10- الطفل  
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  آموزش پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1392 | ساعت 19 و 30 دقیقه و 43 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
متاسفانه به خاطر تعطیلی مدارس در هفته قبل به علت بارش برف و این هفته هم به دلیل یوم الله 22بهمن ، و امتحانی که روز شنبه قرار است برگزار بشود مجبورم که این پست را بگذارم .والاّ ازاینکه جواب تمرینات را مستقیم دراختیار دانش آموزان بگذارم اصولا خوشم نمیاد . به هرحال این هم جواب تمرینات این درس . بدون اینکه سوالات را بنویسم 

تمرین اول : 

1- ذهبت لمساعده والدها 
2- فی النوم 
3- فی یوم قبل طلوع الفجر 

تمرین دوم :

1- الطالبُ ذهبَ             2- الاشجارُ فی الحدیقةِ  
3- الطائرُ فی السّماءِ          4- الولدُ جالس ٌ . 
5- الکتاب ُ علی المحفظةِ           6- الاسدُ أکلَ الطعامَ  

تمرین سوم :

المعلمُ عالمٌ   /   الوالدُ مؤدبٌ  / البحرُ هائجٌ   / البیتُ نظیفٌ  / اللهُ علیمٌ  

تمرین چهارم : 

1- النظافة من الایمان 
2- المعلمة بدأت بالدرس 
3- الله خلق السماوات 
4- الرحمان یرزق العباد 

تمرین پنجم : 

1- الصدقُ نجاةٌ 

2- السّرُ أمانة ٌ 

3- الغضبُ مفتاحُ لکل شر 

4- الثروة ُ فانیة ٌ 

تمرین ششم : 

1- وخداوند برهر چیزی گواه است . 
2- سپاس برای خداوندی که پروردگار جهانیان است (برای خداوند پروردگار جهانیان) 
3- وستارگان به دستورش تسخیر شده اند 
4- خداوند نسبت به بندگانش دقیق است 

دراسات قرآنیة 
1- المضطر     / 2- الشهور  / 3- مطلع 

بخش دوم : 

الله  : مبتدا  / الصمد : خبر (اسم) 

ویل : مبتدا  / للمطففین : خبر (حرف و اسم) 

الله : مبتدا / یشهد : خبر (فعل ) 

تنزیل : مبتدا  / من الله : خبر (حرف و اسم ) 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  آموزش پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1392 | ساعت 17 و 25 دقیقه و 28 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
تیزهوشان یا.... 

از قبل نوبت اول می دیدم که بعضی از دانش آموزان صحبت از برگزاری کلاس های تیزهوشان می کنندکه آنها را برای ورود به مدارس مثلا خاص آماده میکند . (چرا میگویم مدارس مثلا خاص ؟ چون به نظرم مدرسه ای که تمام دانش آموزان را با آزمون ورودی و معدل بالای 19.5ثبت نام میکند شاهکار نمیکند که دانش آموزانی بالاتر از سطح دانش آموزان دیگر خروجی میدهد ) 

به هرحال تب این کلاس ها بچه ها را و به خصوص اولیای آنها را گرفته بود و جالب اینکه همه اولیا هم فکر میکنند که فرزندشان نخبه ترین است . 

و اما یک روز ... دانش آموز نمره 8 که تو این کلاس ها شرکت میکردم . سرکلاس وقتی جزوه کلاس تیزهوشانش را گرفتم که حواسش به درس باشد متوجه شدم دقیقا جزوه عربیش است . وجالب هم اینکه اصرار داشت که همان موقع بهش برگردانم  چراکه معلم تیزهوشانشان اصرار داشته اند که این جزوه دست کسی نیفتد . 
برایم جالب بود اما .... خلاصه که دانش آموز تو امتحانات نوبت اول رسید به نمره .... 
حالا اینها مهم نیست . آن چیزی که مهم است این است که مطمئنم همه دبیران ما نهایت سعیشان را میکنند تا دانش آموزان بتوانند بهترین باشند . فقط لازمه اش این است که خود دانش آموزان هم سعی خودشان را بکنند و تمرین بیشتری داشته باشند . 
همیشه به بچه ها گفتم بهترین کتاب برای هرآزمونی کتاب درسی خودشان است . چطوری ؟ اینطوری که سرکلاس درس می پرسم . 
یک چند تا از سوالات من درآوردی سر کلاس هایم برای پایه سوم راهنمایی  که نسلش برای سال بعد برچیده میشود .  

