هماره موفقیتتان آرزویم است . 

دخترای گلم مبارکتان باشد ورودتان به مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان 
والبته تبریک ویژه به روناک گلم . پریسای عزیزم . نسترن مهربانم . فاطمه جانم و آرینای قشنگم 

طبقه بندی: آموزش پایه سوم راهنمایی،  عمومی،  خبر نامه ، 

تاریخ : دوشنبه 30 تیر 1393 | ساعت 16 و 10 دقیقه و 09 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
شکیلا خانم سلام 

وقتی دوتا اسم پشت سر هم می آیند یا ترکیب وصفی هستند یا ترکیب اضافی 

در ترکیب وصفی بهشان میگوییم موصوف و صفت  . و در ترکیب اضافی میگوییم مضاف و مضاف الیه 

اما از کجا بفهمیم . اولا اینکه صفت مفهومش مشخص است . دوم اینکه وقتی مثلا میگویی کتاب ِ محمد 

کافی است اون کسره را از زیر کتاب برداری و یک ویرگول بگذاری و بعد جمله را بخونی با یک است . یعنی بگویی : کتاب ، محمد است . جمله ات معنی ندارد پس محمد میشود مضاف الیه 


مضاف الیه همیشه مجرور است یعنی  ِ  یا   ٍ  می گیرد . 

اما مضاف نقش نیست . بنابراین به نقشش توی جمله نگاه می کنیم . می بینیم که مثلا فاعل است یا نبتدا است یا خبر از نوع اسم است یا مفعول است یا مجرور به حرف جر و.... 

و بعد از اینکه نقشش را تشخیص دادیم حالا برایش حرکت می گذاریم . مثال : 

رأیتُ والد تلمیذ فی الشارع  . 

میگوید دیدم . کی دید ؟ تُ نشان میدهد که من دیدم . پس تُ میشود فاعل 

چه کسی را دید ؟ پدرمحمد را دید . الان چدر محمد دوتا اسم هستند که به هم اضافه شده اند و ترکیبشان هم اضافی است یعنی همان مضاف و مضاف الیه . 

گفتیم مضاف نقش نیست پس باید دنبال یک نقش برای والد باشیم . می گوید دیدم . چه کسی را ؟ پدر را . 

بنابراین پدر  ؛ مفعول است و مفعول هم منصوب است . یعنی  ً یا َ  و چون اینجا بعد پدر یک مضاف الیه داریم و پدر مضاف شده بنابراین تنوین نمیگیرد و فقط   َ  بهش میدهیم و می نویسیم والدَ محمد ٍ 

ضمن اینکه بارها تو کلاس توضیح این مطلب را گفتم . اما  .... امان از شیطنت طبقه بندی: آموزش پایه سوم راهنمایی،  آموزش عربی پایه اول دبیرستان،  پاسخ به نظرات ، 

تاریخ : جمعه 29 فروردین 1393 | ساعت 19 و 01 دقیقه و 53 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
شهرزاد جان سلام . 

سوالت را در پیام ها گذاشته بودی و مجبور شدم اینجا پاسخ بدهم . 

اعراب محلاً منصوب یا محلا مرفوع 

زمانی که اعراب کلمه ای را نتوانیم تغییر بدهیم از اعراب خودش استفاده می کنیم و در هر نقشی که باشد آن کلمه ، براساس نقشش می گوییم محلا مجرور . محلا منصوب . یا محلا مجرور 

مثلا کلمه ( هذه ) از کلماتی است که هیچ وقت اعرابش تغییر نمی کند . حالا به این سه جمله دقت کن : 

هذه محفظة ٌ  .  

نظرت هذه البنت إلی السماء . 

رأیت ُ هذه التلمیذة فی المدرسة . 

در جمله اول : هذه مبتدا است و مبتدا باید مرفوع باشد یعنی ُ  یا  ٌ   . اما چون اعراب هذه تغییر نمی کند می گوییم محلا مرفوع ( یعنی در جایی قرار گرفته که باید مرفوع باشد ولی نمیتواند ) 

در جمله دوم : هذه فاعل است و فاعل باید مرفوع باشد اما باز مثل شکل اول نمی تواند علامت رفع را بگیرد پس می گوییم محلا مرفوع 

در جمله سوم : هذه مفعول است و مفعول هم منصوب است یعنی  َ  یا  ً  . اما باز اعراب هذه همن است که بوده پس می گوییم مفعول و محلا منصوب 

همینطور در عبارتی که هذه مجرور به حرف جر و یا مضاف الیه باشد که می گوییم محلا مجرور طبقه بندی: پاسخ به نظرات ،  آموزش عربی پایه اول دبیرستان،  آموزش پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : جمعه 29 فروردین 1393 | ساعت 18 و 10 دقیقه و 16 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
عزیزی که پیغام گذاشته بودید و درباره عبارت (الله الصمد ) سوال کرده بودید 


درمبتدا و خبر اصل براین است که مبتدا معرفه و خبر نکره باشد . اما همیشه این مورد صدق نمیکند و گاهی قوانین برخلاف قاعده اجرا میشود . 

از جمله در جایی که خبر بخواهد انحصار را برساند مثل همین مورد سوالتان . الله الصمد . الصمد منحصر به خداوند است و تنها خدا است که بی نیاز می باشد . پس خبر به شکل معرفه آمده است . 

ویا در عبارت ویلٌ للمطففین که می بینیم کلمه ویل که مبتدا است نکره است نه معرفه . هرگاه مبتدا به شکل دعایی باشد به صورت نکره می آید درست مثل همین جا . 

و یا زمانی که خبر ازنوع حرف و اسم برمبتدا پیشی بگیرد مبتدا به شکل نکره می آید . مثل علی المنضدة محفظة ٌ . 

به نظر می آید که تا همین مقدار برای دانستن کفایت میکند . طبقه بندی: آموزش پایه سوم راهنمایی،  آموزش عربی پایه سوم دبیرستان،  آموزش عربی پایه دوم دبیرستان،  آموزش عربی پایه اول دبیرستان، 

تاریخ : پنجشنبه 24 بهمن 1392 | ساعت 21 و 33 دقیقه و 19 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
بازهم به همان دلیل دوهفته تعطیلی پشت سرهم وعربی یک جلسه درهفته و امتحان روز شنبه 


صفحات 107-112

سوال یک : 

الف ) مردکفاش مجبور است و زیادکارمیکند . 

ب) سپاس برای خدای پروردگارجهانیان است 

ج) برمیخیزم و تا طلوع سپیده دم کار میکنم 

د) برو ودرب را به آرامی باز کن . 


سوال دوم : 

الف : احذیة / ب) الصدق / ج) العشاء / د) مصباح ، ضوء  / ث) گواه / ج)دقیق / چ) بهترین راه / ح) خواب 

سوال سوم : 

الف ) أعلمُ . صعبة / من . زندگی 

ب) شهور . کانت / روزها . خسته 

سوال چهارم : 

الف : 1 /    ب: 2 

سوال پنجم : 

الف ) چه وقت پدر راز کفش ها را فهمید ؟ 

ب) آسمان ها و زمین را آفرید . 

سوال ششم : 

الطفلُ جلسَ علی الکرسیّ .   / ب) هذه الاشجارُ باسقةٌ 

سوال هفتم : 

النظافة من الایمان  : تمیزی نشانه ایمان است 

سوال هشتم : 

الله (الرحمان) یرزق العباد  . خدا (خدای بخشنده) بندگان را روزی می دهد . 

سوال نهم : 

الف) الحمامة تأکل الحبة و کبوتر دانه را می خورد 

ب) الطالب یذهب الی غرفة العمل . دانش آموز به اتاق کار می رود . 

سوال دهم : 

الف ) صاحبُ  . رجلٌ   /  ب) سعیدٌ . تلمیذُ 

سوال یازدهم : 

الف ) مبتدا : الولد  / خبر : خرج از نوع فعل 

ب) المقاتلون : مبتدا  / راجعون : خبر از نوع اسم 

سوال دوازدهم : 

الف ) الطبیب  / ب) مریم   / پ) فی منتصف اللیل / ت) حتی مطلع الفجر / ث) لأنّه مضطر/ ج ) لا . هوفقیر 

سوال سیزدهم : 

1- المعلم ُ ذهبَ  / 2- البنتُ قرأت  / 3- الولدُ وجدَ المحفظة 

4- الطالبانِ جلسا / 5- الطائرُ یطیرُ  / 6- البنتُ شربت الماء 

سوال چهاردهم

الف ) جلسَ  . جالسة ٌ   /  ب) یرزقُ . رحیم ٌ  

پ) فی المسجد  . یسجدن  /  ت) طالبٌ  .  رجَعَ  . فی الغرفة 

سوال پانزدهم : 

محمدٌ  . رسولُ   / فاطمةُ . طالبةٌ  / الغضبُ . مفتاحٌ  / اللهُ .لطیفٌ 


ص 111فقط سوال یک .گزینه ب : مریمُ نهضت من النوم  


سوالات تستی : 

1- تسمع  / 2- صنع  / 3- واجب خبر / 4- ایها الطالب .ماذاتعمل 

5- الجمیع  / 6- منظمة  / 7- أعمل / 8- الطبیب / 9- النظافة  / 10- الطفل  
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  آموزش پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1392 | ساعت 18 و 30 دقیقه و 43 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
متاسفانه به خاطر تعطیلی مدارس در هفته قبل به علت بارش برف و این هفته هم به دلیل یوم الله 22بهمن ، و امتحانی که روز شنبه قرار است برگزار بشود مجبورم که این پست را بگذارم .والاّ ازاینکه جواب تمرینات را مستقیم دراختیار دانش آموزان بگذارم اصولا خوشم نمیاد . به هرحال این هم جواب تمرینات این درس . بدون اینکه سوالات را بنویسم 

تمرین اول : 

1- ذهبت لمساعده والدها 
2- فی النوم 
3- فی یوم قبل طلوع الفجر 

تمرین دوم :

1- الطالبُ ذهبَ             2- الاشجارُ فی الحدیقةِ  
3- الطائرُ فی السّماءِ          4- الولدُ جالس ٌ . 
5- الکتاب ُ علی المحفظةِ           6- الاسدُ أکلَ الطعامَ  

تمرین سوم :

المعلمُ عالمٌ   /   الوالدُ مؤدبٌ  / البحرُ هائجٌ   / البیتُ نظیفٌ  / اللهُ علیمٌ  

تمرین چهارم : 

1- النظافة من الایمان 
2- المعلمة بدأت بالدرس 
3- الله خلق السماوات 
4- الرحمان یرزق العباد 

تمرین پنجم : 

1- الصدقُ نجاةٌ 

2- السّرُ أمانة ٌ 

3- الغضبُ مفتاحُ لکل شر 

4- الثروة ُ فانیة ٌ 

تمرین ششم : 

1- وخداوند برهر چیزی گواه است . 
2- سپاس برای خداوندی که پروردگار جهانیان است (برای خداوند پروردگار جهانیان) 
3- وستارگان به دستورش تسخیر شده اند 
4- خداوند نسبت به بندگانش دقیق است 

دراسات قرآنیة 
1- المضطر     / 2- الشهور  / 3- مطلع 

بخش دوم : 

الله  : مبتدا  / الصمد : خبر (اسم) 

ویل : مبتدا  / للمطففین : خبر (حرف و اسم) 

الله : مبتدا / یشهد : خبر (فعل ) 

تنزیل : مبتدا  / من الله : خبر (حرف و اسم ) 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  آموزش پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1392 | ساعت 16 و 25 دقیقه و 28 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
تیزهوشان یا.... 

از قبل نوبت اول می دیدم که بعضی از دانش آموزان صحبت از برگزاری کلاس های تیزهوشان می کنندکه آنها را برای ورود به مدارس مثلا خاص آماده میکند . (چرا میگویم مدارس مثلا خاص ؟ چون به نظرم مدرسه ای که تمام دانش آموزان را با آزمون ورودی و معدل بالای 19.5ثبت نام میکند شاهکار نمیکند که دانش آموزانی بالاتر از سطح دانش آموزان دیگر خروجی میدهد ) 

به هرحال تب این کلاس ها بچه ها را و به خصوص اولیای آنها را گرفته بود و جالب اینکه همه اولیا هم فکر میکنند که فرزندشان نخبه ترین است . 

و اما یک روز ... دانش آموز نمره 8 که تو این کلاس ها شرکت میکردم . سرکلاس وقتی جزوه کلاس تیزهوشانش را گرفتم که حواسش به درس باشد متوجه شدم دقیقا جزوه عربیش است . وجالب هم اینکه اصرار داشت که همان موقع بهش برگردانم  چراکه معلم تیزهوشانشان اصرار داشته اند که این جزوه دست کسی نیفتد . 
برایم جالب بود اما .... خلاصه که دانش آموز تو امتحانات نوبت اول رسید به نمره .... 
حالا اینها مهم نیست . آن چیزی که مهم است این است که مطمئنم همه دبیران ما نهایت سعیشان را میکنند تا دانش آموزان بتوانند بهترین باشند . فقط لازمه اش این است که خود دانش آموزان هم سعی خودشان را بکنند و تمرین بیشتری داشته باشند . 
همیشه به بچه ها گفتم بهترین کتاب برای هرآزمونی کتاب درسی خودشان است . چطوری ؟ اینطوری که سرکلاس درس می پرسم . 
یک چند تا از سوالات من درآوردی سر کلاس هایم برای پایه سوم راهنمایی  که نسلش برای سال بعد برچیده میشود .  