به عنوان مثال تو درس ششم 

مؤنث عبارت نحن جائعون  را بگویند . شاید خیلی از بچه ها بگویند نحن جائعنَ .. که توجه به اسم و فعل نمی کنند . مؤنث این عبارت میشود نحن جائعاتٌ . 

یا درعبارت توَکُّلُنا ...  انواع کلمه را بیان کنند و بعد هم آن را درمقایسه با کلمات ( توَکَّلنا  / توَکَّلَنا / نتوَکَّلُ ) قرار میدهیم و معنی همه آنها را ازشون میخواهم و همینطور هم نوع کلمه شان را . 

ضمن اینکه بعداز اینکه همان کلمه اولی را که تو کتاب خودشان هست راهم معلوم میکنند ازشون میپرسم پس چرا الف ولام و یا تنوین ندارد ؟ مگراین دوتا از نشانه های اسم نیستند ؟ 

یاوقتی که عبارت لاشیء فی البحر را ترجمه میکنند نوع ترجمه شان باید درست باشد و کلمه هیچ را بیاورند و البته اینکه چرا .... 

همینطور وقتی که عبارت به این شکل ها میاد : 
......... هؤلاء قرب مدینتهم .
........... قرب مدینتهم . 
........... هؤلاء قرب مدینتهنّ .
........... قرب مدینتهنّ. 

فعل (یسکن ) برای هرکدام از عبارت های بالا به چه شکلی میاد؟ 

یا مثلا تو درس 5 عبارت علم الله سوء نیّة الولدَینِ .... چرا الولدَین آورده و والدانِ را نیاورده ؟ اگر والدان بیاد غلط است یا درست ؟ 

یا عبارت های الاشجار مثمرة ... الفواکه کثیرة ... چرا بااینکه الاشجار و الفواکه جمع هستند مثمرة و کثیرة به شکل مفردآمدند و مؤنث ؟ 

ویا در درس چهارم : 

اگر عبارت أُسجُن هؤلاء المتمرّدین ... تبدیل بشودبه أَسجُنُ هؤلاء المتمرّدین ایا تو معنی جمله تغییری ایجادمیشود ؟ 

ویا عبارت أُصلُبهم اگر بشود أَصلُبُهم ... چه تفاوتی ایجاد شده ؟ واصلا آیا تفاوت کرده ؟ 

اگر همین عبارت بشود أَصَلَبَهم ..... آن وقت چه اتفاقی رخ داده ؟ معنیش چی میشود ؟ 

همه کتاب درسی دانش آموز میتواند سوالی از تیزهوشان باشد . و دانش آموز اگر بخواهد تو همان کلاس های درس میتواند خودش را برای هر ازمون ورودی آماده کند بدون اینکه نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای داشته باشد . ولی .... نمیدانم چی هست که وقتی پول میدهی انگار بیشتر بهت میسازد ... 

میشود یک روز وقت گذاشت و تمام سوالای را که اینطوری از دانش آموزان می پرسم را تو یک مجموعه آورد اما بهتر است که بچه ها تو همان کلاس درس و به شکل ناگهانی باهاشون مواجه بشوند . به قول یکی از بچه ها انرژی ای که تو کلاس عربی مصرف می کنند برابر است با انرژی ای که از صبحش توی سه تا کلاس درسی مصرف کردند . 

از همین جا به آن دانش آموز عزیزم میگویم که تو بهترینی . و مثل تو در مدرسه شاید ده تا باشند . واین راهم میدانم که بهتان سخت میگیرم ولی ... دیگر چه کنیم . همین است دیگر .

طبقه بندی: آموزش پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  عمومی، 

تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1392 | ساعت 19 و 57 دقیقه و 28 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | محبت توعزیز
آزمون نوبت اول پایه سوم راهنمایی 

همکاران و دانش آموزان عزیز می توانند با کلیک بر روی نوشته زیر این فایل را دریافت نمایند . 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : شنبه 21 دی 1392 | ساعت 10 و 05 دقیقه و 20 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

تعداد کل صفحات : 7 ::      1   2   3   4   5   6   7