به عنوان مثال تو درس ششم 

مؤنث عبارت نحن جائعون  را بگویند . شاید خیلی از بچه ها بگویند نحن جائعنَ .. که توجه به اسم و فعل نمی کنند . مؤنث این عبارت میشود نحن جائعاتٌ . 

یا درعبارت توَکُّلُنا ...  انواع کلمه را بیان کنند و بعد هم آن را درمقایسه با کلمات ( توَکَّلنا  / توَکَّلَنا / نتوَکَّلُ ) قرار میدهیم و معنی همه آنها را ازشون میخواهم و همینطور هم نوع کلمه شان را . 

ضمن اینکه بعداز اینکه همان کلمه اولی را که تو کتاب خودشان هست راهم معلوم میکنند ازشون میپرسم پس چرا الف ولام و یا تنوین ندارد ؟ مگراین دوتا از نشانه های اسم نیستند ؟ 

یاوقتی که عبارت لاشیء فی البحر را ترجمه میکنند نوع ترجمه شان باید درست باشد و کلمه هیچ را بیاورند و البته اینکه چرا .... 

همینطور وقتی که عبارت به این شکل ها میاد : 
......... هؤلاء قرب مدینتهم .
........... قرب مدینتهم . 
........... هؤلاء قرب مدینتهنّ .
........... قرب مدینتهنّ. 

فعل (یسکن ) برای هرکدام از عبارت های بالا به چه شکلی میاد؟ 

یا مثلا تو درس 5 عبارت علم الله سوء نیّة الولدَینِ .... چرا الولدَین آورده و والدانِ را نیاورده ؟ اگر والدان بیاد غلط است یا درست ؟ 

یا عبارت های الاشجار مثمرة ... الفواکه کثیرة ... چرا بااینکه الاشجار و الفواکه جمع هستند مثمرة و کثیرة به شکل مفردآمدند و مؤنث ؟ 

ویا در درس چهارم : 

اگر عبارت أُسجُن هؤلاء المتمرّدین ... تبدیل بشودبه أَسجُنُ هؤلاء المتمرّدین ایا تو معنی جمله تغییری ایجادمیشود ؟ 

ویا عبارت أُصلُبهم اگر بشود أَصلُبُهم ... چه تفاوتی ایجاد شده ؟ واصلا آیا تفاوت کرده ؟ 

اگر همین عبارت بشود أَصَلَبَهم ..... آن وقت چه اتفاقی رخ داده ؟ معنیش چی میشود ؟ 

همه کتاب درسی دانش آموز میتواند سوالی از تیزهوشان باشد . و دانش آموز اگر بخواهد تو همان کلاس های درس میتواند خودش را برای هر ازمون ورودی آماده کند بدون اینکه نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای داشته باشد . ولی .... نمیدانم چی هست که وقتی پول میدهی انگار بیشتر بهت میسازد ... 

میشود یک روز وقت گذاشت و تمام سوالای را که اینطوری از دانش آموزان می پرسم را تو یک مجموعه آورد اما بهتر است که بچه ها تو همان کلاس درس و به شکل ناگهانی باهاشون مواجه بشوند . به قول یکی از بچه ها انرژی ای که تو کلاس عربی مصرف می کنند برابر است با انرژی ای که از صبحش توی سه تا کلاس درسی مصرف کردند . 

از همین جا به آن دانش آموز عزیزم میگویم که تو بهترینی . و مثل تو در مدرسه شاید ده تا باشند . واین راهم میدانم که بهتان سخت میگیرم ولی ... دیگر چه کنیم . همین است دیگر .

طبقه بندی: آموزش پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  عمومی، 

تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1392 | ساعت 18 و 57 دقیقه و 28 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | محبت توعزیز
سلام به دانش آموزان گلم که از الان استرس امتحان را دارند . 

نترسید . امتحان آنقدرها هم سخت نیست . اگر خوانده باشید . دیدم که خیلی هاتون از جمع و مفردهای مردم آزار سوال کردید و سراغشان را گرفتید . برای همین هم لینکش را اینجا میگذارم تا راحت پیدایشان کنید . روی نوشته زیر کلیک کنید صفحه اش برایتان باز می شود . 

                                          جمع و مفردهای مردم آزار  


در ضمن انشاء الله فردا بعد امتحان به محض اینکه برسید خانه بعد از ساعت 9 برای سوم راهنمایی و بعد از ساعت 11برای هفتم میتوانید سوالات را با جواب هایش ببینید و با جواب های خودتان چک کنید . موفق باشید طبقه بندی: عمومی،  خبر نامه ،  آموزش پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : جمعه 20 دی 1392 | ساعت 20 و 37 دقیقه و 30 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
(دانش آموزان گوش هایشان را بگیرند . چشم هایشان راهم ببندند براین مطلب ) 

همکاران عزیز 

تو را به خدا . خواهشاً 

به دانش آموزان آموزش غلط ندهید . 

باور کنید پاک کردن صورت مسئله و دوباره نوشتن خیلی سخت تر از این است که از اول به دانش آموزان درست درس را یاد بدهیم . 

یا نگویید یا اگر میخواهید بگویید درست بگویید . 

همکار محترمی که می نویسی و پخش هم میکنی 

اینکه اسم مثنی دوعلامت دارد ( انِ . ینِ ) 

و بعد میگویی میدانید این دوتا هرکدام کجا به کار می روند ؟ 

و زیرش هم می نویسی هرجا که اسم مفردمان ( ُ ) داشت از ( انِ ) 

و هرجا که ( َ    ِ  ) داشت از (ین ) استفاده می کنیم . 

این یعنی چی ؟ 

تو را به خدا درست یاد بدهید . اگر نه اصلا نگویید . بگذارید بچه ها به موقع خودشان یاد بگیرند . 

یک کلام بگویید هر جا ما نیاز به  علامت رفع داشتیم از (انِ ) و هرجا نیاز به علامت نصب یا جر داشتیم از ( ینِ ) استفاده می کنیم 

و این موارد را هم شما تو دبیرستان یاد می گیرید و البته دانش آموزان سال سوم راهنمایی الانمان زمانی که جمله اسمیه و فعلیه را یاد می گیرند . 

طبقه بندی: آموزش پایه هفتم ، ویژه دانش آموزان،  آموزش پایه هفتم،  آموزش پایه سوم راهنمایی،  آموزش عربی پایه سوم دبیرستان،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1392 | ساعت 21 و 02 دقیقه و 44 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

درس اول :

دوره عربی دوم راهنمایی . شامل فعل ماضی و مضارع و ضمایر منفصل و ضمایر متصل

 

درس دوم :

وزن کلمات که با این روش شما میتوانید کلمات از یک ریشه را دروزن های متفاوت و با معانی مختلف داشته باشید .

به عنوان مثال : سَبَحَ : شناکرد بروزن فَعَلَ /  سَبّحَ : تسبیح گفت بروزن فَعّلَ

 

درس سوم :

طریقه منفی کردن افعال ماضی و مضارع که ما بر سر فعل ماضی و لا بر سر فعل مضارع می آید مانند :

   دخل : داخل شد ، ما دخل : داخل نشد / یدخل : داخل می شود ، لایدخل : داخل نمیشود

همینطور کلمات پرسشی که عبارتند از : مَن . ما . أین . ماذا . بماذا . لماذا . کیف . هل . أ . متی .

 

درس چهارم و پنجم :

آموزش فعل امر که دانش آموزان در پایه سوم فقط با امر مخاطب آن هم از فعل های ثلاثی مجرد آشنا میشوند و نحوه ساخت آن :

برداشتن حرف ت از اول فعل مضارع مخاطب . گذاشتن همزه در اول آن . حرکت همزه با توجه به عین الفعل درمضارع . ساکن کردن فعل با حرکت یا حذف نون به جز صیغه دوازدهم

مانند :

 اُکتُب ْ : بنویس / اُکتبا : بنویسید / اُکتبوا : بنویسید / اُکتبی : بنویس / اُکتبا : بنویسید / اُکتبْنَ : بنویسید

 

درس ششم :

آموزش فعل نهی که باز هم دانش آموزان با فعل مخاطب آن را یاد میگیرند به این شکل که لا رابرسر فعل مضارع مخاطب می آورند .

تفاوت فعل نهی با فعل نفی مضارع دراین است که فعل مضارع به حالت منفی ترجمه میشود و آخر آن هم ساکن نمیشود اما در فعل نهی حرف آخر ساکن میشود

مانند :

لا تکتُبْ : ننویس / لاتکتبا : ننویسید / لاتکتبوا : ننویسید / لا تکتبی : ننویس / لاتکتبا: ننویسید / لاتکتُبْنَ : ننویسید

 

درس هفتم و هشتم و نهم :

انواع جملات و ارکان آنها

جملات اسمیه که در آنها به دنبال مبتدا و خبر (همان نهاد و گزاره ) می گردیم .

جملات فعلیه که در آن به دنبال فعل و فاعل هستیم .

و در هردو جمله میتوان مضاف الیه یا مفعول یا صفت یا جارو مجرور داشت .

خبر به یکی از سه حالت اسم . فعل یا حرف واسم می آید .

فاعل در جملات فعلیه همیشه بعد از فعل قرار میگیرد که میتواند اسم ظاهر یا ضمیر آشکار یا ضمیر پنهان باشد .

فاعل در جملات فعلیه همان مبتدا در جملات اسمیه است .

در فعل های مخاطب و متکلم فاعل اسم ظاهر نمی باشد . در این افعال فاعل یا ضمیر آشکار (همان علامت های فعل ) و یا ضمیر پنهان است .

 

نقش ها و حرکات در یک جدول 

 

نقش مبتدا خبر فاعل مفعول مضاف الیه مجرور به حرف جر صفت
اعراب  ُ      ٌ ُ        ٌ ُ       ٌ َ       ً  ِ          ٍ   ِ          ٍ باتوجه به موصوف

 

یادتان باشد اسم در سه حالت تنوین نمی گیرد

1- ال داشته باشد

2- اسم مضاف باشد

3- اسم شخص مونث باشد

 

اعراب یعنی حرکت حرف آخر کلمه .

خبر اگر از نوع حرف و اسم یا فعل باشد اعراب رفع در آن آشکار نمیشود .

میتدا میتواند اسم اشاره یا ضمیر یا اسم ظاهر باشد یا اسم پرسشی .

 

مثال برای نقش کلمات :

  الوالدُ ناجحٌ فی عملِه .  الوالد : مبتدا   ناجح : خبر از نوع اسم

 

یرجعَ الطلاب الی بیتهم . 

یرجع : فعل  . الطلاب ُ : فاعل  .  الی بیت  جارو مجرور  . بیت : مجرور به حرف جر . هم : مضاف الیه

 

اگر ریز نکاتی هم هست در فواصل درس ها بیان میشود  .

 
طبقه بندی: آموزش پایه سوم راهنمایی،  آموزش عربی پایه اول دبیرستان، 

تاریخ : شنبه 12 اسفند 1391 | ساعت 21 و 22 دقیقه و 55 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
باسلام خدمت شما میشه بگید ببینم که آیا فعل امر همیشه حمزه میگیرد اگر آره برای چه اگ نه برای چه اگر می شود لطف کنید به وبلاگ من بیاید و جواب را بدهید مرسی
 
 
پاسخ شما : محمد جان . سلام . خیر . فعل امر همیشه همزه نمی گیرد . زمانی فعل امر همه میگیرد که بعد از حذف حرف مضارعه ، حرف اول ساکن باشد . مثال :
تذْهبُ که بعد از حذف ت حرف ذ ساکن است . بنابراین همزه اول آن می آوریم تا بتوانیم بخوانیم .
اما فعل مثلا تُعَلّمُ بعد از برداشتن ت از اول آن حرف ع حرکت دارد . بنابراین نیازی به همزه امر نداریم .
ببخشید که نتوانستم تو وبلاگت جواب بدهمطبقه بندی: پاسخ به نظرات ،  آموزش پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : شنبه 15 مهر 1391 | ساعت 19 و 19 دقیقه و 10 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

انواع «ما» در زبان عربی

کلمه ی «ما» در زبان عربی هشت معنی مختلف داره، ولی قبل از اینکه به معنی بپردازیم باید بدونیم این کلمه جزء کدوم یک از سه نوع کلمه (اسم، فعل، حرف) هست. جالبه بدونید که «ما» هم اسم هست، هم فعل است و هم حرف!!! به نمودار زیر توجه کنید:

اول «ما» رو در اسم بررسی میکنیم. پس باید بدونیم نکره هست یا معرفه.

«ما» اسم به دو قسمت تقسیم میشه:   1) ما معرفه (اسم موصول)                         2) ما نکره (کل ما موجود)

 

«ما» معرفه

اسم موصول اسمی است که دو جمله ی مرتبط به هم رو به هم وصل میکنه مثلاً:

1) انسان تلاش میکند                                 2) انسان موفق میشود

انسانی که تلاش میکند موفق میشود

 

در فارسی حرف «که» این دو جمله رو به هم وصل کرد اما در عربی:

1) الانسان یجتهد                                      2) الانسان ینجح

الإنسان الذی یتجهد ینجح

 در این جمله «الذی » نقش همون «که» در فارسی رو داره .  آیا میشه بعد از اسم نکره موصول بیاد؟

جوابش هم میشه خیر زیرا ما درباره ی اسمی توضیح میدیم که برای ما از قبل شناخته شده است وگرنه چیزی رو که نشناسیم توضیحی نداریم درباره اش بدیم

در عربی اسامی مانند الذی، التی و... این نقش رو انجام میدند که به دو دسته عام و خاص تقسیم میشند. خاص برای انسان به کار میره و عام برای غیر انسان.. حالا کلمه ی «ما» اسم موصول برای عام هست که معرفه است و دو جمله که درباره ی غیر انسان است رو به هم وصل میکنه مثلا:

1) اکتسبوا العلم                            2) العلم ینفعکم

إکتسبوا ما  ینفعکم من العلم 


 

«ما» نکره

این حرف در فارسی به معنای «چیزی که» معنی میشه و در واقع یک چیز رو از بقیه چیز ها جدا میکنه برای همین بهش میگن کل ما موجود یعنی هرچیزی که وجود داره و در واقع مخفف شده ی «کلّما» هستش. مثلا:

إشرَح ما سمعتَ (به جای: إشرح کلما سمعتَ) = هرچه شنیدی توضیح بده

این «ما» اگر بر سر فعل و حرف میاد گاهی ممکنه با ما نافیه اشتباه بشه و کاملا مشابه هم هستند و باید از معنی جمله و موقعیتش تشخیصش داد. مثلاً:

(قُل ما سمعتَ) هم یعنی (آنچه شنیدی بگو) و هم یعنی (بگو نشنیدی) و هر دو تا معنی هم درست هستند.

 

فعل تعجب

حالا میرویم سراغ «ما» به عنوان فعل... ما در این جا معنای (چه...است) میباشد که در سه نقطه بین چه و است نود درصد اسم تفضیل میاد. در کتب درسی از این نوع ما استفاده شده اما نه ازتون پرسیده میشه و نه در قواعد اومده. ولی باید بتونید تشخیصش بدید تا متن های کتاب رو ترجمه کنید. این ما همییییشه اول جمله میاد و معمولا بعدش مضاف و مضافٌ الیه میاد که اکثرا مضاف اسم تفضیله و معمولا هم آخر جمله علامت تعجب میذارند مثلا:

ما أجمل الهواء الیوم! = چه هوای زیبایی!

ما أحسن کتاباً! = چه کتاب خوبی!

ما أروعة! = چه جالب!

 

«ما» نافیه

این «ما» رو در سال سوم راهنمایی درس الراعیة الصغیرة خوندید. قاعده اش هم خییییلی ساده است. هر موقع پشت سر فعل ماضی این «ما» بیاد فعل رو منفی میکنه مثلا رفت میشه نرفت، خورد میشه نخورد و... مثل:

ذهبَماذهبَ                            أکلَ ماأکلَ

البته در قرآن کریم جاهای زیادی دیده شده که این ما پشت فعل مضارع هم میاد و اون رو هم منفی میکنه؛ مثل «وَالَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا یَمْلِكُونَ مِن قِطْمِیرٍ»(آیه 13 سوره فاطر ) اما در قواعد فصیح عربی امروزی این دستور از زبان حذف شده و فعل مضارع رو فقط و فقط «لا» منفی میکنه؛ البته نباید فراموش کنیم که در زبان عامیانه هم ما فعل مضارع رو منفی میکنه که به ما ربطی نداره.

گفتیم اگر «ما» بر سر فعل بیاد ممکنه ما نکره هم باشه به معنی (هر آنچه)؛ چاره ای نیست برای تشخیص این دوتا جز تمرین و مفهوم جمله.

 

«ما» إستفهام

استفهام در زبان عربی یعنی طلب فهم کردن که فارسیش میشه سوال کردن و مخفف «ماذا» هستش. ما استفهام یعنی ما پرسشی که معنی اش «چه چیز؟» است و جمله رو سوالی میکنه و و پشت هر سه نوع کلمه میاد قالبا اول جمله میاد و وقتی استفهام باشه آخر جمله علامت سوال میذارند مگر اینکه بخواند اذیتتون کنند و تشخیص رو با خودتون بذارند. به مثال های زیر توجه کنید:

ما إسمک؟ اسمت چیست؟

ما فی یدک؟  در دستت چیست؟

ما هذا؟ این چیست؟

ما تطلب منی؟ از من چه میخواهی؟

ما هو رأیک حول هذا المجال؟ نظر تو درباره ای این موضوع چیست؟

 

«ما» ناهیه

که نخوندید و نمیخونید و کم کاربرد هم هست و به دردتون نمیخوره ولی چند تا مثال میزنم براتون:

ماتقولوا = نگویید

ماتشربی = ننوش تو یک زن

ماتکن کافراً = کافر مباش

 

«ما» زمانیه

این ما هم مانند فعل تعجب در قواعد آورده نشده ولی در ترجمه ازتون میخواند. معنیش هم از اسمش معلومه! یعنی «مادامی که...» «تا زمانی که...» این ما معمولاً پشت فعل میاد یا بعد از فعل امر یا... به مثال توجه کنید تا مطلب دستگیرتون بشه:

فاتقّوا الله ما إستطعتم = تا زمانیکه (مادامیکه) توان دارید و میتوانید تقوای الهی پیشه کنید.

أنا أدرس ما أنجح فی الامتحانات = من تا زمانیکه که در امتحانات قبول بشم درس میخونم.

 

«ما» کافّه

این ما همیشه پس از حروف مشبهه بالفعل میاد و در تأکید بیشتر و بی شک حروف مشبهه تأثیر دارد. مثلا:

إنَّ اللهَ إلهٌ واحدٌ = همانا خدا، معبودی است یکتا.

إنّما الله اله واحدٌ = بدون شک خدا معبودی یکتا است.

کأنّما یرحلون إلی الموت = گویا بدون شک به سوی مرگ میروند.

 

  باتشکر زیاد از پسر گلم سیامک عزیز که زحمت این مطلب رو برایم کشید . ممنون

 
طبقه بندی: یادگیری . روش های تدریس . طرح درس،  آموزش عربی پایه سوم دبیرستان،  آموزش عربی پایه دوم دبیرستان،  آموزش عربی پایه اول دبیرستان،  آموزش پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1391 | ساعت 16 و 28 دقیقه و 31 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

قابل توجه شما عزیزان در هر پایه ای از متوسطه که هستید .

در تحلیل الصرفی :

از شما می خواهند که هر خصوصیتی از یک کلمه را می دانید بیان نمایید . والبته که شناخت شما نسبت به کلمات در هر سال تفاوت میکند . مثلا شما در کلاس های راهنمایی یاد می گیرید که

انواع کلمه 3تا است . یا اسم یا فعل ویاحرف

واین اولین مورد برای هر تحلیل صرفی می باشد .

و بعد هر چه را که خاص از کلمه می دانید را باید بنویسید .

مثلا : تنجحُ الطالبات فی الامتحان .

دانش اموز می بایست مشخص کند در ابتدا نوع کلمه را و بعد هر چیزی را که درمورد آن یاد گرفته است .

تنجح : فعل . مضارع . للغائبة . ( وبعد در دبیرستان : معرب . لازم . ثلاثی مجرد . مبنی للمعلوم و..... )

الطالبات : اسم . جمع . مونث ( ودر دبیرستان : مشتق (اسم فاعل ) . معرب . معرفه . صحیح الاخر و... )

فی : حرف جر ( و در دبیرستان : عامل . مبنی بر سکون )

 

و اما برای شکّل :

شکّل به معنای حرکت گذاری است و ارتباط مستقیمی هم با للاعراب دارد . چرا؟

چون شما اول باید تشخیص بدهید که اون کلمه چه نقشی دارد و بعد حرکت گذاری کنید .

نقش هایی رو که شما پیدا میکنید برای راهنمایی (مبتدا . خبر . مفعول و فاعل  است ) و برای متوسطه ( مضاف الیه . صفت . نواسخ یعنی اسم و خبر افعال ناقصه ؛ حروف مشبهه بالفعل ؛ اسم لای نفی جنس و... )

و البته که باید بدونید هر کدوم چه حرکتی میگیرند .

اینکه مبتدا . فاعل . خبر از نوع اسم . اسم افعال ناقصه . خبر حروف مشبهه  همیشه مرفوع هستند یعنی  ُ   یا   ٌ میگیرند و البته موارد استثناء هم در این مورد رو هم باید در نظر بگیرید .

اینکه مفعول و خبر افعال ناقصه و اسم حروف مشبهه و اسم لای نفی جنس همیشه منصوب هستند یعنی  َ  یا   ً می گیرند .

و اینکه مضاف الیه و مجرور به حرف جر همیشه مجرور هستند یعنی  ِ  یا  ٍ می گیرند .

و هر کلمه ای ممکن است صفت هم داشته باشد که حرکت صفت مانند حرکت موصوف خود می باشد .

مثال :

أنا مدینة العلم

أنا : مبتدا . مبتدا بایدمرفوع باشد . اما ضمایر جزء کلمات مبنی هستند و اعرابشان تغییر نمیکند . پس حرکتی به آن نمیدهیم و می نویسیم : محلا مرفوع

مدینة : خبر است چون جمله را کامل کرده و ما گفتیم که خبر مرفوع می باشد . بنابراین یا باید  ُ بگیرد یا  ٌ . با توجه به اینکه بعد از ان مضاف الیه آمده است و اسم قبل از مضاف الیه نه (ال) میگیرد و نه تنوین پس میشود : مدینة ُ

العلم : مضاف الیه است و گفتیم که همیشه مضاف الیه مجرور است و چون (ال) دارد پس تنوین نمیگیرد و میشود : العلمِ

امیدوارم که متوجه شده باشید . سعی میکنم برای نوبت دوم نمونه هایی از کتاب هم بیاورم برایتان .

 

 

ادامه مطلب : با اینکه از دست این اقا سیامک خیلی دلخورم ولی نظرش بد نبود . پس برای فهم بیشتر تحلیل صرفی "

برای اسم :

1- مذکر یا مونث   /  2- مفرد یا مثنی یاجمع   / 3- جامد یا مشتق  / 4- معرفه یا نکره  /  5- منصرف یا غیر منصرف  /  6-  اسم مقصوریاممدودیامنقوص یا صحیح الاخر  /  7 - متصرف یا غیر متصرف / 8- معرب یا مبنی

 

برای فعل :

1- نوع فعل  / 2- صیغه فعل (مثلا مثنی مذکر غایب یا للغائبینِ) / 3 - معرب یا مبنی / 4- ثلاثی مجرد یا مزید و در صورت مزید بودن چه بابی می باشد؟ / 5- معلوم یا مجهول / 6- لازم یا متعدی

 

برای حرف :

1- نوع حرف  / 2- عامل یا غیرعامل  / 3- مبنی علی ...

 

 
طبقه بندی: آموزش پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال سال دوم دبیرستان رشته تجربی،  آموزش عربی پایه دوم دبیرستان،  آموزش عربی پایه اول دبیرستان، 

تاریخ : دوشنبه 19 دی 1390 | ساعت 14 و 53 دقیقه و 21 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
جواب به سوالاتتون رو تو اون یکی وبلاگ دادم . میتونید بروید و ببینید


طبقه بندی: آموزش پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 19 دی 1390 | ساعت 14 و 49 دقیقه و 59 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

هؤلاء و اولئک

این دوتا جمع اسم های اشاره (هذا، هذه ) و (ذلک ، تلک ) هتند که در کلاس اول راهنمایی  یاد گرفتید .

هؤلاء به معنی اینها برای اشاره به نزدیک و اولئک به معنی آنها برای اشاره به دور به کار می روند .

نکات مهم این است :

۱- این دو اسم اشاره فقط برای انسان ها به کار می روند و برای اشیاء نمیان .

۲- اگر اسم بعد از این دو (ال) داشته باشد این دوتا به شکل مفرد ترجمه میشوند .

مثال:

هؤلاء عالمونَ . اینها دانشمند هستند .        هؤلاء العالمون .....  این دانشمندان ....

هؤلاء اشجار غلط است چون گفتیم اسم های اشاره جمع فقط برای انسان ها به کار میروند .

و برای اشیائی که جمع بسته میشوند بدون در نظر گرفتن اینکه مذکر هستند یا مونث ، براشون اسم اشاره رو به شکل  مفرد و مونث میاریم . یعنی میگیم : تلک اشجار یا هذه اشجار .

ضمن اینکه هذه و تلک برای اسم های مفرد مونث هم به کار میروند .
طبقه بندی: آموزش پایه دوم راهنمایی،  آموزش پایه سوم راهنمایی،  آموزش عربی پایه اول دبیرستان،  آموزش پایه اول راهنمایی، 

تاریخ : پنجشنبه 10 آذر 1390 | ساعت 18 و 54 دقیقه و 06 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

دوباره رسیدیم به اینکه چطوری میتونیم متن کتاب رو به گونه ای بخونیم که سوال برانگیز باشد . طوری که با این روش کارکردن مطلب برامون ماندگار بشه و هیچ وقت از یادمون نره .

درمتن درس۴کتاب سوم راهنمایی که مربوط به آموزش فعل امر است جملاتی است که قابل تأمل و تفکر است و میشه روشون به عنوان سوال فکر کرد واما این عبارات:

اُسجُن هؤلاء المتمردین . این عین عبارت کتاب است که معنیش میشه : این شورشیان را زندانی کن .

حالا  عبارت وسوال امتحانی میتونه این باشد : عبارات زیر راترجمه کنید .

اَسجُنُ هؤلاء المتمردین .        که معنیش میشه : این شورشیان را زندانی میکنم .

اَ سَجَنَ هؤلاء المتمردین ؟      معنای آن : آیا این شورشیان را زندانی کرد؟

توضیح اینکه چجوری به این جواب ها رسیدیم

درعبارت اول که مربوط به خود کتاب بود فعل به شکل امر است چون حرف اخر ساکن است .

درعبارت دوم فعل مضارع مخاطب است چون حرف  آخرش ضمه یا   ُ است و حرف (ا) هم که دراولش اومده باحرکت اَ است که میدونید افعال امر شما در ثلاثی مجرد یعنی فعل های سه حرفی یا اِ میگیره یااُ

درعبارت سوم اول اینکه بعد از ا  حرف س ساکن نیست و حرکت داره و دوم اینکه حرف آخر نه ساکن است نه مضموم و حرکتش فتحه یعنی   َ است . پس فعل ماضی است و همزه ای که در اول اومده کلمه پرسشی به معنای ایا است .

سوال بعدی میتونه این باشد درعبارت :

هم مشغولون بعبادة الله .

اول اینکه مونثش کنید .    جوابش : هنّ مشغولات بعبادة الله

دوم اینکه از کلمه مشغولون فعل امر بسازید که این یکی از سوالاتی است که ذهن رو درگیر میکنه که آیا اصلا میشه از این کلمه امر بسازیم . مسلما خیر . چرا که مشغولون بروزن مفعولون است و ما در بخش وزن کلمات گفتیم که اگر کلمه ای بروزن مفعول بود اسم است نه فعل . پس از اسم نمیتونیم فعل امر بسازیم و این سوال از ابتدا مشکل داشته و فقط برای درگیرکردن دانش اموز با آموخته های خودش اون هم در طی تدریس مناسب است .

بچه ها ! خواهشم این است که به کتاب درسیتون به شکل سوالات مطرح شده نگاه کنید و از هرقسمت حداقل دوتا سوال برا خودتون طرح کنید . سوالاتی که ذهن درگیر باشد .

                                                                     موفق باشید .
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  آموزش پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : چهارشنبه 9 آذر 1390 | ساعت 20 و 43 دقیقه و 53 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوالاتی که مبینا خانم کرده اند و شاید سوال خیلی از شماها هم باشد . من عین سوالات ایشون رو اینجا کپی میکنم . واگر هم درسوالات غلط املایی داشته باشند پایین صحیحش رو میارم . درپاسخ .

واما سوالات ایشون

سلام مجدد-مفرد اشداء-شدد-وسنوات سنه-اخوه جمع دیگرش اٍخوان است-مترادف صعب یسر است-چرا در ترجمه لا فائده می اوریم هیچ فائده ای چون بعد از اسم بعد از لا اگر منصوب باشد هیچ معنا می دهد-اگر ممکن هست به سوالاتم جواب دهید-1-چرا در ترجمه جمله هل تحب اللعب فی الصحراء آیا بازی در صحراءرادوست داری ترجمه می کنیم2-انزار (ز)به چه معناست3-ایا حروف الفبا مذکر ومونث دارد؟4-اگر ممکن هست بیشتر توضیح دهید که چه موقع کلمات با (ال)وچه موقع با تنوین می آید5-اسمهایی که بر وزن فعیل هستند را صفت مطلق می نامند یعنی چه؟6-چرا جمله یا ولدت عیسی را عیسی را بدنیا آورد ترجمه می کنیم -چرا نمی گوییم عیسی بدنیا آمد

- مفرد اشداء = شدید            مفرد سنوات =سنة         

-جمع أخ (برادر) = إخوان و إخوة است .

- مترادف صعب = عسر است به معنی سختی و یسر متضاد اون هست .

- درترجمه لا + اسم منصوب بعدش = حتما هیچ میاری چون لا دراینجا لای نفی جنس است .

- درجمله هل تحب اللعب ..... ؟ بازی میکنی ترجمه میکنیم چون باقرینه های قبلش این رومیفهمیم .داره به حضرت یوسف میگوید . اگر قبل و بعدش و یاحتی درجمله قرینه ای نداشتیم میتونیم هم به شکل دوست می دارد هم به شکل دوست میداری ترجمه کنیم .

- انذار به معنای هشداراست . اما اون انزاری که شما نوشتی به معنای کم کردن است .

-حروف الفبا روتا اون جایی که من میدونم جزء مونث ها میارند .

- کلمات معمولا زمانی با ال می ایند که برای ما شناخته شده باشند .و البته این معمولا است . دربعضی از مواقع هم این معنا رو نمیده . هم چنان که تنوین دربرخی ازموارد معنای یک رو نمیده . وکلمه ای هم که با تنوین میاد به عنوان خبر هم میتونه باشه . بستگی به جمله دارد . بهتر است بخش نکات طلایی درترجمه و قواعد رو مطالعه کنید .

-اسم بروزن فعیل صفت مطلق است . یعنی همان صفات نسبی یا ساده ما در زبان فارسی

- جمله ولدت عیسی را به شکل عیسی را به دنیا اورد ترجمه می کنیم چون ولدت مونث است درحالی که عیسی مذکر است . پس عیسی نقش مفعول رو داره نه فاعل . و فاعل ضمیر مستتر هی است .
طبقه بندی: آموزش پایه دوم راهنمایی،  آموزش پایه سوم راهنمایی،  پاسخ به نظرات ، 

تاریخ : دوشنبه 23 آبان 1390 | ساعت 18 و 36 دقیقه و 43 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

اخوتی ! ........... فی السیارة . (رکب )

اخوتی! ........معا.(یلعب)


 فعل ماضی یا مضارع؟


 


  .سلام . اینها دقیقا عبارات یکی از دانش اموزان است که کپی کردم .

برای جمله اولی که رکب است فعل ماضی میاد و برای دومی که یلعب است فعل مضارع .

حالا چرا ؟

اگر در عبارات به ما نگفتند فعل ماضی یا مضارع باورید ما باید از روی شواهد بفهمیم که چگونه باید عمل کنیم .

اگر درپرانتز فعل را به همین شکل (رکب) داده بودند فعل ماضی میاید . واگر به شکل (یرکب ) یا به شکل (رکب __ِ__)داده بودند فع به شکل مضارع میاید . امیدوارم متوجه شده باشید .

در ضمن فعل را در این دوعبارت به شکل مخاطب میاریم . به خاطر علامت تعجبی که اورده و یکی از نشانه های جمله مخاطب می باشد .

و همینطور هم به شکل جمع مذکر چون اخوتی به معنی برادران می باشد. 

پس فعل ما در اولی میشود  : رکبتم

و در دومی مییشود : تلعبون 

 
طبقه بندی: آموزش پایه دوم راهنمایی،  آموزش پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : چهارشنبه 11 آبان 1390 | ساعت 20 و 57 دقیقه و 27 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سلام .

بچه ها ! جمله بدأ التلامیذ بالرسم رو تو پایه اول راهنمایی یادتون است ؟ بچه ها شروع به کشیدن نقاشی کردند .


حالا ببینید که همین بدأ چجوری میشه ابتدأ یعنی شروع شد .

مبتدا :


بَدَأ َ به وزن افتعال ، مشهور میشه به ابتداء

                اِبتـَدَأ / یَبتـَدِأُ / ابتِداء ، بساز ازش مُبتدا 

                           جمله ای که ،از ابتدا، شروع میشه با مبتدا ، جمله اسمیه میشه


خبر :


خبر ، خبر، خبردار

                         خبر میخواد مبتدا

                                    تا انتهایی باشه برای اون ابتدا


خوب ، بحث مبتدا و خبر رو قبلا توضیح داده بودم . اما اینم  یک مدل دیگش است . مبتدا در واقع اسمی است که شروع کننده جمله است . خبر هم کامل کننده اون است .

خبر میتونه به سه شکل در جمله بیاد .

1- اسم (مفرد ) مثل : الرجلُ صالحٌ . الإمرأتان ِ صالحتان ِ .

2- فعل ( جمله ) مثل : المعلمُ یعرفُ تلامیذه

3- حرف و اسم (شبه جمله ) مثل : القلمُ فی المحفظة ِ .


چیزی که برای شما الان دیگر خیلی مهم است اینه که کلمات شما باید حرکت گذاری بشن (اعراب )

     و مهمتر از همه حرکت حرف آخر است که نقش کلمه رو در جمله براتون مشخص میکنه . یعنی شما از روی

حرکت میتونید بگید این کلمه مبتدا است یا خبر است یا فاعل یا مفعول یا....

اما نکته بعدی این است که در بحث خبر دو مورد رو توضیح ندادیم که یکی مربوط به خبر از نوع جمله و اون یکی

هم یک جورایی به سومی مربوط میشه . برای اینکه بعدا هم تو دبیرستان یک موضوعاتی باشد برا اذیت کردن شما . (قربونتون برم الهی)

حالا به من بگید اعراب مبتدا و خبر چی است ؟

اگر مبتدا یا خبر اسم جمع مذکر یا مثنی باشند چجوری اعرابشون رو معلوم می کنیم ؟

مبتدایی که ال داره با اونی که ال نداره چه فرقی دارن ؟

اگر تو جمله آخری کلمه القلم ال نداشت جمله چطوری میومد و ده ها سوال دیگر
طبقه بندی: آموزش پایه سوم راهنمایی،  آموزش عربی پایه اول دبیرستان، 

تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1389 | ساعت 17 و 06 دقیقه و 12 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سلام برو بچ . خوبید ؟

اما یک بار دیگر وزن کلمات رو یک شکل دیگر هم ببینید .

تو کتاب شما فقط ۳تا وزن رو اورده به اسم صفت فاعلی بروزن فاعل . صفت مفعولی بروزن مفعول . صفت مطلق بر وزن فعیل . اما کلمات برهر وزی میتونند در بیایند یاشما وزن اون کلمه ها رو پیدا کنید . حالا اول این شعرو ببینید . اینم امروز صبح به ذهنم اومد . گفته بودم که شعرها موقع نماز صبح میان تو ذهنم .

اما وزن کلمات :

                   ترازو رو که می بینم                 یه یادی از وزن میکنم

                   کلمه ها تو ذهنم                     میان و میرن پشت هم

                   حامد و حمید و محمود              فاعل و فعیل و مفعول

                   اکبرو کبری ، کبیر                       اَفعلُ و فُعلیَ ، فعیل

                  مکتب و مجلِس ، باهم             مَفعَل و مَفعِل ، باهم

                    به ، به،به،ترازو رو                   وزنه های دقیق رو

                   به من بگید اون راز رو               سنگای وزنه ها رو

                  اون سه تا سنگ اصلی             اون سه تا حرف اصلی

                               فاءالفعلُ و عین الفعلُ و لام الفعل   

 

بله . اون سه تا سنگ اصلی که برا کشیدن به کارمیرود با سنگ های فرعشون که وزن اصلی رو هشون میده .

گفتیم که سه تا سنگ اصلی هستند : فای فعل . عین فعل . لام فعل که هر سه تا تو کلمه فعل وجود دارند . حالا فقط کافی است شما بر اساس همین سه تا حرف اصلی کلمه رو دربیارید و زیر هرکدوم از این سه تا بنویسید . بعد هرحرفی رو که اضافه است دقیقا تو همون جایی که از کلمه واقع شده به سه تا حرف ف. ع . ل بچسبونید تا وزن به دست بیاد . نگاه کنید

 

    مدرسة : سه تا حرف اصلی اون میشه درس

                    مـــــــــــد ر ســــــــــــــة

                   مـــــــــــفـعــلــــــــــــــة

فعل زیر درس قرار گرفت و حروف دیگر دقیقا در همون جاهای خودشون به فعل اضافه شدن . حالا برای عکسش هم دقیقا برخلاف عمل می کنید .

برای اینکه سه حرف اصلی رو در بیارید تا موقعی که هنوز خوب یاد نگرفتید میتونید کلمات هم خانواده اون کلمه رو پیدا کنید و سه تا حرفی رو که تو همه کلمات به ترتیب و پشت هم قرار گرفته دربیارید . این میشه سه حرف اصلی کلمه .

حالا وزن این کلمات رو هم در بیارید خودتون . می بخشید هان! زحمت نشه براتون؟

 

 معاملة / صدیق / صِداقة / مکتوب/ مأخوذ / مَنبَع / مصدَر/ مرجوعی/ مکاتبة/ اخراج/اجبار/ استکبار
طبقه بندی: آموزش پایه سوم راهنمایی،  آموزش عربی پایه اول دبیرستان، 

تاریخ : جمعه 7 آبان 1389 | ساعت 09 و 00 دقیقه و 36 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 ::      1   2   3    • paper | فال روزانه | فروش رپورتاژ آگهی ارزان قیمت
  • ادیات | بک لینک با کیفیت
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic